Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stasys Raštikis: ĮVYKIAI IR ŽMONĖS-Iš mano užrašų. III tomas. Išleido Aka­deminės Skautijos leidykla Čikagoje 1973 Kieti viršeliai, 616 psl., kaina 15 doi. Gaunama pas platintojus arba iš leidvkl A. Dundzila, 4339 W. 83 St., Chicago, 111. 60652.

Vytautas Alantas: ŠVENTARAGIS torinis romanas. I tomas. Išleido "Vil­tis" Clevelande 1972. Aplankas T. liaus. 405 psl., kaina 5 dol. (kietais vii-šeliais — 6 dol.).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai