Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Tėv. BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M. PDF Spausdinti El. paštas
Tėv. BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M., spalio 1 dieną miręs New Yorke.

Tėv. Benvenutas Ramanauskas gimė 1911 m. birželio 12 d. Nemunėlio Radviliškyje ir buvo pakrikštytas Juliaus vardu. Baigęs 6 klases Biržų gimnazijoje, 1931 įstojo į pranciškonų vienuoliją Kretingoje . Tenai tęsė gimnazijos mokslą. Studijuoti teologijos 1935 m. buvo išsiųstas į pranciškonų seminariją Schwaze, Austrijoje. Kunigu jį įšventino vysk. Justinas Staugaitis Telšiuose 1938 m. Iki Antrojo pasaulinio karo darbavosi daugiausia Kretingos parapijoje, po karo — Hanau tremtinių stovykloje. Į JAV atvyko 1947 m. 1954 m. paskirtas į Brooklyno pranciškonų vienuolyną ir jame išgyveno iki mirties. Per tą visą ilgą laiką buvo Aidų administratoriumi. Be to, talkino lietuvių parapijoms, dirbo pranciškonų spaustuvėje ir nuolat rinko medžiagą religiniams straipsniams, daugiausia apie šv. Pranciškų Asyžietį . Straipsnius spausdino Darbininke ir Sv. Pranciškaus Varpelyje. Iš jų, pridėjus dar nespausdintus, susidarė dvi storokos knygos, pavadintos "Broliai, pradėkime" ir "Aš savo dalį atlikau", kurios buvo išleistos 1976 ir 1983 m. Velionis Aidus administravo su dideliu rūpesčiu. Kol buvo jaunesnis, prenumeratos reikalais lankė lietuvių apgyventus miestus. Vėliau dėl amžiaus ir ligos (mirė vėžiu) ribojosi Aidų kartotekos tvarkymu ir techniniais žurnalo parengimo bei išsiuntinėjimo darbais. Labai mylėjo šv. Pranciškų Asyžietį, rinko apie jį literatūrą ir dažnai minėjo kalboje. Sunkią ligą pakėlė kantriai ir net giedrai. Velionis pamaldžiai bei prasmingai gyveno ir pagal savo sugebėjimus daug atliko. Už tokį ilgą administravimą (net 33 metus), be abejonės, jį pagarbiai prisimins Aidų skaitytojai.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai