Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SENIAUSIOJO KALBOTYROS ŽURNALO JUBILIEJINIS TOMAS PDF Spausdinti El. paštas
1850 m. vokiečių filologas Adalbert Kuhn įsteigė žurnalą, kurį jis pavadino Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen (Lyginamosios kalbotyros žurnalas indoeuropinėms kalboms). Žurnalas paprastai sutrumpinamas kaip KZ — Kuhn'o žurnalas, Kuhns Zeitschrift. Jo pirmasis tomas pasirodė 1852 m. Dėl įvairių priežasčių žurnalas negalėjo pasirodyti kasmet; ypač per paskutinįjį pasaulinį karą jis buvo ilgai neleidžiamas. 1987 m. išėjo šito seniausiojo indoeuropinių kalbų žurnalo 100-asis tomas. Leidėjai (Alfred Bammesberger, Eichstätt, ir Günter Neumann, Würzburg) 100-ąjį tomą pavadino jubiliejiniu. Jie pakvietė daugybę indoeuropistikos mokslininkų šiam tomui parašyti specialių straipsnių. Šie straipsniai parodo, kiek yra pasiekta ligšioliniais tyrinėjimais ir kartu atveria galimybes tolimesniems moksliniams darbams.

Aidams pranešti apie šitą tomą atrodo tikslinga dėl to, kad vėliausiai nuo 19 amžiaus vidurio beveik kiekvienas indoeuropinis kalbų specialistas domėjosi baltų kalbomis, o ypač lietuvių kalba. Juk iki šios dienos lietuvių kalba nepaprastai tinka porodyti indoeuropiečių kalbų gramatinėms savybėms, nes ji yra pati senoviškiausia iš visų gyvųjų indoeuropiečių kalbų. Kaip mažas pavyzdys tebūnie čia perduotas daiktavardžio vilkas linksniavimas, iš kurio labai aiškiai matyti didelis panašumas tarp sanskrito (senosios indų kalbos) ir lietuvių kalbos. Greta lietuviškųjų ir sanskritiškųjų formų duodamos atstatytos indoeuropietinės formos.1

alt

Lyginamosios kalbotyros žurnalas visada daug vietos skyrė baltų kalbų tyrinėjimui. Ypačiai veiklūs buvo du ankstesnieji jo leidėjai — Wilhelm Wissmann (1899 - 1967) ir Erich Hofmann (1895 - 1982).2 Jie lietuvių kalbą tyrinėjo nepaprastai uoliai. Apie vieną žurnalo leidėją Franz Specht jubiliejiniame tome ištisą essay paskelbė kalbininkas Bernfried Schlerath (Berlin). Be abejo, ir ateity lingvistinis baltų kalbų tyrinėjimas žengs priekin. Lyginamosios kalbotyros žurnalas ir toliau spausdins reikšmingus lingvistinius straipsnius.

Išnašos
Atstatytos formos pažymimos * (žvaigždute). Daugybę atskirų dalykų apie indoeuropietinės kalbos atstatymą ir apie lietuvių kalbos vaidmenį, atstatant indoeuropiečių kalbą, iškėliau savo paskaitoj apie baltistikos poziciją indoeuropiečių kalbų tyrinėjimuose. (Paskaitą skaičiau Europos lietuviškųjų studijų savaitėj 1986 m. vasarą Salzburg'e). Tikiuosi ją galėsiąs netolimoj ateity paskelbti Aiduose.

2Plg. trumpą apibūdinimą, paskelbtą Aiduose 1975, kovo numeryje prof. Hofmann'o aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai