Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kazys Ališauskas: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918-1920. I tomas. Red. Pr. Čepėnas. Lietuvių Veteranų Sąjunga "Ramovė", Čikaga, 1972. Kieti viršeliai, 490 psl., kaina 12 dol.

AŠTUNTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K. Barėnas. Nidos Knygų Klubas, Londonas, 1972. 415 psl., kaina 4.50 dol., kietais viršeliais 5 dol.
Faustas Kirša: PALIKIMAS. Spaudai parengė St. Santvaras. Išleido J. Kapočius Bostone 1972. 318 psl. Kaina nepažymėta.

TERRA AUSTRALIS. Australijos lietuvių poezijos rinkinys. Redagavo J.A. Jūragis. Išleido "Minties" spaustuvė, Sydney, 1972. Rinkiny dalyvauja 12 poetų. Kieti viršeliai, 160 psl., kaina 4 dol.
AnatolijusKairys: SIDABRINĖ DIENA, trijų veiksmų operetė. Išleido Lietuvių meno ansamblis Dainava, Čikaga. 1972. Kieti viršeliai, 155 psl., kaina 4.50 dol.
Juozas Gaubas; DAINOS IR GIESMĖS. Prieš 10 metų mirusio kompozitoriaus 24 kūrinių (solo, mišriam ir vaikų chorui dainų ir 4 giesmių) rinktinė, išleista Los Angeles 1972 V. Barmienės (1311 McCollum St., Los Angeles, Calif. 90026). Mecenatas — V. Paškauskas. Kūrinius atrinko Br. Markaitis, gaidas j-graviravo J. Zdanius. 36 psl., kaina 3 dol.
SECOND CONFERENCE ON BALTIC STUDIES. Summary of Pro-ceedings ed. by R. Šilbajoris, A. Zie-donis Jr., E. Anderson. Norman, Okla., 1971.XII.i232 p. San Jose kolegijoj, Kalifornijoj, 1970 m. įvykusios AABS konferencijos apie 90 paskaitų santraukos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai