Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Australijos Lietuvių Dienos (jau septintosios), rengiamos kas antri metai, įvyko gruodžio 26 - 31 Sydney. Buvo atidarytos pamaldomis, kuriose žodį tarė Sydney vyskupas Kelly, o pamokslą pasakė kun. dr. P. Bačinskas. Tą pačią dieną XII.26) buvo atidaryta dailės paroda. Be 11 vyresniųjų dailininkų, dalyvavo ir 8 jaunieji dailininkai. Iš pastarųjų 3 buvo premijomis atžymėti: R. Keraitis, R. Ka-baila ir D. Paulauskaitė. XII.29 vyko \TI dainų šventė, sutelkusi per 200 dainininkų. Joj dalyvavo 6 chorai: Adelaidės (vadovė R. Kubiliūtė), Canberros (Pr. Darius), Melbourno (A. Čelna), New Casde (St. Žukas) ir du Sydney chorai (M. Cmbražiūnienė, Br. Kiveris). I-oj programos daly dainavo atskiri chorai, antroj — mišrus moterų, mišrus vyrų ir jungtinis choras. Iš viso atliktos 29 dainos. XII.30 Adelaidės dramos mėgėjai suvaidino J. Griniaus "Stella maris" (režisavo J. Venslovavičius). Tradiciškai būdavo

Šių dienų metu posėdžiavo ir Australijos krašto LB taryba (XII.28 - 30). Nutarta steigti Australijos Lietuvių Fondą kultūros reikalams, bet atmestas siū-is rūpintis politine informacija Lietuvos reikalu. Nauja ALB krašto valdyba vėl išrinkta iš adelaidiškių: V. Baltutis, D. Dunda, V. Neverauskas, L. Pocienė, E. Dainienė, V. Aleksandravičius ir A.Galatiltis. Pirmininku perrinktas V. Neverauskas.

-literatūros vakaras, šįkart jo nebuvo; rašytojai tai apgailestavo. Keturias dienas | sporto klubai (iki 300 jaunuolių) rung-liavo įvairiose sporto šakose. XII.28 tautinių šokių vakaras, kuriame dalyvavo apie 140 šokėjų iš Adelaidės, Hobarto, Melbourno (dvi grupės), Pertho iney. Savo talentus jaunimas dar rodė susipažinimo vakare (XII.27). Rengimo komitetui pirmininkavo gydytojas B. Vingilis. Dailės parodą organizavo G. Ka-zokienė, dainų šventę — Al. Dūdaitis, tautinių šokių vakarą — M. Osinaitė -C:x. sporto programą — Sydney klubo Kovo pirm. VI. Daudaras, jaunimo vakarą — D. Labutytė - Bieri. Šių dienų specialų leidinį redagavo V. Kazokas. Iš viso dalyvių buvo apie 1500.

— JAV LB valdyba suvarė Visuomeninių Reikalų Tarybą, kuri pagal naujuosius į-stjtus rūpinsis JAV lietuvių visuomeniniais ir politiniais uždaviniais. Jos pirmininku pakviestas dabartinis JAV LB krašto valdybos vicepirmininkas Algimantas Gečys. Kiti tarybos nariai: dr. A. VV. Novasitis — pirmininko pavaduotojas, A. Mačiulytė - Zerr — informacijos tarnybos vadovė, Br. Nainys — politinių studijų centro vadovas, kun. K. Pugevičius — dokumentacijos centro vadovas.
- Prancūzijos LB tarybos pirmininku išrinktas R. Bačkis. Naują valdybą sudaro kun. J. Petrošius, A. Mončys ir P. Klimas.

R a š y t o j u o s e . — Lietuvių Rašytojų Draugijos naujais nariais priimti: D. Brazytė - Bindokienė (g. 1932), V. Kavaliūnas (g. 1907), A. Lukšytė (g. 1920) ir V. Volertas (g. 1921). Draugijos narių skaičius pasiekė 91.
— Bostono LB Kultūros Klubo susirinkimas 1.27 buvo skirtas paminėti B. Sruogos 25 metų mirties sukakčiai. Apie B. Sruogą paskaitą skaitė A. Gustaitis. O prieš savaitę A. Gustaitis buvo pakviestas savo kūrybos skaityti Čikagon "Baltijos" kvinteto koncerte 1.20 ir 21.
— Bostono 1.20 ALTS Kultūriniame subatvakaryje S. Santvaras supažindino su savo redaguotu F. Kiršos "Palikimu". Drauge paminėta vietinio "Keleivio" redaktoriaus Jackaus Sondos 80 metų amžiaus sukaktis. Apie jį kalbėjo taip pat S. Santvaras.

J. Sonda, Lietuvoj buvęs Šiaulių burmistru ir vėliau Šiaulių apygardos ligonių kasos direktoriumi, plačiai reiškęsis organizacijose ir spaudoje (nuo 1910), "Keleivį" redaguoja jau dvidešimti metai. Anksčiau tas laikraštis buvo tiesiog vulgariai "militantiškas". Tos pačios socialistinės krypties jis liko ir J. Sondos rankose, bet, galima sakyti, visiškai pakeitė savo veidą — sukultūrėjo ir sutolerantė-jo. Redaktoriaus darbą J. Sonda dirba su dideliu idealistiniu pasišventimu. Nepaisant savo amžiaus, judriai dalyvauja visame Bostono lietuvių gyvenime. Savo žmogišku šiltumu yra laimėjęs visų bostoniečių pagarbą.

Al. Baronas dalyvavo Clevelando .ateitininkų jaunimo literatūros vakare I.
27. Jame paskaitė ištrauką iš "Draugo" premijuoto romano ir humoristinės dr. S. Aliūno poezijos.

M u z i k a. — Čikagoj susikūręs antras operos kolektyvas II.3, 4 ir 11 pastatė Bohemą. VI. Jakubėno recenzija — kitame numery.

— Iš Lenkijos atvykusi pianistė A. Dvarionaitė tęsė savo rečitalius: New Yorko Town Hali 1.20 (B. Dvariono kūriniai, S. Prokofjevo sonata nr. 8, M. Ravelio valsai, F. Liszto sonata in B minor), Montrealy II.3, Toronte II.4.
Detroite 1.13 koncertavo solistai N. Linkevičiūtė, V. Nakas ir B. Prapuolenis, Baltimorėj 1.13 — G. Čapkauskie-nė, Los Angeles II.4 — St. Klimai-tė - Pautienienė ir V. Valatka.
— Vokietijos kvintetas Baltija koncertavo Čikagoj 1.20 ir 21, Windsoro mergaičių kvartetas Aušra — Toronte II.3
— Filadelfijos choras Viltis 1.27 dainavo Baltimorėj, Toronto choras Varpas — Detroite II.4.

T e a t r a s. — LB dramos studija Čikagoj II.3 ir 4 vaidino A. Škėmos "Trys apie traukinį" ("Šventoji Inga" ir "Caro vagono" ir "Alter Poshveg Nr. 16" inscenizacijos). Režisavo Ž. Numgaudaitė. Vaidino gausus jaunųjų dramos mėgėjų būrys. Pagrindinis vaidmuo teko E. Būtėnui.
New Yorko Kultūros Židiny 1.20 minėta aktoriaus Henriko Kačinsko 70 metų sukaktis. Teatrinę jo veiklą savo paskaita aptarė J. Blekaitis, o prof. J. Brazaičio žodžiu įvertinti jo nuopelnai grožinei mūsų literatūrai perteikti. Pats jubiliatas paskaitė Putino "Rūpintojėlį . iš P. Andriušio prozos ir monologą iš B. Sruogos "Kazimiero Sapiegos".

D a i l ė.R. Viesulo paskutiniojo meto darbų parodą surengė Paryžiuje L soleil dan la tėte" galerija 1.5 - 26.
Jūratė Batūraitė savo tapybos darbus rodė Toronto Seventy Six galerijoj 1.18 - 28. Realizmo atstovė.

M o k s l a s. — Prof. Juozui Eretui paskirta LKMA žurnalistikos 500 dol. premija už 1972 metus (iš kun. dr. J.Pruns-kio fondo). Jury komisiją sudarė St. Lūšys (pirm.), O. Labanauskaitė, kun. St. Yla, dr. St. Goštautas ir I. Eivienė.
— Prof. V. S. Vardys Notre Dame un-te II.1 ir Čikagoj lietuviams II.4 skaitė paskaitą apie liberalų opoziciją ir nacionalizmo klausimą Sovietų Sąjungoj. DT. V. Sruogienė Čikagoj II.4 skaitė paskaitą apie Lietuvos pilis.
— Clevelande 1.21 surengtas prof. Z. Ivinskio mirties metinių minėjimas. Kaip istoriką prof. Z. Ivinskį apibūdino dr. J. Jakštas, kaip visuomenininką — dr. Aa. Darnusis.

J a u n i m e. — Prezidento R. M. N-xono inauguracijos iškilmėse Vašingtone 1.20 dalyvavo Clevelando Grandinėlės ir Čikagos Jaunimo Centro studentų ansamblio šokėjai.
Detroito studentų skyrius II-rengė jaunųjų dailininkų parodą: 9 dalyviai buvo išstatę apie 70 darbų. Pernai tokia paroda buvo dvigubai gausesnė, šįmet buvo griežtesnė atranka.
Clevelando ateitininkai 1.2" - • jaunimo literatūros vakarą su svečiu Al. Baronu iš Čikagos. Pats jaunimas programoj dalyvavo dainomis.

I š   v i s u r. — "Darbininko" tradicinėj šventėje II.3 1972 metų žmogumi įvertintas Romas Kalanta. Už savo veiklą žymenimis apdovanoti muzikas V. Mamai-tis, už darbą su jaunimu L. Vainienė, už veiklą tarp baltų K. Miklas, sporto žurnalistas K. Čerkeliūnas, už jaunųjų sportininkų auklėjimą J. Klivečka, už Lietuvos reikalo kėlimą amerikiečiuose LB valdybos vicepirmininkas A. Gečys, už ilgametį vyčiams vadovavimą prof. J. Strikas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai