Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŽEMAIČIO DAIL. JUOZO BAGDONO KŪRYBINĖ SUKAKTIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Rūtenis   
1972 metų pabaigoje kūrybinio darbo keturiasdešimt metų sukaktį atšventė Nevv Yorke gyvenąs dailininkas Juozas Bagdonas. Dailei jis atsidėjo du trečdalius savo gyvenimo.
J. Bagdonas 1967 m. parodoj prie savo abstraktinės skulptūros
Dail. Juozo Bagdono kūryboje išskirtini du laikotarpiai: realistinis ir abstraktinis. Realistiniame laikotarpyje J. Bagdonas yra žengęs, būdamas visai jaunas ir fizine, ir menine prasme, gan svarų žingsnį. Tai kalba datos ir valstybinė premija. Gimęs 1911 m., jau 1938 m., taigi tik 27 metų jaunuolis gavo valstybinę premiją už realistinę kompozicinės tapybos drobę "Iš jūros grįžus". Toks įvykis, reikia spėti, jauną dailininką stipriai paveikė. Pažįstant dailininką iš arti tik dabar, reikia prileisti, kad savo laimėjimo ir pripažinimo jis neperdėjo, bet, santūriai žemaitiškai pasidžiaugęs, įniko j tolimesnius savo darbus. Kritikų minimi kūriniai: "Skalbėjos", "Karvės prie Nemuno", "Rūko žuvis", matyt, buvo tobulesni ar bent prilygo apdovanotajam. Ano laikotarpio darbų dailininkas nebeturi — viskas liko Lietuvoje.

Dailininkui išklydus iš namų į pasaulį, teko kaupti naują kraitį, o jau šis, paveiktas, galima sakyti, globalinės įtakos, dailininko pasąmonėje atsiliepė nauja samprata, nauju ritmu, ir nauja spalva.

Šioje vietoje, man rodos, dera pažymėti 1971 - 1972 m. grįžimą prie premijuoto kūrinio "Iš jūros grįžus" stiliaus — didelio formato (7x8 ar net 8 x 14 pėdų) drobių partizaninėm temom. Žiūrint į "Iš jūros grįžus" nuotrauką ir į "Partizanų" (6 dideli paveikslai) originalių drobių ciklą, atrodo, kad tie darbai techniškai labai artimi. Jie to paties braižo ir, kas įdomiausia, beveik vienodo potėpio. "Iš jūros grįžus" (150 x 200 cm. dydžio) drobė kompoziciškai labiau apvaldyta, gi "Partizanų" ciklas, didelių formatų drobės, yra palai-desnės, o ir pačios figūros anatomiš-kai ir jausmiškai mažiau išieškotos. Bet . . . toks vienkartinis, net po 34 metų grįžimas buvo be reikalo spaudoj taip suniekintas. Sutikime, kad tai buvo neapdairus užmojis.

Šiandien dail. Juozą Bagdoną pažįstame kaip abstraktaus meno puoselėtoją. Jo naujojo kraičio skrynios, vežiotos per Vokietiją, Kolumbiją ir JAV, šiandien vėl, nors ir labai talpios, pilnutėliai pripildytos pastelės, temperos ir daugiausia aliejinės tapybos darbais. Įsigilinus į J. Bagdono abstraktus, yra įspūdis, kad dailininkas nėra visiškai atitrūkęs nuo žemės ir paskendęs jam tik vienam žinomam pasaulyje. Jis, man regis, tebežiūri į žmogų ir į žemę. bet tik labai iš tolo. Toje begalinėje erdvėje iškilęs, dėsto pilkas, o kai kur spalvotas paslaptis. Jo ribotos ir neribotos plokštumos, spvalūs ir kampuoti spalvų susibūrimai, verždamiesi vieni pro kitus, lyg primena kažkur matytas figūras, kartais net gundo spėti, kas čia per daiktai, stebėtis, lyg pradėti kažką suvokti ir vėl viską prarasti.

Toks įspūdis įtikinančiai pabrėžia dailininko ieškojimus, originalumą, laiko dvasią ir koloritą. Tų drobių spalvos primena žemaičių lygumas ir jų arimų bei rugienų spindėjimą.
Drobėse vyrauja gelsvos bei rudos spalvos ir šilti giedrėjanti jų tonai. Pasitaiko ir tamsių kontrastų. Spalvos dedamos plačiu teptuku, o kartais net peiliu, nesibaigiančiais judančiais ritmais, pro kuriuos skverbiasi šviesa, oras ir erdvė. Tuo J. Bagdono abstraktai nėra deformuoti. Jie net labai patrauklūs ir žiūrovą vienokia ar kitokia prasme nuteikia. Jie, be to, yra dailininko vidinis "aš": jo rankomis nutapyti, bet ne spalvinių bei kompozicinių atsitiktinumų kalambūrai. Techniškai juose paisoma šviesa, spalva, forma, potėpis ir meninė vertė. Visi geros drobės privalumai.

Pabaigai pažymėtina, kad dail. J. Bagdonas mėgsta didelio formato drobes, kuriose, reikia pripažinti, abstraktas ir tegali būti atskleistas. Kartais, lyg pramogaudamas, dailininkas tapo ir ypatingai didelėse drobėse (14 x 20 pėdų, 8 x 14 pėdų), tuo būdu tai gal patys didžiausi lietuvio dailininko sukurti darbai.

Jubiliejaus proga P. Jurkaus parašyta ir redaguota monografija "Juozas Bagdonas" (1972, 80 psl.) išleista Nevv Yorko Vaižganto kultūros klubo, dailininką užfiksuoja lietuvių dailės istorijoje.
Jonas Rūtenis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai