Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
VLIKas gegužės 14 - 21 paskelbė Romo Kalantos savaite, per kurią kviečiama įsigyti jo paveikslą, informuoti svetimuosius, ruošti demonstracijas, rengti pamaldas.
VLIKo taryba posėdžiavo New Yor-ke III.30. Išklausytas pirmininko dr. J. K. Valiūno pranešimas apie jo lankymąsi Europoj. Sąmatos komisijos pirm. J. Pa-žemėnas pateikė 1973 m. sąmatos projektą (apie 44,000 dol., iš kurių Eltos biuleteniams bei knygoms $17,325, radijo transliacijoms $10,300, Bražinskų bylai $6,000). Tautos Fondo valdybos pirmininku perrinktas prel. J. Balkūnas, kiti nariai: vykdomasis vicepirm. Z. Jurys, sekr. J. Pažemėnas, ižd. P. Minkūnas, vicepirm. A. Reventas ir J. Vilgalys.

— Neseniai sudaryta (1.20) JAV LB Visuomeninių Reikalų Taryba pirmajame posėdyje Filadelfijoj III.24 - 25 aptarė veikloms planus. Tarybai pirmininkauja A. Gečys. — IV dainų šventė davė $22,474.73 pelno, kurį šventės rengimo komiteto pirm. dr. L. Kriaučeliūnas perteikė JAV LB centro valdybai. — Vidurinių Vakarų LB apygardos suvažiavimas vyko Čikagoj IV.1. Vienbalsiai iš valdybos pašalinus V. Zalatorių, bet pačiai valdybai pareiškus pasitikėjimą (78 balsais už, 19 prieš), pirmininkauti liko inž. R. Kronas.
Vokietijos LB tarybos suvažiavime III.2 - 3 sudarytas naujas prezidiumas: pirm. J. K. Valiūnas, kun. A. Bernatonis ir V. Bartusevičius. Atsisakius aštuonerius metus vadovavusiam J. K. Valiūnui, nauju valdybos pirmininku išrinktas kun. Br. Liubinas, vicepirm. ir sekr. J. Ba-rasas, ižd. A. Palavinskas. — Šveicarijos lietuvių metiniame susirinkime Berne 11.25 perrinkta ta pati LB valdyba: pirm. dr. P. Radvila, dr. A. Hofer ir Linde-rienė. — Švedijos LB metiniame susirinkime Stockholme 11.17 sudaryta nauja valdyba su inž. V. Vilkenų priešakyje.
BALFo direktorių tarybos specialiame suvažiavime nauju jos pirmininku išrinktas Vladas Selenis (iš Detroito). Iš 32 direktorių dalyvavo 23. Praėjusiame BALFo seime nutarus centrą perkelti iš New Yorko į Čikagą, buvęs BALFo valdybos pirmininkas kun. V. Martinkus buvo išrinktas direktorių tarybos pirmininku. Niekas negali džiaugtis, kad nesantaika iškilo BALFe, kuris ligi šiolei nežinojo tokių "įtampų".
— Toronte 111.24 vyko Kanados liet. mokytojų suvažiavimas. Pedagogines paskaitas skaitė VI. Šaltmiras, V. Matulaitis ir A. Rinkūnas. Apie M. K. Čiurlionį kalbėjo dr. A. Kulpavičius. Iš 9 mokyklų, kuriose mokosi 752 mokiniai ir dirba 72 mokytojai, suvažiavime dalyvavo 51. Konstatuotas mokinių skaičiaus mažėjimas ir nesidomėjimas lietuviška skaityba.
Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje VI suvažiavimas vyko Detroite IV.14 -15. Savo atstovus atsiuntė 18 skyrių, su svečiais dalyvių buvo per 250. Paskaitas skaitė VLIKo narys Br. Bieliukas ir dr. K. Pautienis. Apsvarstyti ateinančio trimečio planai. Centro valdybos pirmininku perrinktas V. Tamošiūnas. Kultūros reikalais rūpinsis J. Švoba ir muz. A. Mikulskis. Moterų skyriaus centro valdybos pirmininke išrinkta O. Mikulskienė. Statuto komisijos pirm. — Br. Bieliukas, garbės teismo pirm. — M. Šnapš-tys. Banketo meninę programą atliko Čiurlionio ansamblio kanklių orkestras ir solistė Ir. Grigaliūnaitė. 1973 metus šauliai yra paskelbę savo ideologo VI. Pūtvio metais. Jo gimimo 100 metų sukaktis vienur jau minėta, kitur minėjimai dar rengiami.
Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga III.3 - 11 buvo suruošusi savo pirmą žiemos suvažiavimą Colorado. Iniciatorius — dr. M. Vygantas.
Baltų draugija Vokietijoj Lueneburge 111.23 - 24 surengė konferenciją Baltijos kraštų reikalais. Iš lietuvių referatus skaitė dr. K. J. Čeginskas ir dr. J. Nor-kaitis.
— Lenkijos lietuviai pereitais metais Varšuvoje buvo pradėję leisti mokslo ir kultūros mėnraštį "Varsnos", kurio išėjo 6 dvigubi numeriai. Nuo šių metų jo leidimą lenkų valdžia sustabdė.
Jonas Karvelis sumanė leisti atsiminimų biblioteką. Laukiami įvairūs atsiminimai: iš I pas. karo, nepriklausomos Lietuvos kūrimosi ir gyvenimo, sovietų ir nacių okupacijų, kacetų, kalėjimų, stovyklinio gyvenimo ir kūrimosi kituose kraštuose. Rankraščiams siųsti adresas:
J. Karvelis, 7026 So. Claremont Ave., Chicago, 111. 60636. Labai pagirtinas sumanymas: atsiminimai visada turi ir istorinės reikšmės, o tuo tarpu beverčiai romanai tokie ir lieka.

M i r t y s. — Vilniuje III.12 mirė tautosakininkas Zenonas Slaviūnas, sulaukęs 66 metų. Pradėjęs liaudies dainų melodijų rinkimo darbą 1934, dar prieš karą įrašė į plokšteles per 8000 dainų tekstų ir melodijų. Nuo 1945 dėstė Vilniaus Pedagoginiame institute. Be gausių straipsnių (apie lietuvių liaudies melodijų sisteminimą, liaudies muzikos instrumentus etc), jis išleido 3 tomų rinkinį "Sutartinės" (1958 - 59); už šio leidinio pirmąjį tomą gavo filologijos mokslų kandidato laipsnį ir buvo pakeltas docentu.
— Čikagoj IV.6 mirė dr. Steponas Biežis. sulaukęs 84 metų. Baigęs keturias klases Panevėžy, atvyko į JAV, čia tęsė mokslą ir 1913 Čikagos medicinos kolegijoj gavo medicinos daktaro laipsnį. Nuo studento dienų visą gyvenimą reiškėsi ir visuomenine veikla. Veikė SLA
v) r. gydytojas kvotėjas nuo 1940 m.), keliais atvejais pirmininkavo Amerikos liet. gydytojų d-jai, Tautinės Sąjungos vienas steigėjų ir uolus rėmėjas. Vienas iš tų retų senųjų ateivių, kuris sugebėjo įsitraukti į bendrą lietuvišką darbą ir su naujaisiais ateiviais. Reiškėsi ir spaudoj, atskirai išleido "Būkit sveiki" (1953).
— Pagal trumpą žinutę "Drauge", Kretingoj mirė vidurinės mokyklos mokytojas Juozas Tarvydas. Tai nebuvo eilinis mokytojas, bet darbštus lituanistas. Gimęs apie 1899 (pagal LE), lituanistikos studijas jis baigė 1927. Specialiai jis atsidėjo M. Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos asmenybės ir kūrybos tyrinėjimui. Teologijos - Filosofijos Fakulteto žurnale "Afhenaeum" paskelbė apie ją keturius studijinius straipsnius (II, 145 -198; V, 34 - 70; VI, 118 - 165; VIII, 1 - 40), iš viso 179 psl. Suredagavo jos raštų VII tomą (1939). Išvertė G. Kir-schensteinerio "Auklėtojo sielą" (1938). 1941 birželio mėn. buvo išvežtas Rusijon.

R a š y t o j u o s e. — Lietuvių Rašytojų Draugija vykdė naujos valdybos ko-respondencinius rinkimus. Balsavo 58 nariai (iš 91). Balsų gavo L. Andriekus 54. J. Jankus 53, A. Landsbergis 48, L. Žitkevičius 47, N. Mazalaitė 40, D. Sa-dūnaitė 36, Alb. Baranauskas 35, O. Balčiūnienė - Audronė 32. Išrinktieji bendru susitarimu pasiliko ankstesnėse pareigose: pirmininkas L. Andriekus, vice-pirm. — A. Landsbergis, sekr. — L. Žitkevičius, ižd. — J. Jankus, narė — X. Mazalaitė. Tad ir antram trimečiui LRD vadovavimas patikėtas tai pačiai valdybai. Revizijos komisijos kandidatai gavo balsų S. Zobarskas 56, K. Grigaitytė ir Pr. Naujokaitis po 52.
— JAV LB Švietimo tarybos skelbtą jaunimo skaitinių konkursą laimėjo D.
Brazytė - Bindokienė savo apysaka "Parkas anapus gatvės". Jury Montrealy sudarė dr. H. Nagys, V. A. Jonynas, D. Kerbelytė, R. Staskevičiūtė ir R. Luko-ševičiūtė.
— Bostono LB Kultūros Klube II 1.24 svečiavosi iš Čikagos pakviesti L. Sutema ir M. Katiliškis. L. Sutema paskaitė iš leidžiamo poezijos rinkinio "Badmetis", M. Katiliškis— ištrauką iš rašomo romano "Juozapo Sudeikio paskutinioji" ir novelę "Verdenė". Bostono ALTS kultūriniame subatvakary IV. 14 paskaitą apie Lietuvos pilis (iliustruodamas skaidrėmis) skaitė rašytojas K. Almenas (iš Vašingtono). Bostonietis St. Santvaras buvo nuvykęs savo poezijos skaityti į Roches-terį IV.7.
Čikagoj Liet. Tautiniuose Namuose IV.1 surengtoj popietėj savo kūrybą skaitė Al. Baronas, K. Bradūnas, L. Sutema ir N. Jankutė. — Nevv Yorko Vaižganto Kultūros klube IV. 14 minėta Vaižganto mirties 40 metų sukaktis P. Jurkaus paskaita. Taip pat paminėtas neseniai (1.4) miręs dail. V. Ratas, kurį apibūdino V. K. Jonynas (buvo išstatyta ir V. Rato 24 grafikos darbai). Be to, vietiniai poetai paskaitė savo religinės poezijos.
— Iš Anglijos rašytojas R. Spalis buvo atvykęs į JAV, kur Čikagoj IV.15 jam pagerbti neolituanai surengė literatūrinę popietę. Žodį apie jo kūrybą tarė N. Jankutė, PLI studentai paskaitė iš jo raštų, jis pats pasisakė apie savo kūrybinius užmojus. Per šį parengimą R. Spaliui buvo įteikta "Dirvos" novelės konkurse jo laimėta 500 dol. premija.
— Australijoj Melbourne III.18 paminėta tenykščio poeto J. Mikšto 60 metų amžiaus sukaktis. Paskaičius jo kūrybos, operos solistas P. Rūtenis padainavo dvi B. Zabielos kompozicijas, sukurtas pagal J. Mikšto eilėraščius.
Lietuvių Agronomų Sąjunga Čikagoj buvo paskelbusi konkursą literatūriškai pavaizduoti Lietuvos ūkininkui. Deja, vieningu jury sprendimu (III.14), nė vienas gautinų rankraščių neatitiko konkurso sąlygoms — premija nepaskirta.

T e a t r a s. — Detroito dramos sambūris Alka savo dvidešimtmetį paminėjo IV. 7 vakaru, skirtu B, Sruogos kūrybai. Buvo suvaidintos keturios ištraukos iš "Milžino paunksmės". Jogailą vaidino K. Balys. Mažame Sofijos kambarinės vaidmenyje pasižymėjo D. Jankienė. Sofiją vaidino E. Zubrickienė, vysk. Zbignievą — K. Gricius, Švitrigailą — V. Ogilvis (jis sukūrė ir dekoracijas). Kitus vaidmenis turėjo R.Garliauskaitė, J. Pusdešris, H. Dūda, A. Pesys. Režisavo J. Pusdešris.
Toronte IV.7 J. ir St. Kelečiai, L. Barauskas ir kiti čikagiečiai gastroliavo su savo ankstesne programa (J. Marcinkevičiaus "Mindaugo" ištrauka, V. Krėvės "Raganiaus" ir A. Vaičiulaičio "Uodo" inscenizacijomis).
V. Žukauskas su humoristine programa lankėsi Los Angeles IV.7, Clevelande IV. 14 ir Hartforde IV. 15.
— Australijoj Melbourne 40-jo eucharistinio kongreso išvakarėse 11.17 Adelaidės Vaidilos dramos mėgėjai vaidino Viktoro Baltučio dramą "Šuolis į laisvę" (apie Simą Kudirką). Režisavo pats autorius.

M u z i k a. — Kovo antroji ir balandžio pirmoji pusės buvo itin turtingos įvairiais koncertais. Pirmiausia pažymime, kad retai kada vieno mėnesio laikotarpy buvo trys fortepijono rečitaliai.
— A. Smetonos fortepijono rečitalis buvo surengtas Čikagoj III.24. Programoj buvo Schuberto sonata C-molI, Beetho-veno — "Les Adieux", Chopino sonata B-moll, Liszto Vengriška rapsodija ir G. Gudauskienės variacijos "Pasvarstyk, antele" tema. VI. Jakubėnas pianistą A. Smetoną šiaip įvertino: "jo talentas išsiplėtė, įgaudamas daugiau ryškumo, apimdamas daugiau sričių" (Draugas, 1873. 111.31).
— Taip pat Čikagoj, Tėviškės bažnyčioj, III.31 surengė savo koncertą Raminta Lampsatytė (šiuo metu ji studijuoja muzikologiją Berlyne, gavusi Ful-brighto stipendiją). Ji atliko J. S. Bacho porą kūrinių, Beethoveno sonatą op. 14, Nr. 2, M. Regerio Sonatiną, F. Mendel-sohno du etiudus, op. 104, M. K. Čiurlionio Noktiurną.
— Clevelande IV.10 Music School Settlement salėj koncertavo pianistas A, Kuprevičius. Šio rečitalio programą sudarė Schumanno Intermezzo, op. 4; Brahm-so sonata, op. 2, Chopino keturi Im-promptus, op. 29, 36, 51 ir 66, dabarties argentiniečių kompozitoriaus A. Gi-nasteros sonata.
— Čikagoj 111.24 - 25 ir IV. 1 Pirmyn choras pastatė J. Strausso operetę "Čigonų baronas". Pagrindinius vaidmenis dainavo A. Brazis (jis yra ir choro pirmininkas), Kr. Mileriūtė (čigonaitė Safi), E. Zapolienė (Arseną), J. Laurušonis (Zupanas), A. Snarskis (grafas), Al. Giedraitienė (senė čigonė). Kitus vaidmenis turėjo J. Aleksiūnas, J. Panką, F. Brau-nienė ir kt. Režisierius ir dirigentas — K. Steponavičius. Chorą sudaro per 60 dainininkų. Simfoninis orkestras buvo sudarytas iš 23 grojikų. "Spektaklis buvo pakankamai gerai surežisuotas" (VI. Jakubėnas).
— "Laiškų Lietuviams" metinei šventei Čikagoj III.17 Iz. Motekaitienės dainavimo studija parengė dvi vienveiksmes operas: G. C. Menotti "Telefoną" (solistai A. Baronaitytė ir M. Motekaitis, kuris turėjo pakeisti susirgusį A. Kriščiūną) ir Cl. Debussy "Paklydėlį sūnų"
(solistai V. Radys, P. Ragienė ir J. Sav-rimas). Pirmajai operai akompanavo R. Lampsatytė, antrajai — M. Motekaitis.
Čiurlionio ansamblis surengė koncertą Detroite IV.1, pakviestas vietinės LB apylinkės. Programą atliko mišrus choras (antrą dalį su tautinių muzikos instrumentų orkestru), moterų choras (su kanklių orkestru) ir vyrų choras. Solistai dainininkai: Ir. Grigaliūnaitė, A. Gylys, R. Butkus ir VI. Plečkaitis, solistė kanklininkė D. Bankaitytė. Be to, pašokta ir 3 tautiniai šokiai. Tarp kitų dalykų atlikta ansamblio vadovo A. Mikulskio neseniai sukurta "Rambyno baladė".
P Bostone IV.7 Šv. Petro liet. parapijos bažnyčioj buvo surengtas religinis koncertas, pasitelkus amerikiečių pajėgas: Arlingtono filharmonijos chorą su instrumentų ansambliu ir Berklee muzikos kolegijos simfoninį orkestrą. Diriguojant J. Kačinskui, atliktas A. Dvor-žako "Te Deum" su solistais D. Mon-girdaite ir A. J. Vander Post (olandų kilmės). Pirmojoj koncerto dalyje Alb. Prižgintas vargonais pagrojo J. S. Bacho "Tėve mūsų", A. Schoenbergo variacijas, op. 40 ir J. Kačinsko "Kontrastus". Arlingtono filharmonijos choras su instrumentų ansambliu, pačiam kompozitoriui P. Hazzard diriguojant, atliko "O come let us sing", op. 29, Berklee simfoninis orkestras — Wagnerio "Parsifalio" preliudą, baritonas A. J. Vander Post pagiedojo iš poros religinių kūrinių.
Brooklyno Apreiškimo parapijos bažnyčioj IV.15 choro dirigento Alg. Kača-nausko surengtame religiniame koncerte atlikta Č. Sasnausko "Missa Requiem" su solistais L. Stuku, L. Juodyte ir St. Citvaru. Vargonais lydėjo Alb. Prižgintas, kuris ir solo atliko porą kūrinių.
Detroite IV.7, užbaigiant Kultūros Klubo dvidešimtmečio minėjimą, surengtas religinis koncertas Šv. Morkaus bažnyčioje. Programą atliko St. Sližio vadovaujamas jungtinis jaunimo ir Šv. Petro parapijos choras su solistu Pr. Zaranka.
Čikagoj evangelikų Tėviškės parapijos bažnyčioj IV.15 surengtas tradicinis Verbų sekmadienio giesmių vakaras. J. Lampsačio vadovaujamas choras tarp kitų dalykų atliko VI. Jakubėno "Prisikėlimo kantatą", kuri ir buvo parašyta šios parapijos užsakymu (pirmą kartą atlikta prieš porą metų). Koncertui akompanavusi pianistė R. Lampsatytė dar pati atliko J. S. Bacho Fantaziją C-moll.
— Kalifornijoj Santa Monicoj III. 18 buvo surengtas vietinės kompozitorės G. Gudauskienės kūrinių koncertas. Jos sukurtų dainų padainavo Birutė ir Rimtautas Dabšiai, L. Zaikienė ir A. Pavasaris. Pianistė R. Apeikytė paskambino variacijas "Pasvarstyk, antele" tema. Pasirodė ir Los Angeles jaunimo ansamblis i vadovė O. Razutienė) — choras ir ins-trumentalistės. Iš viso atlikta 20 kūrinių.
— Iš Kalifornijos solistas V. Valatka buvo pakviestas koncertuoti Kanadoj: Toronte IV.14 ir Hamiltone IV.15.
— K. V. Banaičio opera "Jūratė ir Kastytis" išleista trimis plokštelėmis. Išleido šią operą pernai pastačiusi Čikagos lietuvių opera.
— "Gimtojo Krašto" Nr. 3 (1973.1. 18) pranešimu, Lietuvoj beviešėdama solistė Lionė Juodytė sausio mėn. buvo pakviesta koncertuoti Vilniaus fimharmo-nijos mažojoj salėj. Akompanavo G. Trinkūnas.

D a i l ė. — Čikagoj Čiurlionio galerijoj IV.6-15 rodė apie 100 savo skulptūros (daugiausia medžio) darbų J. Dagys. Tą pačią dieną (IV.6) Menėj buvo išstatyti Lietuvos grafikų darbai, surinkti iš privačių kolekcijų. — New Yorke Brooklyne 111.31 - IV.l surengė tapybos darbų parodą M. Žukauskienė. — Detroite IV.7-8 ir IV.14-15 buvo išstatęs apie 60 savo paveikslų vietinis dailininkas Vyt. Ogilvis, kuris yra Alkos dramos sambūrio pastatymų scenos dekoratorius. — Montrealyje IV.14 - 15 buvo surengta R. Astrausko tapybos darbų paroda; anksčiau buvęs žinomas kaip skulptorius, nuo 1971 m. jis perėjo tik į tapybą, kur atstovauja vad. "griežtajam realizmui".
— New Yorko ateitininkai Kultūros Židiny IV. 17-18 antrąkart surengė jaunųjų dailininkų ir fotografų parodą. 22 dalyviai (jauniausias 14 metų, vyriausias — 27 m.), 14 dailininkų ir 8 fotografai, buvo išstatę 104 darbus. Tapybos premijas laimėjo A. Jurpalis, M. Vainiū-tė ir N. Karaša, grafikos — J. Vidiksis, D. Stančiūtė ir A. Jurpalis, piešinio — J. Gudinskas, iliustracijos — R. Rasimas, pritaikomojo meno — E. Kapočiūnaitė. Dailės darbų jury sudarė J. Bagdonas, A. Elskus, R. Ingelevičienė ir V. Krisš-tolaitytė. Premijos už fotografiją buvo paskirtos Aid. Zailskaitei R. Ignaičiui ir J. Kupriui. Jas vertino V. Augustinas, V. Maželis ir P. Ąžuolas. Parodoje dalyvauti buvo kviečiami iš viso krašto, daugiausia dalyvavo vietinių, bet buvo ir iš kitur — iš Čikagos ir net iš St. Louis.
— Čikagoj III.2 Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos susirinkime nutarta atgaivinti šią sąjungą ir išrinkta nauja valdyba: Pirm. VI. Vaitiekūnas, M. Stankūnienė, A. Labokienė ir M. Šileikis. Apie 30 narių esama Čikagoj ir apie tiek pat kitur.
— Čikagos Lietuvių Tautinių Namų IV. 8 sekmadienio popietė buvo skirta susipažinti su dail. A. Sutkuvienės kūryba. Z. Sodeikienei apibūdinus jos kūrybą, pasisakė ir ji pati ir skaidrėmis pailiustravo savo mozaikos ir kitus kūrinius.

M o k s l a s. — JAV pradėtas leisti naujas mokslinis žurnalas "The Journal of Indo-European Studies". Žurnalas tarptautinio pobūdžio, nes į redakcijos patarėjus sutelkti ne tik amerikiečių, bet ir kitų kraštų mokslininkai. Redakcinį komitetą sudaro keturių skyrių redaktoriai, archeologijos skyriaus redaktorė yra prof. dr. M. Gimbutienė. Pirmasis šio žurnalo numeris ir pradedamas jos straipsniu: "Old Europe c. 7000 - 3500 B. C: The Earliest European Civilization be-fore Infiltration of the Indo-European Peoples" (1 - 20).
Northeast Modern Language Asso-ciation metiniame suvažiavime Bostone IV.6 - 8 pirmą kartą atskira sekcija buvo skirta ir baltų literatūrai. Bendra tema buvo pasirinkta baltų drama. Lietuviams atstovavęs A. Landsbergis (Farleigh Di-ckinson un-to asso. prof.) nagrinėjo tautosakos ir dramos susitikimą A. Liobytė  "Kuršiuke" ir K. Sajos "Klemense". Apie latvių dramą kalbėjo J. Silenieks, estų — A. Juriado. Posėdžio dalyvių tebuvo 7 (be to, 2 svečiai), bet svarbu, kad tokia sekcija įvedama į šios moderniųjų kalbų profesorių sąjungos suvažiavimus.
— New Yorko LKMA židinys 111.25 surengė pernai vasarą mirusio prof. A. Salio minėjimą. Kaip kalbininką A. Salį apibūdino L. Dambriūnas, kaip asmenį
— dr. V. Maciūnas.
— Dr. J. Puzinas Rochestery 111.31 skaitė paskaitą apie Vilniaus 650 metų sukaktį, Hamiltone IV.8 — apie lietuvių tautos kilmę.
— Ottavvos un-to prof. A. Ramūnas šį pavasarį tris savaites skaitė paskaitas Meksikos Tautiniame un-te.
— Dr. E. Tumienė Kalifornijos Fuller-tono un-te pakelta anglų ir lyginamosios pasaulinės literatūros pilna profesore. Nuo pereito rudens ji šiame un-te paskirta Humanitarinių Mokslų Tarybos direktore. Jos rūpesčiu nuo šio pavasario įvestas baltų mitologijos kursas atskirai nuo slavų.
Lietuvių Istorijos Draugija Čikagoj IV.8 minėjo savo veiklos 15 metų sukaktį. Draugijos veiklą apžvelgė dr. J. JakSfeu ir A. Rūgytė. Išleistos "Tautos Praeities" 8 knygos, "Lietuvių Tautos Praeities" 2 knygos, be to, "Lietuvių istorijos istoriografijos" 2 sąsiuviniai. Narių skaičius nuo 9 išaugo ligi 121. Pirmuosius metus pirmininkavo V. Liulevičius, vėliau kun. dr. K. Matulaitis (10 m.) ir prof. S. Dirmantas (3 m.), dabar antri metai pirmininkauja dr. J. Jakštas.

— Susitarus su JAV LB valdyba. Lituanistikos Instituto Spaudos ir Bibliografijos skyrius perėmė išeivijos bibliografijos duomenų linkimą ir skelbimą. Tam reikalui pakviestas P. Gaučys.

J a u n i m e. — Jaunimo ansambliai tęsia savo veiklą. Čikagos Grandis Jaunimo Centre IV.l atliko lietuviškų vestuvių programą. — Clevelando Grandinėlė vietoj surengė savo koncertą Cuya-hoga kolegijos salėj III. 18, Toronte IV.l Ryerson instituto salėj (apie 1100 žiūrovų), o IV.27 ir IV.29 koncertavo Los Angeles (Pepperdine un-te IV.27 publiką sudarė daugiausia amerikiečių studentai, pagrindiniame koncerte Wilshire Ebell teatre iš apie 1300 žiūrovų apie pusė buvo irgi amerikiečiai). — Toronto Gintaras metinį koncertą surengė 111.24. programai pasikvietęs ir kaimyninio Hamiltono mergaičių chorą Aidą. Gintaro ansamblį sudaro per 100 šokėjų, pagal amžių paskirstyti} į keturias grupes. "Tai, galima sakyti, tautinių šokių mokykla". Tie žodžiai tinka ir kitiems ilgamečiams jaunimo ansambliams.

— Kuriasi ir nauji jaunimo ansambliai. Toronte IV.8 vyko tautinių šokių grupės Atžalyno krikštynos, kuriose dalyvavo ir kiti Toronto jaunimo ansambliai: Gintaras, Birbynė, Stp. Kairio muzikinis vienetas. Atžalyniečiai IV.28 jau gastroliavo Hamiltono ateitininkų parengime. — Londone, Ont., susiorganizavo studentų orkestras Suktinis — Elizabeth, N. J., II. 31 buvo "krikštijama" tautinių šokių grupės Liepsna (vadovė B. Vaičiūnaitė).
— Populiarėja jaunųjų talentų vakarai: Bostone III.11 toks vakaras buvo Min-kų radijo programos parengimas, Detroite III.25 birutininkės savo sekmadienio popietei pakvietė jaunimą, Nevv Jersey LB apygardos valdyba Elizabethe 111.31 suorganizavo specialų jaunimo vakarą, šioj nedidelėj kolonijoj sutraukusį per 200 žiūrovų.
— Studentų ateitininkų žurnalo "Gau-deamus" šių metų 1 numery (16 psl.) rašo SAS dvasios vadas kun. dr. K. Trimakas, A. Zailskaitė skatina grįžti į "pamatus", L. Mikulionis aprašo žiemos kursus, L. Sidrys nagrinėja katalikybės ir visuomenės klausimą, R. Olšauskaitė svarsto žodžių ir kalbos reikšmę. — SAS kandidatų kursuose Dainavoj ateitininkų pasaulėžiūrinius pagrindus ryškino kun. dr. K. Trimakas, dr. Ad. Darnusis, J. Jasaitytė, S. Mikaliukas ir A. Razma.
— Rytų pakraščio studentai ateitininkai buvo suvažiavę ; New Yorką 111.24 - 25. Išklausė inž. J. Rygelio paskaitos, o sekmadienį kun. St. Ylos pamokslo apie arkiv. J. Matulaitį ir jo beatifikacijos bylą. Simpoziume svarstė veiklos problemas. Iš Čikagos buvo atvykę centro pirm. V. Narutis ir vicepirm. L. Sidrys.
— "Skautų Aidas" šių metų kovo numeriu (28 psl.) paminėjo 50 metų sukaktį. Pirmasis numeris išėjo 1923.III.15 Šiauliuose. Dabar redaguoja skautininkas J. Toliušis. Nevv Yorke Kultūros Židiny IV.7 surengtame minėjime tarp kitų kalbėjo skautų kūrėjas P. Jurgėla ir ilgametis redaktorius A. Saulaitis. Pavaizduoti "Skautų Aido" 50 metų keliui A. Samulio rūpesčiu buvo surengta parodėlė.
Detroite IV.15 aktorė L. Rastenytė - Lapinskienė pirmą kartą demonstravo lėlių teatrą — pasaką apie Dailidę, Perkūną ir Velnią. Kadangi ši pasaka užtruko tik 15 minučių, vietiniai ateitininkai dar suvaidino Jadv. Damušienės inscenizuotą V. Pietario pasaką "Lapės teismas".
Michigano un-to tarptautinėj mugėj III. 16 - 18 lietuviai studentai buvo įrengę ir Lietuvių meno bei spaudos parodos skyrių.
— Australijoj prie Melbourno un-to Monash veikiančius lituanistinius kursus baigė 34 (buvo pradėję 49). Kursų vedėjas — P. Sungaila.


I š   v i s u r. Čikagoj III.11 buvo surengtas gen. konsulės J. Daužvardienės pagerbimas (dalyvavo burmistras R. J. Daley, 30 diplomatinio korpuso narių ir kiti aukšti svečiai); III.18 minėta kun. dr. J. Prunskio 65 metų amžiaus, 40 metų kunigystės ir 25 metų "Draugo" redaktoriaus sukaktis (pagrindinis kalbėtojas — Ig. Serapinas); Čikagos ALTa neviešu pobūdžiu paminėjo ALTos pirm. dr. K. Bobelio 50 metų amžiaus sukaktį.
Detroito Lietuvių Kultūros Klubas III.18 minėjo savo dvidešimtmetį. Istorinę apžvalgą atliko S. Kaunelienė. Be įvairių paskaitų, klubas surengė specialius minėjimus pagerbti Lietuvos ūkininkui, mokytojui, rašytojui, o pernai Lietuvos universiteto 50 metų sukakties minėjimą. Ilgai klubui vadovavo A. Gil-vydis, dabar ilgametis pirmininkas — A. Musteikis.
Filadelfijos "Lietuvių Bendruomenės Balso" radijo programa IV.14 taip pat buvo skirta paminėti savo dvidešimtmečiu!. Ilgesnį laiką vadovavo B. Raugas, A. Gaigalas (1956 - 63), o nuo 1963 — H. Savickas.
— Nuo pereito rudens Bostono Universiteto radijo programoje nemokamai gautas pusvalandis lietuvių reikalams "Garso Bangos". Be lietuviškos muzikos, anglų kalba teikiama informacija apie lietuvių kultūrinius laimėjimus. Šis pusvalandis suorganizuotas Perkūno Kru-konio (dirbančio BU) ir Romo Šležo rūpesčiu. Jiems talkina B. Vaičjurgytė, M. Drunga ir kt. jaunieji.
— Clevelando miesto įmonių direktorius R. Kudukis paskirtas į valstybinę vandens taršos kontrolės komisiją (tarp kitai 4 narių yra Nevv Yorko gubernatorius N. Rockefeller).
— Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkės pareigas kovo mėn. perėmė lietuvių delegacijos pirmininkė R.-R. Žymantaitė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai