Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso studijinės anketos duomenys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS   
Įvadas
Besiruošiant II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, Akademinės Programos Komisijos pirmininkas kreipėsi į autorių; jį kviesdamas sudaryti studijinę anketą, jos duomenis įvertinti ir paskelbti spaudoje. Studijinės anketos projektas susidėjo iš 61 klausimo (pirmojo kongreso — iš 57 klausimų). Ruošiant antrosios anketos sąrangą, stengtasi per daug nenukrypti nuo pirmosios anketos, nes kitaip būtų prarastas palyginamasis momentas laiko tėkmėje. Tačiau klausimų formulavimas ir parinkimas pirmoje anketoje buvo tokie, kad jų visą eilę reikėjo "perdirbti", nenukrypstant nuo jų prasmės. Antroje anketoje klausimai buvo taip sudaryti, kad būtų galima juos kompiuteriais apdoroti, kai tuo tarpu pirmojo kongreso anketa reikalavo, kad atsakytojas ranka įrašytų savo atsakymus. Į anketą įpinta apie tuzinas klausimų iš Louis Harris apklausinėjimo, pravesto 1970 m. JAV jaunimo tarpe. Žodžiu, antroji anketa įgalina palyginimą su 1966 metų jaunimo kongreso anketos rezultatais ir su JAV jaunimo nuotaikomis.

Anketos projektas buvo duotas patikrinti trejetai kongreso rengimo komisijos narių, lituanistei ir vienam psichologui. Be to, anketos projektas buvo "išbandytas" su dešimčia jaunimo, kviečiant juos pasisakyti dėl kalbos, klausimų taiklumo, paties anketos turinio. Suvedus visų pasisakymus ir pasiūlymus, anketa buvo padailinta, "atremontuota", keletas naujų klausimų pridėta, pakeista eilė. Tuo būdu anketa pratįso iki 67 klausimų. Tokia ir išvydo pasaulį dar prieš patį kongresą.
Anketos klausimai yra pasiskleidę gan plačiai ir apima maždaug šias sritis:
a) demografinės, informacinės žinios (klausimai
1-7);
b) kultūrinė, visuomeninė, profesinė, politinė veikla (klausimai 8 - 17);
c) lituanistinis švietimas, spauda, radijas (klausimai 18 - 27);
d) tautinis bei religinis sąmoningumas (klausimai 28 - 31);
e) kursiamos šeimos reikalai (klausimai 32 -
41);
f) vertybės plačiąja prasme (klausimai 42 -
46);
g) vaistų bei narkotikų naudojimas (klausimai
47 - 54);
h) santykiai su tėvais (klausimai 55 - 59);
i) Lietuvos laisvės reikalai (klausimai 60 - 65);
j) klausimai anketos rezultatų reikalu (klausi-
mai 65 - 67).

Anketa dar keletą mėnesių prieš kongresą buvo išsiuntinėta į visus kraštus, su kuriais kongreso rengėjai buvo užmezgę ryšius. Pačiose JAV-se anketa buvo platinama per Jaunimo Metų komitetus. Šią anketą dar buvo prašyti užpildyti ir kongreso dalyviai. Galima sakyti, kad anketą pildė ne vien kongreso dalyviai, bet apskritai po visą pasaulį pasklidęs lietuvių jaunimas. Neturima tikslių duomenų, kiek anketų kuriam kraštui buvo pasiųsta. Apskaičiuojama, kad į "užsienį" buvo pasiųsta apie 200 anketų, o Šiaurės Amerikoje paskleista apie 300. Reikia pabrėžti, kad nebuvo dedamos jokios pastangos duomenis surinkti iš kokios pavyzdinės jaunimo grupės. Kiekvienas anketą užpildė savo noru, taip kad anketos rezultatai atspindi sąmoningai nusiteikusio lietuvių jaunimo veidą.
Užpildytos ir sugrąžintos anketos buvo pervestos į korteles, kurios vėliau buvo kompiuteriui "sušertos". Prof. dr. Antanas Sužiedėlis, Catho-lic University of America psichologijos departamento vedėjas, vadovavo šiam procesui, paskolindamas ne tik savo patirtį, bet ir universiteto kompiuterius. Kaip matoma, tikrai daug informacijos buvo iš tų anketų išspausta, nors tik maža jos dalis sutelkta į šį straipsnį. Pilni anketų rezultatai, atmušti kompiuterių, bus perduoti Pasaulio Lietuvių Archyvui Čikagoje, kad būtų prieinami asmenims, kuriems šie klausimai dabar rūpi ar ateityje rūpės.

Studijinės anketos rezultatai ir pastabos Grąžintų ir panaudotų anketų skaičius siekia 435. Kai kurie klausimai buvo ne visų atsakyti, bet bendrai orientacijai susidaryti galima sakyti, kad atsakiusiųjų skaičius visiems pateiktiems klausimams viršijo 400.

Rezultatai pateikiami šia tvarka: visi skaičiai išreikšti procentais. Atsimenant, kad atsakiusiųjų skaičius yra 435, kiekvieną procentą labai lengvai galima išsiversti į atsakančiųjų skaičių. Klausimai pateikti ta pačia eile, kaip kad anketoje buvo duoti. Kiekvieno klausimo rezultatai procentais duodami visai grupei, paskui padalyti pagal lytį, gyvenamąjį kraštą ir studijų šaką. Nors anketos 7-tas klausimas duoda penkias atsakymo galimybes, kiek tai liečia studijų šaką, klausimų rezultatų analizėje apsistota tik prie trijų pagrindinių studijų šakų. Manyta, kad tuo bus išvengta per didelio smulkinimosi, nepažeidžiant pačios rezultatų krypties. Nors statistiniai santykiai tarp įvairių klausimų buvo išvesti ir pamatuoti, jie čia paliekami neperduoti, nors liks prieinami Pasaulio Lietuvių Archyve.

Straipsnio gale duodama keletas leidinių bei straipsnių, kur yra įdomios statistinės medžiagos panašiais klausimais, kaip šioje studijinėje anketoje. Norintiems giliau susipažinti su šios anketos implikacijomis patartina su tais kitais duomenimis susipažinti. Apgailestaujama, kad neteko patirti, kur yra laikoma I jaunimo kongreso anketos, kurios daugiausia siejasi su skelbiamais rezultatais.Rimas Mulokas: Lietuvių paminklinė šventovė Romoj (studijinis projektas)

Baigiamosios pastabos
Kaip matoma, daug informacijos, daug žinių čia sutelkta, nors dar daugiau lieka archyvui. Tikimasi, kad šios anketos duomenys ras atgarsį jaunimo diskusijose, jaunimo vadovų planuose; tikimasi, kad tėvams ir jaunimo auklėtojams išryškės jų auklėjamojo jaunimo nuotaikos, lūkesčiai ir konfliktai. Pagaliau tikimasi, kad tas supratimas ves į bendrą dialogą ir bendrą darbą.

Žemiau pateikiama jau minėtų anketinių rezultatų (straipsnių) rodyklė:

Jonas Jasaitis. 122 Atvirai pasisako: lietuvių kalbos padėtis mokykloje, organizacijoje, šeimoje. Draugas, 1972.IV.8.
Ina Čepėnaitė, Studentai skaičiuose. Dienos tarp Dangoraižių (Studentijos sukaktuvinis leidinys), Čikaga, 1957, 110 -,112 psl.
Vytautas Černius. Tarp dviejų kultūrų (magistro tezės "Acculturation Status of a High School Group of Lithuanian Refugee Girls" santrauka). Mūsų Vytis, 1959, Nr. 2 - 3, 106 - 130 psl.
"What young America wants: change, not revolution." Louis Harris apklausinėjimų santrauka, Reader's Digest, 1971 birželio numeryje. Pati studija tilpo Life žurnale 1971.1.8 numeryje.
Romualdas Kriaučiūnas. Kartų skirtumai mūsų išeivijoje (anketinis simpoziumas). Aidai, 1970, Nr. 5, 213 - 223 psl.. Nr. 6, 248 - 255 psl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai