Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
— Gegužės 14 - 21 laisvojo pasaulio lietuviai minėjo Romo Kalantos ir kitų ugnies aukų metinę sukaktį. Tą sukaktį deramai paminėjo ir Radio Liberty stotis, turinti per 250 milijonų klausytojų.
— "Day of Shame", New Yorko leidyklos David McKay Co. išleista Algio Rukšėno knyga apie Simą Kudirką, jau pasirodė. Šios knygos autorius gimė 1942 Kaune, JAV baigė Clevelando Western Reserve un-tą ir Illinois universitete gavo politinių mokslų magistro laipsnį. Tai knygai parengti jam sąlygas daugiausia sudarė bostoniškiai broliai Brutenis ir Romas Veitai.
VLIKo tarybos posėdy V. 11 valdybos pirmininkas dr. J. K. Valiūnas painformavo apie rengimąsi Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijai ir atkreipė dėmesį į Sovietų Sąjungos planą padalyti valstybę į septynis rajonus, tuo būdu nustelbiant vad. respublikų jau ir taip menką savarankiškumą. Lietuvos laisvinimo darbo klausimams aptarti šaukiama veiksnių konferencija rugpiūčio 18 -19 New Yorke.
— Amerikos tautinių grupių respublikonų tarybos konvencijoj Vašingtone V. 11-13 gausiai bei aktyviai pasireiškė lietuviai (apie 20 atstovų). Į valdybą išrinkti dr. J. Genys (visos organizacijos iždininku), K. Oksas ir A. Novasitis (regioniniai vicepirmininkai). Dr. Jonas Genys išrinktas šių metų iškiliausiu žmogumi (most outstanding individual) ir apdovanotas garbės pažymėjimu Dvvight D. Eisenwoher's Meritorious Service Award. Lietuvių Respublikonų Tautinės Federacijos metiniame susirinkime V. 12 jis išrinktas dviejų metų kadencijai šios federacijos pirmininku.

S u v a ž i a v i m a i. — JAV LB Tarybos V sesija posėdžiavo New Yorke IV. 28 - 29. Ši sesija buvo skirta apyskai-tinei veiklos apžvalgai ir kultūriniams klausimams. Apyskaitiniai pranešimai parodė, kad uoliai dirbo tiek JAV LB VI taryba, pirmininkaujama V. Kamanto, tiek krašto valdyba, vadovaujama V. Vo-lerto. Švietimo Tarybai pirmininkavo J. Kavaliūnas, Kultūros Fondui — A. Kairys. Neseniai sudarytos Visuomeninių Reikalų Tarybos pirmininkas — A. Gečys. Pritarta pastarosios tarybos veiklai Lietuvos reikalu. Kultūrinei veiklai koordinuoti ir darbo krypčiai nustatyti nutarta suorganizuoti atskirą Kultūros Tarv-bą.
— Londone IV.7 - 8 vyko D. Britanijos Lietuvių Sąjungos, telkiančios to krašto lietuvius ir organizacijas, 26-sis metinis suvažiavimas, kuriame buvo atstovaujami 13 skyrių 608 nariai. Praeitais metais buvo surengti iš JAV gastroliavusios Grandinėlės du koncertai, Londone suorganizuoti lietuvių kalbos kursai (lankė arti 20 jaunuolių, bet pamaži išsiskirstė), Manchestery sušauktas pasitarimas lietuviškos veiklos pagyvinimo klausimu. Drauge vyko ir Lietuvių Namų Bendrovės, turinčios spaustuvę ir leidžiančios "Europos Lietuvį" bei Nidos Knygų Klubo knygas, akcininkų susirinkimas. DBLS ir LNB vadovauja ta pati 7 asmenų valdyba, tik pirmininkai atskiri: DBLS jau keleri metai pirmininkauja J. Alkis, LNB ilgametis pirmininkas — inž. Stp. Nenortas. Politinėj veikloj dalyvaujama per anglų ir pavergtųjų tautų sambūrius (Londono European Liaison Group pirmininkauja DBLS vice-pirm. Z. Juras). Svarstytas knygos apie Anglijos lietuvius parengimo klausimas.
Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas vyko Čikagoj V. 12. Išklausyti tarybos pirm. dr. K. Ambrazaičio, valdybos pirm. dr. J. Valaičio, reikalų vedėjo A. Rėklaičio, iždininko K. Barzduko ir kiti pranešimai. 1973.V.1 fondo pagrindinis kapitalas siekė 817,478.47 dol., per 1972 m. jis padidėjo 73,173.80 dol. Iš gauto pelno paskirstyta 57,380 dol. Perrinkta trečdalis tarybos narių: dr. G. Balukas, dr. A.Razma, dr. J. Valaitis, V. Kutkus, dr. P. Kisielius ir J. Kučėnas.
Lietuvių Fronto Bičiuliai tęsia rajonines konferencijas. Po Los Angeles ir New Yorko konferencijų Čikagoj V.5 buvo suvažiavę Amerikos vidurio frontininkai. Organizaciniais klausimais kalbėjo centro pirm. L. Valiukas, frontininkų manifestą artėjančio suvažiavimo proga aptarė dr. Ad. Darnusis. Jaunosios kartos įsipareigojimą pavergtam lietuviui svarstė jaunimo simposiumas: V. Darnusis, S. Kuprys, R. Nainytė, Al. Pakalniškis ir L. Sidrys. Simpoziumui vadovavo K. Girnius.

M i r t y s. — New Yorke IV. 18 mirė dail. Jonas Subačius, sulaukęs 69 metų. Gimęs Brooklyne, mokslus išėjo JAV ir gilinosi Romoj. Dirbo bažnyčių dekoravimo srity. New Yorko ir apylinkės lietuvių bažnyčios yra jo dekoruotos ir papuoštos jo projektuotais altoriais, kryžiaus keliais, statulomis.
— Los Angeles IV. 19 mirė prof. Stasys Žymantas (Žakevičius). Buvo gimęs
1908.V.22. Teisės studijas baigęs VDU 1933, buvo paliktas prie universiteto ir išsiųstas specializuotis j užsienį: Paryžiuje, Harvarde, Čikagos un-te, Londono un-te. VDU dėstė administracinę teisę nuo 1937, persikėlė su fakultetu į Vilnių 1940 ir buvo pakeltas docentu; 1940 teisės mokslų fakulteto prodekanas, 1941 -44 dekanas. Okupaciniais metais aktyvus rezistencinio sąjūdžio dalyvis, 1941 birželio mėn. sukilimo vienas iš vadų, vadovavo Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetui ir buvo Laikinosios vyriausybės paskirtas jos įgaliotiniu Vilniuje. Vėliau vadovavo Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos Vilniaus štabui ir redagavo
"Laisvą Žodį". VLK ir vėliau VLIKo artimas bendradarbis, pasitarimų su latvių, estų ir lenkų rezistentais dalyvis. Vienas iš VLIKo užsienio delegatūros sumanytojų ir jos narys 1944 - 45. Vėliau BDPS ir VLAKo užsienio dele-gatūrų narys. Londone 1950 buvo vienas iš Lietuvių Rezistencinės Santarvės steigėjų, "Santarvės" žurnalo sumanytojų ir redaktorių. Baltų žurnalo "East and West" vienas iš steigėjų ir redaktorių. Liberalų internacionalo egzilų komiteto sekretorius, įvairiuose šio internacionalo kongresuose kėlė Lietuvos reikalą. 1957 -59 dirbo Amerikos Balso Muenchene radijo centre. 1959 emigravęs į JAV, apsigyveno Los Angeles ir reiškėsi spaudoj. Šių metų "Į Laisvę" balandžio numery išspausdino išsamų straipsnį apie pokario laisvės kovas "Didžioji pasipriešinimo drama".
— Čikagoj V.8 mirė buvusio ministro pirmininko M. Sleževičiaus našlė Domicėlė Šleževičienė - Pavalkytė, baigdama 89-sius amžiaus metus. Baigusi odontologijos mokslus Kijeve 1908, grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje, kur 1912 ištekėjo už adv. M. Sleževičiaus. Visą gyvenimą dirbo labdaros darbą įvairiose organizacijose. Viena iš socialinės globos darbo pirmūnių Lietuvoje. 1928 buvo viena iš steigėjų Lietuvos Motinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų Sąjungos. Nuo 1949 gyvendama JAV, ypač rūpinosi lėšų telkimu Vasario 16 ir saleziečių gimnazijoms.
— Providence, R. L, V.20 mirė rašytojas kan. Mykolas Vaitkus, eidamas 90-sius amžiaus metus. Kitame numery duosime LRD atstovo Ant. Gustaičio kalbą, pasakytą jo laidotuvėse. Mūsų žurnale M. Vaitkus ir jo kūryba buvo išsamiai aptarta St. Santvaro studijoj 1964 balandžio, gegužės, rugsėjo ir spalio numeriuose.

R a š y t o j u o s e. — "Draugo" premijuoto Al. Barono romano "Abraomas ir sūnus" išėjo antroji laida.
— Čikagos Menėj V.4 St. Pilka surengė poezijos rečitalį, kuriame skaitė K. Binkio, J. Aisčio ir J. Vaičiūnaitės poeziją. Jo paties eilėraščių padeklamavo Elena Blandytė ir J. Raudonis. — Ant. Gustaitis savo satyrinę poeziją skaitė Worcestery V.5.
— Bostono LB Kultūros Klube V.26 dr. D. Valiukėnaitė skaitė paskaitą apie Šekspyro "Othello" pro vertimo skliautus, daugiausia nagrinėdama A. Churgino vertimą.
Sydney prieš Velykas buvo surengtas vietinių rašytojų kūrybos vakaras. J. Slavėno paskaita išsamiai apžvelgė sydnė-jiškių lietuvių rašytojų kūrybinį kelią.
Vakare su savo kūryba dalyvavo M. Slavėnienė, A. Vesčiūnaitė, J. Janavičius, A. Gasiūnas ir kt. Drauge paminėti Putinas, B. Sruoga ir M. Vaitkus, paskaitant iš jų kūrybos.
LRD paskelbė Petro Varkalos vardo 1000 anglų svarų premiją už romaną, novelių rinkinį, dramą ar prozos antologiją, išleistą anglų kalba 1974 - 76 m.

M u z i k a. — Čikagoj IV.28 - 29 ir V. 5-6 vyko šiais metais pastatytos "Car-men" operos spektakliai. VI. Jakubėno recenzija kitame numery.
— Ištisa eilė chorų surengė savo koncertus. Brocktono parapijos 75 metų sukaktį minint, komp. J. Gaidelio vadovaujamas parapijos choras surengė koncertą V.6. Be kitų dalykų, buvo atliktos dvi kantatos: VI. Jakubėno "Prisikėlimas" ir St. Šimkaus "Atsisveikinimas su tėvyne". Programoj dalyvavo solistai D. Mongir-daitė ir St. Liepas. — Tokio pat deimantinio jubiliejaus proga Elizabetho parapijos choras (vadovas V. Mamaitis surengė savo koncertą V.29 su solistėmis I. Stankūnaite ir O. Zubavičiene.
Toronto Prisikėlimo parapijos choras, vadovaujamas kun. B. Jurkšo, V.6 koncertu paminėjo parapijos ir savo dvidešimtmečio sukaktį; koncerto solistai — J. Sriubiškienė ir Vc. Verikaitis. — Balti-morės vyrų choras Daina (vadovė L. Be-kerskienė) surengė koncertą IV.28. — New Yorko vyrų choras Perkūnas (vadovas V. Strolia) koncertavo Hartforde V. 12. — Rochesterio LB choras (vadovas J. Adomaitis) ir Hamiltono parapijos choras (vadovas A. Paulionis) drauge surengė koncertą Hamiltone V.5 ir Rochestery V.19.
— Hamiltono mergaičių choras Aidas koncertavo Detroite IV.29, Baltimorėj V. 12 ir Filadelfijoj V. 13. Kartu su choru ir pats vienas dalį programos atliko choro vadovas solistas Vc. Verikaitis.
— Bostone IV.29 koncertavo solistė D. Stankaitytė. Programą sudarė dainos (V. Klovos harmonizuotos 3 liaudies dainos, VI. Jakubėno "Ežerėlis" ir "Spindulėlis vakarą", Al. Kačanausko "Kad aš našlaitėlė", K. Kavecko "Na, tai kas?") ir operų arijos (Verdi "Aidos" ir Likimo galios", Bizet "Carmen", Mascagni "Ca-valleria rusticana", Puccini "Madame Butterfly", J. Gaidelio "Danos", J. Kar-navičiaus "Gražinos", V. K. Banaičio "Jūratės ir Kastyčio"). "Keleivio" recenzento žodžiais, ypač "D. Stankaitytės. kaip dainininkės, pajėgumą atskleidė operinės arijos. Kiekviena jų buvo padainuota turtingom balso varsom, atskiru vidiniu įsijautimu". Solistei akompanavo komp. J. Kačinskas.
Los Angeles V. 19 buvo surengtas dainos ir poezijos vakaras: solistas Ant. Pavasaris atliko koncertinę programą, o A. Žemaitaitis paskaitė Donelaičio, Maironio, V. Mačernio ir kitų poezijos.
New Haveno LMKF (moterų) klubas savo dešimtmetį paminėjo parapijos bažnyčioje V. 19 surengtu religiniu koncertu, kurio programą atliko solistai I. Stankūnaitė ir L. Stukas.
Clevelando vyrų oktetas V. 12 surengė 100 dainų maratoną, kuris truko 7 valandas (nuo 7 vai. vakaro ligi 2 vai. ryto). 48 dainos buvo lietuvių kompozitorių, 52 kitataučių. Oktetui vadovauja R. Babickas.
— Pianistė A. Kepalaitė koncertavo Filadelfijoj V. 14. Programoj buvo Bacho, Chopino, Debussy, Liszto ir Scriabino kūriniai.
—. Naujosios Anglijos Baltų Draugija, anksčiau kasmet surengdavusi Bostone po tris koncertus, po poros metų tylos dabartinės pirmininkės V. Balčiūnienės rūpesčiu suorganizavo baltų jaunimo konkursinį koncertą, įvykusį Bostone V.5. Dalyvių buvo 5: trys pianistai ir du dainininkai. Pirmąją premiją laimėjo pianistas Saulius Cibas, antrąją — estas pianistas E. Veski, trečiąją dainininkė Jūratė Litchfield (Veblaitytė). Pirmosios premijos laimėtojas S. Cibas V.8 atliko Beethoveno koncerto Nr. 1, op. 15, pirmąją dalį A. Fiedlerio vadovaujamame vad. Pops orkestro koncerte Bostono Sym-phony Hali V.8. Nuo šio rudens S. Cibas pradeda studijas Harvarde.
— Čikagoj V. 13 minėta operos solistės J. Vencevičaitės - Kutkuvienės 75 metų amžiaus sukaktis. Pagrindinei kalbai buvo pakviestas St. Santvaras iš Bostono.

T e a t r a s. Hamiltono dramos mėgėjų grupė Aukuras V. 12 pirmąkart vietoj suvaidino VI. Alanto komediją "Šiapus uždangos" Yorke šią komediją vaidino V.20, o dieną anksčiau (V. 19) J. Jankaus "Audronę".
— Baltimorės Lietuvių Tautinis Knygynas V.28 surengė čia gyvenusio ir mirusio dramaturgo V. J. Nagornoskio (1869-1939) prisiminimą. Jo asmenį apibūdino N. Rastenis, o kūrybą M. Šimkus ir B. Medelis.

D a i l ė. — Filadelfijos Temple un-to Tyler meno mokyklos naujų pastatų atidarymo proga IV.24 - V.20 vyko auksakalystės, keramikos ir grafikos skyrių vedėjų darbi} parodos. Grafikos skyriaus vedėjas R. Viesulas buvo išstatęs 1960 -72 laikotarpio 46 darbus, tarp jų "Raudų" ciklą. Savo grafikos darbus R. Viesulas taip pat rodė Bostono lietuviams V.12 -13, kur apie jo kūrybą žodį tarė dr. St. Goštautas.
— Rochesterio priemiestyje Pittsforde David galerijoj V.4 - 22 vyko Alf. Dargio darbų paroda. Jo darbų nuotraukomis bus iliustruotas kitas mūsų žurnalo numeris.
— New Yorko Kultūros Židinyje IV. 28 - 29 buvo išstatę savo darbus tapytojas J. Kelečius, akvarelistė I. Mickūnienė ir skulptorius O. Mickūnas. Ten pat V.26 - 27 vyko M. Dobužinskio (1875 -1957) darbų memorialinė paroda; iš jo sūnaus Vsevolodo kolekcijos buvo išstatyta piešinių Lietuvos architektūros temomis ir teatro dekoracijų projektų.
— Čikagoj Čiurlionio galerijoj V. 11 -20 buvo rodomi Paryžiuje gyvenančio Prano Gailiaus grafikos darbai (per 70) iš paskutinio dešimtmečio. Tai medžio, vario ir lino raižiniai. Dalis darbų spalvoti. Didesni ciklai: ankstesnis "Intra muros" ofortų ciklas ir paskutinio meto spalvoti "Incablocks" (pats dailininkas šių darbų seriją vadina "pergyventu nuotoliu" ar "nutolusiu pergyvenimu"). Buvo išstatytos ir dvi jo iliustruotos O. V. Milašiaus knygos ("Lietuviška siuita" ir "Jūra"), kurių tėra po 10 egzempliorių.
— Čikagos Baptist Graduate Student Center kasmet vykstančioj religinio meno parodoj IV.29 - V.13 iš lietuvių dalyvavo Ad. Valeška su skaldyto stiklo vitražu ir A. Skupas (Cooper) su tapybos darbu.
— Prel. M. Krupavičiaus paminklo konkurse pirmą premiją laimėjo Rimas ir Jonas Mulokai, antrą — N. Statkus, trečią — A. Statkuvienė (abu iš Boulder, Colorado).

M o k s l a s. — Baltų Studijų Draugija (AABS), bendradarbiaujant Hooverio Institutui prie Stanfordo un-to ir Kalifornijos un-tui San Jose, IV.13 - 15 surengė studijinę konferenciją tema "Pabaltijo sritis II pasaulinio karo metu". Lietuvių buvo šie pranešimai: dr. T. Remeikio apie Lietuvos apsisprendimą neutraliai laikytis vokiečių - lenkų kare 1939 rugsėjo mėnesį, dr. EI. Tumienės — apie tą karą Barono, Katiliškio ir Pūkelevičiūtės veikaluose, dr. Br. Kaslo apie vokiečių -sovietų derybas dėl Suvalkijos dalies pardavimo, kun. dr. V. Pavalkio apie Vatikano nusistatymą dėl vokiečių politikos Lietuvoje Bažnyčios atžvilgiu, dr. R. Misiūno apie sovietinę II pasaulinio karo ir Baltijos valstybių istoriografiją. Kadangi tai nebuvo reguliari dvimetinė konferencija, dalyvių nebuvo gausu: įvairių paskaitų klausė apie 40 - 90 asmenų.
— Vilniaus universiteto 400 metų sukaktis Bostone V.20 paminėta S. Sužiedėlio paskaita.
Lietuvių mokslininkai vis intensyviau įsijungia į Amerikos mokslinį gyvenimą tiek straipsniais, tiek pranešimais moksliniuose suvažiavimuose. Pvz., geofizikų sąjungos 54-toj metinėj konferencijoj Vašingtone darė pranešimus J. R. Jancaitis, V. Klemas, V. Palčiauskas, J. Vaišnys ir V. Vasyliūnas, o eksperimentinės biologijos draugijų 57-tame metiniame suvažiavime Atlantic City, N.J., net 12 paskaitininkų buvo lietuviai ar lietuvių kilmės (S. Šimoliūno informacija "Naujienose").

J a u n i m e. — Detroite V. 5-6 vyko 23-sios Š. Amerikos sporto varžybos, kuriose dalyvavo 602 jaunuoliai.
— Studentai ateitininkai Čikagoj Jaunimo Centre V. 18 - 20 surengė jaunimo dailės parodą, sutelkusią 19 dalyvių.
— Čikagoj susikūręs Jaunimo Centro choras debiutavo viešu koncertu V. 19. Tarp kitų dalykų, koncerte buvo atlikta ir choro vadovo F. Strolios (Viltenio slapyvardžiu) sukurtų dainų.
— Windsoro mergaičių kvartetas Aušra koncertavo Rochestery IV.28, Filafel-fijoj V.19.
— Šešių tautybių skautų egzilų vadovai pirmąkart buvo suvažiavę New Yorke IV. 7. Lietuvių skautams atstovavo L. Milu-kienė, S. Gedgaudienė, P. Molis ir Č. Kiliulis. Apsvarstytas Rytų bei Centro Europos egzilų skautų biuro įsteigimo reikalas. Aptartas ir bendros stovyklos klausimas.
Studentų ateitininkų kursuose kandidatams Dainavoj IV. 13 - 14 pravedė pokalbius kun. K. Trimakas, dr. Ad. Darnusis, J. Jasaitytė, A. Razma, S. Mikaliu-kas. Pavasario ideologiniuose kursuose VVasagoj V. 26 - 28 paskaitas skaitė kun. St. Yla ir kun. V. Bagdanavičius. Iš įvairių Š. Amerikos vietovių buvo suvažiavę apie 50 dalyvių.

I š   v i s u r. — New Yorke sparčiai statomi Kultūros Židinio nauji pastatai. V. 13 atšvęsta jų vainikavimas. Iškilmėse kalbėjo gen. konsulas A. Simutis, vienuolyno viršininkas T. L. Andriekus, aukotojų vardu K. Vainius, LB apygardos pirm. A. Vakselis ir kt. Pagerbti aukų teikėjai ir stambieji aukotojai. Pastatą suprojektavo architektas Ant. Vytuvis, kuris ir prižiūri statybą. Statybos komitetui pirmininkauja T. P. Baltakis.
Clevelande V. 13 atidengtas ir pašventintas paminklas (prie naujosios parapijos Marijos Nepaliaujamos Pagalbos bažnyčios) paminėti lietuvių šiame mieste įsikūrimo šimtmečiui.
— Čikagos Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, kuri nuo 1918 yra marijonų žinioje, V.19 iškilmingai minėta marijonų vienuolijos 300 metų įkūrimo ir 60 m. Amerikoje gyvavimo sukaktis. Konce-lebracines mišias laikė ir pamokslą pasakė kardinolas J. Cody.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai