Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
SUVAŽIAVIMO DARBAI II. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos II suvažiavimo (1936) paskaitos, redaguotos J. Ereto ir A. Salio, išleistos Kaune 1937. Fotomechaniniu būdu perspausdinta Romoje 1973.XII+472 psl., kaina 12 dol. Duodamos šios paskaitos: J. Eretas — Quid de nocte? (1-44), St. Šalkauskis — Ideologiniai dabarties krizių pagrindai (45-80), V. Borisevičius — Šiandieninio lietu-vio kataliko religinio charakterio bruožai (83-98), St. Gruodis — Negimusios gyvybės panaikinimas teologijos mokslo šviesoje (99-111), P, Būcys — Mūsų dorovės atgaivinimo reikalu (112-124), Rusai, stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje (125-142), M. Reinys — Subjektyvaus objektyvaus problema (145-155), A. Maceina — Ideologiniai šių dienų pedagogikos pagrindai (159-194), O. Norušytė — Dorinis auklėjimas šeimoje (196-216), A. Salys — Kalbotyra mokyklinių kalbų dėstyme (219-232), J. Ambrazevičius — Naujosios lietuvių literatūros idėjinės ir forminės linkmės (233-246), J. Grinius — Prancūzai integralinės poetikos kūryboje (247-256), J. Totoraitis — Būdingieji Sūduvos, arba Užnemunės, istorijos bruožai (259-282), J. Žagrakalys — Pozityvizmo teisės krizė (285-297), Pr. Sirūnas — Teisės pozityvizmo krizė (298-302), Pr. Kuraitis — Nacionalizmas krikščioniškosios doktrinos šviesoje (305-323), St. Bačkis — Pijaus XI socialinės idėjos (324-335), Pr. Dielininkaitis — Organinė valstybė (336-359), O. Labanauskaitė — Moterų darbo problema (360-369), A. Puodžiukynas
— Šių dienų fizikos pasaulivaizdžio bruožai (373-388), K. Pakštas — Lietuva eiku-menos erdvėje (389-399), Nekrologų skyriuje (401-432) J. Tarvydas aprašo M. Peč-kauskaitę, Z. Ivinskis — A. Alekną, K. Ka-veckas — J. Naujalj. Mokslininkų — sukaktuvininkų skyriuje (433-454) duodamos vysk. K. Paltaroko, St. Šalkauskio ir Pr. Dovydaičio biografijos su jų darbų bibliografija. LKMA II suvažiavimo aprašymą pateikia St. Yla (457-471).

NAUJASIS TESTAMENTAS. Iš graikų kalbos vertė kun. Č. Kavaliauskas. Lietuvos TSR vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys, Vilnius — Kaunas, 1972,638 psl.
Kun. dr. Jonas Gutauskas: DIEVAS ŠIANDIEN. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos leidinys nr. 9. Čikaga, 1973. 283 psl., kaina 6 dol. Knygos mecenatas — kun. V. Puidokas.
Jonas Gailius: IŠTIESTOS RANKOS. Išleido ir iliustravo Bičiuliai. Bradford (Anglijoj), 1973. 235 psl. "Žmogiški svarstymai" daugiausia religinėmis ir tautinėmis temomis.
Jonas Grinius: VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE. I tomas. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Romoj 1973. 406 psl., kaina 14 dol.
Vincas Trumpa: NAPOLEONAS. BALTIJA. AMERIKA. Istorinės sintezės bandymas. Išleido A. Mackaus Knygų Leidimo Fondas Čikagoj 1973. 254 psl., kaina 6 dol.
Jurgis Jankus: UŽKANDIS. Pasakojimai. Išleido Ateities Literatūros Fondas.
Brooklyn, N.Y., 1973. 220 psl., kaina 4.50 dol. Knygą galima užsisakyti iš Ateities Leidyklos, c/o Mrs. M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 48075.
Jurgis Gliaudą: SUNKIAUSIU KELIU. Romanas (apie M. Sleževičių nepriklausomos Lietuvos atsikūrimo pradžioje). Dr. K. Griniaus Fondo leidinys. Čikaga, 1973. 252 psl., kaina 5 dol.
Vladas Šlaitas: PRO VYŠNIŲ SODĄ. Eilėraščiai. Išleido Ateities Literatūros Fondas. Čikaga, 1973. 70 psl. Galima užsisakyti adresu, aukščiau duotu prie J. Jankaus knygos.
Živilė Bilaišytė. ŽAISKIM IEŠKOJIMĄ. Eilėraščiai. Viršelis D. Stončiūtės. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas ČALM 1973 m. laidos abiturientų lėšomis. Čikaga, 1973. 41 psl.
Dr. A. Rukša: KAI KURIOS ŠIŲ DIENŲ LIETUVOS ŠVIETIMO PROBLEMOS. Atspaudas iš "Europos Lietuvio". Londonas, 1973. 75 psl.
Laimutis Švalkus: GYVASTIS. Eilėraščiai. Vaikų skyriaus eilėraščius iliustravo autoriaus sūnus Algirdas Švalkus. Išleido "Šaltinis" Londone 1973. 96 psl., kaina 2 dol.
LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS. III tomo I knyga, 1971, 173 psl., II knyga, 1973, 172 psl. I knygoj duodami str.: J. Jakšto apie Liublino uniją, K. A. Matulaičio — lietuvių tautos išsilaisvinimą, J. A. Račkausko — pradinį švietimą Lietuvoj iki III padalijimo, Vc. Čižiūno — lietuvių švietimą tremtyje, II knygoje — A. Rūgytės apie Lietuvių Istorijos Draugijos penkiolikmetį, J. Jakšto — Gediminaičių dinastiją, K. A. Matulaičio — Juozapotą Kuncevičių, A. Rukšos — dėstomąją kalbą ir lietuvių kalbos klausimą senajame Vilniaus universitete, P. Žilio — lenkų iš Vilniaus pasitraukimą 1920 liepos mėn., M. Anyso atsiminimai iš Klaipėdos krašto 1933-39, J. Jakšto str. apie dr. J. Šliūpą ir kun. A. Burbą, be to, kelios recenzijos.
ŠVIETIMO GAIRĖS, Nr. 8 (12), 1973, 96 psl. Redaktoriaus P. Maldeikio, W.R. Schmalstiego, A. Rinkūno, E. Ruzgienės, A. Milmantienės, E. Songinienės, J. Če-ponkutės, J. Plačo, J. Matulaitienės, Br. Krokio, V. Matulaičio ir V. Čižiūno str. į-vairiomis pedagoginėmis temomis.
NAUJOJI VILTIS, Nr. 5, 1973, 120 p. Po dr. J. Balio kalbos Vasario 16 minėjime A. Budreckis rašo apie vilniškį "Vairą", K. Nausėdas — nepriklausomos Lietuvos ūkinę ir socialinę struktūrą, E. Ar-bas — lietuvį architektą plačiajame pasauly, V. Alantas — lietuvį rašytoją istorijos skersvėjuose.
LITUANUS, 1973, No. 1, J. Puzinas rašo apie okupuotosios Lietuvos padėtį, A. Klimas — baltų ir slavų santykius, R. Šliažas — senųjų prūsų mitologiją G. Grasso romane "Hundejahre" etc. Iš dailininkų supažindinama su N. Vedegy-te-Palubinskiene.
JOURNAL OF BALTIC STUDIES, Spring 1973, Vol. IV, No. 1. Šiame numery duodama pernai mirusio amerikiečių istoriko O. P. Backus str. apie baltų ir finų tautų įtaką Rusijos istorijoje, M.V. Sapiets-Tucker — Australiją ir Baltijos valstybes 1919-45, H. — J. Uibo-puu — Estijos respublikos konstitucinį vystymąsi. D.C. Danahar pateikia Vilniuje 1916 m. rašytą barono Anrian raportą Austrijos užsienio reikalų ministrui apie tautybių santykius Lietuvoje. Šis raportas po įvado pateikiamas originalo (vokiečių) kalba.
BOOKS ABROAD, Spring 1973, Vol. 47, No. 2. Be kitų str., šiame numery duodama R. M. Rilkės korespondencija su P. Thun-Hohensteinu, R. Šilbajoris recenzuoja tris poezijos rinkinius: A. Bukonto "Piešiniai ant vandens", J. Juškaičio "Mėlyna žibutė apšvietė likimą" ir J. Meko "Reminiscencijos", A. Landsbergis — A. Glinskio dramą "Grasos namai".
Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, 1973 nr. 4 (J. Vidzgiris plačiai recenzuoja L. Sabaliūno knygą "Lithuania in Crisis"); BENDRADARBIS, nr. 17, 1973 (Putnamo seserų biuletenis); KRIVŪLĖ, 1973 balandis, nr. 1 (Europos lietuvių religinio gyvenimo apžvalga); LIETUVIŲ DIENOS, 1973 nr. 4 (apie kun. J. Prunskį), nr. 5 (apie red. J. Sondą); MOTERIS 1973 nr. 2 (M. Slavėnienės atsiminimai apie brolį V. Mykolaitį-Putiną, I.T. Tamošaitienės str. "Septyniolikto šimtmečio Lietuva anglo akimis" — apie Londone 1698 m. išleistą knygą "The History of Poland"); MŪSŲ ŽINIOS, 1973 nr. 8, 9, 10 ir 11 (Čikagos lietuvių kultūrinių įvykių apžvalga); ŠALTINIS, 1973 nr. 2; TECHNIKOS ŽODIS, 1973 nr. 1-2 (skirtas XI inžinierių suvažiavimui aprašyti).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai