Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Stasys Yla: VARDAI IR VEIDAI MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE. Nuo Mažvydo ligi Skvirecko. Aplankas T. Valiaus. Lietuviškos Knygos Klubas, Čikaga, 1973. 345 psl., kaina 6 dol.

P. Gudelis: BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS ATSIRADIMAS LIETUVOJE 1918 -1919 METAIS jų pačių dokumentų šviesoje. Prof. Z. Ivinskio įvadas. Išleido LVS Ramovė. Londonas, 1972. 162 psl., kaina 2.50 dol. Užsisakyti adresas: LVS Ramovė, 6918 So. Maplevvood Ave., Chi-cago, 111. 60629.

Juozas Švaistas: KARNAVALO AIKŠTĖJE. Novelės. Nidos Knygų Klubas, Londonas, 1973. 284 psl., kaina 5 dol.

Juozas Slavėnas: BALTIJOS BALSAS. Apsakymėliai priaugančiam lietuvių jaunimui. Mintis, Sydney, 1973. 72 psl.

Magdal. Marija Slavėnienė: NEŽINOMI KELEIVIAI. Epas (eilėmis). Mintis, Sydney, 1973. 88 psl.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Benediktas Rutkūnas: ŽIRGELIAI ŽVENGIA. Šeštoji lyrikos knyga. 1971 (spausdinta Putname), 144 psl.

M. Gudelis: POVILAS MILERIS. Biografijos bruožai. Chicagos Liet. Literatūros D-ja, Čikaga, 1973. 232 psl., kaina 3 dol.

Domas Jasaitis: HIPOTERMIJOS FIZIOLOGINIAI PADARINIAI IR JOS PRITAIKYMAS MEDICINOJE. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų VII t. (335 - 345).

MŪSŲ ŽINIOS, 1973.VI.24, nr. 12 (34). Šis numeris pažymėtinas dėl jame duotų Kudirkos - Kalantos dailės konkursui gautų darbų nuotraukų (darytų bene pačios biuletenio redaktorės Danutės Vakarės).

LITUANUS, 1973. No. 2. R. Šilbajo-rio ir B. Vaškelio str. apie sovietinę lietuvių poeziją, R. Samulevičiaus drama "Sophocles and She" (vertė S. Makaitytė). Numeris iliustruotas Lietuvos jaunųjų grafikų darbais.

LUX CHRISTI, 1973, nr. 4 (66). Kun. A. Paškaus str. apie sociologinę - psichologinę katalikų dvasiškijos analizę; pokalbis su Kunigų Vienybės pirm. A. Kontautu ir sekr. V. Zakaru.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMAS. 1973, nr. 2. Šis antrasis numeris yn 36 puslapių. Gausu iliustracijų. Vyrauja informacinės žinutės, bet bandoma duoti ir mažų straipsniukų. Be lietuvių kalbos, rašoma ir anglų, ispanų kalbomis.

Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, nr. 5 ir 6; LIETUVIS ŽURNALISTAS, 1973 birželis, nr. 3 (9), 32 psl.; LIETUVIŲ DIENOS, nr. 6 (apie dr. J. Žmuidziną. J Aistį, A. Docių); MOTERIS, nr. 3; MŪSŲ SPARNAI, 1973 birželis, nr. 34; ŠALTINIS, nr. 3; TECHNIKOS ŽODIS, nr. 3.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai