Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IX LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vacys Šaulys   
Š. m. gegužės 26 - 27 Čikagoje įvyko Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos jau 9-tasis, kas antri metai ruošiamas, gydytojų suvažiavimas. Suvažiavimas buvo skelbiamas ir A.M.A. žurnale bei vietinėje mediciniškoje spaudoje. Tai paskatino dėmesį ir keleto lietuviškai nebekalbančių, bet lietuviškos kilmės gydytojų.

Suvažiavime dalyvavo 118 gydytojų, daugiau negu bet kada ankstesniame suvažiavime. Sąjungai priklauso 9 draugijos: Australijos (2), Illinois, Michigano, New Yorko, N. Anglijos, Ohio, Kanados ir V. Vokietijos draugijos ir visi pavieniai liet. gydytojai, užsiprenumeravę "Medicinos" žurnalą. Dabar skaitytojų yra virš 600.

Neoficialiai suvažiavimas buvo pradėtas gegužės 25 d. vakare, atidarant dr. A. Lipskio tapybos ir dr. J. Šalnos drožinių parodą Čiurlionio galerijoje.
Suvažiavimas pradėtas gegužės 26 dieną 12 vai. darbo posėdžiu, dalyvaujant 40 draugijų atstovų. Sudarytos darbo komisijos, svarstyti sąjungos įstatų pakeitimai, "Medicinos" žurnalo klausimai. Valdybai pasiūlius, pakelti į sąjungos garbės narius daktarai Petras Atkočiūnas, Domas Jasaitis ir Balys Matulionis. Buvo pasiūlyta pakelti į garbės narius kankinius gydytojus; pavedus specialiai komisijai, nutarta įvesti naują kategoriją: "Garbės nariai in Memnoriam: lietuviai gydytojai kankiniai".

Nominacijų komisijai pasiūlius valdybos branduolį palikti Illinois d-jos ribose, išrinkta pirmininku Gediminas Balukas, sekr. - ižd. Mindaugas Vygantas ir vicepirm. Vaclovas Šaulys, Vytautas Majauskas ir Stasys Pace vičius, "Medicinos vyr. redaktorium Kazys Pemkus.

3:30 vai. dr. D. Giedraitis, Illinois Liet. Gyd. Dr-jos pirmininkas, suvažiavimo šeimininkas, atidarė iškilmingąją visuomeninę suvažiavimo dalį, primindamas gydytojo pareigas pavergtos tėvynės laisvinimo darbuose.
Dr. F. Kaunas, sąjungos pirmininkas, savo žodyje pabrėžė gydytojo įnašą lietuvių kultūrinei veiklai, iškėlė mūsų laisvės kovų baruose taip reikalingą vieningumą. Paminėjo paskutiniais dviem metais mirusius kolegas: St. Biežį, VI. Ramanauską, K. Gudaitį, V. Melniką, VI. Vencių ir P. Zalatorių.

Po sveikinimų sekė paskaitos. Prof. dr. V. Bieliauskas apibūdino psichologiškai kintantį išeivį lietuvį per pastarąjį šimtmečio ketvirtį, su tuo susietus nutautimo pavojus. Prelegentas nepašykštėjo patarimų, kaip su esamom ir galimom negerovėm tvarkytis.

Red. Bronius Kviklys iš sekamos spaudos pavergtoje Lietuvoje padėjo klausytojams suprasti, ką reiškia aimanos ir laisvės troškimo viltys mūsų brolių Lietuvoje grožinėje literatūroje ir kasdieninėje spaudoje. Abu prelegentai vykusiai pavaizdavo lietuvį išeivijoj ir okupuotoje tėvynėje.

Vakare, susirinkus gausiam būriui, daugiau negu rengėjų tikėtasi, svečių (per 270), vakarienei persikelta į gretimą puošnią salę. Susėdus prie vakarienės stalų, aktoriai visus nukėlė "Prie dangaus vartų", suvaidindami ištrauką iš V. Krėvės "Raganiaus". Svečiai buvo supažindinti su nauja sąjungos valdyba ir "Medicinos" vyr. redaktoriumi. Padėkota šeimininkams — Illinois Liet. Gyd. Dr-jai ir suvažiavimo techniškiems rengėjams — ILGD Pagalbiniam Moterų Vienetui.
Gydytojų korp.! "Fra-ternitas Lituanica" pristatė premijuotus dailės kūrinius Simo Kudirkos ir Romo Kalantos tragiškiem įvykiam prisiminti.

Sekmadienį, gegužės 27, suvažiavimo programa buvo tęsiama pamaldomis. 1:30 vai. buvo pradėtos medicinos temomis mokslinės paskaitos, kurioms vadovavo dr. R. Nemickas. E. Gedgaudas, radiologijos profesorius Minnesotos un-te, skaitė paskaitą tema: "Radiologinės problemos inkstų transplantacijoje", J. Valaitis, klinikinis patalogijos profesorius Illinois un-te — "Artrito patologija", R. Dainauskas, patologijos asst. profesorius Rush med. kolegijoj — "Plaučių emfizema: klasifikacija ir patologija", Milda Budrienė, klinikinė medicinos asst. profesorę Illinois un-te — "Imuni sistema, jos vystymasis, charakteris ir reikšmė alerginėse ligose", D. Giržadas, klinikinis chirurgijos asso. profesorius — "Klubo sąnario protežė", M. Vygantas, akių ligų asst. profesorius Illinois un-te — "Laseriai retino ligose", V. Nemickas (fellow Loyo la un-te) — "Miokardo revaskularizacija: indikacijos ir rezultatai". Paskatos skaitytos lietuvių kalba su viem išimtimi. Didesnė dalis specialistų gydytojų jau čia baigę universiteto ir išmokę liet. med. terminologija, tačiau laisvai vartoja lietuvių kalbą. Paskaitos paruoštos gerai, temos aktualios ir praktiškos: autorių kasdieninis darbas. Nenumatytai paskaitoms užsitęsus, gaila, neliko laiko diskusijoms, nors tai programoje buvo numatyta.

Paskutiniame darbo posėdyje draugijų pirmininkai ar atstovai padarė-savo veiklos per paskutinius 2 metus pranešimą. Nežiūrint, kad lietuvių gydytojų didesniuose miestu nemaža, bet organizuotiem gydytojų vienetam priklauso 50 proc. ar mažiau. Mažesniems sambūriams tokia aktyviųjų proporcija labai nenaudinga bet kokiam užsimotam bendram darbui. Tad kai kurios dr-jos susirenka tik išsirinkti valdybas. Kitos susirenka tik vad. socialinio pobūdžio parengimuose. Australijoj lietuviai gydytojai susiorganizavę į Sydnėjaus (pirm. I. Venclovas) ir Melbourno (pirm. Zdanius) draugijas. Kalifornijoj tikimasi daugiau aktyvumo — ten nemažai gydytojų su visuomenine patirtimi. Michigano (pirm. A. Zotovas) pavieniai gydytojai labai aktyvūs, įsijungę į kitas organizacijas, tačiau stokoja priaugančio atžalyno. New Yorko (pirm. V. Avižonis) apie 50 narių, susirenka porą kartų metuose, susirinkimai su moksliniais pranešimais. Ohio (pirm. J. Skrinska) aktyvių narių apie 40, per metus padaromi 3 susirinkimai. Kasmet skiria 1000 dol. kultūrinę premiją už lietuviškus kultūrinius pasiekimus. Ši premija kasmet skiriama jau nuo 1957 m. Draugija finansiškai prisideda prie lietuvių kalbos katedros atidarymo ir išlaikymo vietos universitete. Illinois (pirm. D. Giedraitis) narių virš 150, aktvvių nedaugiau 50 proc. Paskyrė 1000 dol. žurnalistinę premiją už geriausią anglų kalba rašinį amerikiečių laikrašty ar leidiny, kur būtų iškeltas Lietuvos reikalas. Susirinkimai 2-3 per metus su moksline ar kultūrine programa. Aktyviai įsijungęs jaunimas — naujas medikų prieauglis. Vokietijos (pirm. V. Bylaitis) veikla sunki dėl didelių nuotolių, narių virš 20. Kanados lietuviai gydytojai aktyvūs Toronte, kur pirmininkauja prityręs visuomenininkas J. Sungaila. Daugumas gydytojų aktyvūs kitose organizacijose. Pasigesta N. Anglijos atstovo.

Rezoliucijų komisija, pirmininkauta K. Pemkaus, pateikė septynias rezoliucijas, kurias suvažiavimas priėmė. Pirmoj rezoliucijoj suvažiavimas pasmerkia pavergtoje Lietuvoje esančią dvasinę, kultūrinę, religinę ir ekonominę priespaudą ir protestuoja dėl ruošiamo projekto įjungti mūsų kraštą į sovietinės Rusijos teritorines ribas, vykdant Lietuvos rusifikaciją.

Taip pat pareikštas protestas prieš pavergtoj Lietuvoj žmonių terorui naudojimą psichiatrinių ligoninių, prieš sveikų žmonių kankinimą vaistais, prieš laisvės atėmimą.

Buvo kviesta ir pageidauta baigti tarpusavio ginčus tarp pagrindinių mūsų organizacijų:VLIKo, ALTos ir Liet. Bendruomenės. Pritarta veiksnių priimtai rezoliucijai Clevelan-de dėl laisvojo pasaulio lietuvių bendravimo su pavergto mūsų krašto sesėmis ir broliais. Vacys Šaulys 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai