Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"PERSIORGANIZAVIMAS" — RACIONALIOS ORGANIZACIJOS STOKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alaušius   
Šių metų vasara buvo baigta dviem išskirtiniais renginiais: PLB seimu Vašingtone ir Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimu Bostone. Ne tik abu šie suvažiavimai vyko tame pačiame Atlanto pa-pakraštyje, bet ir tomis pačiomis dienomis. Kas norėjo vienur ir kitur dalyvauti, nieku būdu negalėjo. Nelaikome tokius susikirtimus (praeitą kartą LKMA suvažiavimas buvo susi-kirtęs su ateitininkų kongresu!) geru dalyku. Kaip pabrėžėme pereitame numery, tokie susikirtimai terodo, kiek vis dar stokojame bendruomeniškos dvasios: užuot susitarus, tepaisoma savos organizacijos.

Tiesa, kai kas nemato reikalo dėl to rūpintis, gal būt, net naiviai džiaugiasi, kad tiek esame organizuoti, jog negalime išvengti nė didžiųjų renginių susikirtimo. Sakysime, "Darbininkas" (1973.VIII.17) vedamajame tiesiog taip ir rašė: "Kai kas net rūstavo, kad PLB seimas ir Akademijos suvažiavimas sutampa: esą vienas kitą silpnina. Rūstybė be pagrindo. Abiejuose suvažiavimuose susitinka kiti žmonės, svarstomi kiti reikalai".

Prie redakcijos stalo galima visaip teorizuoti. Deja, tikrovė nepatvirtina nerealių teorizavimų. Dalyvavau abiejuose paskutiniuose LKMA suvažiavimuose ir aiškiai mačiau, kaip daugiau ar mažiau nelemtai atsiliepė, kad dalis buvo kitur nutraukti. Taip buvo aną kartą, taip buvo ir šį kartą. Nukenčia, žinoma, "silpnesnysis".

Realiai ir dėl to blaiviai šiuo reikalu pasisakė "Tėviškės Žiburiai" redaktoriaus vedamuoju (1973.VIII. 30), tardami, kad "gerų pastangų derinimo stoka" yra negatyvus aspektas: "Kai vyksta didieji renginiai, svarbu neišsklaidyti jėgų, kad tas ar kitas telkinys praeitų visu sėkmingumu".

"Tėviškės Žiburiai" primena, kad šiemet po LKMA suvažiavimo bus dar Mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoj: "Jeigu jie įvyktų ne tais pačiais metais, daug kas galėtų dalyvauti ir viename, ir kitame". Nors ir ne tokio tiesioginio, bet yra susikirtimo ir tarp šių dviejų mokslinių renginių. Šiemet jų yra bent du, o kiti keleri metai vėl liks "bemoksliai". LKMA pirmininkas buvo kreipęsis į JAV LB vadovybę (kaip simpoziumo rengėją), bet nebuvo teik-tasi jam nė atsakyti . . .

"Rūstauti" nėra ko, ypač po laiko. Tačiau svarbu suprasti, kad racionali visos bendruomeninės veiklos organizacija yra reikalinga derinimo, o ne kirtimosi. Svarbiausia (dėl to ir rašoma šiuo reikalu), kad "persiorganizavimas" visą laiką jaučiamas ir paskirose kolonijose. Kai vienq savaitgalį turimi kartais net trys parengimai, aišku, kad nė vienas negali visai pasisekti. Visi laukia visų, o nesulaukę nusivilia. Būtų racionalu turėti mažiau renginių, bet aukštesnės kokybės, nesibaidant jų ir bendro rengimo. Nebūtinai kiekviena organizacija turi pasireikšti tik savo pačios pasirodymu. Bent artimesnės organizacijos gali susitelkti ir bendram didesniam renginiui.

Organizacijų gausa dar nieku būdu neliudija deramo susiorganizavimo. Persiorganizavimas tėra smulkini-masis ir pajėgų eikvojimas. Racionali organizacija matuojama ne gausumu, o realumu. Visko turime per daug. užtat viskas lieka daugiau ar mažiau silpna. Ir tai tautinę mūsų gyvybę ne žadina, o slopina.
Alaušius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai