Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
JAV LB VII Taryba pirmajai sesijai buvo susirinkusi Detroite X.6 - 7. Tarybos prezidiumas išrinktas toks: A. Rugienius — pirm., J. Urbonas — sekr., R. Selenis — vicepirm. (šie trys gavo balsų 31, 27 ir 24; čikagiečių sąrašo kandidatai kun. A. Trakis ir D. Vaitkevičiūtė gavo po 19, J. Jasaitis — 18 balsų). JAV LB krašto valdybos pirmininku išrinktas J. Gaila (laimėjo 25 balsais prieš V. Kutkų, gavusį 22 balsus). Garbės teismo nariais šešeriems metams išrinkti prel. J. Balkūnas, dr. J. Genys ir A. Makaitis, trims metams — prof. B. Vitkus, dr. Br. Nemickas ir I. Kazlauskas. Į kontrolės komisiją išrinkti dr. R. Šomkaitė, V. Melinis ir A. Šaulys. Tarybos nariai pasiskirstė į nuolatines darbo komisijas: jaunimo komisijai vadovaus A. Makaitis, kultūrinei — A. Kairys, švietimo — V. Kamantas, ekonominei - finansinei — prel. J. Balkūnas, organizacinei - administracinei — A. Vak-selis, politinei - informacinei — J. Ardys. Su balsavimo teise dalyvavo 47 (41 iš 42 tarybos narių ir 7 iš 8 apygardų pirmininkų: 1 balsas "atkrito", nes sutapo tarybos narys su apygardos pirmininku).

Amerikos Lietuvių Tarybos 33-čiasis metinis suvažiavimas vyko Chicagoj XI. 16 - 17. Dalyvavo 36 tarybos nariai ar jų pavaduotojai ir 11 skyrių atstovai, be to, buvo ir svečių, iš viso dalyvių apie 100. Išklausytas ALTos pirm. dr. K. Bobelio, sekr. dr. VI. Šimaičio, ižd. J. Skorubsko ir kiti pranešimai. Per metus iki XI. 10 pajamų turėta 44,356 dol.; VLIKui skirta 11,000 dol. Išreikšta padėka dr. J. Geniui, atstovavusiam AL-Tai Helsinky Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos metu. Į ALTos valdybą ALR Katalikų Federacija delegavo dr. K. Bobelį ir kun. A. Stasį, socialdemokratai — J. Skorubską ir dr. J. Valaitį, Sandara — dr. K. Šidlauską ir M. Vaidilą, Tautinė Sąjunga — T. Blinstrubą ir R. Staniūną, SLA — P. Dargį, Katalikų Susivienijimas — dr. VI. Šimaitį, katalikės moterys — E. Vilimaitę, vyčiai — A. Pakalniškį, LAS — E. Smilgį, Vilniaus krašto lietuvių sąjunga — V. Šimkų. Šios dvi pastarosios organizacijos tik nuo dabar įsijungė į ALTą. ALTos pirmininku perrinktas dr. K. Bobelis.
BALFo 17-tasis seimas buvo sušauktas X1.10 Clevelande. Rinkimuose dalv-vavo 136 atstovai. Dviejų metų kadencijai išrinkti 32 direktoriai, kurie savo pirmininku išrinko VI. Selenį. Į centro valdybą išrinkti pirmininke M. Rudienė, gen. sekr. J. Jasaitis, vicepirmininkais kun. A. Trakis, kun. A. Zakarauskas, A. Pužauskas, A. Daukienė, ižd. K. Čepaitis, sekr. K. Kasakaitis. Šis seimas buvo nepaprastas, būtent sušauktas New Yorko teismo parėdymu, iškilus skundui dėl praeitojo seimo nelegalumo. Laimė, šiame seime buvo sutarta nesusipratimus baigti ir toliau vėl vieningai darbą dirbti.
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos skyrių atstovų konferencija vyko Chicagoj XI.18. Ilgesnius sveikinimo žodžius tarė L. Šimutis ir prof. A. Ramūnas. Išsamią veiklos apžvalgą pateikė sąjungos pirmininkas A. J. Kasulaitis: buvo sekama tarptautinė padėtis ir atitinkamai reikale reaguojama, buvo palaikomi ryšiai su kitų kraštų giminingomis organizacijomis, VLIKu, ALTa, Lietuvos diplomatine tarnyba. Devynerius metus sąjungai vadovavusiam A. J. Kasulaičiui atsistatydinus (dėl susilpnėjusios sveikatos), naujas centro komitetas išrinktas iš čikagiečių: pirm. VI. Šoliūnas, nariai — Pr. Povilaitis, J. Paškus, Ad. Viliu-šis, dr. A. Rugienė, L. Pabedinskas ir (iš Clevelando) A. Pautienis.
Kanados Lietuvių XIX Diena šiemet vyko Toronte X.5 - 7. Penktadienį jaunimo vakare Šokius paįvairino Hamiltono mergaičių choras Aidas; šeštadienį apie 2000 dalyvavo didžiajame susipažinimo baliuje, kuriame meninę programą atliko Londono mergaičių kvartetas Rasa; sekmadienį Ryersono Politechnikos instituto salėj koncertavo A. Mikulskio vadovaujamas Čiurlionio ansamblis. Prieš koncertą kalbėjo gen. konsulas dr. J. Žmui-dzinas (Vilniaus 650 metų sukakties tema) ir Kanados LB pirm. E. Čuplinskas, pagrindinė kalba buvo poeto K. Bradūno, kuris paskaitė ir savo kūrybos. Sakmadie-nį evengelikams pamaldas laikė kun. A. Žilinskas. Katalikų pamaldos buvo katedroje, kur mišias koncelebravo kunigai Pr. Gaida, A. Prakapas ir J. Staškus, o pamokslą sakė T. L. Andriekus. Rengimo naštą nešė vietinės LB apylinkės valdyba su pirm. A. Puteriu priešakyje.
Vilniaus 650 metų sukaktis minėta daugely kolonijų. Bostone IX. 15 paskaitą skaitė S. Sužiedėlis, Detroite X.7 — dr. K. R. Jurgėla, Chicagoj X.21, vėliau New Yorke ir XII.16 Elizabeth — dr. J. Pu-zinas, Los Angeles X.28 — prof. J. Kup-rionis, Clevelande XII.16 - dr. J. Jakštas, VVashingtone XII.2 — V. Trumpa ir dr. D. Krivickas.
Dr. D. Jasaičio 75 metų amžiaus sukaktis iškilmingai minėta New Yorke XI.11. Jubiliato visokeriopus nuopelnus


Vysk. Vincentas Brizgys, š. m. lapkričio 10 d. sulaukęs 70 metų amžiaus

aptarė St. Lūšys.
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija, pirmininkaujama dr. J. Skrinskos, savo metinę kultūrinę 1000 dol. premiją paskyrė A. Rukšėnui už knygą apie S. Kudirką "Day of Shame". Šios knygos pristatymas vyksta visose didesnėse kolonijose.
Lietuvių Fondo tarybos posėdy (XI. 11) ateinantiems metams tarybos pirmininku išrinktas dr. J. Valaitis (dabartinis valdybos pirmininkas), valdybos pirmininku — dr. A. Razma. LF tarybai pastaruoju metu pirmininkavo dr. K. Am-brozaitis.
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba 1974 - 75 m.: A. Aželis, J. Balčiūnas, H. Brazaitis, D. Degesys, J. Stankaitis.
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio nauju pirmininku išrinktas J. Maurukas. Ilgametis sąjūdžio pirmininkas dr. Br. Ne-mickas betgi ir toliau pasilieka sąjūdžio atstovu VLIKo taryboj.

M i r t y s. — Clevelande IX.28 mirė dailininkas Antanas Vaikšnoras, sulaukęs 55 metų amžiaus. Clevelando meno institutą baigė 1942, gausiai dalyvavo parodose, laimėjo daug premijų. Clevelando meno muziejus surengė jo darbų pomirtinę parodą, kurioje buvo išstatyti ir šio muziejaus įsigyti jo 6 darbai, laimėję premijas pavasarinėse parodose 1945 -60 m. laikotarpy. Plačiau jo kūryba bus žurnale vėliau apibūdinta.
— Detroite X.2 mirė dramos aktore Zuzana Arlauskaitė - Mikšienė, sulaukusi 84 metų. Iš profesijos mokytoja. Rygos lietuvių scenoj debiutavo 1907. vėliau vaidino Petrapilio lietuvių vaidinimuose. Kauno valstybės teatre dirbo (su pertraukomis) ligi 1931. Atieista į pensiją, vaidino kituose dramos kolektyvuose. Vokietijoj 1945 - 49 Ingolstadte, suorganizavusi dramos mėgėjus, pradėjo reikštis kaip režisierė. JAV apsigyvenusi Detroite (1949), tuoj sutelkė dramos mėgėjus ir per dvidešimt metų surežisavo 43 veikalus (!), kurie vaidinti 97 spektakliuose, kone pusė (48) gastrolėse — kitose kolonijose.
— Vokietijoj eismo nelaimėj X.15 žuvo mokytojas Saliamonas Antanaitis, ėjęs 80-sius metus. 1915 baigęs Vilniaus gimnaziją, buvo pakviestas inspektoriumi į Kauno pirmąją lietuvišką Saulės gimnaziją (1916 - 20). Matematikos ir fizikos mokslus baigė užsieny. Pedagoginį darbą dirbo Panevėžio ir Šiaulių mokytojų seminarijose, vėliau Alytaus ir Ukmergės gimnazijose. Mokytojo darbą tęsė ii Vokietijoj, ilgiausiai Vasario 16 gimnazijoj — nuo 1951 ligi 1971. Tad iš viso pedagoginį darbą dirbo 55 metus! Paskelbė straipsnių Lietuvos Mokykloj, Kosmose ir kt. žurnaluose, atskirai išleido knygutę apie Archimedą (21955). Visą laiką (jau baigėsi 20 metų) vadovavo Romuvos — Hūttenfeldo LB apylinkei.
— Vilniuj X.15 mirė ekonomistas prof. Jonas Bučas, baigdamas 73-sius metus. 1929 baigęs Kauno un-tą, studijas gilino Frankfurto a. M. ir Londono un-tuose. 1933 įsigijo daktaro laipsnį ir dėstė Vytauto D. un-te, kol persikėlė į Vilniaus un-tą. Po karo Vilniaus un-to prorektorius 1945 - 47, rektorius 1948 -56. Kompartijon įstojo 1947. Paskelbė apie 40 mokslinių straipsnių.
— Newarke X.15 mirė kun. Petras Totoraitis, sulaukęs 64 metų. Kunigu įšventintas 1934. Vikaravo Vilkaviškio vyskupijoj. JAV pastoracinį darbą dirbo Ne-vvarko liet. parapijoj. Pirmininkavo BAL-F: \ewarko skyriui, veikė LB, vyčiuose ir kitose katalikiškose organizacijose.

R a š y t o j u o s e. — E. Cinzas, LRD 1972 metų literatūros premijos laimėtojas už romaną "Brolio Mykolo gatvė"), lat gyvenantis Belgijoj, buvo atvykęs Į JAV ir ilgesnį laiką viešėjo Chicagoje.
— Detroite XI.3 buvo surengtas vakaras susitikti su J. Jankumi ir susipažinti su jo kūryba. Dr. K. Keblys įvadiniame žodyje aptarė naujausią J. Jankaus knygą "Užkandį" visos jo kūrybos perspektyvoj. Pats rašytojas ne tik paskaitė savo kūrybos, bet ir įdomiai papasakojo apie savo kūrybinį darbą.
— Los Angeles X.14 pristatyti J. Ti-ninio "Laiškai Andromachai". Apie autorių žodį tarė B. Brazdžionis, apie pomirtinę naująją knygą — B. Raila.

T e a t r a s. — Čikagoj Jaunimo centre XI.3 buvo atnaujintai pastatyta V. Krėvės Raganiaus inscenizuota ištrauka ir I Marcinkevičiaus Mindaugo fragmentai. Režisūrine talka šįkart talkino N. Martinaitytė. Pagrindinius vaidmenis abiejuose dalykuose, kaip ir anksčiau, turėjo Į. Kelečius (jo ir dekoracijos) ir L. Barauskas.
— Toronto tautinių grupių teatro festivaly, vykusiame St. Lawrence for the Arts Town Hali X.27 - X1.27, lietuviams atstovavo Hamiltono "Aukuro" dramos mėgėjai, XI. 12 anglų kalba suvaidindami 1 Marcinkevičiaus Mindaugą. Žiūrovų, deja. tebuvo apie šimtinę, "beveik visi lietuviai". Pagrindinius Mindaugo ir Mortos vaidmenis atliko R. Kalvaitis ir L. V'erbickaitė. Išskyrus dar trejetą, "visi kiti buvo dar labai žali" (Tėviškės Žiburių informacija).
— Adelaidės dramos sambūris "Vaidila" gastroliavo Melbourne X.7 su J. Griciaus drama Stella Maris.

Muzika. — Chicagoj Jaunimo centre L14 buvo atliktas D. Lapinsko renginys - keturių dalių "Vilniaus pašvaistė" — dainos, muzikos, žodžio, judesio ir šviesos spektaklis". Pagal tai spektaklin jungėsi solistai D. Kučėnienė su L. Baltrumi, ir deklamatorius L. Barauskas, ir baleto šokėjos, ir skaidrės. Be paties D. Lapinsko muzikos ir liaudies dainų, buvo įvesti ir J. Kačinsko simfoninės muzikos fragmentai. VI. Jakubėnas savo recenzijoj "Drauge" (Nr. 247) konstatavo: "Spektaklis buvo įdomus, spalvingas; mažesnių pretenzijų, mažiau triukšmo, daugiau įtikinamumo".
— New Yorko Carnegie Recital Hali X.27 smuikininkas Iz. Vasyliūnas su pianistu V. M. Vasyliūnu ir klarnetistu D. Mottu surengė K. V. Banaičio kūrybos koncertą paminėti jo mirties dešimtmečiui. Programą sudarė Rapsodinė sonata h-moll, Lietuvos idilės (trio smuikui, klarnetui ir fortepijonui) ir Sonata d-moll. Tas pats koncertas kartotas Rochesterio lietuviams X.28; Bostono N. Anglijos Konservatorijos koncertų salėj ta pati programa adikta XI 1.8.
— New Yorko Town Hali XI. 10 surengė koncertą pianistas A. Kuprevičius. Programoj buvo R. Schumanno Inter-mezzi, op. 4, A. Ginasteros sonata ir antrą koncerto dalį užpildę keli F. Cho-pino kūriniai.
— Clevelando Willoughby Fine Arts School salėj X.20 koncertavo pianistas A. Smetona, atlikęs Bacho, Mozarto, Beethoveno ir Chopino kūrinių.
— Solistė G. Čapkauskienė dainavo Clevelande X.13 (su K. Jakučiu), Phila-delphijoj X.20, VVaterbury X.28 ir Toronte X1.4.
— Solistai I. Stankūnaitė ir L. Stukas koncertavo Bostone X.21, Hartforde XI.18.
— New Yorko vyrų choras Perkūnas buvo nuvykęs koncertui į Clevelandą X1.10.
Baltimorėj X.27 koncertavo Bostono vyrų sekstetas, o XI. 17 Clevelando vyrų oktetas, kuris X1.3 gastroliavo ir Hartforde, o XI. 11 Rochestery.
— Išleista Br. Budriūno kūrinių plokštelė "Tėviškės namai" (šio'vardo kantata ir kiti keturi kūriniai). Įdainavo kompozitoriaus vadovaujamas Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras. Naują 18 dainų plokštelę išleido ir Clevelando vyrų oktetas (su soliste I. Grigaiiūnaite).

Dailė. — Putnamo seserų sodyboj X.7 atidarytas A. Galdiko memorialinis muziejus. Vienoj didesnėj ir dviejose mažesnėse salėse iškabinti apie 30 paveikslų. Muziejus įrengtas žmonos M. Galdikienės rūpesčiu.
— Prieš 18 metų mirusio P. Kiaulėno muziejus Farmingville (46 Linden Lane), L.I., N.Y., atidarytas IX.21. Jo pastatą suprojektavo ir pastatė architektės žmona Vassia ir duktė Laura. Muziejuj išstatyta per 50 P. Kiaulėno kūrinių (iš viso jų turi apie 200). Muziejus atidarytas šeštadienių ir sekmadienių popiečiais nuo gegužės ligi spalio.
— Lietuvos penkių grafikų ekslibrių keliaujanti paroda nuo»11.18 ligi XII.2 vyko Octagon Art Center, Ames, Iowa; Missouri un-te St. Louis; F. R. Polko bibliotekoj Oskosh, Wis.; Albrecht Gal-lery - Museum of Art, St. Joseph, Mo.; K. E. Mundto bibliotekoj Dakotos valst. kolegijoj, Madison, So. Dakota; Luther kolegijos bibliotekoj, Decorah, Iowa; Indianos valst. un-to memorialinėj bibliotekoj Terre Haute, Ind. Paroda surengta iš Vi tolio E. Vengrio ekslibrių kolekcijos.
— Chicagoj Čiurlionio galerijoj X.13 -21 vyko Alf. Dargio naujausių tapybos darbų paroda (jo darbų nuotraukomis iliustruotas mūsų žurnalo šių metų birželio numeris). XI.16 - XII.2 šioj galerijoj buvo išstatę savo darbus Irena ir Osvaldas Mickūnai (is Kanados): pirmoji rodė akvareles, antrasis — medžio skulp-

— Chicagos Beverly Art Center galerijoj XI.4 - X1.29 rodė savo darbus 18 mūsų moterų dailininkių. — Jaunimo centre X.5 - 7 skautai surengė savo 10 jaunųjų dailininkų ir fotografų darbų parodą.
E. Kepalaitė surengė savo aliuminio skulptūros darbų parodą Mary Gal-lery, Mamaroneck, N.Y., X.3 - XI.11 —VVaterbury lietuviams X.6 - 7 apie 50 paveikslų rodė P. Jurkus.
— Toronte Prisikėlimo parapijos salėj X.13 - 14 vyko A. Labokienės ir M. Stankūnienės tapybos ir grafikos darbų paroda, kurios atidaryme savo kūrybą skaitė J. Švabaitė - Gylienė. — Ton pa-čion salėn X1.3 - 4 apie 100 paveikslų buvo atvežęs A. Petrikonis (pardavė apie pusę). — A. Tamošaitienės darbų paroda ten pat vyko XI. 10 - 18. Buvo išstatyti 19 tapybos (aliejaus, akrilio, guašo) darbai ir 6 kilimai. Parodos kataloge dailininkės kūrybą apibūdino T. Valius.
— Anglijoj Chichestery IX.24 - X.13 savo skulptūros darbų parodą surengė E. Gaputytė.
— Šveicarijoj Ženevoj X.ll - X1.7 vyko ten gyvenančio G. Stanulio tapybos darbų paroda.

Mokslas. — Mokslinį Z. Ivinskio palikimą (biblioteka, rankraščiai, mikrofilmai etc.) nupirko Liet. Kat. Mokslo Akademija, dr. K. Alminui ir N. N. tam reikalui paskyrus 10,000 dol. Taip pat LKMA mecenatas prel. Pr. Juras perleido akademijai savo įkurtąją Alką. JAV akademija inkorporuota Lithuanian Catholic Academy, Inc. vardu.


Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės sėdi kun. J. Bo-revičius, S.J., pirmininkas Br. Nainys ir J. Kavaliūnas, stovi — J. Šlajus, K. Dočkus, St. Džiugas ir R. Kasparas

— Vytauto D. un-to 50 metų sukaktis paminėta New Yorke X1.4 dr. J. Puzino ir A. Augustinavičienės paskaitomis.
— Chicagoj XI. 11 surengtame A. Salio minėjime velionio mokslinį įnašą aptarė dr. P. Jonikas. T. A. Kezys parodė savo susuktą filmą iš prof. A. Salio paskutinių gyvenimo dienų.
— Bostono LB Kultūros klube IX.22 prof. Br. Kaslas aptarė Lietuvos problemą tarptuatinės teisės šviesoje, o X.27 prof. K. Skrupskelis analizavo, ką Lietuvos filosofai randa Lenino raštuose.

J a u n i m e. — Chicagoj X.6 - 7 akademikai skautai minėjo savo metinėj šventėj "Mūsų Vyčio" žurnalo 25 metų sukaktį ir Vydūno jaunimo fondo dvidešimtmetį. Šis fondas studentų stipendijoms bei paskoloms sukaupė per 45,000 dol., o nuo šių metų nutarė kasmet premijuoti pranašiausią jaunuolį, daugiausia gero tais metais padariusį mūsų tautai. Pirmoji tokia premija paskirta ir per šią šventę įteikta A. Rukšėnui už knygą "Day of Shame". Šventės proga surengta ir skautų akademikų dailės paroda. Taip pat Chicagoj XI. 10 iškilmingai minėta Skautų Aido 50 metų sukaktis. Paskutiniuosius ketverius metus šį skautų žurnalą redagavo J. Toliušis, dabar vyr. redaktorės pareigas perėmė Alė Namikienė.
Studentų Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas vyko Clevelande X.19 - 21. El. Sužiedėlis skaitė paskaitą "Statant sau tiltus". Išklausius draugovių ir centro valdybos pranešimus, svarstyti ateities veiklos reikalai. Naujos centro valdybos nepavyko išrinkti: ji bus vėliau sudaryta.

I š   v i s u r. — Clevelande X.7 surengtas M. K. Čiurlionio minėjimas. Čiurlionio dailę aptarė ir skaidrėmis iliustravo dr. M. Nasvytis, muziką — pianistas A. Kuprevičius, kuris ir porą kūrinių paskambino.
Chicagoj Jaunimo centro kavinėje penktadieniais nuo X.5 pradėtos kultūrinės vakaronės. Jų vadove pakviesta Teresė Pautieniūtė - Bogutienė. Pirmoji vakaronė buvo K. Bradūno paskaita apie M. K. Čiurlionį, kitąkart buvo susitikta su E. Cinzu, vėliau turėtas pokalbis su VI. Jakubėnu ir t.t. Lietuvių Tautiniuose Namuose jau nuo seniau sekmadieniais vykdomos panašios kultūrinės popietės. Šį rudenį jos buvo pradėtos X.21, jų pirmąją skiriant VI. Jakubėnui; XI.11 popietė buvo su solistu St. Baru. Šias popietes rengia namų vadovybė su Lietuvių Moterų Federacijos vietiniu skyriumi.
Pelkių Žiburėlis, nuolatinė lietuvių literatūros radijo valandėlė, "Margučio" radijo programoj perduodama Chicagoj 'įas savaitę nuo lapkričio iki birželio, atšventė 20 metų sukaktį. Šios valandėlės vyr. redaktorė yra Dalia Sruogaitė - By-laitienė, kuri buvo ir jo steigėja (su P. Jurkštu).
Baltimorės Lietuvių Moterų Piliečių Klubas X.7 minėjo 50 metų veiklos sukaktį. Meninę programą adiko Philadel-phijos mergaičių kvartetas ir vietinė tautinių šokių grupė. Per 50 metų klubas organizavo kultūrinius renginius ir telkė aukas lietuviškiems reikalams.
Toronte XI. 10 oficialiai atidaryti Lietuvių Namai, baigus įsigytojo pastato pertvarkymą (pagal arch. dr. A. Kulpos projektą). Namuose yra 4 salės su 700, 450 ir dvi po 150 vietų, be to, dar dvi mažesnės saliukės (60 žmonių) ir posėdžiams kambarių.
— Europoj kasmet rengiama Studijų Savaitė kitais metais bus ne Vokietijoj, bet Šveicarijoj, Brunneno kurorte (Schwyz kantone), prie Keturių Kantonų ežero, rugpiūčio 4-11. Ketinantieji dalyvauti prašomi iš anksto registruotis šiuo adresu: Frau Irena Kaesdi, 3006 Bern Giacomettistr. 33-a.

Ateities Literatūros Fondo valdyba korespondenciniuose rinkimuose perrinkta ir kitų metų kadencijai: pirm. dr. K. Keblys, reikalų vedėja M. Bajorūnie-nė, sekr. J. Udrienė, nariai Vc. Kleiza, dr. R. Kriaučiūnas ir dr. V. Skrupske-lytė. Fondas jau yra sutelkęs 78 narius (metinis mokestis — 20 dol.).


Pr. Skardžiaus straipsnyje (Aidai. 19"5 IV, 155 - 162) yra paliktos kelios korektūros klaidos: išspausdinta kančią 157 . buvyvė (t. p.), šainies (160), o turi būti: kančių (vs. gl. nuo kančius "bizūnas buvybė "buvimas", šaknies. Kitų lengvai suprantamų klaidų čia nebeatitaisoma.

J. Šostakas, o ne J. Šeštokas Prof. J. Ereto straipsny "Administracijos Kursai Kaune 1925 - 1926 metais", įdėtame vasario numery, p. 56 ir 65, yra įsibrovusi klaida: turi būti J. Šostakas, o ne J. Šeštokas.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai