Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Antanas Maceina: KRIKŠČIONIS PASAULYJE. Pasauliškio vaidmuo išganymo istorijoje. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos Nr. 10. Chicago 1973. 402 psl., kaina 7 dol.
Nijolė Jankutė: NUO DEVYNIŲ LIGI PIRMOS. Viršelis N. Palubinskienės. Akademinės Skautijos Leidykla, Chicago 1973, 144 psl.
Petras Česnulis: NUŽMOGINTIEJI. Vilniečių golgota lenkų okupacijoje. Viršelis T. Valiaus. Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga. Hamilton (Kanadoj) 1973. 253 psl.
ŠVIETIMO GAIRĖS, Nr. 9 (13). Pr. Skardžiaus str. apie mūsų kalbininkus, Pr. Karaliaus — tautinį auklėjimą, P. Maldei-kio — auklėjimą kryžkelėj ir kt.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai