Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Pašskus — Dabarties žmogaus dilemos: meilė ar tiesa? ........................................ 145
J. Blekaitis — Eilėraščiai .............................................................................................. 151
J. Rimkevičius — Dešimtmetis be prof. S. Kolupailos ................................................ 153
L. Dargis — Sovietinė statistika ir tikrovė .................................................................. 157
F. Ponge — Sraigė (vertė P. Gaučys) ........................................................................... 166
J. Vydas — Nerimas ir depresija ...................................................................................168

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
S. A. — Iš moterų revoliucinio pasaulio ....................................................................... 174
A. Šimkus — PIANISTO M. Motekaičio rečitalis ...................................................... 176
D. Stončiūtė — Vasario Šešioliktosios paroda Čikagoje ............................................ 177
V.M.G. — Francis Ponge .............................................................................................. 178

KNYGOS
A. Norvilas — Ar visi lietuviai netrukus taps dvikalbiai ............................................. 179
P. Jatulis — Vilniaus vyskupija viduriniais amžiais (J. Ochmanskio knyga) ...............182

Viršelio 1 psl. — Birutė Žilytė: Žalgiris, III (spalvota litografija); 4 psl. — Marija Švažienė: Dainų šventė (gobelenas).
Šis numeris iliustruotas V. van Gogho, V. Kisarausko, Br. Jameikienės, P. Stausko, S. Jusionio, L. Gutausko, S. Veiverytės, A. Petrulio, V. Karatajaus, L. Katino ir A. Savicko kūrinių nuotraukomis. Be to, S. Kolupailos, F. Ponge ir M. Motekaičio atvaizdai.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
APRIL, 1974
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai