Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
ŠVENTASIS RAŠTASO PSALMYNAS. Penkios knygos. Kun. A. Liesio vertimas iš Neovulgatos. "Krikščionio gyvenime" serijos leidinys. Boston, 1974. 261 psl., $3.50. Perspausdintas Lietuvoje išleistasis vertimas.

Vincentas Liulevičius (red.): LIETUMI TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA. II dalis. Istorijos vadovėlis lituanistinių mokyklų X skyriui arba VI klasei. Be redaktoriaus, šio vadovėlio skyrius rašė Vc. Čižiūnas, kun. dr. J. Gutauskas, I. Medžiukas ir dr. G. Valančius. Parėmus Lietuvių Fondui, išleido JAV LB Švietimo taryba, Chicago 1974. 224 psl., 5 dol. Užsisakymui adresas: Antanas Kareiva. 7030 So. Rockvvell St., Chicago. 111. 60629.

Vytautas Alantas: ŠVENTARAGIS. Istorinis romanas, II tomas. Aplankas T. Valiaus. Viltis, Cleveland, 1974. 615 psl., 8 dol. (kietais viršeliais — 9 dol.)

Vacys Kavaliūnas: HESTERA. Romanas. Lietuviškos knygos klubas, Chicago, 1974. 221 psl., $4.50. Aplankas A. Korsakaitės - Sutkuvienės.
Algimantas Kezys, S J. (red.): LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠEIVIJOJE PARODA 73. Lietuvių Foto Archyvas, Chicago, 1974. Parodos dalyvių 103 fotonuotraukų didelio formato albumas. Mecenatas dr. Pr. Sutkus ir kt. 94 psl.

Česlovas Grincevičius: VYSKUPO KATINAS. Trys pasakojimai vaikams. Spalvotos iliustracijos N. Palubinskienės JAV LB Švietimo taryba, Chicago, 1972
Didelio formato 39 psl., $2.50. Užsisakymui adresas — tas pats.

Juozas Kapačinskas: IŠEIVIO DALIA. 1950 - 73 metų atsiminimai. Čikagos Lietuvių literatūros draugija, Chicago 1974. 293 psl. Knyga iliustruota nuotraukomis.

Juozas Kaributas: KELIONĖ APLINK PASAULĮ. Kelionių įspūdžiai (iš Azijos kraštų, Turkijos, Graikijos, Egipto, Alžyro, Maroko, Portugalijos). Los Angeles 1974. 424 psl., 5 dol. Knyga iliustruota. Viršelis J. Leškienės.

Algirdas J. Greimas — pokalbio su juo atspaudas iš Herman Parret redaguotos knygos DISCUSSING LANGUAGE, p. 55 - 79.

Bronis J. Kasias: THE LITHUANIAN STRIP IN SOVIET-GERMAN SECRET DIPLOMACY, 1939 - 1941. Atspaudas iš Journal of Baltic Studies, 1973, No. 3, 211 - 225. Kaina 50 centų.

MALDOS KALENDORIUS 1975 ŠVENTAISIAIS METAIS. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, New York, 1974. 32 psl. Šiuo kalendoriumi pradedami IV-tieji maldos metai.

ŠVIETIMO GAIRĖS, Nr. 11 (15), 96 psl. Rašo V. Augulytė, E. Narutienė, K. Pareštytė, A. Rinkūnas, J. Plačas, Br. Krokys, I. Malėnas, E. Songinienė, T. Valius (apie lietuvių dailę), J. Masilio-nis, L. Eimantas ir red. P. Maldeikis.

GAUDEAMUS, studentų ateitininkų leidinys, 1974, 24 mašinraštiniai puslapiai. Suredagavo A. Norvilą su kolektyvu.

Rašo L. Sidrys, D. Sušinskaitė (įspūdžiai iš Lietuvos), V. Nakas, V. Maciūnas, L. Vaitkus ir kt.

Į LAISVĘ, 1974 rugsėjis, 88 psl. Šiame A. Kairio redaguotame numery rašo V. Vardys (Brežnevo tautybių politika ir Lietuva), A. Maceina (Būsimoji mūsų veikla), kun. J. Grabys (Ateities valstybės vizija kultūrinėje - religinėje srityje), F. Palubinskas (Ateities Lietuvos ekonomija) ir kt.

JOURNAL OF BALTIC STUDIES, 1974, No. 2. Tai numeris, kuriame nebėra nė vieno lietuvio bendradarbio.

BOOKS ABROAD, 1974, No. 3. Šiame numery R. Šilbajoris recenzuoja V. Girdzijausko romaną "Žmonės man buvo geri" ir A. Žukausko knygą "Geri akmenys".

LITUANUS, Fall 1974. A. Klimo redaguotame 80 psl. numery W. R. Schmal-stieg rašo apie tocharų ir kalbų kalbas, A. Klimas — lietuvių k. žodžių darybos studijas 1944 - 74; B. Jautokaitė supažindina su grafiku Pranu Gailiumi; duodamas J. Jankaus novelės "Kryžius" vertimas, ištraukų iš "L.K.B. Kronikos".

GAIRĖ (La Senai), Venezuelos lietuvių katalikų komiteto mėnesinis informacinis mėnraštis. Pirmasis nr. išėjo 1974. XI. 15. Redaguoja J. Kukanauza. 10 mašinraštinių puslapių biuletenis informuoja apie Venecuelos lietuvių gyvenimą.

MANYLAND BOOKS CATALOGUE 1974 - 1975. New York, 1974. 48 psl.
Įvairūs leidiniai: AKIRAČIAI, Nr. 4 (pokalbis su Ant. Gustaičiu), 5, 6, 7 (šiuose numeriuose K. Reikalas apžvelgia paskutiniųjų metų mūsų prozos ir poezijos knygas), 8 (pokalbis su E. Cinzu); KRIVŪLĖ, Nr. 2 ir 3; LIETUVIS
ŽURNALISTAS, 1974 spalis, Nr. 5 (11), rašo B. Raila, V. Rastenis ir kt.; redaktorius V. Kasniūnas atsisveikina, baigiantis LŽS valdybos kadencijai;
LIETUVIŲ DIENOS, Nr. 6 (pagerbiama BALFo pirm. M. Rudienė), 7 (prof. J. Kuprio-nis), 8 (dr. K. Jurgėla), 9 (ALTos pirm. dr. K. Bobelis); MOTERIS, Nr. 3, 4 (M. Slavėnienės str. apie prel. M. Krupavičių); MŪSŲ ŽINIOS, Nr. 12 - 13 ("Poezijos pavasario" Chicagoje poetai), 14, 15, 16, 17, 18; PASAULIO
LIETUVIS, Nr. 6, 7; ŠALTINIS, Nr. 3, 4; TECHNIKOS ŽODIS, Nr. 1 (dr. A. Kul-pos - Kulpavičiaus str. apie dabartinę Vilniaus architektūrą), 2, 3 (dr. A. Nas-vyčio str. apie smagratinį automobilį).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai