Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1974 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus L. — Eilėraščiai ........................................................................... 295
Baronas Al. — Pakelėje ............................................................................... 130
Baronas Al. — Kultūrų sujungimas (eil.) ........................................................ 351
Bavarskas M. — Eilėraščiai .......................................................................... 193
Blekaitis J. — Eilėraščiai ............................................................................... 151
Bradūnas K. — Kryžių kalnas (eil.) ............................................................... 337
Butkienė VI. — Eilėraščiai ............................................................................ 105
Grigaitytė K. — Eilėraščiai ............................................................................. 237
Juškaitis J. — Eilėraščiai .................................................................................. 21
Landsbergis A. — Tikrovė supermarkete (ištrauka iš romano) ........................ 391
Melnikas P. — Lesintojas ir karvelis .............................................................. 217
Mikailaitė O. — Eilėraščiai ............................................................................ 363
Nietzsche F. — Saulė leidžiasi (eil., vertė A.Nyka - Niliūnas) ......................... 309
Orintaitė P. — Agate (ištrauka iš romano) ....................................................... 22
Ponge F. — Sraigė (vertė P. Gaučys) ............................................................ 166
Sadūnaitė D. — Eilėraščiai ............................................................................ 433
Šlaitas VI. — Ramusis džiaugsmas (eil.) .......................................................... 70
Tenisonaitė Z. — Eilėraščiai .......................................................................... 219
Žitkevičius L. — Eilėraščiai ............................................................................ 384

STRAIPSNIAI
Arbas E. — Lietuvis architektas XX amžiuje .................................................. 248
Brakas M. — Rytprūsių ateities problema ...................................................... 124
Brazaitis J. — Akademija tautos kryžkelėse ..................................................... 64
Dargis L. — Sovietinė statistika ir tikrovė .............................................. 157, 207
Dundzila A. — Kompiuteris — lietuviškosios veiklos naujas talkininkas .......... 243
Eretas J. — Kinija — priešas virsta draugu (vertė A. Skrupskelienė) ............... 97
Gerutis A. — Sovietinis federalizmas .............................................................. 49
Gidžiūnas V. — Šv. Bonaventūra 700 metų praslinkus .................................. 399
Gimbutas J. — 50 metų akademinei skautijai ................................................ 435
Gureckas A.P. — Dėl Rytprūsių ateities ....................................................... 364
Janavičius V. — Ar įmanoma lietuviais nebūti? ............................................ . 447
Jasaitis D. — Dešimt metų be dr. Antano Trimako ....................................... 117
Jucevičius F. — Beieškant meno teorijai pagrindų ................................ 233, 310
Klimas P. — Du dokumentai iš P. Klimo archyvo apie O. V. Milašių ........... 438
Kriaučiūnas R. — Tipiškas mūsų jaunuolis statistikos veidrodyje (II PLJK anketos duomenų
apibendrinimas) .............................................................................................. 1
Landsbergis A. — Tautosakos ir dramos sąlytis Lietuvoje ...............................71
Landsbergis A. — Leonardo Andriekaus poezija ......................................... 297
Maciūnas V. — Antano Smetonos laiškai J. Šaulio archyve .......................... 339
Malėnas I. — Švietimo tarėjas dr. Pr. Germantas ......................................... 263
Masionis A. — Dr. Alfredas Sennas ............................................................ 386
Pakalniškis A. — Talkos Žemaičiuose XX a. pradžioje ................................ 408
Paškus A. — Dabarties žmogaus dilemos ............................ 145, 194, 238, 281
Pavalkis V. — Arki v. M. Reinys Vilniuje (1940 -1947) ............................... 56
Plateris Al. — Šeima kryžkelėje ................................................................. 377
P. Prk. — Nuo Kudirkos ligi Jurašo ........................................................... 425
Radaitis J. B. — Vatikanas sovietinėje propagandoje .......................... 259, 302
Rėklaitis P. — Likimo pakirstas talentas — Aleksandras Pilsudskis ............. 202
Rimkevičius J. — Dešimtmetis be prof. S. Kolupailos ................................ 153
Rimšelis V. — Po 700 metų šv. Tomo Akviniečio minties srovėje ............... 185
Rubšys A. L. — Naujasis Testamentas ir mitas ........................................... 106
Salys A. — Pokalbis su A. Saliu (parengė K. Ostrauskas) ...................... 14, 75
Sideravičius K. — Studento krikščioniškas žvilgsnis į lietuvių misiją ............. 255
Skardžius Pr. — Mano gyvata ir darbas ..................................................... 113
Skardžius Pr. — Bendrinė ir literatūrinė kalba ............................................. 345
Skrupskelis K. — Kanto sukaktis .............................................................. 435
Skrupskelytė V. — Keturiolika portretų (R. Šilbajorio veikalas) ................. 393
Šimkus A. — Komp. VI. Jakubėno kūrybinis kelias ................................... 289
Trimakas K. — Išeivių lietuvybė religinėj praktikoj ir bažnytinėj
santvarkoj (anketos duomenys) ..................................................................... 3
Trimakas K. — Psichologinis žvilgsnis į tikėjimą ......................................... 354
Vaišnora J. — Bažnyčia ir ekumenizmas .................................................... 426
Vaitiekūnas V. — Lietuvos gyventojai pasaulio gyventojų metais ............... 129
Vydas J. — Nerimas ir depresija .............................................................. 168
Zubas V. P. — Įspūdžiai iš Okeanijos ........................................................ 83
1973 metai ................................................................................................. 25

KNYGOS
Baldauf L.: Litauische Lyrik (lietuvių poezijos antologija) — O. Penkauskaitė .. 192
Baronas AL: Šilko tinklai — VI. Kulbokas ..................................................... 277
Bradūnas K.: Pokalbis su karalium — K. Keblys ............................................ 466
Ciplijauskaitė B.: J. Guillen (ispanų k.) — S. Goštautas ................................... 375
Encyclopedia Lituanica (red. S. Sužiedėlis) — J.Girnius .................................. 227
Gimbutas J. ir Danys J.V.: Steponas Kolupaila — L. Bajorūnas ....................... 421
Gliaudą J.: Brėkšmės našta, Sunkiausiu keliu (romanai) — T. Alga .................... 44
Gliaudą J.: Taikos rytas — VI. Šaltmiras ......................................................... 326
Gustaitis A.: Saulės šermenys — T. Alga .......................................................... 94
Jacikevičius A.: Daugiakalbystės psichologija — A.Norvilas ........................... 179
Juškaitis J.: Mėlyna žibutė nušvietė likimą — R.Šilbajoris .................................. 43
Kasias B. J.: The USSR - German Aggression Against Lithuania — S. A. Girnius 93
Kralikauskas J.: Tautvilą — Dr. J. Grinius ........................................................ 373
Kuršaitis A.: Lietuviškai-vokiškas žodynas — A.J.S. ........................................ 465
Lituanistikos Darbai III (red. V. Maciūnas) — P. Jonikas ................................. 230
Mikailaitė O.: Pupučio pasauliukas — Mirga G. ............................................... 327
Obcarskas Č. V.: Laikai neša žmones — Aug. R. ............................................ 424
Ochmanski J.: Vilniaus vyskupija viduriniais amžiais (lenkų k.) — P. Jatulis ....... 182
Pūkelevičiūtė B.: Naujųjų metų istorija — T. Alga ............................................ 325
Rūta A.: Po angelų sparnais — VI. Šlaitas ........................................................ 278
Sadūnaitė D.: Pakeliui į Emmaus — O. Mikailaitė ............................................. 469
Slavėnienė M.: Nežinomi keleiviai — V. Kulbokas ........................................... 231
Šlaitas VI.: Pro vyšnių sodą — A. Raginis ........................................................ 141
Švabaitė J.: Septyni saulės patekėjimai — O. Mikailaitė .................................... 423
Švaistas J.: Karnavalo aikštėje — V. Kulbokas ............................................... 143
Terra Australis — Australijos lietuvių poezijos rinkinys
(red. J. Almis Jūragis) — V. Kulbokas ............................................................. 279

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis
J. G. — Ateitininkų Federacijos naujas vadas — 35.
L. Andriekus — Viktoras Vizgirda — 36. P. Gaučys — Lituanistikos Instituto suvažiavimas — 37. R. Kasparas — Jaunimo peticija — 38. A. Liulevičienė — Nobelio laureatas Patrick White — 39.
Vasaris
V. Vaitiekūnas — Politika 1973 metais — 85. J. B. Lauč-ka — Baltijos valstybės ilgamečio Amerikos diplomato atsiminimuose — 90. A. Malijauskas — Prūsų akmens paminklai Baržtyne — 92.
Kovas
A. ir A. — Iš gyvenimo neišdildoma religija — 133. R. Viesulas — Penktoji dailės paroda New Yorke — 135. V. Daugirdaitė - Sruogienė — Muzikologų ir literatūros istorikų dėmesiui — 138. Alg. Š. — Kultūros Židinys New Yorke — 138.
Balandis
S. A. — Iš moterų revoliucinio pasaulio — 174. A. Šimkus — Pianisto M. Motekaičio rečitalis — 176. D. Stončiūtė — Vasario Šešioliktosios paroda Chicagoje
— 177. V.M.G. — Francis Ponge — 178.
Gegužė
J. Balčiūnas — Bažnyčia Lietuvoje — 220. VI. Ja-kubėnas — "Kaukių balius" — 222. V. Vizgirda — V. Igno pusamžis — 223. V. Maciūnas — Jaunimo Sąjungos užmojai — 225. A. S. — Dr. B. Spock galėjo suklysti — 226.

Birželis
J. G. — A. Paplauskas - Ramūnas — 268. Iz. Va-syliūnas — J. Kačinsko mišios — 272. V. Krištolaity-tė — K. Zapkaus tapyba — 273. R. J. Girnius — A. D. Sacharovas — mokslininkas ir laisvės kovotojas — 274. J. Kralikauskas — Laiškas redakcijai — 276.
Rugsėjis
Veiksnių konferenciją sutinkant — 315. A. Norvilas — Pabaltijo studijų puoselėjimo draugijos suvažiavimas — 316. Z. Juškevičienė — J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — 321. S. Suž. — Dr. Antanas Vasys — 322. Pr. Skardžius — Dar šis tas apie Pr. Germantą — 323.
Spalis
R. V. D. — Viltis tautoje — 367. A. S. — Etninės grupės JAV — 368. V. Rimšelis — Tarptautinis šv. Tomo minties įvertinimas — 370.
Lapkritis
Al. — Sovietinis "statymas" — kryžių griovimu — 413. R. Zalubas — Adolfas Jucys — 414. J. V. Balčiūnas
— Laikinoji vyriausybė ir žydai — 415. A. C. Matulis — Solženicynas ir Pabaltijo tautos — 418.
Gruodis
Veiksniai lietuvių bendravimo klausimu — 454. J. Girnius — "Tėviškės Žiburiams" 25 metai — 455. J. G. — Kan. P. Rauda — 458. J. Girnius — Pe-Pedagogas P. Maldeikis — 460. A. Šimkus — Iš Chi-cagos lietuvių muzikinio gyvenimo — 462.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai