Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Julius Draugelis — Bažnyčios padėtis Lietuvoje 1975 m ................................................. 433
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai .................................................................................. 441
Aleksandra Gustaitienė — Jaunųjų Teatro atsiminimams grįžtant .................................. 443
Viktorija Skrupskelytė — Neišsipildžiusių troškimų poezija (žvilgsnis
į Juozo Kėkšto kūrybą) ....................................................................................................... 449

Mikalojus Ivanauskas — Tapytojas Jonas Rimša ........................................................... 458

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kun. Kazimieras Pugevičius — Katalikų suvažiavimas etniniais reikalais ..................... 463
E. Čekienė — Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga atšventė 25 metų sukaktį ............... 464
Rima Čerkeliūnienė — Vytautui Kašubai 60 metų ........................................................... 466
Vladas Jakubėnas — Vladą Baltrušaitį palaidojus ........................................................... 467
J. Domeika — Hamiltono lietuvių mergaičių choro "Aidas" penkmetį minint ............... 468
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: A. Pakalniškytės
ir V. Smetonos koncertas, G. Antanaitytės-Ugianskienės rečitalis,
Dalios Kučėnienės rečitalis ............................................................................................... 471

Mūsų buityje ...................................................................................................................... 473

KNYGOS
Paulius Rabikauskas — Lenkų katalikų enciklopedija .................................................. 475
Atsiųsti paminėti leidiniai ................................................................................................. 478

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Jonas Rimša "Teeva" (Tahiti 1966 m.), viršelio 4 psl. — Motiniška idilė (Bolivija 1952 m.).
Šis numeris iliustruotas Jono Rimšos tapybos darbų ir jo gyvenimo nuotraukomis. Taip pat Jaunųjų Teatro, Juozo Kėkšto, ALTS seimo, V. Kašubos, VI. Baltrušaičio, mergaičių choro "Aido", Bronės Buivydaitės ir Venancijaus Ališo nuotraukomis. V. Igno medžio raižinys "Lithuania" — 441 p.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette S t, Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija
— administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro atate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
DECEMBER, 1975
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai