Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Petras Jurgėla: LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA. Lietuvių skautų sąjunga, Brooklyn, 1975. Kieti viršeliai, iliustruota, 824 psl., kaina 12. dol. Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne.

Dr. Antanas Kučas: LITHUANIANS IN AMERICA. Išvertė Joseph Boley. Lietuvių Enciklopedija, Boston, 1975. Kieti viršeliai, iliustruota, 349 psl., kaina 6 dol.

Pranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. II tomas (1907 -1928). JAV LB Kultūros tarnyba. Chicago, 1975. Kieti viršeliai, iliustruota, 528 psl., kaina 10 dol.

Petras Gudelis: JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. I dalis: jų organizavimas ir slaptoji veikla prieš bolševikus (1918.VI.27 - 1919.111.22).

Roma, 1975. 201 psl., kaina 6 dol. Pagrindinis knygos platintojas JAV yra Šv. Antano parapijos spaudos kioskas (V. Či-žauskas, 1984 25th St., Detroit, Mich. 48216). Platintojams duodama nuolaida. Taip pat knyga gaunama "Drauge" (4545 West 63rd St., Chicago, 111. 60629) ir pas A. Repšį, 1016 Linden St, Bell-wood, 111. 60104.

PASAULIO LIETUVIS, Nr. 16 ir 17.
AKIRAČIAI, Nr. 8 (pokalbis su dail. A. Kurausku), 9 (K. Reikalas recenzuoja pastarųjų metų romanus).

"WE WILL NOT", Chronicle of the Catholic Church in Lithuania, No. 11, p. 40. Išleido Kunigų Vienybė, 64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378.
LITUANUS, 1975, No. 3, p. 80. Šiame J. A. Račkausko redaguotame numery J. Damauskas rašo apie lietuvių liaudies meno motyvus Chicagos lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse, J. Silenieks supažindina su keturiais latvių egzilio rašytojais A. E. Senn pateikia pasikalbėjimą su konsulu dr. J. Bielskiu, M. Drun-ga recenzuoja Encyclopedia Britannica str. apie Lietuvą, A. Klimas — L. Ran redaguotą trijų tomų veikalą "Jerusalem of Lithuania".

TREJI VARTI, 1975, Nr. 45/46, p. 84. Pasitraukus iš redakcijos J. Zariniui, jau nuo ankstesnio numerio dingo vertimai iš lietuvių kalbos.

DIEVUI IR TAUTAI. Leidinys Mykolo Krupavičiaus paminklo pastatymo proga. Išleido paminklui statyti komitetas, Chi-caga, 1975, 60 psl.

Vincas Liulevičius: LIETUVOS SENOSIOS VALSTYBĖS OFICIALIOJI KALBA. Atspaudas iš "Lietuvių tautos praeities" III t. 3 knygos. Chicaga, 1975, 103-118 psl.

Paulius Rubikauskas: AUDITOR LITTERARUM CONTRADICTARUM. Atspaudas iš Bibliothėąue de l'Ecole des Chartres, t. CXXXXII (1973), Paryžius, 1975, 213-244 psl.

GLOBO. World Wide Nevvs Bureau leidinys. Leidėjas — Arėjas Vitkauskas,
1975, nr. 9, 20 psl.

TECHNIKOS ŽODIS. Leidžia Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, 1975, nr. 3, 28 psl., red. J. Jau-tokas.

BOOKS ABROAD. International Lite-rary Quarterly. Nagrinėjamas graikų poetas Odysseus Elytis ir apžvelgiama pasaulio literatūra. Leidžia Oklahomos universitetas (tarp redaktorių dr. R. Šilbajoris), 1975, nr. 4, 660-870 psl.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, II t. Pogrindžio leidinys. Išleido L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai. Viršelis ir iliustracijos — Ses. Mercedes. Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė, Chicaga, 1975 m., tiražas 5000 egz., 414 p. Kaina: minkštais viršeliais — $3.50, kietais — $5.00.

HAMILTONO LIETUVIAI. Leidėjai: K.L.B. Hamiltono apylinkė. Išleista Kanados Lietuvių Bendruomenės Hamiltono apylinkės 25 m. sukakčiai ir pirmajai Kanados lietuvių dainų ir šokių šventei paminėti. Gausiai iliustruotas lietuvių ir anglų kalbom leidinys, parodas tos apylinkės lietuvių intensyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Redagavo V. P. Zubas ir K. Mileris (liet. dalį), angliškąją — V. Stanevičienė. Atspaude "Spaudos darbas", 110 p., albuminio formato.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai