Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1975 m. turinys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red   
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus L. — Eilėraščiai ....................................................................... 441
Barėnas K. — Grigaliaus relikvijos (apsakymas) ........................................ 258
Baronas Al. — Geri darbai (beletristika) ...................................................... 32
Bogutaitė V. — Eilėraščiai .......................................................................... 59
Giesmių giesmė — vertė Alf. Nyka-Niliūnas .............................................. 350
Girdžius D. Pr. — Pono Rožančiaus Quelque Chose .................................. 308
Gustaitis A. — Kultūrinė vakaronė (feljetonas) .......................................... 165
Ivaška A. — Rugsėjis Škotijoje (eil.) ........................................................ 403
Janavičius J. — Eilėraščiai ........................................................................ 18
Kazokas V. — Eilėraščiai ........................................................................ 256
Malerytė Jolanta — Eilėraščiai ................................................................. 362
Mažiulis A. — Nežinoma 1874 - 1877 m. sukurta giesmė .......................... 224
Melnikas P. — Vaškinė lėlė (beletristika) .................................................. 128
Radžius A. — Eilėraščiai ......................................................................... 113
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai ............................................................ 391
Šlaitas VI. — Eilėraščiai .................................................................. 158, 299
STRAIPSNIAI
Andriekus L. — "Aidams" įžengiant į keturiasdešimtuosius metus .................. 1
Brazaitis J. — Faustas Kirša ..................................................................... 12
Bieliauskas J. V. — "Aidų" pradžia ............................................................. 8
Ciplijauskaitė B. — Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje .......... 159
Draugelis J. — Bažnyčios padėtis Lietuvoje 1975 m. ................................ 433
Gaučys P. — Baskų likimas ir kovos ........................................................ 67
Gustaitienė A. — Jaunųjų Teatro atsiminimams grįžtant ........................... 443
Girnius A. Saulius — Lietuvos katalikai rusų carinėj priespaudoj ............... 214
Iš kardinolo Mindszenty atsiminimų (vertė Alina Skrupskelienė) ................ 310
Ivanauskas M. — Tapytojas Jonas Rimša ............................................... 458
Yla Stasys — Prabilęs pasauliui savita kalba ........................................... 337
Jatulis P. — Motiejus Valančius — idealus vyskupas ................................ 193
Kojelis Linas — Jaunieji revoliucionieriai Amerikos universitetuose ............ 363
Kuchowicz Z. — Barbora, grožiu ir meile triumfuojanti (vertė J. Kėkštas) .. 125
Laisvės meteoras — istorijos dovana ......................................................... 49
Lapė Pranas — Petras Kiaulėnas (In memoriam) ..................................... 304
Maceina A. — Aukotojas ar seniūnas (atsakymas kun. A. Rubikui) ........... 248
Maceina A. — Nuo nihilizmo į Kristų ..................................................... 289
Maceina A. — Kapas be paminklo (Juozo Brazaičio mirties metinėms) ..... 393
Maldeikis P. — M. Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje ....................... 50
Maritain J. — Grožis ir modernioji tapyba (vertė J. Gaučys) ..................... 175
Nasvytis M. — Reąuiem Picasso ir Lipschitz'ui ....................................... 169
Pakalniškis Aleksandras — Vestuvės Žemaičiuose ................................... 367
Rabikauskas P. — Teisė ir medicina Vilniaus Akademijoje ........................ 97
Rannit Aleksis — Laikas Čiurlionio tapyboje .......................................... 343
Rėklaitis P. dr. — Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija ..... 300
Rubikas A. — Kunigystės ir klerikalizmo klausimu
(Maceinos knygą skaitant) ................................................................... 241
Rubšys A. — Šviesa iš Kumrano .................................................. 145, 272
Skrupskelis K. — Tiesos samprata James'o pragmatizme ....................... 115
Skrupskelytė Viktorija — Neišsipildžiusių troškimų
poezija (žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūrybą) ....................................... 408, 449
Škirpa K. — Pasisakymas (atsakymai į redakcijos klausimus) ................... 57
Vaičiulaitis A. — Vysk. Motiejaus Valančiaus raštų stilius ...................... 208
Vaišnora J., M.I.C. — 1863 m. sukilimas ir dvasiškija ............ 266, 318, 357
Vaitiekūnas V. — Lietuva 1974 metais .................................................. 19
Vaitiekūnas V. — Politika 1974 metais .................................................. 74
Vardys S. V. — Krymo totorių byla ...................................................... 61
Vizgirda V. — Parodos, premijos ir meno kritika .................................. 227
Volertas V. — Visuomeninis darbas ..................................................... 385
1974 metai .......................................................................................... 26

KNYGOS
Alantas V.: Šventaragis — VI. Kulbokas ................................................. 189
Ambrasas Arvydas: Žeme, nepalik mūsų
(paruošėM. Martinaitis, Vilnius, 1974) — B. Ciplijau skaitė .................... 382
Andrius J.: Lietuvos žemėlapis — Antanas Girnius ................................. 143
Bielinis Kipras: Gana to jungo — Alaušius ............................................. 332
Gruaslys Alfonsas; Šviesa tamsoje — Juozas Prunskis ........................... 431
Grincevičius Česlovas: Vyskupo katinas — Mirga G .............................. 144
Yla Stasys: Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje — VI. Kulbokas ....... 138
Jankutė Nijolė: Nuo devynių iki pirmos — Gintarė Ivaškienė .................. 334
Kairys Anatolijus: Karūna — Dr. Jonas Grinius ..................................... 140
Krupavičius Mykolas: Atsiminimai — Alaušius ...................................... 238
Landsbergis Algirdas: Vėjas gluosniuose. Gluos-
niai vėjuje — R. Šilbajoris .................................................................... 94
Lenkų katalikų enciklopedija: Paulius Rabikauskas ................................. 475
Mažvydas Martynas: Pirmoji lietuviška knyga
(Redakcinė komisija: K. Korsakas, K. Ambra-
sas, J. Jurginis, J. Palionis, R. Šarmaitis,
Vilnius 1974) — Pr. Skardžius ............................................................ 285
Naujokaitis Pranas: Lietuvių literatūros istorija
— Kęstutis Keblys ............................................................................... 44
Saulaitytė Marija: Šeštoji diena — Birutė Ciplijauskaitė ......................... 288
Schmalstieg R. William: Prūsų kalbos gramatika
(anglų kalba) — Pr. Skardžius ............................................................. 236
Steward Davis and Algis Mickūnas: Fenomenologijos įvadas (anglų kalba) — K. Skrupskelis ....................................................................................... 383
Škirpa Kazys: Sukilimas Lietuvos suverenumui
atstatyti — J. G ................................................................................. 287
Tyruolis Alfonsas: Diemedžio paunksmėje — VI. Kulbokas .................. 240
Prozos antologija emigrantinėmis temomis — Titas Guopis .................... 46
Vokiečiai Lietuvoje po 1945 metų (vokiečių kalba) — M. G. Slavėnienė .. 335IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Sausis
J. Lišva — Watergate klampynė: jos padariniai ir atgarsiai — 35. J. Rimkevičius — PLIAS - ALIAS XII suvažiavimas — 39. J. Kj. — Jaunimo ansamblis prie Pacifiko — 41. A. S. — Liberaliųjų katalikų problemos — 42.
Vasaris
Žlt. — Sveikinant "Kontinentą" — 89. S. A. Girnius
— Jaunimo suvažiavimai — 90. Ig. Malėnas — Iš kovos su naciais dėl Lietuvos moksleivių — 91.

Kovas
A. L. — "Visų" dienraštis, bet — kokių? — 131. A. Girnius — Prof. gen. Stasys Dirmantas — 132. A. Bammesberger — Prof. Erich Hofmann — 134. Alaušius — Jaunimo kongresiniame rate — 135.

Balandis
Žlt. — Dviprasmiška detente — 180. K. Nenortas
Amžiną atilsį prof. I. Končiui — 182. V. P. Zubas
— Miesto ateitis praeities perspektyvoje — 184.

Gegužė
VI. Jakubėnas — "Elisir d'amore" — Meilės eleksyras — 231. J. Draugelis — Komunistinės moralės "pranašumas" — 233. J. Kojelis, B. Vyliaudas — Du atsiliepimai dėl "Aidų" pradžios — 234.

Birželis
B. Raugas — Žvilgsnis į JAV LB veiklą — 278. A. Šimkus — A. Simonaitytės rečitalis Chicagoje — 282. A. S. — Amerikos katalikai dešimtmečio perspektyvoje
— 283.

Rugsėjis
J. Kojelis — Po Helsinkio konferencijos — 325. Vacys Šaulys — X-tasis gydytojų suvažiavimas — 327. Mūsų buityje — 329. Laiškai redakcijai — 331.

Spalis
Ceferino Iujnevich - Juknevičius — Kazimieras Čibiras — 371. Antanas Klimas — Lietuva ir lietuviai naujojoje Encyclopedia Britannica laidoje — 376. A. Gst. — Rašytojas Marius Katiliškis — 377. Romas Kasparas — Gastrolės Pietų Amerikoje — 380. Mūsų buityje — 381.

Lapkritis
L. A. — 1975 m. Nobelio premijos laureatai — 415. A. Radžius — Trečias žvilgsnis į Merkurijų — 416. Cezaris Surdokas — Jubiliejinė ateitininkų stovykla
— 417. A. Mažiulis — Lituanistikos Instituto suvažiavimas — 424. Pr. V. — Emigrantologo rimbas ir mentaliteto skurdas — 428. Mūsų buityje — 429.

Gruodis
Kun. Kazimieras Pugevičius — Katalikų suvažiavimas etniniais reikalais — 463. E. Čekienė — Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga atšventė 25 metų sukaktį — 464. Rima Čerkeliūnienė — Vytautui Kašubai 60 metų — 466. Vladas Jakubėnas — Vladą Baltrušaitį palaidojus — 467. J. Domeika — Hamiltono lietuvių mergaičių choro "Aidas" penkmetį minint — 468. A. Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: A. Pakalniškytės ir V. Smetonos koncertas, G. Antanaitytės-Ugianskienės rečitalis, Dalios Kučėnienės rečitalis — 471. Mūsų buityje — 473. 1975 metų turinys — 479.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai