Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ SPAUDA [430-467] PDF Spausdinti El. paštas
430. Andriekus, Leonardas. Dar nevėlu: [Pastabos dėl liet. išeivijos spaudos] // l()55. - Nr.9. - P. 388-389.

431. - Kultūros ir politikos grumtynės: [Mintys apie liet. spaudos sunkią padėtį emigracijoje] // 1954. - Nr.8. - P.381-382. Baužys J. "Ateities" akademinio savaitgalio žvilgsnis į pogrindžio spaudą. - Žr.510. Biržiška V. Atsakymas ponui J.Griniui. - Žr.16. 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint. - Žr.309.

432. Cicėnas, J[eronimas]. Iš spaudos istorijos Britų zonoje: [Apžvelgiami liet. period. leid. Vokietijoje] // 1948. - Nr.ll. - P.93-96. Čiuberkas J. Koreferatas prie J.Kardelio paskaitos. - Žr.258.

433. Dambriūnas, Leonardas. Mūsų spaudos reikalai: (Skaitytojo pastabos): [Apie liet. emigrantų period. leid.] // 1945. - Nr.5. - P.2.

434. Spaudos etikos klausimu: [Liet. išeivijos spaudoje] // 1953. - Nr.7. - P. 333-334.

435. Dar mūsų spaudos reikalu: [Kviečiama mažiau leisti laikraščių, bet siekti aukštos kokybės] // 1945. - Nr.5. - P.7. -Parašas: Kun. E.P.

436. Gegužės mėnuo - mūsų knygų mėnuo: [Kreipimasis į JAV lietuvius aktyviau platinti lietuv. knygas tarp tautiečių] / JAV liet. bendruomenės v-ba. Kultūros fondo v-ba. // 1956. - Nr.5. - P.237-238.

437, Girnius, Juozas. Akmenys ir sielos, arba besirūpinant lietuviška knyga: [Knygų leidimo problemos liet. emigracijoje] // 1951. - Nr.7. - P.334-336. - Parašas: Juozas Alaušius.

438. — Ant kieno malūno vanduo pilamas?: [Dėl neatsakingų str. liet. išeivijos spaudoje, skaldančių bendruomenę] // 1973. - Nr.3. - P.132. - P a r a š a s: Al.

439 -— Ar iš tiesų sveikintinas sumanymas: [Krit. pastabos dėl knygos mylėtojų būrelio organizavimo liet. išeivijoje, JAV] // 1952. - Nr.9. - P.431. -Parašas: J.Al.

440. Dėl laikraščių talkos knygai: [Siūlymas spausdinti dienraščių puslapiuose reikšmingesnes knygas] // 1954. - Nr.5. - P.238-239. - Parašas: Juozas Alaušius.

441. Dėl "spaudos banditų": [Krit. pasisakymas dėl slapyvardžių bei slapyraidžių vartojimo išeivijos spaudoje] // 1953. - Nr.6. - P.286. -Parašas: Juozas Alaušius.

442. Krikščionis gyvenime: [Apie projektą leisti krikščioniškosios pasaulėžiūros knygų seriją: Leid. JAV ir Kanados liet. kunigų vienybė] // 1966. -Nr.10. - P.464. -Parašas: Alaušius.

443. Nėra tai demokratinės spaudos liudijimas: [Apie pasitaikančius atvejus liet. išeivijos spaudoje, kai vengiama spausdinti redaktoriui neįtikusį str.] // 1953. -Nr.2. - P.9. - P a r a š a s: Juozas Alaušius.

444. Periodinė spauda ir lietuviškoji knyga: [Mintys dėl knygų propagandos
liet. period. spaudoje] // 1953. - Nr.8. - P.382-383. -Parašas: J.Al.

445. Pora smulkmenų: [Pastabos dėl pasitaikančių netikslumų liet. išeivijos spaudoje] // 1965. - Nr.2. - P.91-92. -Parašas: Alaušius.

446. Grinius Jonas. Amerikos lietuviška knyga Europos viešumoje: [Pokario metais emigracijoje išleistų knygų apžvalga bei jų aptarimas] // 1958. - Nr.4. - P.189-192.

Vargas dėl lituanistinių knygų stokos. - Žr.39.

Į mūsų rašytojus ir leidėjus. - Žr.6336.

447. Informacinis leidinys apie Lietuvą: [/Stasio/ Gudo red., "Lietuva": Išleido Miuldorfo liet. k-tas: Žinutė] // 1945. - Nr.7. - P.4.

Ivinskis Z. Senosios lietuviškos knygos. - Žr.318.

Kardelis J. Mūsų išeivijos periodinės spaudos pokario nueitasis kelias. - Žr.268.

Spaudos sekcijos posėdis. - Žr.226.

449. Karvelis, Jonas. "Per du Kultūros kongresus siūliausi išleisti visas lietuviškas knygas...": [Laiškas, persp. iš "Naujienų", 1972.IV.6] // 1972. - Balandis (b.n.). -P.161. - (Mūsų buityje).

450. Lietuviška knyga: [PLB Švietimo tarybos atsišaukimas, kviečiantis aktyviau propaguoti liet. knygą] // 1962. - Nr.4. - P.174.

451. Lietuviškosios knygos vargo dienos: [Str. iš "Darbininko", 1988, Nr.17, apie liet. knygų leidimo nuostolingumą] // 1988. - Nr.2. - P.l36-137.

452. "Lietuvių Archyvas" perkeliamas į Ameriką: [Žinutė] // 1945. - Nr.4. - P.2.

Maciūnas V. Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga. - Žr.6414.

453. Maldeikis P[etras]. Viešosios nuomonės formavimas: [Apie žurnalistiką] // 1953. - Nr.2. - P.75-79.

454. Miklovas JĮuozas]. Lietuvos gyventojų pageidavimai išeivijos spaudai: [Pasisakymas JAV ir Kanados liet. 2-ajame kultūros kongrese, Čikaga, 1962 m. lapkr. 21-25 d.]// 1963. - Nr.2. - P.88.

455. Mingėla, Vladas. Lietuvos plunksnos darbininkai: [Apie žurnalistiką Nepriklausomoje Lietuvoje] // 1957. - Nr.4. - P.188-189.

456. Naujokaitis, Pranas. Knyga ir lietuviškoji sąžinė: [Spaudos reikšmė lietuvybei* išeivijoje palaikyti bei nepakankamas jos vertinimas] // 1961. - Nr.8. - P.365-367.

[Pajaujis J.]. Spaudos sekcija. - Žr.275.

457. "Pasaulio Lietuvių Žinyno antroji laida jau pradėta ruošti...": [Žinutė apie ruošiamą leidinį] // 1956. - Nr.4. - P.186.

458. Pilka, Stasys. Knygos įrišimo menas Kaune [Nepriklausomoje Lietuvoje] // 1947. - Nr.7. - P.330-331. -Parašas: StMeringis.

459. Prunskis, Juozas. Katalikų spaudos biuras Lietuvoje: [Apie biuro veiklą 1921-1940 m.] // 1978. - Nr.5. - P.225-226.

460. Rėklaitis, P[ovilas]. Baltų instituto metraštis: [V.Vokietijoje įsikūrusio Baltų inst. veiklos apžvalga] // 1955. - Nr.10. - P.434-435.

461. Simonaitis, Erdmonas. Dėmesio Mažajai Lietuvai! Lietuviai: [Kreipimasis dėl aukų rinkimo Mažosios Lietuvos pabėgėlių spaudai paremti] / Mažosios Lietuvos Tarybos prez. pirm. Erdmonas Simonaitis // 1948. - Nr.20. - P.477.

462. Skuodis, Vytautas. Lietuvos pogrindžio spaudos žingsniai: 15 metų bendroji apžvalga: [ Aptariama "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika", žurn. "Perspektyvos", "Pastogė", "Ateitis"] // 1988. - Nr.4. - P.266-272.

463. Staugaitis, Jonas. Kaip JAV platinti lietuvių spaudą: [Trumpi patarimai] // 1949. - Nr.25. - P.186. -Parašas: J.Gintautas.

464. Šimutis, Leonardas. Periodinės spaudos ir laikraštininkų ateities uždaviniai: [2-asis JAV ir Kanados liet. kultūros kongresas, Čikaga, 1962 m. lapkr. 21-25 d.] // 1963. -Nr.3. - P.132-134. Trumpa V. Kipro Bielinio atsiminimų pirmas tomas. - Žr.8912.

Kovos metai dėl savosios spaudos. - Žr.8971.

465. Truputis margojo mūsų gyvenimo: 5.Spaudos // 1945. - Nr.l. - P.4; Nr.2. -P.3; Nr.3. - P.3 Vaitkus M. Atsiminimai iš knygnešių gadynės. - Žr.8669./

466. [Visvydas, Pranas]. Emigrantologo rimbas ir mentaliteto skurdumas: [Diskutuojama dėl Vytauto Kazakevičiaus str. apie išeivijos period. spaudą: Žr. Pergalė", 1975, Nr.4, p.186-188: Kalbama apie A.Kairio kūrybą] // 1975. - Nr.9. -P.428-429. -Parašas: Pr.V.

467. [Zubras, Albertas]. Pranciškonų Spaudos centro vajus: [Kvietimas aukoti pinigus Spaudos centrui, leidžiančiam įvairią liet. literatūrą] // 1951. - Nr.10. - P.478. -Parašas: A.Z.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai