Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS VISUOMENINĖ POLITINĖ VEIKLA [1705-1816] PDF Spausdinti El. paštas
1705. Alšėnas, Pranys. Kanados lietuviai: [Išeivijos gyvenimo ist. apžvalga] // 1957. -Nr.10. - P.473-477.

1706. Kanados lietuviai: [Visuomen.-kultūr. gyvenimas] // 1959. - Nr.4. -
P.190-191; Nr.5. - P.226-227.

1707. Andriekus, Leonardas. Argi jau negrįšime?: [Trumpai apie liet. inteligentų padėtį emigracijoje] // 1952. - Nr.10. - P.478. -Parašas: M.Gendrutis.

1708. Astašaitis, Algimantas. Baimė, bet ne pagarba ar mažas domėjimasis: [Replika į str. "Dėl veiksnių konferencijos Klivlende pareiškimo": Žr. "Aidai", 1966, Nr.3] // 1966. - Nr.5. - P.236. -Parašas: Al.Gimantas.

1709. Aš nenusivyliau žmonėmis: [Apie liet. gyvenimą Miunchene, stovykloje "Lohengrin Camp"] // 1946. - Nr.7. - P.l 14-115: iliustr. -Parašas: J.V.

1710. Audrius T. Netiesiogiai įrodomas išeivijos reikšmingumas: [Diskutuojama su "Literatūros ir meno" laikr. išsp. Jono Aničo str. apie išeivijos kultūr.-polit. gyvenimą] // 1979. - Nr.10. - P.463-464.

1711. Augsburgas: [Apie liet. tremtinių koloniją] // 1945. - Nr.5. - P.5. -Parašas: S.J. - (Margasis mūsų gyvenimas).

1712. Belgijos lietuvių sunki būklė: [Žinutė] // 1949. - Nr.26. - P.243. - (Įvykiai ir žmonės).

1713. Bieliauskas, V[ytautas], dr. Naujų kelių beieškant: [Apie sunkią liet. išeivių padėtį, besikuriančių organizacijų veiklos problemas] // 1945. - Nr.9. - P. 1-4.
Brazaitis J. Antras veiksmas prasidėjo. - Žr.173.

1714. Brazdžionis Bal. Lietuvių televizijai penkeri metai: [1966 m. kovo 25 d. Čikagos lietuviai per YVCIU-TV stotį išvydo pirmąją liet. TV programą: Ved. Anatolijus Siutas] // 1971. - Nr.6. - P.277: iliustr.

1715. Brazys, Pranas. Laukimo įtampa: [Apie nerimą bei dvas. įtampą liet. emigrantų tarpe. Vokietija] // 1945. - Nr.5. - P.l.

1716. Bražėnas, Vilius. Laiškas redakcijai. 1971 lapkr. 16: [Kritiškai pasisakoma apie Juozo Girniaus str. "Patriotinio ekstremizmo reikalu": Žr. "Aidai", 1971, Nr.3: Su red. atsakymu] // 1972. - Nr.1/2. - P.66-67.

1717. Brizgys, Vincentas, vysk. Kad visi būtume viena: [Apie liet. išeivių polit. vienybę pagal krikščion. moralės principus] // 1954. - Nr.5. - P.214-217.

1718. Čižiūnas, VĮaclovas]. Dialogą su lenkais tęsiant: [Liet. ir lenkų diskusijų spaudoje apžvalga: Plačiau aptariami Česlovo Milošo ir J[ono] Dainausko str.] // 1977. -Nr.3.-P.127-129.

1719. [Dambriūnas, Leonardas]. Iš pernykštės lietuvių veiklos: [1963 m. visuom. bei kultūr. veiklos apžvalga. JAV] // 1964. - Nr.l. - P.l-8. - P a r a š a s: A.R.-D. -Skyriai: 1.Trumpas žvilgsnis į kultūr. sritį; 2.Visuom. veikla; 3.Vliko sukaktis.

1720. Iš pernykštės lietuvių veiklos: [1964 m. visuom. ir kultūr. gyvenimas:
JAV] // 1965. - Nr.l. - P.29-36. -Parašas: A.R.-D. - S k y r i a i: l.Kultūr. apžvalga; 2.Visuom. bei polit. veiklos apžvalga.

1721. Žvilgsnis į pernykštę mūsų veiklą: [JAV lietuvių 1961 m. visuom.
veiklos apžvalga]// 1962. - Nr.l. - P.l-8. - Parašas: A.R.-D. -Skyriai: l.Kultūr. srityje; 2.Visuom. veikloje; 3.Polit. srityje.

1722. Dambriūnas, Leonardas, Girnius, Juozas. Žvilgsnis į 1965 metus // 1966.
- Nr.l. - P.20-34. - Parašai: A.Rimvydas, J.Alaušius. - Skyriai: 25-ių metų kovos dėl Lietuvos laisvės sukaktis; "Ryšių" problema; Jaunimo problema; Knygos; Dailė; Muzika; Teatras; Spauda; Žvelgiant ateitin.

1723. Daugiau savigarbos: [Dėl lietuvių tarpusavio santykių emigracijoje. Vokietija] // 1945. - Nr.6. - P.2-3. -Parašas: M.P.

1724. Daugnora V. Vienybės reikalu: [Lietuvių sugyvenimo stovyklose klausimai. Vokietija] // 1945. - Nr.l. - P.5.

1725. Dvasinis lietuvių tremtinio veidas: [Apie gyvenimą Vokietijos stovyklose] // 1946. - Nr.6. - P.83-84, 86.

1726. Eisenhoveris tarp lietuvių: [JAV generolo apsilankymas pas lietuvius UNRRO 1-ojoje stovykloje. Miunchenas] // 1945. - Nr.4. - P.l. - P a r a š a s: V.B.

1727. Girnius, Juozas, dr. Daugiau pagarbos žodžiui ir žmogui: [Dėl polit. disputų liet. išeivijos tarpe] // 1955. - Nr.3. - P. 139-140.

1728. Dėl Loko: [Replika j J.Balsio str. "Sutapo mintys": Žr. "Aidai", 1954,
Nr.6] // 1954. - Nr.6. - P.288. -Parašas: Juozas Alaušius.

1729. Dėl "tautininkų" ir "valstybininkų": [Apie nesutarimus tarp dviejų
besiformuojančių partijų, remiantis dr. Kęstučio Keblio pranešimu PLB seime] // 1968.
- Nr.8. - P.376-378.

1730. Intelektualo atsakomybė tautoje // 1967. - Nr.10. - P.417-420. -Pa-
rašas: A.Blažys.

1731. Klausimu, dėl kurio nesijaudinama: [Apie baltų išeivijos siekimą
glaudžiau telktis] // 1968. - Nr.3. - .P.133. -Parašas: Alaušius.

1732. - "Neeilinė" tamsuomenė: [Dėl liet. išeivijos atstovų, vengiančių
dalyvauti liet. taut. veikloje] // 1972. - Nr.8. - P.391. -Parašas: Alaušius.

1733. - Patriotinio ekstremizmo reikalu: [Dėl liet. išeivijos susiskaldymo
dangstantis patriotizmu] // 1971. - Nr.3. - P.127-129.

1734. "Persiorganizavimas" - racionalios organizacijos stoka: [Siūloma
organizacijoms nerengti savo susiėjimų vienu metu] // 1973. - Nr.7. - P.321. -Parašas: Alaušius.

1735. Pora klausimų: [Visuom. polit. liet. išeivijos veikla] // 1952. - Nr.10.
- P.465-469. - Parašas: Juozas Alaušius.

1736. Redaktoriaus atsakymas [į V.Bražėno laišką patriot. ekstremizmo
klausimu: Žr. "Aidai", 1972, Nr.1/2] // 1972. - Nr.1/2. - P.67.

1737. Šmeižtai ir keiksmai: [Pastabos apie pasitaikančius šmeižtus išeivijos
tarpe] // 1953. - Nr.l. - P.46. -Parašas: J.Al.

1738. "Šviesuomenė" ir "liaudis": [Apie požiūrį į būtinybę daliai lietuvių
dirbti fiz. darbą] // 1953. - Nr.6. - P.283-285. -Parašas: Juozas Alaušius.

1739. Vasaros lietuviškieji susitelkimai: [Trumpai apie pasaulio liet.
renginius 1970 m. vasarą] // 1970. - Nr.7. - P.325-327. - P a r a š a s: Al.

1740. Žvelgiant į ateitį: [Minint Antrojo pasaul. karo pabaigos dvidešimtmetį,
apžvelgiama liet. išeivijos veikla, mintys apie ateitį] // 1965. - Nr.l. - P.1-9.

1741. Žvilgsnis į save po 10 metų: [Pokario liet. išeivijos veiklos apžvalga]
// 1954. - Nr.6. - P.241-244. -Parašas: Juozas Alaušius.

1742. Žvilgsnis į 1966 metus: H. Kultūr. gyvenimas [liet. išeivijoje] // 1967.
- Nr.2. - P.75-86. -Parašas: J.Alaušius. - S k y r i a i: Moksl. knyga; Grož. literatūra; Teatras; Muzika; Dailė.

1743. Girnius, Kęstutis K. "Neaiškumo patologijos" mįslės: [Diskutuojama su Vytautu Kavolių dėl jo str. sociologijos tematika: Žr. "Metmenys", Nr.l8] // 1970. -Nr.3. - P.134-136. -Parašas: K.Kalvėnas.

1744. Gluosnis A. Muencheno padangėje: [Apie liet. tremtinių stovyklos gyvenimą 1945 m.] // 1945. - Nr.7. - P.7.

1745. Grigolaitis, J[onas]. Ar betikime žodžio šventumu?: [Dėl nereikalingo pykčio liet. politikų oficialiose kalbose] // 1956. - Nr.6. - P.286-287.

1746. Ieškojimai [giminių, artimųjų] // 1945. - Nr.l. - P.5; Nr.2. - P.3; Nr. 3. -P.3; Nr.4. - P.8; Nr.5. - P.8; Nr.6. - P.8; Nr.8. - P.15-16; Nr.9. - P.15-16; Nr.10. - P.14-16; 1946. - Nr.l. - P.16; Nr.2. - P.32; Nr.3. - P.47; Nr.4. - P.62. - Nuo 1946 m. vas. 15 d. "Aidai" naujų paieškojimų nepriėmė.

1747. Yla, Stasys. Mūsų draugė - kančia: [Mintys apie nerimo dienas Vokietijos pabėgėlių stovyklose] // 1946. - Nr.4. - P.51-52.

1748. Iš Schleswig-Holsteino: [Trumpai apie čia veikiančias liet. įstaigas ir organizacijas] // 1945. - Nr.4. - P.3.

1749. Jagminas V. Naujos erdvės lietuvių tautai ieškant: [Dėl pro f. K.Pakšto idėjos įkurti liet. koloniją Britų Hondūre] // 1959. - Nr.4. - P.145-150.
Jakštas J. Senosios "Lietuvos sostinės" Amerikoje istorija. - Žr.8974.

1750. "JAV prez. J.F.Kennedy vasario 16 d. Baltuosiuose Rūmuose priėmė lietuvių delegaciją...": [Žinutė] // 1962. - Nr.3. - P.136. - (Įvykiai).

1751. Kai turtas aptemdo akis: [Priekaištai gobšuoliams išeivijoje: Persp. iš "Darbininko", 1987 m. rugs. 25 d.] // 1987. - Nr.l. - P.64.

1752. Karpius, KĮazys] S. Senimas ir jaunimas: [Krit. vertinama pažiūra į senimą A.Rimvydo [L.Dambriūno] str. "Žvilgsnis į 1965 m.", išsp. "Aiduose", 1965, Nr.l] // 1966.-Nr.5.-P.236.

1753. Kartų skirtumai mūsų išeivijoje: Anket. simpoziumas / Parengė Romualdas Kriaučiūnas // 1970. - Nr.5. - P.213-223; Nr.6. - P.248-255. - Dalyvauja: S.Barzdukas, M.Drunga, J.Gaila, I.Gražytė, L.Grinius, S.Yla, G.Kijauskas, V.Kolyčius, A.Liulevičienė, L.Milukienė, A.Namikienė, A.Norvilas, A.Pakalniškis jr., A.Puteris, A.Saulaitis, A.Sužiedėlis, J.Šoliūnas.

1754. Kas yra monolitinė ir pliuralistinė kultūra?: [Diskutuojama su "Aidų" vedamuoju (1963, Nr.l) kritikos laisvės klausimu: Minimi išpuoliai spaudoje prieš prof. Joną Grinių] // 1963. - Nr.5.
- P.231-232. - P a r a š a s: D.

1755. Keblys, Kęstutis. Dar dėl "tautininkų" ir "valstybininkų": Mielas dr. Girniau: [Laiškas dėl dr. Juozo Girniaus krit. pastabų apie aut. paskaitą 3-ajame PLB seime: Žr. "Aidai", 1968, Nr.8] // 1969. - Nr.4. - P.178-179.

1756. Kiti apie mus: [Str. apie lietuvius iš užsienio spaudos apžvalga] // 1947. -Nr.2.-P.96; Nr.3. - P.136.

1757. Laiškas iš Anglijos [Vokietijos stovyklų pabaltijiečiams dėl pastarųjų įsikurdinimo D.Britanijos Dominijose] / Harold Ingham // 1946. - Nr.6. - P.96.

1758. [Laučka, Juozas B.]. Atvykę tremtiniai skaičiais: [Apie į JAV atvykusius iškviestuosius lietuvius] // 1950. - Nr.4. - P.192. -Parašas: J.B.Lčk.

1759. Liet. pasiuntinybė prie Vatikano: [Apie Pasiuntinybės pertvarkymus, pradėjus valdyti popiežiui Jonui XXIII] // 1959. - Nr.l. - P.47.

1760. Lietuviai prie La Platos: [Trumpai apie Pietų Amerikos lietuvius po Antrojo pasaul. karo] // 1950. - Nr.2. - P.96.

1761. LietuviSkos radijo valandėlės Amerikoje: [Žinutė] // 1950. - Nr.l - P.94-95. -Parašas: V .G.

1762. Liulevičius, Vincentas. Lietuvių išeivija: tautai nuostolis ar pelnas?: Ši paskaita buvo paruošta 4-ajam mokslo ir kūrybos simpoziumui // 1982. - Nr.2. - P.77-86: portr.

1763. [Miciūnas, Antanas]. Neatgailėję žmonės: [Išdavę krikščionybės, lietuvybės idealus turėtų atgailauti] // 1949. - Nr.25. - P.184-185. -Parašas: A.Mc. -(Visuomenė).

1764. Mockus, K[azys]. Į artimąją praeitį žvelgiant: [Liet. išeivijos visuom. gyvenimo apžvalga] // 1955. - Nr.l. - P.45-47.

1765. Mūsų politinio gyvenimo klausimai // 1953. - Nr.7. - P.308-313.
-Skyriai: l.Emigrac. gyvenimo sunkumai; 2.Vieningos vadovybės reikalas; 3.Partijos ir sąjūdžiai; 4.Polit. prieauglio reikalas; 5.Būsimosios santvarkos klausimai; 6. Mūsų valstybės sienų klausimai; 7.Polit. taktikos dalykai.

1766. Vienybės klausimai mūsų visuomenėje: [Dėl įvairių Amerikos liet.
srovių sąveikos] // 1956. - Nr.5. - P.235-237.

1767. Miuncheno padangėje: [Apie 1-ąją ir 2-ąją liet. pabėgėlių stovyklas Miunchene] // 1945. - Nr.9. - P. 12. - Parašas: A.G1. - (Margasis gyvenimas).

1768. Musteikis, AĮntanas]. Apie vyresnės ir jaunesnės kartos bendravimą [liet. emigracijoje] // 1958. - Nr.5. - P.236-238.

1769. Karaliaus Lyro palikuonys: [Mintys apie vyresn. amžiaus lietuvių-
veteranų visuom. veiklą] // 1963. - Nr.5. - P.185-188. - Parašas: A.Lingaila.

1770. Pelenauskas J. Iš Rosenheimo lietuvių kultūrinės-organizacinės kronikos: [Tremtinių stovykla Vokietijoje. Paminėti N.Čerekas, J.Karys-Kareckas, JJokubauskas, O.Liutkevičius, P.Augustinas] // 1946. - Nr.2. - P.31 - (Margasis gyvenimas).

1771. Pernai metų veikloje pasidairius: [Apžvelgiami pasaulio liet. veiklos pasiekimai ir trūkumai įvairiose srityse 1962 m.] // 1963. - Nr.l. - P.l-9.

1772. Pirmieji įspūdžiai Kolumbijon atvykus: [Apie po karo atvykusius lietuvius] // 1951. - Nr.4. - P. 190. - P a r a š a s: EI.V.

1773. Plukas A[lgis]. Amerikos lietuvių 1985 metų veiklos apžvalga // 1986. -Nr.l. - P.51-56. - S k y r i a i: Religijos srityje; Visuom.-kultūr. veikla.

1774. JAV lietuvių veiklos 1983 metų apžvalga // 1984. - Nr.2. - P.95-99,
102-114: portr. - S k y r i a i: [Pasaulio] liet. bendruomenė; JAV liet. bendruomenė; Amerikos liet. taryba; VLIKo veikla; Tautos fondas; Polit. organizacijos; Amerikos baltų laisvės lyga; Lietuvių teisėms ginti k-tas; B ALF; Amerikos liet. katalikų federacija; Ateitininkai; Skautai; Santaros-Šviesos savaitgalis; Dailės parodos; Koncertai; Teatrai; Premijos; Amžinai iškeliavusieji.

1775. JAV lietuvių 1984 metų veiklos apžvalga// 1985. - Nr.l. - P.39-54. -
Skyriai: Šv.Kazimiero mirties jubiliejus; Kunigų suvažiavimai; Naujas vyskupas [P.Baltakis]; Ryšiai su JAV prezidentu, Kongresu, įstaigomis; VLIKas; X Amerikos liet. kongresas; Tautos fondas; Septintoji laisvojo pasaulio liet. taut. šokių šventė; Pasaulio ir JAV LB; Lietuvių fondas; Lituanistikos katedra ir Lituanistikos kursai; Meno parodos; Koncertai; Teatrai; Premijos; Sukaktys; Muzikos plokštelės; Mirusieji.
8—397

1776. Lietuviškoji veikla 1982 metais // 1983. - Nr.l. - P.39-47, 50-56:
portr., iliustr. - Skyriai: Lietuv. parapijų metai; JAV LB; PLB; Amerikos liet. taryba; VLIKas; Liet. fondas; Jaunimo veikla; Suvažiavimai; Muzik. veikla; Meno parodos; Knygos; Premijos; Sportas; Iškeliavusieji amžinybėn; Kanada; Europa; Pietų Amerika; Australija.

1777. Prasidėjo emigracija į Angliją [lietuvių iš Vokietijos sovykių: Žinutė] // 1947. - Nr.2. - P.91-92. - (Įvykiai ir žmonės).

1778. Prie užtvankos: [Mintys apie asmenybę stovyklos sąlygose. Vokietija] // 1945. - Nr.3. - P.l. - P a r a š a s: J.V.

1779. Prunskis, Juozas. Lietuviškoji tarnyba "Amerikos balse" // 1984. - Nr.5. -P.316-318: iliustr.

1780. Lietuvių dienos Chicagoje [1983 m. birž. 21 - liep. 4 d.: Renginio
apžvalga] // 1983. - Nr.4. - P.267-276: iliustr. - S k y r i a i: Jaunimo veikla; Jaunųjų talentų vakaras; Pasaulio jaunimo kongresas; Meno parodos; Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas; Opera "I Lituani"; Dainų šventė; Literatūra, teatras, filmai, muzika; Sporto žaidynės; Didelis laimėjimas.

1781. Raugas, Balys. Philadelphijos ir kitų lietuvių radijo programų sukaktys:
[1981 m. geg. 16 d. paminėtas Filadelfijos liet. radijo programų 50-metis] // 1981. -
Nr.6. - P.404-406.

1782. Rėklaitis, P[ovilas], dr. Nevertinama Europos lietuvių veikla:
[Atsiliepimas į str. "Iš pernykštės lietuvių veiklos": Žr. "Aidai", 1965, Nr.l] // 1966.
-Nr.l. -P.41.

1783. Rugsėjo 8 d.: [Lietuviai stovyklose ruošiasi Tautos šventės ir karo pabaigos iškilmėms. Vokietija] // 1945. - Nr.l. - P.6.

1784. Saulaitis, Antanas, S.J. Žvilgsnis į Brazilijos lietuvius: [Išeivijos istorijos apžvalga: Lietuvybės palaikymo klausimai] // 1972. - Nr.4. - P. 190-194: iliustr.

1785. XVII Kanados lietuvių diena vyko St. Catharines X.9-10...": [Žinutė] // 1971. - Nr.9. - P.422. - (Mūsų buityje).

1786. Šilgalis, A[ntanas]. Nauji inteligentai: [Replika str. "Naujienose", 1954, Nr.23] // 1954. - Nr.5. - P.239.

1787. Tautinis kongresas New Yorke: [1958 m. geg. 30, 31 d.: Žinutė] // 1958. -Nr.6. -P.287.- Parašas: B.

1788. Tautvydas A. Žvilgsnis į 1966 metus: I.Visuom.-polit. gyvenimas // 1967. - Nr.l. - P.26-35. - Skyriai: Dominuojanti tema [bendravimas su Lietuvos gyventojais]; Jaunimo tema; Šiluvos koplyčia ir Relig. kongresas.

1789. Toronto-Kanados lietuvių centras: [Žinutė] // 1949. - Nr.25. - P.192. -(Įvykiai ir žmonės).

1790. Trimakas, Kęstutis. Vyresnioji ir jaunesnioji karta: Psicholog. studija apie liet. išeivių tėvų ir studentų nusistatymus [taut., dorov., sočiai, vertybių atžvilgiu] // 1971. - Nr.9. -P.185-390.

1791. Truputis margojo mūsų gyvenimo: 1 .Organizacinio // 1945. - Nr.l. - P.3; Nr.2. - P.2; Nr.3. - P.2.

1792. Tubingenas: [Apie liet. tremtinių įstaigas: Minimi dr. A.Trimakas, operos solistas J.Baltrušaitis, Čerkeliūnas] // 1945. - Nr.5. - P.5. - Parašas: P.V. - (Margasis mūsų gyvenimas).
1793. 1971 metai: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] // 1972. -Nr.l. - P.31-42. - Skyriai: Knygos; Grož. literatūra; Teatro festivalis; Dailininkų gausoj; Muzik. gyvenimas; Mokslo pasaulyje; Jaunimas šoka; Kurie paliko pasaulį.

1794. 1972 metai: [Liet. išeivijos kultūr. gyvenimo apžvalga] // 1973. - Nr.l. -P.28-34. - Skyriai: Knygų derlius; Moksl. baras; Teatro pofestival. nuovargis; Muzik. gyvenimas; Dailės pasaulyje; Nebegrįžtamai palikusieji.

1795. 1973 metai: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] // 1974. -Nr.l. - P.25-34. - S k y r i a i: Dvidešimt penktieji išeiv. metai; Org. veiklos plotai; Knygų derlius; Mokslo baruose; Teatro sutemoj; Muzik. gyvenimas; Dailės pasaulyje; Su kuriais atsisveikinome.

1796. 1974 metai: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo ažvalga] // 1975. -Nr.l. - P.26-31: portr.; Nr.2. - P.79-88: portr. - S k y r i a i: Egzodo trisdešimtmetis; Knygų derlius; Teatro festivalis ar - šermenys; Muzik. gyvenimas; Dailės pasaulyje; Mokslininkų bare; Org. veikla.

1797. 1975 metai: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] // 1976. -Nr.l. - P.l
0-18, 20-23. - Skyriai: Valančiaus ir Čiurlionio metai; Knygos laisvajame pasaulyje; Teatro saulėleidy; Muzik. gyvenimas; Dailės sraute; Org. veikla; Jaunimo bare; Kuriuos palydėjome.

1798. 1976 metai: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo ažvalga] // 1977. -Nr.l. - P.l-12. - S k y r i a i: Visuom. gyvenimo sraute; Knygų - gausu; Gausu ir dailininkų; Muzik. pasauly; Kovojant už teatrą; Jaunimui sujudant; Palydėjome amžinybėn.

1799. 1977 metai: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] // 1978. -Nr.l. - P.l-11, 13-17. - Skyriai: Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas"; Jungtinėse Amerikos Valstybėse; Kituose kraštuose; Jaunimo sūkuriuose; Grož. knygų - mažiau, kitų derliai; Teatro festival. metai; Muzikos pasaulyje; Dailininkų ir dailės mėgėjų nepritrūksime; Premijos; Mus paliko.

1800. 1978. metai: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] //1979. -Nr.l. - P. 16-24, 28-35. - Skyriai: Laisvojo pasaulio liet. bendruomenėje; Jungtinėse Amerikos Valstybėse; Kituose kraštuose; Ist. ir kiti leidiniai; Grož. literatūros derlius; Įvairios premijos; Teatro žarijos; Muzik. gyvenime; Dailininkuose ir dailės mėgėjuose; Mokslininkuose; Jaunimo judėjime; Gyvuosius paliko; Netrūksta ir "peklos".

1801. Viekšnelis J., mokyt. Ar galimas susitarimas?: [Dėl lietuvių ir latvių santykių pabėgėlių stovyklose. Vokietija] // 1945. - Nr.5. - P.7.

1802. Mūsų rūpesčiai: [Apie sunkią liet. pabėgėlių buitį Vokietijos
stovyklose] // 1945. - Nr.9. - P.l 1-12.

1803. Vienas pavyzdys iš nedaugelio: [Apie Griunsburgo liet. renginį, skirtą Tautos šventei paminėti 1945 m. rugs. 8 d.] // 1945. - Nr.6. - P.6. - (Margasis mūsų gyvenimas).

1804. Vilainis, A[domas]. Mus domina klausimai: [Mintys apie Amerikos liet. pagalbą Vokietijoje po karo atsidūrusiems lietuviams] // 1945. - Nr.10. - P.ll.

1805. Volertas, Vytautas. Asmuo ir sambūris: Ko ieškome visuomenėje: [Apie liet. išeivių visuom. gyvenimą] // 1960. - Nr.5. - P.231-232.

1806. Du žvilgsniai, lietuvių dienoms praėjus [Čikaga, 1983 m. liepos
pradžia: Antrųjų pasaulio liet. dienų vertinimas] // 1983. - Nr.4. - P.225-227.

1807. Kasdieniniais reikalais: [Apie liet. išeivių tarpusavio santykius] //
1959. - Nr.2. - P.93-95.

1808. Paparastas žmogus mūsų veikloje: [Dėl tarpusavio santykių liet.
išeivijoje. JAV] // 1960. - Nr.3. - P.135.

1809. Visuomeninis darbas [liet. išeivijoje] // 1975. - Nr.9. - P.385-390. -
Išnašos : 14 pavad.

1810. Zubras, AĮlbertas]. Australijos lietuvių dienos [Melburnas, 1970 m. gruod. 26-31 d.] // 1971. - Nr.2. - P.77-81: iliustr.

1811. Žymiųjų žmonių mirtys ir sukaktys: [Minimi arkivysk. J.Skvireckas, vysk. Pr.Būčys, O.V.Milašius: Žinutė] // 1949. - Nr.24. - P.143. - (Įvykiai ir žmonės).

1812. Žmogus ir tėvynė: (Rugs. 8 d. proga): [Mintys sutinkant liet. tautos švente. Vokietija] // 1945.- Nr.2. - P.l.

1813. Žvilgsnis į 1967 metus: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] //1968. - Nr.l. - P.31-34; Nr.2. - P.78-83. - S k y r i ai: Lituanistikos Inst. suvažiavimas; LKMA suvažiavimas; III Kultūros kongresas; Moksl. knygos, memuarai; Grož. literatūra; Teatras; Muzika; Dailė; Lietuvos laisvės rūpestis; Tau t. gyvybės rūpestis; Katalikų bendruomenės rūpesčiai; Mus paliko.

1814. Žvilgsnis į 1968 metus: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] // 1969. - Nr.l. - P. 17-32. - Skyriai: Baigiant Lietuvos laisvės kovo metus; Visuom. sambrūzdžio apžvalga; Baltų bendravimo augimas; Bendravimas su Lietuva; Grož. literatūra; Teatras; Muzika; Dailė; Palikusieji; f lituanist. švietimo metus.

1815. Žvilgsnis į 1969 metus: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] // 1970. - Nr.l. - P.1-16: iliustr. - S k y r i a i: Naujosios išeivijos dvidešimtmetis; Jaunimo klausimas; Švietimo ir šeimos metų ironija; Mokslo žmonėse; Įvairūs leidiniai; Grož. literatūros derlius; Teatras; Muzik. gyvenimas; Dailės pasaulyje; Tie, kurių netekome; Žvelgiant ateitn.

1816. Žvilgsnis į 1970 metus: [Liet. išeivijos visuom., kultūr. gyvenimo apžvalga] //1971. - Nr.l. - P.l-14. - Skyriai: Kol Simas Kudirka išbudino; Visuom. gyvenime; Knygos pasaulyje; Grož. literatūra; Teatras; Muzik. gyvenime; Dailės akiračiuose; Mokslo baruose; Jaunimo rūpesčiuose; Kuriuos nebegrįžtamai atsisveikinome.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai