Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lietuvių išeivių organizacijos [1824-1837] PDF Spausdinti El. paštas
1824. Barzdukas, Stasys. Bendruomenės ir organizacijos klausimu: [Diskutuojama su žurn. "Varpas", 1969, Nr.9. red.] / 1971. - Nr.2. - P.75-77.

1825. [Brazaitis, Juozas]. Dėl organizacijų veiklos: [Siūloma dažniau kontroliuoti, kaip vykdomi suvažiavimų nutarimai] // 1953. - Nr.2. - P.95. - P a r a š a s: J.B.

1826. [Dambriūnas, Leonardas]. Vienas vyras ne talka: [Dėl kai kurių liet. išeivijos partijų pasyvumo] // 1952. - Nr.9. - P.430. - Parašas: A.R.

1827. Gailiušis, Antanas. Apie LB, išeivių partijas ir kitus dalykus: [Atsakymas Vyt.Vaičiuliui, kritikavusiam aut. str., išsp. "Aiduose", 1971, Nr.5: Žr. "Naujienos", 1971, Nr.172-418] // 1971. - Nr.9. - P.417-418.

1828. Girnius, Juozas. Kultūra ir politika: [Apie išeivijos organizacijų veiklos bei santykių kultūrą] // 1952. - Nr.6. - P.241-244. -Parašas: Juozas Alaušius.

1829. Mūsų visuomeninės veiklos kasdienybės: [Krit. pastabos apie išeivijos
visuom. organizacijų veiklą] // 1953. - Nr.4. - P.186-187. -Parašas: Juozas Alaušius.

1830. Vadai, pareiga ir garbė: [Etika visuom. organizacijų veikloje] // 1957.
- Nr.6. - P.282-284. -Parašas: Juozas Alaušius.

1831. Vasaros visuomeninis sambrūzdis: [1969 m. liet. išeivijos visuom.
organizacijų renginių apžvalga] // 1969. - Nr.7. - P.327-329. - P a r a š a s: Al.

1832. Kojelis, JĮuozas]. Jei veikla būtų koordinuota: [Pastabos dėl liet. išeivijos organizacijų bendros veiklos 1976 m.] // 1977. - Nr.8. - P.373-374.

1833. Organizacijų reikalu: [Apie pirmąsias liet. organizacijų užuomazgas emigracijoje] // 1945. - Nr.l. - P.6. - Parašas: J.V.

1834. Suvažiavimų sezonas: [Paminėtos organizacijos: Amerikos liet. fronto bičiuliai, Amerikos liet. socialdemokratų s-ga, Lietuvos vyčiai, Studentai ateitininkai, A.R.K.Federacija] // 1952. - Nr.9. - P.429-430. -Parašas: S.D.

1835. Vasaros lietuviškasis sambrūzdis: [1968 m. vasaros pasaulio liet. organizacijų renginių apžvalga] // 1968. - Nr.7. - P.327-329. - Parašas: Ž.

1836. Volertas, V[ytautas]. Išsibarstymas dėl persiorganizavimo: [Apie JAV liet. organizacijų aktyvumą] // 1966. - Nr.4. - P. 177-178.

1837. Mintys praeičiai, labai netolimai: [Apie 1980 m. JAV liet. organizacijų
veiklą] // 1981. - Nr.l. - P.47-48.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai