Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Apie atskiras organizacijas [1838-2058] PDF Spausdinti El. paštas
Maciūnas V. Jaunimo sąjungos užmojai: [Amerikos liet. jaunimo s-ga]. Žr.2122.

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija. - Žr.1129, 1198, 1216, 1242, 1253.

Amerikos lietuvių susivienijimas
1838. Mockus, K[azys]. Susivienijimai: [Apie Amerikos lietuvių susivienijimą,
įkurtą 19 a. pabaigoje] // 1961. - Nr.2. - P.95-96.

Amerikos lietuvių taryba
1839. [Brazaitis, Juozas]. Visuomenės dėmesio taškai: [Trumpai apžvelgiama Amerikos lietuvių tarybos ir VLIKo veikla] // 1953. - Nr.5. - P.237-238. -Para-š a s: J.B.

1840. Girnius, Juozas. Ne vienais doleriais tauta gyva...: [Krit. pastabos apie Amerikos lietuvių tarybą] // 1951. - Nr.4. - P.188-189. -Parašas: R.K.Saulius.

1841. JAV prezidentas Gerald R.Ford 1975 vasario 27 priima baltų delegaciją : ALTos [Amerikos lietuvių tarybos] pirm. dr. K.Bobelis, vicepirm. dr. K.Šidlauskas ir T.Blinstrubas, latviai ir estai: [N u o t r.] // 1975. - Nr.4. - P.181.

1842. JAV prezidentas H.S.Truman priima ALTos [Amerikos lietuvių tarybos] delegaciją 1948.IX. 16: (L.Šimutis, M.Vaidyla, J.Grigalius, P.Dargis, P.Grigaitis): [Nu o t r.]// 1973. - Nr.2. - P.85.

1843. Kojelis, Juozas. Facta clara sint: [Apie Amerikos lietuvių tarybos (ALT) veiklą] // 1971. - Nr.7. - P.319-320.
Laisvinimo politika ir Amerikos lietuvių taryba. - Žr.2175.

1844. "Spalio 23-24 Čikagoje vyko metinis Amerikos lietuvių tarybos
suvažiavimas...": [Žinutė] // 1965. - Nr.10. - P.459. - (Mūsų buityje).

1845. Prutenis J. L.Šimučio veikalas apie ALT'ą // 1972. - Nr.3. - P.l 14-116. -Rec. kn.: Šimutis, Leonardas. Amerikos lietuvių taryba: 30 m. Lietuvos laisvės kovoje, 1940-1970. - Čikaga: ALT, 1971.-499 p.

1846. Vėliausieji A.L.T. žygiai: [Trumpai apie Amerikos lietuvių tarybos veiklą] // 1950. - Nr.4. - P.191. -Parašas: L.Š.

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga
1847. ALTS [Amerikos lietuvių tautinė sąjunga] seime išrinkti Vilties Draugijos nariai, dalyvavę seime [1975 m.]: Dr. V.Čekas, T.Blinstrubas, E.Čekienė, K.Pocius, V.Gedgaudas, J.Švoba, P.Švarcas, A.Laikūnas, S.Lazdinis, JJurkūnas: [N u o t r.] // 1975. - Nr.10. - P.465.

1848. Čekienė, EĮmilija]. Amerikos lietuvių tautinė sąjunga atšventė 25 metų sukaktį: [Veiklos apžvalga] // 1975. - Nr.10. - P.464-466: iliustr.

Ateitininkai

1849. Ateitininkų IX kongresas: Kongreso bendras vaizdas; Pamaldos; Kongreso
rengimo komitetas; Ateitininkų federacijos valdyba: [Nuotraukos]// 1977. -
Nr.10. - P.468, 469.

1850. Ateitininkų Federacijos pirmoji vyr. valdyba, išrinkta Palangos reorganizacinėj konferencijoj 1927: Prof. kan. P.Kuraitis, prof. St.Šalkauskis, E.Turauskas, dr. J.Leimonas, dr. kun.P.Bielskus, K.Šapalas, dr. V.Viliamas: [N u o t r.] // 1967. - Nr.7. - P.287.

1851. Ateitininkų Federacijos tarybos posėdžio Čikagoj dalyvių grupė: Dr. J.Pikūnas, dr. J.Girnius, kun. St.Yla, dr. V .V ardys, dr. R.Kriaučiūnas, R.Laniauskas, J.Baužys, V.Valaitis [1968 m. gegužė: N u o t r.] // 1968. - Nr.6. - P.278.

1852. Ateitininkų federacijos tarybos posėdis [Čikaga, 1968 m. geg. 11-12 d.: Žinutė] // 1968. - Nr.6. - P.278: iliustr. -Parašas: R.Kr.

1853. Ateitininkų kongresas: Kalba Adolfas Darnusis, Justinas Pikūnas; Dalyviai: P[etras] Kisielius, Simas Sužiedėlis, Bernardas Brazdžionis ir kt.: [Nuotraukos] // 1970. - Nr.8. - P.369.

1854. Ateitininkų nepaprastoji konferencija New Yorke [1963 m. birž. 7-9 d.: Darbo apžvalga] // 1963. - Nr.6. - P.278-280: portr. -Parašas: J.V.

1855. Ateitininkų sendraugių suvažiavimas [Augsburgas, 1948 m. bal. 10-11 d.: Žinutė] 1948.-Nr.13.-P.191.

1856. Ateitininkų [7-ojo] kongreso iškilmingo posėdžio prezidiumas: V.Kleiza, kun. V.Martinkus, dr. J.Girnius, prel. J.Balkūnas, dr. K.J.Čeginskas, dr. V.Vardys, vysk. V.Brizgys, J.Bačiūnas, dr. J.Žmuidzinas, dr. Ad.Darnusis, dr. V.Vygantas: [N u o t r.] // 1965. - Nr.7. - P.319.

1857. Ateitininkų suvažiavimas Amerikoj [Niujorkas, 1949 m. lapkr. 6 d.: Žinutė] // 1949. - Nr.26. - P.243. - ({vykiai ir žmonės).

1858. [Skrupskelienė, Alina]. Ateitininkų vadovas // 1961. - Nr.5. - P.226-227. -Parašas: A.S. - Rec. kn.: Yla, Stasys. Ateitininkų vadovas. - Putnam: Ateitininkų federacija, 1960. - 478 p.

1859. Brizgys, Vincentas, vysk. Ateitininkų ir politikos klausimu: [Diskutuojama su B.S.[Bronius Stočkus]: Žr. "Aidai", 1953, Nr.8] // 1953. - Nr.10. - P.474-475.

1860. Celiešius, P[etras]. St. Šalkauskio "Ateitininkų ideologija" // 1955. - Nr.6. - P.242-243. - Rec. kn.: Šalkauskis, Stasys. Ateitininkų ideologija. - 2-oji laida. -Putnam: MJuras, 1954. - 334 p.: portr.

1861. Cukuras, Valdemaras M. Apsisprendimas kryžkelėje: Paskaita, skaityta jubil. ateitininkijos kongrese Chicagoje 1985 m. rugp. 31 d. // 1985. - Nr.5. - P.269-279.

1862. [Dambriūnas, Leonardas]. VI ateitininkų federacijos kongresas [Čikaga, 1960 m. rugs. 2-4 d.] // 1960. - Nr.8. - P.356-368: iliustr. -Parašas: L.D.

1863. Erdvilas A. Ateitininkų suvažiavimas [Pitsburgas, 1950 m. spal. 1 d.: Žinutė] // 1950. - Nr.9. -P.431.

1864. [Girnius, Juozas]. Ateitininkų VIII kongresas [Čikaga, 1970 m. rugs. 4-6 d.] // 1970. - Nr.8. - P.367-371: iliustr. -Parašas: J.G.

1865. Ateitininkų Federacijos naujas vadas [dr. Petras Kisielius, išrinktas
1973 m. pabaigoje] // 1974. - Nr.l. - P.35: portr. -Parašas: J.G.

1866. Atvirybė laikui, ištikimybė idealui: [Sutinkant 7-ąjį ateitininkų
kongresą, įvyksiantį 1965 m. liep. 3-4 d. Toronte: Sutrump. str. iš "Ateities", 1965, Nr.3] //
1965. - Nr.5. - P.228-229.

1867. Yla, Stasys. Ateities sąjūdis laiko perspektyvoje: [Iš ateitininkų istorijos]
// 1967. - Nr.7. - P.281-282, 284-288.

1868. Kongreso rengimo komitetas: L.Švėgždaitė, dr. J.Sungaila, V.Tamulaitytė, A.Kuolienė, K.Manglicas, kun. dr. Pr.Gaida, A.Gurevičius, V.Aušrotas: [Ateitininkų 7-asis kongresas: N u o t r.] // 1965. - Nr.7. -*P.320.

1869. Laučka, Juozas B. Ateitininkijos deimantinė sukaktis paminėta Chicagoje: [Apie 1985 m. rugp. 30 d. - rugs. 2 d. įvykusį ateitininkų kongresą] // 1985. - Nr.5. -P.323-327: iliustr.
Liulevičius V. Kai "Rūtos" žaliavo ir dygo "Tulpės" [Ateitininkai]. - Žr.2553.

1870. Mockus, KĮazys]. Ateitininkų jubiliejus: [Minint sąjūdžio 40-ąsias metines]
// 1950. - Nr.7. - P.335.

1871. Ateitininkų jubiliejus: [Minint 50-ąsias metines, apžvelgiama sąjūdžio
veikla Nepriklausomoje Lietuvoje] // 1960. - Nr.5. - P.185-190, 192.

1872. Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba 1933-1934 mokslo metais: Jonas Senauskas, prof. Pranas Dovydaitis, kun. Kazys Žitkus, A[gota] Šidlauskaitė, V [y tautas] Maželis, Ona Penkauskaitė (Girnių vienė) ir Pranas Sližys: [N u o t r.] // 1984. - Nr.4. - P.230.

1873. Nepriklausomybės metų pradžios nuotrauka - Moksleivių ateitininkų II konferencijos Kaune 1919 m. pabaigoje dalyviai: J.Leimonas, P.Augy s, P.Spėtyla, VJonuškaitė, B.Žukauskas, St.Lipčius, J.Česaitytė, S.Paliulytė, J.Krasnickas, kun. I.Česaitis, P.Karvelis, A.Plačenytė, P.Gervaitė, J.Mičiulis, Vl.Kateiva, K.Šapalas, A.Balčiūnas, A.Kučinskas, A.Juška, V.Dovydaitis, Pr.Dielininkaitis, J.Mašiotas, StBalsys, P.Gaučys, VJasaitis, J.Statkevičius, P.Žilys, J.Aperavičius, A.Vasiliauskas, J.Paukštys, Č.Pakuckas, J.Bružikas: [Nuo t r.] // 1973. - Nr.2. - P.79.

1874. Rociūnas, VĮacys]. Ateitininkų IX kongresas Clevelande [1977 m. rugs. 1-4 d.: Darbo apžvalga] // 1977. - Nr.10. - P.465-471: iliustr.

1875. Skrupskelytė, V[iktorija]. Septintasis Ateitininkų federacijos kongresas [Torontas, 1965 m. liep. 2-3 d.] // 1965. - Nr.7. - P.317-321: iliustr.

1876. [Stočkus, Bronius]. Tarp politikos ir ateitininkų: [Apie ateitininkų veiklą, problemas] // 1953. - Nr.8. - P.381-382. -Parašas: B.S.

1877. Surdokas, Cezaris. Jubiliejinė ateitininkų stovykla [skirta sąjūdžio 65-osioms metinėms paminėti: Dainavos stovykla, 1975 m.] // 1975. - Nr.9. - P.417-424: portr., iliustr.

1878. Sužiedėlis, Antanas. Ateitininkai ir tautos egzistencija: Paskaita, skaityta Čikagoje, rugs. 3 d. Ateitininkų jubiliej. kongreso akad. posėdyje // 1960. - Nr.8. -P.313-319: iliustr.

1879. Sužiedėlis, Simas. Ateitininkai lietuvių tautos egzistencinėje kovoje: [Tikslai ir uždaviniai laisvinant Lietuvą] // 1954. - Nr.8. - P.337-345. - Bibliogr.: 13 pavad.

1880. Šoliūnas, Jonas. Iliuzinė iliustracija: [Įspūdžiai iš 8-ojo ateitininkų kongreso] // 1970. - Nr.9. - P.423-424.

1881. Šveicarijos lietuvių veikėjai su ukrainiečiu studijuoja žemėlapį: Kun. dr. [Vincas] Bartuška, kun. A[ntanas] Steponaitis, ukrainietis Gusenko, dr. J[uozas] Purickis, grafas Tiškevičius, dr. J.Grabys ir kun. [Mykolas] Daumantas: [Ateitininkų istorija: N u o t r.] // 1989. - Nr.3. - P.205.

1882. Trimakas, Kęstutis, Baužys, Juozas. Ateitininkų jubiliejinis kongresas, 1981 m. rugs. 4-7 d. Lemonte ir Chicagoje: [Minint 70-ąsias sąjūdžio metines] //
1981. - Nr.5. - P.319-325: iliustr.

1883. Vaitiekūnas, VĮytautas]. Ateitininkų kongresas [5-asis, Čikaga, 1954 m. rugs. 4-5 d.] // 1954. - Nr.8. - P.382-383.

1884. Vysk. Pr.Brazys ir dr. J.Girnius ateitininkų kongrese: [N u o t r.] // 1965. -Nr.7. - P.320. v

1885. Voronežo ateitininkai vasarą susirinkimus darydavo ir už miesto, gamtoje: N u o t r. gegužinė 1916 m.: Apolonija Treinytė, Jadvyga Endziulaitytė, Vincas Aleksandravičius, Marija Česnakavičiūtė, Monika Kairytė, Ona Tarvydaitė, J.Žiginskaitė, Jurgis Krasnickas, Br.Vėžys, Genė Jakubėnaitė, Viktoras Jasaitis, Emilija Palevičiūtė, Onutė Gladutytė, Marytė Petrauskaitė, VI. Karvelis, Juozas Zubrickas, Kazys Šapalas, J.Dailidė, Petras Biržys, Kastutė Mikulėnaitė, J.Karvelytė, Antanas Matulaitis, Pranas Venckus, Onutė Birietaitė // 1989. - Nr.4. - P.283.

Australijos lietuvių bendruomenė

1886. Kojelis, Juozas. Žvilgsnis į Australijos lietuvius: [Apie Australijos LBveiklą]
// 1978. - Nr.10. - P.463-465.

Australijos lietuvių fondas

1887. "Australijos LB tarybos suvažiavime praeitų metų pabaigoj nutarta įsteigti
Australijos lietuvių fondą...: [Žinutė] // 1973. - Nr.8. - P.379. - (Mūsų buityje).
Slavėnas J. Australijos lietuvių katalikų federacijai 20 metų. - Žr.1248.

Bendrasis Amerikos lietuvių fondas

1888. Andriekus, Leonardas. Artimo meilės žygyje: [Minint B ALF'o 10-ąsias
metines] // 1954. - Nr.9. - P.427-428: iliustr.

1889. Nepamirškime lietuviškų reikalų: [Žinutė apie prel. Mykolo Krušo
pomirt. palikimą B ALF ui] // 1953. - Nr.9. - P.431 -Parašas: L.A.

1890. Žvilgsnis į šalpos reikalus: [Apie B ALF'o metinį suvažiavimą,
Bostonas, 1953 m. saus. 9-10 d.] // 1953. - Nr.3. - P.138-139.

1891. B ALF padėtis ir veikla: [Trumpai apie Bendrąjį Amerikos lietuvių fondą]
// 1950. - Nr.4. - P.191.

1992. Končius, J[uozas] B., kan. prof. Naujas imigracijos įstatymas: [Emigruojantiems į JAV: Trumpi BALF'o patarimai lietuviams] // 1953. - Nr.7. -P.334.

1893. B ALF pirmininko pranešimas: [Fin. ir šalpos klausimai] // 1945. -
Nr.6. - P.7-8.

1894.Lietuviai iš Balfo gavo arti 2 mil. dolerių pašalpos: [Žinutė] // 1947. - Nr.2. - P.91. - (Įvykiai ir žmonės).

1895. [Vaitiekūnas, Vytautas]. Pavojingi negalavimai: [Krit. pastabos apie B ALF1 ą] // 1973. - Nr.4. - P.180-181. -Parašas: Vt.Vt.

JAV lietuvių bendruomenė

1896. "Amerikos Liet. Bendruomenės [JAV] Taryba į pirmąjį savo posėdį
Niujorkan susirinko...": [Žinutė] // 1961. - Nr.7. - P.327. - ({vykiai).

1897. Balsys J. Sutapo mintys: [JAV LB org. klausimai] // 1954. - Nr.5. - P.238.

1898. Barzdukas, Stasys. Bendruomenės dvasia: [Apie JAV LB veiklą, problemas]
// 1962. - Nr.10. - P.472-474: iliustr.

1899. Iš [JAV] LB tarybos sesijos [Klivlendas, 1962 m. birž. 2-3 d.] //
1961 - Nr.8. - P.376-378: iliustr.

1900. JAV lietuvių bendruomenė gyvenime: [Mintys iš LB tarybos sesijos,
įvykusios 1961 m. rugs. 2-3 d.] // 1961. - Nr.8. - P.374-376: iliustr.

1901. Kelios mintys apie bendruomenę: [JAV LB veikla, problemos] //
1957. - Nr.8. - P.380-384.

1902. JAV lietuvių bendruomenė gyvenime: [10-ties m. veiklos apžvalga]
// 1961. - Nr.8. - P.374-376: iliustr.

1903. Žvilgsnis į JAV lietuvių bendruomenę jos 5-rių metų gyvatos proga:
[Veiklos apžvalga] // 1957. - Nr.l. - P.l-10: iliustr.

1904. Bendruomenė pasisako: [JAV LB apylinkių bei apygardų atstovų ir centr. organų visuot. suvažiavimo, įvykusio 1959 m. rugs. 5-6 d., rezoliucija, kurios pagrind. tema lietuvybės palaikymas] // 1959. - Nr.8. - P.367-368.

1905. Bendruomenė sveikina ir kviečia: [JAV LB v-bos naujamet. sveikinimas] // 1956. - Nr.l. -P.47.

1906. Dabartinė JAV LB centro valdyba: J.Gaila, S.Juškytė, V.Volertas, A.Zerr (Mačiulaitytė), A.Gečys, P.Mitalas, A.Vaškelis, V.Gruzdys: [N u o t r.] // 1972. -Nr.1/2. - P.13.

1907. Dr. Kazys Ambrozaitis, JAV LB X-osios Tarybos prezidiumo pirmininkas ir dr. Antanas Butkus, JAV LB krašto valdybos pirmininkas: [N u o t r.] // 1983. -Nr.2. - P.l42.

1908. Gailiušis, Antanas. JAV lietuvių bendruomenės darbo kliūtys ir jų priežastys // 1971. - Nr.5. -P.193-197.

1909. JAV LB "Tris dešimtmečius" perskaičius // 1983. - Nr.5. - P.346-349. -
Rec. Kn.: JAV LB trys dešimtmečiai / JAV LB; Red. Balys Raugas. - Bruklinas: JAV LB Krašto v-ba, 1982. - 374 p: iliustr.

1910. Žvilgsnis į JAV lietvių bendruomenę ir jos ateitį: [Pasiūlymai
politikos, kalbos išlaikymo, org. klausimais] // 1979. - Nr.7. - P.287-293: iliustr.

1911. Girnius, Juozas. Atviras laiškas bendruomenės LOK ui: [Laikinajam org. k-tui dėl JAV LB padėties] // 1954. - Nr.4. - P.l 89-191. - P a r a š a s: Juozas Alaušius.

1912. Išrinkus [JAV] lietuvių bendruomenės VII tarybą [1973 m. geg.
19-20 d.] // 1973. - Nr.6. - P.274-275. -Parašas: Alaušius.

1913. Kovoti prieš blogį - ne prieš žmones: [Pasisakymas prieš kitaminčių
šalinimą iš JAV LB tarybos] // 1971. - Nr.5. - P.222.

1914. Nėra ko dangstyti begėdystę: [JAV LB problemos] // 1955. - Nr.8. -
P.342-343. -Parašas: J.Alaušius.

1915. Po LB rinkimų: [1966 m. geg 6-7 d. išrinkta penktoji JAV LB taryba]
// 1967. - Nr.6. - P.265. - P a r a š a s: Al.

1916. Po pirmųjų ALB rinkimų: [JAV LB tarybos veikla, prolemos] //
1955. - Nr.6. -P.201-207.

1917.Jonas Jasaitis, JAV LB centro valdybos pirmininkas 1961-1967: [N u o t r.] // 1972. - Nr.1/2. - P.7.

1918. JAV LB 9-sios tarybos rinkimai [1979 m. geg. 5-6 d.: Informac. žinutė] //
1979. - Nr.8. - P.369. -Parašas: B.K.P.

1919. JAV LB jubiliejinis suvažiavimas Detroite: V.Kutkus, V.Izbickas, V.Kamantas, prel. J.Balkūnas, J.Kuraitė, J.Gaila: [N u o t r.] // 1982. - Nr.3. - P.216.

1920. JAV LB krašto valdyba: Sekr. A.Gailiušis, pirm. J.Gaila, vykd. vicepirm. organizaciniam reikalam B.Raugas, ižd. P.Mitalas, vicepirm. jaunimo reik. V.Maciūnas, visuom. reikalų tarybos pirm. A.Gečys, vicepirm. A.Zerr, vicepirm. R.Česonis: [N u o t r.] // 1975. - Nr.6. - P.279.

1921. "JAV LB Krašto valdybos sąstatas" [11-osios LB tarybos kadencijoje: Žinutė] // 1986. - Nr.l. - P.69. - (Mūsų buityje).

1922. JAV LB Kultūros tarybos 1984 metų Radijo konkursai: [Konkursų sąlygos] // 1984.-Nr.5.-P.318.

1923. JAV LB pirmosios tarybos pirmasis posėdis New Yorke 1955.VH.2-3: [Nuo t r.] // 1972. - Nr.1/2. - P.3.

1924. JAV LB politinių studijų dienos [Filadelfija, 1971 m. gruod. 11-12: Kalbėjo Vytautas Volertas, Leonardas Valiukas, Algimantas Gureckas, Vytautas Vardys, Algimantas Gečys, Tomas Remeikis, Bronius Nemickas] // 1972. - Nr.1/2. - P.58-60: portr. -Parašas: vrg.
1925. JAV LB šeštosios tarybos antroji sesija Filadelfijoje 1971.1.16-17: [N u o t r.] // 1972. - Nr.1/2. - P.l 1.

1926. JAV LB šeštosios tarybos prezidiumas: viceprm. A.Razma, pirm. V.Kamantas, sekr. Vc.Kleiza, vicepirm. dr. E.Lenkauskas ir vicepirm. dr. S.Matas: [N u o tr.]// 1972. -Nr.1/2. -P.l 1.

1927. JAV LB valdyba: Violeta Abariūtė, Ingrida Bublienė, Vytautas Kutkus, Algimantas Gečys, Aušra Zerr-Mačiulaitytė, Jonas Kavaliūnas, Feliksas Andriūnas, Aleksandras Radžius, dr. Antanas Butkus, Bronius Juodelis, Algis Rugienius, Albertas Misiūnas, Alfonsas Velavičius, Robertas Selenis, Karolis Balys, Jonas Urbonas: [N u o t r.] // 1980. - Nr.l. - P.37.

1928. JAV LB Valdyba 1977 m. po pasitarimo su Vliko atstovais: B.Nemickas, A.Gečys, A.Zerr, dr. K.Valiūnas, A.Vedeckas, B.Vaškaitis, F.Andriūnas, A.Gailiušis, R.Česonis, J.Gaila: [N u o t r.] // 1979. - Nr.7. - P.289.

1929. JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas inž. Algimantas Gečys sveikinasi su JAV prezidentu Jimmy Carter Baltų rūmų priėmimo metu: [N u o t r.] //
1980. - Nr.l. -P.40.

1930. JAV lietuvių bendruomenės centro valdyba: I.Malėnas, S.Barzdukas, A.Mikulskis, dr. A.Nasvytis, J.Staniškis, J.Stempužis. K.Augulis: [N u o t r.] // 1956. - Nr.7/8. - P.293.

1931. JAV lietuvių bendruomenės Čikagos apygardos valdyba: T.Blinstrubas, dr. J.Bajerčius, J.Švedas, Z.Dailidka, V.Radžius, JJasaitis, StDaunys: [N u o t r.] //
1956. - Nr.7/8. - P.295.

1932. [JAV] lietuvių bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos politinės konferencijos

(1981 m. birž. 12) prezidiumas: A.Gečys, L.Beržinytė, V.Volertas, I.Meiklejohn, A.Vakselis, dr. K.Valiūnas, V.Kamantas, Lietuvos kons. A.Simutis, V.Kutkus, J.Kuraitė, Estijos kons. EJaakson, G.Damušytė: [N u o t r.] // 1981. - Nr.4. - P.259.

1933. JAV lietuvių bendruomenės pastangomis išrūpintos audiencijos dalyviai su JAV prezidentu Jimmy Carter ir viceprezidentu Walter F.Mondale: [N u o t r.] // 1979. - Nr.7. - P.289.

1934. JAV lietuvių bendruomenės pirmoji krašto valdyba 1955-1958 m.: Ignas Malėnas, Julius Staniškis, Juozas Stempužis, Alfonsas Mikulskis, Kazys Augulis, Algirdas Nasvytis: [N u o t r.] // 1977. - Nr.4. - P.174.

1935. JAV lietuvių bendruomenės Taryba su svečiais ir įvairių sričių referentais, susirinkusi 1955 m. į pirmąją sesiją Niujorke: [N u o t r.] // 1957. - Nr.l. - P.3.

1936. [JAV] lietuvių bendruomenės Taryba su svečiais Niujorke 1961 m. rugsėjo 2-3 d.: Iz.Dilienė, Šlepetienė, dr. J.Šlepetys, St.Barzdukas, dr. J.Sungaila, JJasaitis, Trečiokienė, O.Labanauskaitė: [N u o t r.] // 1961. - Nr.8. - P.374.
1937. JAV lietuvių bendruomenės Tarybos prezidiumas: J.Šlepetys, dr. J.Puzinas, dr. M.Gimbutienė: [N u o t r.] // 1957. - Nr.l. - P.7.

1938. JAV lietuvių bendruomenės III Tarybos antrosios sesijos dalyviai: Alf.Mikulskis, Alg.Nasvytis, O.Ivaškienė, J.Šlepetys, St.Barzdukas, J.Sungaila, B.Matulionis, J.Jasaitis, V.Adamkevičius, V.Mačys, A.Giedraitis, St.Dzikas, Z.Dailidka, V.Kamantas, T.Blinstrubas, Jer.Ignatonis, A.Razma, V.Volertas, A.Kėželis, V.Micas, V.Izbickas, K.Drunga, J.Švedas, K.Bagdonas, Br.Shotas, P.Kisielius, V.Vardys, A.Mackus: [N u o t r.] // 1962. - Nr.8. - P.377.

1939. JAV lietuvių bendruomenės valdyba: Kun. Kazimieras Pugevičius, dr. Algirdas Budreckis, Jonas Urbonas, dr. Antanas Butkus, pirm. Jonas Kavaliūnas, dr. Henrikas Brazaitis, Andrius Mackevičius, Kazys Žiedonis, dr. Viktoras Stankus, Danguolė Valentinaitė, Algirdas Bielskus, Nijolė Maželienė: [N u o t r.] // 1983. -Nr.l. - P.41.

1940. JAV viceprezidentas Gerald R.Ford 1974 vasario 11 priima JAV LB krašto valdybos narių delegaciją: A.VV.Novasitis, R.Česonis, A.Gureckas, A.Mačiulaitytė-Zerr ir A.Gečys: [N uotr.) // 1975. - Nr.4. - P.181.

1941. LB Tarybos rinkimai: [Nurodomos 1964 m. geg. 9-10 d. įvyksiančių JAV LB Tarybos
rinkimų rinkim, apygardos] / JAV LB Centro v-ba // 1964. - Nr.4. -P.197.

1942. Mockus, K[azys]. Į artimąją ateitį žvelgiant: [JAV LB veilos apžvalga] // 1955. - Nr.l. -P.45-47.

1943. Organizaciniai klausimai: [Apie JAV LB veiklą bei problemas] //
1963. - Nr.7. - P.325-327.

1944. Nakas, Alfonsas. JAV LB atšventė 30-metį ir pagerbė laureatus: [R.Stakauską, E.Butėną, P.Petrutį, dr. R.Šilbajorį, V.Kavolį, A.Valešką, J.Jankų] // 1982. - Nr.3. - P.215-219: iliustr.

1945. Plukas A[lgis]. Keli žvilgsniai į [JAV] lietuvių bendruomenę // 1960. -Nr.l©. - P.445-447.

1946. Raugas, Balys. Dėmesio vertas JAV LB dešimtmetis, 1970-1980: [Veiklos iip/valgal // 1980. - Nr.6. - P.347-358: portr., lent.

Į947. Žvilgsnis į JAV LB veiklą: [1972-1974 m. veiklos aptarimas] //
1975. - Nr.6. - P.278-282: portr.

1948. Trumpa, Vincas. Bendruomenė išeivijoje: [Pranešimas Pirmajame pasaulio liet. jaunimo kongrese 1966 m. birž. 30 d. - liep. 3 d. Čikagoje apie JAV LB vaidmenį siekiant Lietuvos nepriklausomybės] // 1966. - Nr.7. - P.303-308.

1949. Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant: [Minint 20-ąsias JAV LB
metines: Su red. pastabomis "Keli klausimai dėl V.Trumpos str.", p.47] // 1972. -Nr.1/2. - P.9-14: iliustr.

1950. Vaitiekūnas, V[ytautas]. Bendruomenės ririkimai: [JAV LB naujosios tarybos rinkimai, 1961 m. geg. 13-14 d.] // 1961. - Nr.7. - P.325-327.

1951. Bendruomenės taryba: [Apie JAV LB penktąją tarybą] // 1967. -
Nr.9. - P.405-408. -Parašas: Vt.Vt.

1952. Lietuviškomis aktualijomis: [Išeivių spauda apie JAV LB] // 1961. -
Nr.l. - P.46-48.

1953. Volertas, Vytautas. JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus: [Trumpa veiklos apžvalga] // 1972. - Nr.1/2. - P.l-3: iliustr., portr.

1954. JAV lietuvių bendruomenės vėliausias laikotarpis: [1979-1982 m.:
Veiklos aptarimas] // 1983. - Nr.2. - P.141-144: portr., iliustr.

1955. JAV LB krašto valdybos pirmininko pranešimas JAV LB tarybos
sesijai Čikagoje 1988 m. rugsėjo 30 d. - spalio 2 d.: [Fin. ir darbo ataskaita] // 1989. -Nr.l. - P.65-68.

1956. Pesimizmui dirvos nėra: JAV LB sukaktis ir ateitis: [Minint 30-ąsias
LB metines] // 1982. - Nr.3. - P.153-155.

1957. Veikla ir bendruomenė: [JAV LB tikslai, problemos] // 1959. - Nr.9.
- P.369-374.

Kanados lietuvių bendruomenė

1958. Barzdukas Stasys. Kanados lietuvių bendruomenė: [Veiklos apžvalga] //
1957. - Nr.3. -P.140-141.

1959. Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba: V.Vaidotas,
I.Matusevičiūtė, B.Sakalauskas, E.Senkuvienė, I.Yakubynas, V.Sonda,
A.Kašemekaitis, Pr.Kvedaras, kun. dr. J.Gutauskas, dr. S.Čepas: [N u o t r.] // 1956. -
Nr.7/8. - P.294.

Kanados lietuvių fondas

1960. Kanados LF [liet. fondas] vadovybė 1967: Inž. L.Balsys, J.Simanavičius, inž. V.Balsys (dabart. pirm.), P.Januška, V.Ignaitis (buvęs tarybos pirm.), dr. A.Pacevičius (dabart v-bos pirm.), J.Bersėnas, inž. P.Lelis, ir S Jakubickas: [N u o t r.] // 1970. - Nr.6. - P.275.

1961. Lelis, Petras. Kanados lietuvių fondas: [Trumpai apie fondo struktūrą ir veiklą] // 1970. - Nr.6. - P.274-275: iliustr.

Yla S. Kanados lietuvių katalikų centras. - Žr.1185.


Kultūros fondas

1962. Barzdukas Stasys. Kultūros darbo planą besiaiškinant: [JAV LB Kultūros fondo veikla: Įsteigtas 1955 m. lapkr.19 d.] // 1956. - Nr.10. - P.471-472.

1963. Girnius, Juozas. Kultūros fondo belaukiant: [Pasiūlymai ir mintys apie būsimą Kultūros fondą JAV] // 1951. - Nr.3. - P.140-142. -Parašas: Juozas Alaušius.

1964. Kultūros fondo atsišaukimas: [1955 m lapkr. 19 d. įsteigtas JAV liet. bendruomenės Kultūros fondas, kurio tikslas - ugdyti lietuvių taut. ir kultūr. vertybes] // 1956.-Nr.l.-P.47-48.

1965. Mockus, K[azys] Kultūros fondo problema: [Pastabos apie tokio fondo būtinumą ir org. klausimai] // 1950. - Nr.7. - P.334-335.

1966. Raulinaitis, PĮranas] Vfiktoras]. Laiškas redakcijai kultūros fondo klausimu: [L.K.F. Australijos v-bos pirmininko laiškas] // 1951. - Nr.7. - P.336.

Lietuvių fondas

1967. Babrauskas Ben. Lietuvių Fondo laukia reikšmingi darbai: [Apie fondo lėšų panaudojimą] // 1962. - Nr.8. - P.378-379.

1968. Gailiušis, Antanas. Bandymai įsteigti Geležinį Fondą [1959 m., prieš susikuriant JAV LB Lietuvių Fondui: Vėliau šios minties atsisakyta] // 1981. - Nr.3. - P.l85-188: iliustr., portr.

1969. Juodvalkis, Antanas. Lietuvių Fondas atskyrė milijoną dolerių Lietuvai: [Informacija iš 1990 m. kovo 31 d. įvykusio Fondo 27-ojo suvažiavimo] // 1991. -Nr.4. - P.325-327.

1970. - Lietuvių Fondas ir jo parama išeivijos kultūrinei veiklai [1988-
1989 m.] // 1989. - Nr.4. - P.298-303: iliustr.

1971. Lietuvių Fondas sukaupė penkis milijonus dolerių: [Kapitalo augimo
ir panaudojimo analizė] // 1991. - Nr.2. - P.156-157.

1972. Lietuvių Fondo sidabrinė sukaktis: [Įsteigtas 1962 JAV: Veiklos
apžvalga] // 1988. - Nr.l. - P.49-53: iliustr. - Klaidingai parašyta aut. vardas: PJuodvalkis.

1973. Milijonas dolerių lietuvių kultūrai remti: Lietuvių Fondo 20 m. veiklos
apžvalga // 1983. - Nr.3. - P.203-208: iliustr.

1974. Kenošos lietuviai įsijungė į Lietuvių Fondo vajų: [Miestelis Viskonsino valst.: Žinutė] // 1962. - Nr.9. - P.428.

1975. LF [Lietuvių Fondo] valdybos narė Ramoną Steponavičiūtė įteikia paramos čekį K.Donelaičio lit. mok. direktoriui Juliui Širkai; [N u o t r.] // 1989. - Nr.4. -P. 300,

1976. LF [Lietuvių Fondo] spaudos konferencijos metu tarybos pirm. Stasys Baras ' įteikia jaunai žurnalistei Audrei Slenytai premiją ir knygą: [N u o t r.] // 1989. - Nr. 4. P. 300

1977. Lietuvių fondas: [Kreipimasis į JAV liet. bendruomenę aktyviau įsijungti į Liet fondo veiklą bei remti jį lėšomis] / Liet. fondo taryba: pirm. A.Razma, sekret. B.Babrauskas. // 1964. - Nr.1. - P.47.

1978. Lietuvių fondas: [Kvietimas aukoti fondui lėšas] / LF Tarybos pirm.
A.Razma, vicepirm. dr. G.Balukas, sekr. A.Rėklaitis, L.fondo Tarybos nariai // 1964. -Nr.l. -P.47.

1979. Lietuvių Fondas eina į gyvenimą: [Veiklos apžvalga] // 1962. - Nr.5. -P.231-232.

1980. Lietuvių Fondo buvę ir dabar esą tarybos bei valdybos pirmininkai: Dr. Jonas Valaitis, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Gediminas Balukas, dr. Antanas Razma, Teodoras Blinstrubas, Stasys Baras: [N u o t r.] // 1983. - Nr.3. - P.204.

1981. Lietuvių Fondo iniciatorių ir LB veikėjų posėdis 1961.111.19 (Čikagoj) dėl bendro fondo organizavimo: J.Liorentas, V.Ignaitis, A.Rugytė, prel. M.Krupavičius, dr. A.Razma, St.Barzdukas, J.Breivė, J.Švedas, D.Bielskus, JJasaitis, V.Naudžius, A.Pupelis, B.Babrauskas, V.Šmulkštys, dr. G.Balukas, dr. A.Nasvytis, dr. A.Rugienė, dr. B.Poškus, dr.K.Ambrozaitis, A.Kareiva, dr. F.Kaunas, V.Dzenkauskas: [N u o t r.] // 1973. - Nr.l. -P.37.

1982. Lietuvių Fondo kūrėjai: Dr. Gediminas Balukas ir dr. Antanas Razma: [N u o t r.] // 1988. - Nr.l. - P.51.

1983. Lietuvių Fondo pirmininkai: Pirmasis - Teodoras Blinstrubas ir dabartinė -Marija Remienė: [N u o t r.] // 1988. - Nr.l. - P.51.

1984. Lietuvių Fondo skirstymo komisija 1971 m.: LF v-bos pirm. dr. J.Valaitis, dr. G.Balukas, dr. K.Ambrozaitis, dr. F.Kaunas, J.Kavaliūnas, kun. J.Borevičius, dr. A.Razma: [N u o t r.] // 1973. - Nr.l. - P.37.

1985. Lietuvių Fondo tarybos ir valdybos nariai 1980.IX.25 posėdyje: Dr. Jonas Račkauskas, dr. Antanas Razma, Milda Lenkauskienė, dr. Gediminas Balukas, Marija Remienė, Vytautas Kamantas, Vytautas Kutkus, dr. Ferdinandas Kaunas, Viktoras Naudžius, Petras Želvys, dr. Kazys Ambrozaitis, Povilas Kilius, Antanas Juodvalkis, Jonas Vaznelis, dr. Vytautas Tauras, Povilas Sodeika, Kazys Barzdukas, Pranas Mažrimas, Stasys Baras, Povilas Žumbakis: [N u o t r.] // 1981. - Nr.3. - P.187.

1986. Lietuvių Fondo tarybos pirm. Povilas Kilius pagerbia LF steigėjus: dr. F.Kaunas, dr. B.Poškus, dr. K.Ambrozaitis, T.Blinstrubas: [N u o t r.] // 1988. - Nr.l.
- P.50.

1987. Lietuvių Fondo 1982 m. taryba ir valdyba: Inž. V.Kamantas,
M.Lenkauskienė, StJ.Baras, V.Kutkus, M.Remienė. dr. G.Balukas, dr. A.Razma, dr.
F.Kaunas, Pr.Mažrimas, V.Naudžius, Pov.Kilius, AntJuodvalkis, dr. A.B.Gleveckas:
[Nu o tr.]// 1983. -Nr.3. - P.207.

1988. Po LF [Lietuvių Fondo] konferencijos: St.Baras, D.Kučėnienė, dr. A.Razma, M.Remienė, V.Kleiza, R.Kučienė, P.Kilius, BJasaitienė: [N u o t r.] // 1989. - Nr.4. -P.301.

1989. Razma, Antanas, dr. Lietuvių Fondą išugdžius: [Apie jo įkūrimo istoriją ir veiklą] // 1973. - Nr.l. - P.35-39: portr., iliustr.

1990. Steponavičiūtė, Ramoną. Lietuvių Fondas laukia jaunesnės kartos:
[Kvietimas daugiau aukoti Fondui: Persp. iš "Pasaulio lietuvio", 1989, Nr.2] // 1989.
- Nr.3. - P.227-228.

1991. Žygas J. Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas [Čikaga, 1990 m. kovo
31 d.: Darbo apžvalga] // 1990. - Nr.2. - P.153-154.

Lietuvių Fronto Bičiuliai. - Žr.2071, 2092.

Lietuvių katalikių moterų draugija

1992. [Labanauskaitė,Ona]. Liet. kat. moterų draugiją prisimenant:
[Suorganizuota 1908 m. kovo 21 d. Kaune] //1968. - Nr.8. - P.379-380. -Parašas:
O.Lbn.

Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga
1993. Liet. krikščionių demokratų konferencija [Niujorkas, 1954 m. geg. 29-30 d.: Žinutė] // 1954. - Nr.5. - P.239. -Parašas: L.G.

1994. Lietuvių krikščionių demokratų sukaktis: [1954 m. geg. 29-30 d. Niujorke įvyko Liet. krikščionių demokratų partijos konferencija 50-mečiui paminėti] // 1954. - Nr.6. - P.285-287: iliustr. -Parašas: A.Ž.

Lietuvių Kunigų Vienybė. - Žr. 1143, 1151, 1155, 1205, 1243.

Lietuvių rašytojų draugija. - Žr.6353-56.

Lietuvių sąjunga

1995. Mačiulis, P[etras]., dr. Saviesiems: [Lietuvių Sąjungos Miuncheno Skyriaus pirmininko kvietimas remti S-gą, laiku mokėti mokesčius] // 1945. - Nr.8. - P.l3. -(Margasis gyvenimas).

1996. Zovė, Jonas, adv. Metai kare ir taikoje: [Lietuvių Sąjungos Miuncheno sk. veiklos apžvalga] // 1945. - Nr.7. - P.l-2: portr.

Lietuvių seserų institutas
1997. [Girnius, Juozas]. Seserų vienuolių lituanistiniai kursai: [Lietuvių seserų
inst. veikla: JAV] // 1957. - Nr.7. - P.333. -Parašas: J.G.

Lietuvos vyčiai

1998. [Andriekus, Leonardas]. Lietuvos Vyčių organizacija: [JAV liet. jaunimo
relig. organizacija, įkurta 1913 m.] // 1954. - Nr.2. - P.94. - Parašas: L. A.

Pasaulio lietuvių archyvas
1999. Kiekvienam lietuviui žinotina: [Apie Pasaulio lietuvių archyvą Čikagoje: Žinutė] // 1955. - Nr.7. - P.295-296. -Parašas: PLA Direktorius.

2000. Pasaulio lietuvių archyvas mini dešimtmetį: [Žinutė] // 1957. - Nr.3. -P.142-143.

Pasaulio lietuvių bendruomenė

2001. Antrasis Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas: [Informacija apie 1963.08.29-09.01 įvyksiantį seimą bei jo dienotvarkę] / Pasaulio liet. bendruomenės v-ba// 1963. -Nr.4. -P.l83.

2002. Balkūnas, Jonas, prel. Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas: [Veiklos apžvalga, problemos] // 1958. - Nr.l. - P.l-8.

2003. Barzdukas, Stasys. Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas [Niujorkas, 1958 m. rugp. 28-31 d.] // 1958. - Nr.8. - P.342-353: iliustr.

2004. Dr.Petras Kisielius, PLB seimo rengimo pirmininkas ir Vytautas Kamantas, PLB pirmininkas: [N u o t r.] // 1983. - Nr.2. - P.143.

2005. Girnius, Juozas. Trečiąjį PLB seimą sutinkant [1968 m. rugp. 29 - rugs. 2 d. Niujorke] // 1968. - Nr.6. - P.272. -Parašas: J.Pakalnis.

2006. Kalnius, A[lfonsas]. Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas [Torontas, 1978 m. liep. 1 d.: Darbo apžvalga] // 1978. - Nr.8. - P.370-371: portr.

2007. Mockus, K[azys]. JAV Liet. Bendr. įžengė į naują laikotarpį: [Mintys apie PLB sukūrimą, jos problemas] // 1956. - Nr.2. - P.93-95.

2008. Musteikis, Antanas. Bendruomenės brandos atestatas: [Apie kuriamąją PLB] // 1955. - Nr.2. - P.74-79.

2009. Pasaulio lietuvių bendruomenė: [Žinutė] // 1949. - Nr.26. - P.242. - (Įvykiai ir žmonės).

2010. Pasaulio lietuvių bendruomenės antrasis seimas buvo Toronte rugp. 30 - rugs. 1...": [Žinutė] // 1963. - Nr.7. - P.328. - (Įvykiai).

2011. Pasaulio lietuvių bendruomenės darbo keliu: PLB V-bos pareiškimas: [Dėl kovos už Lietuvos laisvę bei pastangų lietuvybei palaikyti. Clevelande, 1963 m. spal. 20 d. / JJ.Bachunas, St.Barzdukas, dr. Alg.Nasvytis, Alf.Mikulskis, VytKamantas, M.Lenkauskienė, J.Staniškis, dr. J.Puzinas // 1963. - Nr.9. - P.418-419.

2012. Pasaulio liet. bendr. seimas: [Apie numatomą 1958 m. Niujorke sušaukti seimą, jo uždavinius] / PLB Seimo org. k-to prezidiumas. // 1957. - Nr.2. - P.94-95.

2013. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba: Kun. J.Borevičius, pirm. Br.Nainys, J.Kavaliūnas, J.Šlajus, K.Dočkus, St.Džiugas ir R.Kasparas: [N u o t r.] // 1973. - Nr.9. - P.425.

2014. PLB Kultūros taryba: [Informacija apie tarybos veiklą] / Pasaulio lietuvių bendruomenės v-ba // 1962. - Nr.4. - P.182.

2015. PLB Kultūros tarybos pranešimas [apie numatomą veiklą kultūros, mokslo, meno srityse] / J.Puzinas, L.Dambriūnas, A.Vaškelis, V.Maciūnas, K.Ostrauskas, A.Salys, V.Trumpa // 1962. - Nr.9. - P.426-428: iliustr.

2016. PLB IV Seimo atstovai ir svečiai Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone: [N u o t r.] // 1973. - Nr.8. - P.341.

2017. PLB IV Seimo metu Lietuvos atstovybėje YVashingtone: ALTos pirm. dr. Kazys Bobelis, Lietuvos atstovas Juozas Kajeckas ir tuometinis PLB pirm. StBarzdukas: [N u o t r.] // 1974. - Nr.2. - P.89.

2018. PLB Kultūros Tarybos posėdis Philadelphijoje: dr. V.Maciūnas, dr. J.Puzinas, dr. A.Salys, V.Trumpa, Al.Vaškelis, L.Dambriūnas, dr. K.Ostrauskas: [N u o t r.] // 1962. - Nr.9. -P.427.

2019. PLB seimo garbės prezidiumo dalis: Dr. A.Razma, J.Daužvardienė, vysk. V.Brizgys, dr. P.Kisielius [Čikaga, 1983 m.: N u o t r.] // 1983. - Nr.4. - P.272.

2020. PLB Seimo prezidiumas: G.Procuta (N.Zelandija), kun. J.Petrošius (Prancūzija), F.Senkus (Anglija), K.Čibiras (Uragvajus), kun. dr. V.Aviža (Vokietija), dr. P.Lukoševičius (Kanada), JJasaitis (JAV), J.[Ignas?]Padvalskis (Argentina), prel. V.Balčiūnas (Italija), Z.Domeika (Venecuela) [1963 m.: N u o t r.] // 1963. - Nr.8. -P.372.

2021. Plukas A.K. LB laikas baigti organizacinius reikalus: [Apie 1963 m. rudenį Toronte įvyksiantį PLB seimą] // 1964. - Nr.4. - P.195-197.
2022. Rinkūnas, A[ntanas]. Žvilgsnis į antrąjį PL bendruomenės seimą [Torontas, 1963 m. vasara: Aptariami seimo darbo rezultatai] // 1963. - Nr.8. - P.371-373: iliustr.

2023. Šilgalis, A[ntanas]. "Sandara" apie Lietuvių Bendruomenę: [Dėl str., kritikuojančių PLB: Žr. "Sandara", 1952, Nr.29, 43, 46, 48, 50] // 1953. - Nr.l. - P.46-47.

2024. [Vaitiekūnas, Vytautas].Pasaulio lietuvių bendruomenės III seimas [Niujorkas, 1968 m. rugp. 29 - rugs. 2 d.: Darbo apžvalga] // 1968. - Nr.8. -P.360-366: iliustr. -Parašas: Vt.Vt.

2025. Pasaulio lietuvių bendruomenės IV seimas [Vašingtonas, 1973 m.
rugp. 30 - rugs. 2 d.: Darbo apžvalga] // 1973. - Nr.8.- P.337-342: iliustr.

2026. Pasirengimai PLB seimui: [Apie įvyksiančią 1958 m. rugp. 28 d.
Niujorke seimo sesiją] // 1958. - Nr.6. - P.286-287.

2027. Zubras, AĮlbertas]. Atramos beieškant: Referatas Australijos LB krašto tarybos suvažiavime 1966.12.29: [PLB uždaviniai siekiant Lietuvos nepriklausomybės] // 1967.-Nr.6.-P.251-256.

2028. Pasaulio lietuvių bendruomenės klausimu: [Aptariamos problemos]
// 1951. - Nr.l. - P.43-45. -Parašas: A.Z.

Pasaulio lietuvių centras

2029. Dundzila, Antanas. Pasaulio lietuvių centras Lemonte: [Org. ir
fin.klausimai] // 1989. - Nr.4. - P.295-298: iliustr.

Santara-Šviesa

2030. Gimbutas, Jurgis. 31-ojo Santaros-Šviesos suvažiavimo programa: [Ta-bor Farma, Michiganas, 1984 m. rugs. 6-9 d.: Darbo apžvalga] // 1984. - Nr.6. -P.375-376.

2031. Jubiliejinis Santaros-Šviesos suvažiavimas [25-asis, Tabor Farma, Michiganas, 1978 m. rugs. 7-10 d.: Darbo apžvalga] // 1978. - Nr.9. - P.416-417. - Parašas: K.L.

2032. "Santaros-Šviesos XXIX-asis suvažiavimas surengtas rugsėjo 9-12 d. Tabor universitete...": [Žinutė] // 1982. - Nr.5. - P.374. - (Mūsų buityje).

2033. Staknienė, Alina. 32 -asis Santaros-Šviesos suvažiavimas [Tabor Farma, Michiganas, 1985 m. rugs.5-8 d.: Darbo apžvalga] // 1985. - Nr.6. - P.395-396.

Skautai

2034. Andriekus, Leonardas. Smerktinas išsišokimas: [Apie "Naujienose", 1953, Nr.l69, išsp. Skautų Vyčių atsišaukimą, nepalankiai atsiliepiantį apie liet. dvasininkiją] // 1953. - Nr.7. - P.335. -Parašas: M.Gendrutis.

2035. Dundzila, Antanas. Miško broliai - džiuginanti dovana visuomenei: [Apie liet. skautų s-gos dalį, veikiančią Lietuvos partizanų pavyzdžiu. JAV] // 1984. - Nr.4. - P.238-241: iliustr. - Išnašos: 9 pavad.

2036. Gimbutas, Jurgis. Penkios dešimtys metų akademinei skautijai: Santr. paskaitos, kurią aut. skaitė Akad. skautų sąjūdžio 50 m. iškilmingame minėjime Chicagoje š.m. spal. 19 // 1974. - Nr.10. - P.440-446: iliustr.

2037. Petro Jurgėlos įnašas skautų istorijai // 1976. - Nr.5. - P.234-236:
portr. - Rec. kn.: Jurgėla, Petras. Lietuviškoji skautija / Dail. P.Jurkus. - Brooklyn, N.Y.: Liet. skautų s-ga, 1975. - 824 p.: iliustr.

2038. Karalius Pr. Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės // 1978. - Nr.5. - P.232-233. - Rec. kn.: Saulaitis, Antanas. Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės. - Chicago: Liet. skaučių seserija; Liet. skautų brolija, 1975. - 495 p.: iliustr.

2039. Nenortas, K[ostas]. A.Saulaitis - skautų priešakyje: [Naujai paskirtas išeivijos skautų s-gos tarybos pirmijos pirmininkas] // 1967. - Nr.6. - P.268-269: portr.

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

2040. Audėnas, Juozas. Po dvidešimties metų: [Trumpa VLIK'o veiklos apžvalga] // 1963. - Nr.10. - P.466.

2041. Diplomatų konferencija: [Apie 1952 m. birželio mėn. Londone įvyksiančią Lietuvos diplomat. atstovų konferenciją, kurioje bus nagrinėjami santykiai su VLIK'u] // 1952. - Nr.6. - P.287-288. -Parašas: S-s.
[Brazaitis J.]. Visuomenės dėmesio taškai: [VLIK'as]. - Žr.1839.

2042. Dvidešimties metų kova už Lietuvos laisvę: [Minint VLIK'o veiklos 20-metį] // 1964. - Nr.2. - P.88. -Parašas: A.P1. - Rec. kn.: Twenty years' struggle for the freedom of Lithuania / Ed. Juozas Audėnas. - New York: Supreme Committee for the Liberation of Lithuania, 1963. - 149 p.: iliustr., portr., žml.

2043. Girnius, Juozas. Dvasių išsiskyrimas ir susiskaldymo žaismas: 14 partijų ar tik dvi?: [Aptariama VLIK'o veikla] // 197. - Nr.4. - P.145-153. -Parašas: J. Alaušius.

2044. [Dambriūnas, Leonardas]. Iš pernykštės lietuvių veiklos: [VLIK'o 20-ties metų veiklos apžvalga] // 1964. - Nr.l. - P.l-8. - P a r a š a s: A.R.-D.

2045. Jasaitis, Domas. Pro Republica nostra: [Apie VLIK'o veiklą] // 1963. -Nr.6. - P.274-278:
iliustr.

2046. Mockus, K[azys]. Nemeskime kelio dėl takelio: [Apie VLIK'o veiklą] // 1955. - Nr.3. -P.140-141.

2047. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas: [Veiklos apžvalga]
// 1956. - Nr.l. -P.l-6: portr.

2048. Plukas A[lgis]. Lietuvos vadavimo kelius besvarstant: [VLIK'o požiūris į okup. Lietuvos polit. padėtį] // 1961. - Nr.9. - P.415-416.

2049. Raulinaitis, Algis P. Vliko seimas 1979.XII.8-9 Baltimorėje: [Darbo apžvalga] // 1980. - Nr.2. - P.105-107.

2050. Staniškienė Z. Aktualus straipsnis: [Atsiliepimas į J.Girniaus str. apie VLIK'ą "Dvasių išsiskyrimas ir susiskaldymo žaismas", išsp. "Aiduose", 1957, Nr.4] // 1957. -Nr.10. - P.477.

2051. Vaitiekūnas, V [y tau tas] Kelios pastabos dėl straipsnio apie VLEKĄ: [Žr. Mockus K. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas, "Aidai, 1956, Nr 1] // 1956. -Nr.4. - P.190-191.

2052. 1971 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj: [Aptariama VLIK1 o veikla]
// 1972. - Nr.1/2. - P.42-46.

2053. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vadovybė: H.Blazas, dr. P.Karvelis, E.Devenienė, J.Matulionis, J.Kaminskas: [N u o t r.] // 1956. - Nr.3. -P.142.

2054. Vliko posėdis su Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininku E.Simonaičiu 1954 metais: [N u o t r.] // 1986. - Nr.3. - P.204.

2055. Vliko seimas Toronte 1973 m.gruodžio 2 d.:[N u o t r.] // 1986. - Nr.3. -P.210.

2056. [Zubras, Albertas]. VLIK'o kritikos klausimu: [Apie nesutarimus tarp įvairių grupuočių ir pastangas vienytis Lietuvos naudai] // 1951. - Nr.2. - P.91-92. -Parašas: A.Z.

Vokietijos lietuvių bendruomenė

2057. "Kodėl Vokietijos lietuviai baiminasi jaunesnių ir šviesesnių žmonių?...":
[Žinutė apie Vokietijos LB krašto tarybos rinkimus 1965.12.12] // 1966. - Nr.3. -
P.136.

2058. Rėklaitis, Povilas, dr. Vokietijos lietuviai balsavo teisingai: Laiškas
red.:[Atsakymas į kritiką dėl Vokietijos LB vadovybės rinkimų: Žr. žinutę, "Aidai",
1966, Nr.3, p.136]. // 1966. - Nr.10. - P.472.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai