Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lietuvių kongresai [2059-2070] PDF Spausdinti El. paštas

2059. Aitis K.G. Amerikos lietuvių kongresas [Detroitas, 1969 m. rugp. 30-31: Suorganizavo Amerikos liet. taryba] // 1969. - Nr.8. - P.369-371.

2060. Amerikos lietuvių kongresas [Niujorkas, 1949 m. lapkr. 4-6 d.: Žinutė] // 1949. - Nr.26. - P.242-243. - (Įvykiai ir žmonės).

2061. Andriekus, Leonardas. Visuotinis Amerikos lietuvių kongresas [Čikaga, 1953 m. lapkr. 27-28 d.] // 1953. - Nr.9. - P.430. -Parašas: M.Gendrutis.

2062. [Brazaitis, Juozas]. Amerikos lietuvių ketvirtasis kongresas [Čikaga, 1953 m. lapkr. 27-28 d.: Žinutė] // 1953. - Nr.10. - P.475. -Parašas: J.B.

2063. Istorinis Amerikos lietuvių kongresas [Čikaga, 1945 m. lapkr. 29 d. - gruod.
1 d.: Žinutė] // 1946. - Nr.l. - P.15.

2064. Kanados lietuvių kongresas [1954 m. vasarą] // 1954. - Nr.7. - P.329. - P a-
rasas: Pr.G.
Kasulaitis A. Amerikos lietuvių katalikų kongresas. - Žr.1198.

2065. Mockus, K[azys]. Amerikos lietuvių kongresas [Bostonas, 1958 m. birž. 27-28 d.: Organizuoja Amerikos liet. taryba kas ketveri metai] // 1958. - Nr.7. - P.334-335.

2066. Pažemeckas, JĮuozas]. Visuotinis Amerikos lietuvių kongresas [Niujorkas, 1949 m. lapkr. 4-5 d.: Trumpa darbo apžvalga] // 1950. - Nr.l. - P.42-44.

2067. "Pietų Amerikos lietuvių V kongresas vyko Brazilijoj, Sao Paulo vasario 22-25...": [Žinutė] // 1973. - Nr.3. - P.13. - (Mūsų buityje).

2068. Plukas A[lgis] K. Amerikos lietuvių kongresas [Vašingtonas, 1964 m. birž. 26-28 d.] // 1964. - Nr.7. - P.331-332.

2069. Tautinis Kongresas New Yorke [1958 m. geg. 30 d.: Organizavo k-tas, į kurį įėjo Amerikos bei Kanados liet. taut. s-gų, Taut. akad. sambūrio, Rezistenc. santarvės ir Lietuvos kovotojų s-gos atstovai] // 1958. - Nr.6. - P.287. - Parašas: B.

2070. Vilainis, A[domas]. Mus domina klausimai: [1945 m. lapkr. 29 d. - gruod. 1 d. įvyko JAV liet. kongresas, nagrinėjęs Nepriklausomybės atstatymo bei liet. pabėgėlių padėties Vokietijoje klausimus] // 1945. - Nr.10. - P.ll.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai