Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Nepriklausomybės siekiai Lietuvoje ir išeivijoje [2141-2225] PDF Spausdinti El. paštas
2141. Aistis, Jonas. Kelios pastabos dėl Lietuvos atstatymo: [Apžvelgiamos
Lietuvos polit., ekonom. ir kultūros problemos] // 1955. - Nr.l. - P. 1-5.

2142. Andriekus, Leonardas. Politinė konferencija New Yorke [suorganizuota
JAV LB ir Liet. jaunimo s-gos 1981 m. birž. 12-13 d.: Nagrinėtos pagalbos okup. Lietuvai problemos] // 1981. - Nr.4. - P.258-260: iliustr.

2143. Prošvaistė Lietuvos laisvinimo byloje: [Apie Kersteno rezoliuciją,
reikalaujančią ištirti sovietų smurtą okupuojant Pabaltijo valstybes: Priimta JAV Atstovų Rūmuose 1953 m. liep. 27 d.] // 1953. - Nr.7. - P.331. -Parašas: L.A.

2144. Astašaitis, Algimantas. Baimė, bet ne pagarba ar mažas domėjimasis: [Pastabos dėl požiūrio į santykius su okup. Lietuvos gyventojais] // 1966. - Nr.5. -P.236. - Parašas: Al.Gimantas.

2145. Sovietinio "laisvumo" klausimu: [Dėl Lietuvos gyventojų prisitaikymo
prie okupacijos] // 1969. - Nr.3. - P. 137. - P a r a š a s: Al.Gimantas.

2146. Audėnas, Juozas. Laiškas redakcijai: [Replika dėl J.Kojelio str. "Laisvinimo politika ir Amerikos lietuvių taryba", išsp. "Aiduose", 1971, Nr.l] // 1971. - Nr.4. -P.186.

2147. Baltinis, A[ndrius]. Mūsų tautinių siekimų pagrindai: [Dėl išeivijos veiklos siekiant Lietuvos nepriklausomybės] // 1957. - Nr.2. - P.49-54.

2148. "Baltų Laisvės Dieną JAV prez. Ronald Reagan iškilmingai paskelbė birželio 13 Baltuosiuose rūmuose...": [Žinutė] // 1983. - Nr.3. - P.209. - (Mūsų buityje).
Baužys J. "Ateities" akademinio savaitgalio žvilgsnis į pogrindžio spaudą.
-Žr.510.

2150. Bieliauskas, Vytautas. Atsakymas [R.Gilvainiui dėl jo krit. pastabų, išsp.
"Aiduose", 1981, Nr.2, apie aut. str. "Mental helth care in the USSR", išsp. žurn.
"American psychologist", 1977, Vol.32, Nr,5] // 1981. - Nr.2. - P.113-114.
Bočys J. Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje. - Žr.1152.

2151. [Brazaitis, Juozas]. Lietuvos partizanų laiškas šv. Tėvui keliauja per Europą:
[Lietuvos partizanų vadovybės išsiųstas 1948 m.: Apie bolševizmo žiaurumus] // 1953.
-Nr.6. -P.287. -Parašas: J.B.
Brazys Pr. Mūsų pareiga persekiojamai Lietuvai. - Žr.1153.

2152. Česonis, Rimas. Lietuvis Madride: [Pasikalbėjimas su JAV delegacijos Madrido konferencijoje (1980 m. lapkr. 9 - gruod. 17 d.) nariu R.Česoniu apie joje keltą Lietuvos bylą] // 1981. - Nr.l. - P.49-50: portr.

2153. Čižiūnas Vaclovas. Mūsų politinės vienybės ir strategijos klausimu: [Aptariami išeivijos uždaviniai siekiant išlaisvinti Lietuvą iš soviet. okupacijos] // 1963. - Nr.6. - P.240-247. - Bibliogr.: 4 pavad.; Nr.7. - P.304-310. - Bibliogr.: 5 pavad.; Nr.8. - P.345-352. - Bibliogr.: 5 pavad.

2154. Tai, kas geriausiųjų gyvybėmis apmokama: [Apie okup. liet. tautos
pastangas išlikti] // 1950. - Nr.2. - P.49-51.

2155. Dambriūnas, Leonardas. Dar pastabėlė dėl prokomunistinės propagandos: [Atkirtis "Vienybės" laikr. dėl kaltinimo melu bei nesąžiningumu aut. str. "Ryšiai su tauta", išsp. "Aiduose", 1964, Nr.2] // 1964. - Nr.4. - P.198. - P a r a š a s: A.Rimvydas.

2156. Dėl veiksnių konferencijos Clevelande pareiškimo: [Konferencija
įvyko 1966 m. saus. 22-23 d.: Nagrinėti išeivių bendravimo su okup. Lietuvos pareigūnais klausimai] // 1968. - Nr.3. - P.l29-131: iliustr. - P a rašąs: A.R.

2157. Ryšiai su tauta: (1963 m. svarstymų apžvalga): [Diskutuojama dėl
bendravimo su okup. Lietuvos įstaigomis bei piliečiais] // 1964. - Nr.2. -P.95-96. -Parašas: A.Rimvydas.
Draugelis J. Bažnyčios padėtis Lietuvoje 1975 m. - Žr. 1159.

2158. Dundzila, Antanas. Su Fulbrighto stipendija Lietuvoje: [JAV liet.
mokslininko, dirbusio 3 mėnesius VISI, įspūdžiai apie gyvenimą okup. Lietuvoje] //
1982. - Nr.5. - P.348-357.
Eucharistijos bičiuliams 10 metų. - Žr.1161.

2159. Gailiušis, Antanas. Dvi bendravimo pusės: [Mintys dėl bendravimo su atvykstančiais okup. Lietuvos piliečiais] // 1970. - Nr.2. - P.60-65.

2160. Gilvainis, Rimvydas. Mokslininko dilema išlikti objektyviam totalitarinės valdžios susiaurintame akiratyje: [Krit. pastabos apie dr. Vytauto Bieliausko str. "Men-tal helth care in the USSR", išsp. žum. "American psychologist", 1977, Vol.32, Nr.5: Apie okup. Lietuvos psichiatr. ligonines] // 1981. - Nr 2. - P.l 11-113.

2161. Girnius, Juozas. Antikomunizmo prasmės klausimu: [Mintys apie bendravimą su atvykstančiais mokslininkais ar pareigūnais iš okup. Lietuvos] // 1966. - Nr.4. - P.145-147.
Bažnyčia Lietuvoje. - Žr.l 171.

2162. Jungtinės Tautos ir laisvės byla: [Apie liet. išeivijos organizacijų
paraiškas Jungt. Tautoms dėl Lietuvos išlaisvinimo] // 1970. - Nr.6. - P.268-270. -Parašas: J.Pakalnis.

Kunigai sovietiniame terore. - Žr.1536.

Maskvinės "laisvės" tironija. - 1175.

2163. Laisvės, ne "liberalizacijos": [Minint Lietuvos okupacijos 25-ąsias
metines] // 1965. - Nr.6. - P.241-244.

2164. Principai, faktai ir jų iškreipimas: [Diskutuojama su žurn. "Į Laisvę"
red. dėl Danutės Gimbutaitės dalyvavimo kraštotyr. ekspedicijose okup. Lietuvoje] // 1969. - Nr.2. - P.86-88.

Girnius K. Apie katalikybės ir tautiškumo ryšius Lietuvoje. - Žr.1180.
Kai kurie poslinkiai Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiuose
Lietuvoje 1982-1983 metais. - Žr.1181.

2165. Gureckas, Algimantas P. Dėl Rytprūsių ateities: [Apie liet. tautos teises į visą Mažąją Lietuvą] // 1974. - Nr.8. - P.364-366.

2166. Mūsų kelias į Jungtines Tautas: [Apie liet. išeivijos pastangas, kad
Lietuvos klausimas būtų svarstomas Jungtinėse Tautose] // 1970. - Nr.9. - P.411-413.

2167. Pekino-Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui: Šis pranešimas
skaitytas JAV LB studijų dienose, 1971 gruod. 11 Filadelfijoj: [Lietuvos laisvinimo
problema] // 1972. - Nr.3. - P.80-84.

2168. Intensyvėja kova už laisvę: [Apie liet. išeivių pastangas paveikti JAV ir Anglijos parlamentarus: Žinutė] // 1947. - Nr.2. - P.90-91. - (Įvykiai ir žmonės).

2169. Išeivių santykiai su tauta: [Diskus, str.] // 1968. - Nr.l. - P.35-38. -Parašas: A.B.

2170. Kajeckas, J[uozas]. Lietuva ir Jungtinių Tautų organizacija: [Liet. išeivijos organizacijų parengtų ir įteiktų dokumentų apie bolševik. piktadarybes Lietuvoje apžvalga] // 1950. - Nr.6. - P.287-288.

2171. Kasias, Bronis J. Lietuva tarptautinių santykių sūkuriuose: Pokario laikotarpis]-// 1971. - Nr.3. - P.97-101.
Kasparas R. Jaunimo peticija. - Žr.2118.

2172. Kasulaitis, Algirdas J. Valstybingumas politinės emigracijos fone: [Lietuvos valstybingumo palaikymo galimybės ir reikšmė] // 1968. - Nr.2. - P.50-54.

2173. Kojelis, Juozas. Kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose?: [Apie JAV liet. organizacijų rezoliucijas dėl Lietuvos klausimo iškėlimo Jungt. Tautų organizacijoje] // 1965. - Nr.6. - P.272-274: iliustr.

2174. Kongresinės rezoliucijos [susijusios su Lietuvos laisvinimo
problemomis: JAV kongresas] // 1976. - Nr.2. - P.87-89.
2175. Laisvinimo politika ir Amerikos lietuvių taryba: [Priekaištai ALT
dėl nepakankamų pastangų įtraukti Lietuvos laisvinimo bylą į Jungt. Tautas] // 1971.
- Nr.l. - P.33-34.

2176. Lapkričio 13 manifestacija: [Apie liet. manifestaciją Niujorke prie
Jungt. Tautų pastato, protestuojant prieš soviet. Lietuvos okupaciją] // 1965. - Nr.10.
- P.456-457.

2177. Lietuvos laisvės kovos metai: [JAV liet. visuom. organizacijų
konferencijoje 1967 m. spal. 21-22 d. Vašingtone priimtas Lietuvos nepriklausomybės 50-mečio manifestas, kuriame 1968-ieji paskelbti Lietuvos laisvės kovos metais] //
1968. -Nr.2. - P.84-85.

2178. Momentas jėgoms suglaudinti: [Sutinkant Europos saugumo
konferenciją Helsinkyje, kviečiama organizuoti Lietuvos laisvinimo akcijas] // 1972.
- Nr.9. - P.437-438.

2179. Naujos gyvybės laisvės kovai ieškant: [Siūloma sukurti Lietuvos
laisvinimo institucijų struktūrą, kuri būtų paslanki priklausomai nuo aplinkybių] //
1969. - Nr.5. - P.231-232.

2180. Pažadėta - ar ištesėta?: [Priekaištai VLIK, ALT bei kt.organizacijoms,
kad nevykdomi užplanuoti Lietuvos laisvinimo sumanymai] // 1968. - Nr.10. - P.457-458.

2181. Ties istorinių lūžių anga: [Lietuvos vadavimo klausimai išeivijoje] //
1972. - Nr.5. - P.253.

2182. Veiksniai, tariniai, pažyminiai: Kelios pastabos dėl Vyt.Vaitiekūno
"Politika 1981 metais": ["Aidai", 1982, Nr 2: Diskutuojama dėl liet. organizacijų polit. veiklos Lietuvai vaduoti] // 1982. - Nr.5. - P.370-372.

2183. Kovos baruose: [Apžvelgiama liet. išeivijos moksl. ir literatūr. veikla, skirta
Lietuvos vadavimui] // 1948. - Nr.l 2. - P.143-144.
Labutis J. Jos reikšme pripažįsta priešai ir draugai. - Zr.1203.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika dešimtmečio proga apie save. -
Žr.1206.

2184. Lozoraitis, Stasys, jaun. Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą: [Apie išeivijos uždavinius siekiant Lietuvos nepriklausomybės: Pranešimas 1-ajame pasaulio liet. jaunimo kongrese 1966 m. birž. 30 - liep. 3 d.] // 1966. - Nr.7. - P.310-318: iliustr.

2185. Mardvoj kalinami Lietuvos partizanai [Paulaitis, Petras Paltarokas, Balys Gajauskas: Pagal žurn. "Posiev", 1971, Nr.2] // 1971. - Nr.3. - P.130-131. -Para-š a s: S.M.

2186. Mockus, K[azys]. Mūsų informacijos reikalai: [Liet. išeivijos pastangos kuo plačiau paskelbti okup. Lietuvos kančias bei norą atgauti nepriklausomybę] // 1955. - Nr.4/5. - P.195-198.

2187. Nakas, Viktoras. Lietuvių išeivių įtaka [JAV] užsienio politkoj: dabartis ir ateitis: [Paskaitos, skaitytos 1982 m. spal. 14-16 d.Čikagoje įvykusiame "Ateities" akad. savaitgalyje tema "Lietuvis išeivis - naujų sąvokų ieškojimas", santr.: Su dr. Juozo Meškausko komentarais] / Parengė K.T. // 1984. - Nr.l. - P.52-54.

2188. Narkeliūnaitė, Salomėja. Lietuva septintojoj Jungtinių Tautų sesijoj [1952 m. spal. 20 d.:Buvo kalbama apie okup. Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikas] // 1953. - Nr.2. - P.92-93.

2189. Nemickas, Bronius. Nuo Helsinkio iki Madrido: Žmogaus teisės ir Madrido konferencija [prasidėsianti 1980 m. rugs 11 d.: Trumpai konstatuojama polit. Lietuvos padėtis]: Paskaita, skaityta VLIK'o seime 1978 m. gruod. 9 d. // 1979. - Nr.2. - P.62-69. - Išnašos: 7 pavad.

2190. Nuo Kudirkos ligi Jurašo: [Mintys apie S.Kudirkos, muz. A.Jurgučio, jūreivio J.Stankevičiaus, JJurašo emigravimą iš okup. Lietuvos] // 1974. - Nr.10. -P.425. -Parašas: P.Prk.

2191. "Pabaltijo valstybių pavergimo 25 metų žaizda šiemet jautriau prisiminta...": [Apžvelgiami JAV liet. renginiai] // 1965. - Nr 7. - P.324. - (Mūsų buityje).
Pašilis S. Amerikiečių sociologinė studija apie Lietuvos katalikų persekiojimą. - Žr.l225.

2192. Plukas A [Įgis] Baltijos valstybės ir pavergtų Europos tautų organizacija
[PET: Įeina Rytų Europos šalys, taip pat ir Lietuva: Apie organizacijos veiklą] //
1962. - Nr. 1. - P.46-47.
Lietuvos vadavimo kelius besvarstant. - Žr.2048.

2193. Prunskis, Juozas. Europos parlamentas prieš sovietų kolonializmą:
[1983.01.13 Strasburge priimta rezoliucija apie padėtį Pabaltijo respublikose "Reso-
lution on the situation in Estonia, Latvia and Lithuania": Tekstas pilnai pateikiamas]
// 1983. - Nr.2. - P.145-147: iliustr.
Rainelis Bl. Kunigai sovietiniame terore. - Žr.l536.

2194. Reddaway, Peter. Pasikalbėjimas su profesorium Peteriu Reddaway: [Apie Balio Gajausko, Viktoro Petkaus suėmimą, apie polit. piktnaudžiavimą psichiatrija okup. Lietuvoje] / Kalbėjosi Marija Matulevičiūtė // 1978. - Nr.9. - P.411-413.

2195. Resolution on the situation in Estonia, Latvia and Lithuania: [Europos parlamento rezoliucija, priimta 1983 m. saus. 13 d. Strasburge] // 1983. - Nr.2. -P.146.
Rūkienė St. Švietimas pavergtoj Lietuvoj. - Žr.2524.

2196. Rūta, Alė. Pakeliui į tėviškę: Kelionės į Lietuvą įspūdžių dalis // 1981. -Nr.4. - P.229-234.

2197. Senas tautų kalėjimas, o ne "didingoji" šeima: [Apie SSSR 50-mečio minėjimus Lietuvoje] // 1973. - Nr.l. - P.l. - P a r a š a s: V.Rmv.
Skuodis V. Lietuvos pogrindžio spaudos žingsniai. - Žr.462. Stiklorius J. Būsimoji Lietuva. - Žr.8749.

2198. Sužiedėlis, Simas. Pabaltijo ateities klausimu: [Kokie turėtų būti Lietuvos, Latvijos ir Estijos santykiai siekiant ir pasiekus nepriklausomybę] // 1954. - Nr.10. -p.446-450.
2199. Šaulys, Rimvydas (slapyv.?). Kovos už Lietuvos laisvę strategijos ir taktikos klausimu: Vieno iš jaunųjų Lietuvos intelektualų str., gautas dr. J.Girniaus
//1981.-Nr.3.-P.133-139.

2200. Trumpa, Vincas. Kartos problema santykių su kraštu perspektyvoje: Paskaita Liet. kultūros klubui Bostone [1959 m.] saus. 24 d.: [Apie liet. išeivijos požiūrį į procesus okup. Lietuvoje] // 1959. - Nr.3. - P.97-104.

2201. 1969 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj: [Išeivijos organizacijų veiklos kovoje už Lietuvos išlaisvinimą apžvalga] // 1970. - Nr.2. - P.83-86. -Parašas: T.R.
Vaišnora J. Komunizmo kova su religija Lietuvoje. - Žr.1265. Vaitiekūnas, Vytautas. Antikristo šėlsmas okupuotoje Lietuvoje. - Žr.1268.

2202. Dėl bičiulio Kojelio pastabų: [Atsakymas į Juozo Kojelio str., išsp.
"Aiduose", 1982, Nr.5, kritikuojantį aut. str. "Politika 1981 metais", išsp. "Aiduose", 1982, Nr.2] // 1983. - Nr.l. - P.70.

2203. Genocido nusikaltimas: [Apie bolševik. genocidą] // 1951. - Nr.8. -
P.337-343.

2204. Išeivija Lietuvos byloje: [Išeivijos organizacijų Lietuvos vadavimo
akcijų sąveika 1977 m.] // 1978. - Nr.3. - P.122-126.

2205. Keletas pastabų dėl "Išeivių santykiai su tauta": [Diskus, pasisakymas
dėl to paties pavad. A.B. str., išsp. tame pačiame numeryje] // 1968. - Nr.l. - P.38-39.

2206. Kultūrinis bendradarbiavimas su Lietuva: [Apie bendradarbiavimo
naudingumą ir įvairius Maskvos trukdymus] // 1966. - Nr.8. - P.345-346, 350-353; Nr.9. - P.396-400.

2207. ~ Lietuva 1974 metais: Pranešimas, skaitytas VLIKo seime Bostone
1974 gruod. 7: [Okup. Lietuvos polit. ir ūk. gyvenimo apžvalga] // 1975. - Nr.l. -P.19-23.

2208. Padėtis okupuotoje Lietuvoje: [Apžvelgiama pramonė, žemės ūkis,
kultūra] // 1964. - Nr.2. - P.68-70, 72-74.

2209. Partijos suvažiavimai: [Apie LKP XVI suvažiavimą, 1971 m. kovo
3-5 d.] // 1971. - Nr.6. - P.270-273. -Parašas: Vt.Vt.

2210. Politika dešimtmečių sąvartoje: [Pasaulio tarptaut. santykiai 1970-
1980 m. Taip pat apžvelgiama liet. išeivijos organizacijų veikla, siekiant Lietuvos nepriklausomybės] // 1981. - Nr.l. - P.31-41; Nr. 2. - P.101-107.

2211. Politika 1975 metais: [Tarptaut. įvykių apžvalgoje aptariami ir liet.
išeivijos organizacijų renginiai bei akcijos, skirtos Lietuvos išlaisvinimui] // 1976. -Nr.l. - P.25-33.

2212. Politika 1976 metais: [Tarptaut. įvykių apžvalga: Liet. organizacijų
veikla, skirta Lietuvos išlaisvinimui] // 1977. - Nr.2. - P.74-79.

2213. Politika 1979 metais: [Tarptaut. įvykių apžvalga: Liet. išeivijos veikla,
skirta Lietuvos išlaisvinimui] // 1980. - Nr.l. - P.33-45: iliustr.

2214. Politika 1981 metais: [Tarptaut. įvykių apžvalga: Kanados, JAV liet.
organizacijų polit. veikla, skirta Lietuvos išlaisvinimui] // 1982. - Nr.l. - P.50-54; Nr.2. - P.l23-127.

2215. Politika 1982 metais: [Tarptaut. įvykių apžvalga: Trumpai
aptariama pasaulio liet. organizacijų veikla Lietuvos vadavimo byloje] // 1983. -Nr.2. - P.147-154: iliustr.

2216. Tautinės bendruomenės išsilaikymas: [Apie sunkią okup. Lietuvos
padėtį ir pasaulio liet. organizacijų problemas] // 1951. - Nr.2. - P.50-52, 54-57.

2217. 1970 metai mūsų tarptautinėj politikoj: [Apie išeivijos organizacijų
pastangas pateikti Lietuvos bylą Jungt. Tautoms: Kalbama apie Simo Kudirkos tragediją bei Prano ir Algirdo Bražinskų pabėgimą soviet. lėktuvu] // 1971. - Nr.2. - P.52-58.

2218. 1972 metai mūsų ir tarptautinėje politikoje: [Išeivijos organizacijų
veiklos apžvalga] // 1973. - Nr.2. - P.76-81.

2219. Užsieninis laisvės kovų frontas: [Apie liet. išeivių organizacijų kovą
už Lietuvos išlaisvinimą] // 1954. - Nr.7. - P.303-304, 306-309.
Vardys, Vytautas. Katalikiškoji rezistencija ir tautos likimas. - Žr.l269.
Krikščionybė ir tauta po 600 metų. - Žr.l270.

2220. Sovietinio kolonializmo 25 metai: [Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje] //
1965. - Nr.6. - P.249-259. - Išnašos: 19 pavad.

2221. Veiksniai lietuvių bendravimo klausimu: [Trumpai apie nesutarimus tarp liet. išeivijos bendravimo su Lietuvos gyventojais klausimu] // 1974. - Nr.10. - P.454.

2222. Veiksnių konferenciją sutinkant: [Trumpai apie 1974 m. spal. 26-27 d. įvyksiančią Lietuvos laisvinimo darbo konferenciją] // 1974. - Nr.7. - P.315.
Venclova Tomas. Išsami ir objektyvi Vardžio knyga. - Žr.l555.

2223. — Lietuvis valdininkas tėvynėje: T.Venclovos paskaitos santr.:
Ateitininkų akademikų savaitgalyje tema "Lietuvis tėvynėje ir išeivijoje": Ateitininkų namuose, Lemonte, 1980 m. spal. 18 d. // 1981. - Nr.2. - P.114-115.

2224. Viltis - tautoje: [Mintys apie Lietuvos veržmąsi į laisvę iš soviet. okupacijos]
// 1974. - Nr.8. - P.367. - Parašas: R.V.D.

2225. Volertas, Vytautas. Prielaidos ir tikrovė:Paskaita, skaityta LB polit.
konferencijoje Vašingtone 1987 m. spal. 23-25 d.: [Apie santykius su okup. Lietuvos
gyventojais] // 1987. - Nr.4. - P.265-267.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai