Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [2226-2230] PDF Spausdinti El. paštas
2226. Atstovų Rūmų pir. J.VV.McCormack su Rezoliucijoms remti Komiteto darbuotojais: JJurkus, L.Valiukas, A.Barzdukas // 1965. - Nr.6. - P.274.

2227. Lietuvos laisvinimo veiksnių pasitarimas Čikagoje [1963 m.] bal. 20 d.: VLIK'o pirm. dr. A.Trimakas, gen. kons. dr. J.Daužvardis, ALT,o pirm. L.Šimutis, Liet. laisvės komiteto pirm. V.Sidzikauskas, T.Blinstrubas, dr. V.Šimaitis, L.Šmulkštys, E.Bartkus, dr. K.Šidlauskas, M.Vaidyla, A.Rudis // 1963. - Nr.6. - P.275.

2228. Pabaltiečiai su Europos parlamento nariais Strasburge, Prancūzijoje, 1983 m. sausio 13d., priimant rezoliuciją dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos išlaisvinimo: Zigmas Juras, RJ.Simmons, Birutė Venskuvienė, Adolfas Venskus, dr. Kazys Bobelis, A.L.Tyrrell, dr. Jonas Norkaitis, J.Kadelis, kun. Juozas Prunskis, I.Freimanis, A.Luik // 1983. - Nr.2. - P.146.

2229. Simpoziumo "Lietuvos ir Rytų Europos padėtis" dalyviai profesoriai: Dr. B.Mačiuika, dr. J.Šmulkštys, dr. T.Remeikis, dr. V.Vardys // 1966. - Nr.7. - P.327.

2230. 1966 sausio 22-23 Clevelande įvykusios lietuvių veiksnių konferencijos dalyviai: StBarzdukas, A.Rinkūnas, A.Rudis, L.Šimutis, JJ.Bachunas, V.Sidzikauskas, M.Lenkauskienė, P.Grigaitis, M.Rudienė, S.Bačkis, J.Ignatonis, E.Karnėnas, F.Eidimtas, S.Kairys, E.Bartkus, L.Tamošauskas, B.Bieliukas, A.Gureckas,
V.Vaitiekūnas, J.Audėnas, G.Rinkūnaitė, J.Simanavičius, A.Nasvytis, J.Puzinas, T.Blinstrubas, J.Jasaitis, Z.Dailidka, J.Paštukas, J.Staniškis, V.Kleiza, V.Šimaitis, Pr.Karalius, B.Nemickas, A.Zaparackas, K.P.Žygas, S.Lazdinis, V.Kamantas, P.Mikšys, J.Valaitis, A.Mikulskis // 1966. - Nr.3. - P.130.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai