Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie visuomenininkus. Nuotraukos [2260-2386] PDF Spausdinti El. paštas
2260. Mirė knygų leidėjas P[ovilas] Abelkis [1906.01.27 - 1957.08.07] // 1957. -Nr.7. - P.334-335: portr. - Parašas: Bb.

2261. "Sausio 16 New Yorke mirė visuomenės veikėjas Vaclovas Alksninis...": [Žinutė] // 1970. - Nr.2. - P.90. - (Mūsų buityje).

2262. "Pranys Alšėnas, žurnalistas, mirė" [1986 m., data nenurodyta: Žinutė] // 1986. - Nr.4. - P.298. - (Mūsų buityje).

2263. "Juozas Audėnas, visuomenininkas, buvęs Lietuvos žemės ūkio ministras, mirė New Yorke [1982 m.] spalio 10 d.": [Žinutė] // 1982. - Nr.5. - P.374. - (Mūsų buityje).

2264. Dr. S.A.Bačkis 1961 m. Paryžiaus jėzuitų koplyčios kieme po sūnaus kun. Audrio BaČkio primicijos: Kartu žmona Ona ir antras sūnus Ričardas; Dr. Stasys Bačkis, vasario 10 sulaukęs 70 m. amžiaus; Popiežius Jonas Paulius II Apaštališkoje delegatūroje VVashingtone 1979 spalio 6 d. su Lietuvos atstovu JAV dr. Stasiu Bačkiu, žmona Ona ir sūnum prel. Audrium Bačkiu, kuris Vatikane yra Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos pasekretorius: [Nuotraukos] //1966. - Nr.6. - P.277; 1976. - Nr.6. -P.285; 1980. - Nr.5.-P.281.

2265- Girnius, Juozas. Dr. S.A. Bačkis: [Minint Lietuvos dipknato 60-ąsias gimimo metines] // 1966. - Nr.6. - P.277-278: iliustr.

2266. "Sausio 23 mirė Juozas Balčiūnas, nuo 1963 pirmininkavęs PLB
valdybai...":[Žinutė] // 1969. - Nr.2. - P.92: portr. - (Mūsų buityje).

2267. Dr. Vytautas Bieliauskas, naujasis PLB pirmininkas: [N u o t r.] // 1988. -
Nr.4. - P.294.

2268- Dr. Martynas Brakas: [N u o t r.] // 1986. - Nr.3. - P.215.

2269- "Vytautas A.Braziulis, visuomenininkas, mirė [1982 m.] balandžio 6 d.
Clevelande": [Žinutė] // 1982. - Nr.3. - P.221. - (Mūsų buityje).

2270. Mirė Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys [1889.05.10 - 1964.09.01 Niujorke: Žinutė] // 1964. - Nr.8. - P.383: portr.

2271. "Edmundas Cibas, visuomenininkas, mirė [1988 m.] rugsėjo 11 d. Miltone: [Žinutė] // 1988. - Nr.4. - P.295. - (Mūsų buityje).

2272. "Jonas Čekanauskas, visuomenininkas, mirė [1982 m.] liepos 15 d. Los Angeles": [Žinutė] // 1982. - Nr.5. - P.374. - (Mūsų buityje).

2273. Iujnevich-Juknevičius, Ceferino. Kazimieras Čibiras - Lietuvos garsintojas Pietų Amerikoj [1911.06.05 - 1974.08.11: Argentinos liet. veikėjas] // 1975. - Nr.8. -P.371-375: portr., iliustr.

2274. Doc. dr.Adolfas Darnusis, vadovavęs sukilimą pradėjusiam Kauno LAF štabui: (1943 m. n u o t r. jis su sūneliais Vyteniu ir Sauliumi); Dr. A.Darnusis [8-ajame ateitininkų kongrese: [Nuotraukos]// 1966. - Nr.6. - P.245; 1970. -Nr.8. - P.369.

2275. Dr. Adolfas Darnusis, pasižymėjęs moksle ir visuomeninėje veikloje, Ateitininkų federacijos vadas (1946-1952) ir dabartinis šios federacijos tarybos pirmininkas, kuriam š.m. birželio 16 suėjo 70 m. amžiaus: [N u o t r.] // 1978. - Nr.6. - P.276.

2276. Girnius, Juozas. Adolfas Darnusis: [Minint mokslininko, visuomenininko 60-ąsias gimimo metines] // 1968. - Nr.6. - P.241-244: portr.
2277. Povilas Dargis, visuomenininkas, mirė Pittsburge [1990m.] sausio 12 d...": [Žinutė] // 1990. - Nr.2. - P.157. - (Mūsų buityje).

2278. "Čikagoj rugsėjo 26 mirė Lietuvos generalinis konsulas dr. Petras
Daužvardis...": [Žinutė] // 1971. - Nr.9. - P.422-423: portr. - (Mūsų buityje).

2279. Orintaitė, Petronėlė. Pranas Dielininkaitis Naumiestyje: [Atsiminimai apie įžymų visuomenininką, sociologą, 1902.05.05 - 1942.04.06] // 1976. - Nr.9. - P.385-394: portr., iliustr.

2280. Girnius, Antanas. Prof. gen. Stasys Dirmantas [1887.11.02 - 1975.01.26, Čikaga] // 1975. - Nr.3. - P.132-134: portr.

2281. "Dr. Juozas Eretas (g.l896.X.18), visuomenininkas, mirė [1984 m.] kovo 19 d. Bazelyje": [Žinutė] // 1984. - Nr.2. - P.125. - (Mūsų buityje).

2282. Girnius, Juozas. Kolektyvinis veikalas apie [Juozą] Eretą // 1973. - Nr.5. -P.235-236. - Rec. kn.: Didysis jo nuotykis: Prof. J.Eretas tarnyboje Lietuvai / Sp.paruošė J.Brazaitis. - Montgomery: Prof. J.Ereto bičiuliai, 1971. - 288 p.

2283. Mūsų savasis Eretas: [Minint prof. Juozo Ereto 70-ąsias gimimo
metines] // 1966. - Nr.9. - P.391-395: portr.

2284. Prof. Juozas Eretas 75 metų viršūnėj // 1971. - Nr.9. - P.415-416:
portr.

2285. Grinius, Jonas, dr. Prof. dr. Juozas Eretas: 60 m. amžiaus sukakties proga // 1957.-Nr.l.-P.21-25: portr.

2286. Prof. Juozas Eretas, pernai (spalio 18) sulaukęs 80 m. amžiaus; Prof. Juozas Eretas, nuoširdžiausias lietuvių tautos bičiulis, miręs šiais [1984] metais kovo 19 d. Bazelyje, Šveicarijoje: [Su red. prier. Nuotraukos]// 1977. - Nr.2. - P.90; 1984. -Nr.4.-P.218.

2287. "Vasario 10 mirė katalikų visuomenininkas teisininkas Stasys
Gabaliauskas...": [Žinutė] // 1969. - Nr.3. - P.138. - (Mūsų buityje).

2288. JAV LB krašto valdybos pirmininkas Juozas Gaila; Juozas Gaila, JAV LB septintosios krašto valdybos pirmininkas: [Nuotraukos]// 1973. - Nr.10. - P.473; 1980. - Nr.6. -P.351.

2289. Antanas Gailiušis, uolus JAV LB veikėjas ir vienas iš Geležinio Fondo iniciatorių: [Nuo t r.] // 1981. - Nr.3. - P.186.

2290. Inž. Algimantas Gečys, JAV LB centro valdybos vicepirmininkas visuomeniniams reikalams; Algimantas Gečys, JAV LB aštuntosios krašto valdybos pirmininkas [Nuotraukos]// 1972. - Nr.1/2. - P.59; 1980. - Nr.6. - P.351.

2291. "Jurgis Gedgaudas, Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas, mirė 1980 gruodžio 28 Santa Monicoje": [Žinutė] // 1981. - Nr.l. - P.51. - (Mūsų buityje).

2292. "Birželio 14 d. Toronte mirė Lietuvos gen. konsulas Vytautas Gylys, eidamas 73 metus...": [Žinutė] // 1959. - Nr.6. - P.272.

2293. "Jonas Glemža mirė [1988 m.] rugsėjo 13 d. Vokietijoje": [Žinutė] // 1988. - Nr.4. - P.295. (Mūsų buityje).

2294. "Birželio 5 d. Uragvajuje mirė Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotas ministeris dr. Kazimieras Graužinis...": [Žinutė] // 1962. - Nr.6. - P.280. - (Įvykiai).

2295. "Čikagoj gegužės 22 mirė Pijus Grigaitis...": [Visuom. veikėjas: Žinutė] // 1969. - Nr.6. - P.278. - (Mūsų buityje).

2296. "Liūtas Grinius, Lietuvos prezidento sūnus, mirė [1989m.] sausio 18 d...": [Žinutė] // 1989. - Nr.l. - P.70. - (Mūsų buityje).

2297. "Juozas Gutauskas, visuomenininkas, mirė [1983 m.] balandžio 10 d. Glasgove, Škotijoje": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.154. - (Mūsų buityje).

2298. Ciplijauskaitė, Birutė. Domo ir Sofijos Jasaičių atminimui: Domas Jasaitis, 1898-1977; Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė, 1901-1981: [Įžymūs JAV liet. visuomenės ir mokslo veikėjai] // 1982. - Nr.3. - P.219-220: portr.

2299. Visuomenės veikėjas ir "Tėvynės sargo" dabartinis redaktorius dr. Domas Jasaitis: [N u o t r.] // 1973. - Nr.7. - P.327.

2300. "Elena Juciūtė, Sibiro kankinė, atsiminimų knygų autorė, mirė" [1986 m., data nenurodyta: Žinutė] // 1986. - Nr.4. - P.298. - (Mūsų buityje).

2301. Bronius Juodelis, Švietimo tarybos pirmininkas, išrūpinęs iš JAV
federalinės valdžios 40.000 dol. lituanistinių mokyklų mokytojams ruošti
[N u o t r.] // 1980. - Nr.6. - P.354.

2302. Dr. Kostas Jurgėla, 23 metus vadovavęs lietuvių transliacijoms Amerikos Balse: [N u o t r.] // 1984. - Nr.5. - P.317.

2303. "Dr. Kostas Jurgėla mirė [1988 m.] vasario 29 d. Bethesdoje...": [Žinutė] // 1988. - Nr.l. - P.66. - (Mūsų buityje).

2304. "Liudvika Jurkienė-Eurkoos (g.1894 m.), visuomenininke, mirė [1983 m.] rugsėjo 28 d. VVashingtone": [Žinutė] // 1983. - Nr.6. - P.416. - (Mūsų buityje).

2305. Juozas Kajeckas: [Lietuvos atstovas JAV; Lietuvos atstovas Vašingtone Jfuozas] Kajeckas su JAV prezidentu L.BJohnsonu diplomatinių misijų šefų priėmime Baltuosiuose Rūmuose 1967 m. balandžio 26: [N u o t r a u k o s] // 1957. - Nr.6. -P.286; 1967. - Nr.7. - P.322.

2306. Lietuvos atstovas Vašingtone Juozas Kajeckas šią vasarą birželio 17 sulaukė 75 metų amžiaus; Juozas Kajeckas, Lietuvos atstovas VVasshingtone, miręs liepos 2 d.: [N u o t r a u k o s] // 1972. - Nr.6. - P.281; 1978. - Nr.7. - P.324.

2307. Clevelando lietuviai [1972 m.] V.22 demonstruoja prieš religinę ir tautinę priespaudą pavergtoje tėvynėje ryšium su R.Kalantos mirtimi: [N u o t r.] // 1972. -Nr.5. -P.259.

2308. Nagys, Henrikas. Pilėnų dvasia tebegyva: [1972 m. geg. 14 d. Kaune susidegino Romas Kalanta] // 1972. - Nr.5. - P.217.

2309. Romas Kalanta: [N u o t r.] // 1972. - Nr.6. - P.305.

2310. Romo Kalantos aukos metinės // 1973. - Nr.5. - P.222.

2311. Romui Kalantai prisiminti: Kino scenarijus, gautas iš Lietuvos // 1973. -Nr.9. - P.396-397: iliustr.

2312. Vytautas Kamantas, PLB tarybos pirmininkas: [N u o t r.] // 1978. - Nr.8. - P.371.

2313. "įsakas Kaplanas, visuomenininkas, mirė Amsterdame [1988 m.] gegužės 10 d.": [Žinutė] // 1988. - Nr.4. - P.295. - (Mūsų buityje).

2314. Girnius, Juozas. Leidėjas Kapočius: [Minint įžymaus išeivijos leid. Juozo Kapočiaus 60-ąsias gimimo metines] // 1967. - Nr.9. - P.402-403: portr.

2315. "Juozas Karalius, visuomenininkas, mirė Holland, Pa. [1982 m.] spalio 8": [Žinutė] // 1982. - Nr.5. - P.374. - (Mūsų buityje).

2316. "Vasario 10 Montrealyje mirė žurnalistas Jonas Kardelis...": [Žinutė] // 1969. - Nr.3. - P. 138: portr. - (Mūsų buityje).

2317. "Viktoras Karosas, žurnalistas, mirė [1982 m.] liepos 24 d.": [Žinutė] // 1982. - Nr.5. - P.374. - (Mūsų buityje).

2318. "Pernai gruodžio 27 d. Tuebingene Vokietijoje mirė žymi moterų veikėja dr. V[eronika Bakšytė] Karvelienė ...": [Gim. 1898 m.: Žinutė] // 1953. - Nr.2. - P.96. -({vykiai).

2319. Vytautas Kastytis, "Tėviškės žiburių" antrasis redaktorius nuo 1966 m.: [N u o t r.] //
1974. - Nr.10. - P.457.

2320. "Simas Kašelionis "Dirvos", novelių konkursų mecenatas, mirė 1986.VII.16 Pasadenoje, Floridoje": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.225. - (Mūsų buityje).

2321. Jonas Kavaliūnas, JAV LB centro valdybos narys švietimo reikalams ir Švietimo Tarybos pirmininkas; Jonas Kavaliūnas, JAV LB Švietimo Tarybos pirmininkas nuo 1967 [Nuotraukos]// 1967. - Nr.9. - P.399; 1972. - Nr.1/2. - P.8.

2322. "Jurgis Kiaunė, visuomenininkas, mirė [1983 m.] vasario 4 d. Putname": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.154. - (Mūsų buityje).

2323. "Marijona Kižytė, visuomenininke, mirė 1986.VI1T.11 Putname": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.225. - (Mūsų buityje).

2324. Simpoziumą seka "Lituanus" redaktorius Antanas Klimas [Čikaga, 1969 m.]; Kalba Lituanistikos sekcijos vadovas pro f. dr. Antanas Klimas: [IV PLB kultūros kongresas, Torontas, 1988 m. gegužė: Nuotraukos]// 1970. - Nr.l. - P.6.; 1988. - Nr.3. - P.159.

2325. Linas Kojelis - vienas pagrindinių prezidento Ronald Reagano patarėjų: R.Reagan, G.Bush [ir kt.: [N u o t r.] // 1986. - Nr.4. - P.297.

2326. Simo Kudirkos metai: [Apie pabėgusio liet. jūrininko grąžinimą rusams, pasisakymas prieš tironiją] // 1970. - Nr.10. - P.462.

2327. "Algio Rukšėno knygą apie Simo Kudirkos tragediją, antrašte "Day of Shame" išleidžia New Yorko McKay leidykla...": [Žinutė] // 1973. - Nr.3. - P.135. -(Mūsų buityje).

2328. Simas Kudirka su VLIKo pirmininku dr. Kęstučiu Valiūnu Bostone VLIKo seime (XII.7-8): [N u o t r.] // 1975. - Nr.2. - P.83.

2329. Vytautas Kutkus, JAV LB dabartinis krašto valdybos pirmininkas; Vytautas Kutkus, JAV LB krašto valdybos pirmininkas 1979-1982 m.: [N u o t r a u k o s] // 1980. - Nr.6. - P.351; 1983. - Nr.2. - P.144.

2330. "Aleksas Laikūnas, redaktorius, mirė" [1986 m., data nenurodyta: Žinutė] // 1986. - Nr. 4. - P.298. - (Mūsų buityje).

2331. Juozas B. Laučka, šį rudenį išrinktas Ateitininkų federacijos pirmininku: [N u o t r.] //
1979. - Nr.9. - P.411.

2332. "Juozas B.Laučka už nuopelnus katalikiškoj veikloj Šv.Tėvo pakeltas į Šv.Silvestro ordino riterius": [Žinutė] // 1984. - Nr.6. - P.377. - (Mūsų buityje).

2333. [Vizgirda, Viktoras]. Juozas Laučka - dviejų pasaulių žmogus: [Įžymus JAV liet. veikėjas, pažymintis savo 70-ąsias gimimo metines] // 1980. - Nr.5. - P.290-291: portr. -Parašas: V.V.

2334. Dr. Juozas Leimonas, miręs [1963 m.] gegužės 4 dieną: [Savanoris, ateitininkų, pavasarininkų organizatorius: N u o t r.: Su red. prier.] // 1963. - Nr.5. -P.231.

2335. "Česlovas Liutikas, N.Zelandijos ir Australijos lietuvių veikėjas mirė [1984 m.] balandžio 27 d. Sydnėjuje": [Žinutė] // 1984. - Nr.4. - P.246. - (Mūsų buityje).

2336. "Vincenta Lozoraitienė, visuomenininke, mirė" 1987 m. [data nenurodyta: Žinutė] // 1987. - Nr.4. - P.273. - (Mūsų buityje).

2337. "70 metų sulaukė visuomenininkas Jonas Matulionis ...": [N u o t r.: Su red. prier.] // 1968. - Nr.2. - P.90. - (Mūsų buityje).

2338. VytMeilus, LB pirmininkas: [N u o t r.] // 1958. - Nr.8. - P.352.

2339. Dr. Juozas Meškauskas, ateitininkif jubiliejinio kongreso rengimo komiteto pirmininkas: [N u o t r.] // 1985. - Nr.5. - P.325.

2340. JAV LB pirmininkas inž. Bronius Nainys [mokslo simpoziume, Čikaga, 1969 m.]; Bronius Nainys, JAV LB centro valdybos pirmininkas 1967-1970; Bronius Nainys, JAV LB penktosios krašto valdybos pirmininkas ir buvęs PLB pirmininkas: [Nuotraukos]// 1970. - Nr.l. - P.8; 1972. - Nr.1/2. - P.7; 1980. - Nr.6. - P.350.

2341. "Australijoje Sydney 1969.XII.23 mirė Australijos LB pirmininkas mjr. Simas Narušis...": [Žinutė] // 1970. - Nr.l. - P.42. - (Mūsų buityje).

2342. "Balandžio 20 [1966 m.] New Yorke mirė žurnalistas Kazys Obolėnas...": [Žinutė] // 1966. - Nr.6. - P.280. - (Mūsų buityje).

2343. Darnusis, Adolfas. Pranas Padalis [anksčiau - Padalskis, ekon. m. dr., išeivijos visuom.
veikėjas, 1911.12.07 -1971.04.05: Nekrologas] // 1971. - Nr.5. - P.226: portr.

2344. "Jonas Pakalka, visuomenininkas, mirė New Yorke [1982 m.] liepos 26 d.": [Žinutė] // 1982. - Nr.5. - P.374. - (Mūsų buityje).

2345. Juozas Polikaitis, Ateitininkų federacijos vadas: [Nuo t r.] // 1985. - Nr.5. -P.271.

2346. "Juozas Pronskus-Aklasmatė, žurnalistas, mirė [1984 m.] gegužės 20 d.
VVinnipege, Kanadoje": [Žinutė] // 1984. - Nr.4. - P.246. - (Mūsų buityje).

2347. "Ona Prunskienė (g.l887.IX.2), Sibiro kankinė, mirė [1984 m.] vasario 28 d. Los Angeles": [Žinutė] // 1984. - Nr.2. - P.125. - (Mūsų buityje).

2348. "Pijus Ragažinskas, Brazilijos lietuvių veikėjas, mirė Sao Paulo [1988 m., data nenurodyta: Žinutė] // 1988. - Nr.4. - P.295. - (Mūsų buityje).

2349. Tininis, Juozas. Prof. dr. Pranas Viktoras Raulinaitis (1895.IX.23 -1969.X.13): [Mirus teisės m. dr., visuomenės veikėjui] // 1969. - Nr.10. - P.465-466: portr.

2350. Dr. Antanas Razma, Lietuvių fondo pradininkas; Dr. Antanas Razma prie paramai gauti krūvos prašymų: [Nuotraukos]// 1973. - Nr.l. - P.36; 1989. - Nr.4.
- P.302.

2351. Stasys Rudys, Švietimo tarybos pirmininkas [JAV LB krašto v-boje:
N u o t r.] // 1975. - Nr.6. - P.280.

2352. JAV LB Tarybos pirmininkas Algis Rugienius: [N u o t r.] // 1973. - Nr.10.
- P.473.

2353. "Antanas Saulaitis, žymus skautų veikėjas, mirė [1989 m.] birželio 11d. Oakvillėje, Conn...": [Žinutė] // 1989. - Nr.3. - P.229. - (Mūsų buityje).
2354. Andriekus, Leonardas. Vytautui Sauliui iškeliavus: [Žymus liet. knygų leidėjas, 1915.05.04 - 1987.08.04, Čikaga] // 1988. - Nr.3. - P.219-220: portr.

2355. Girnius, Juozas. Atsisveikinant su visuomenininku Jonu Senausku [1911.12.24 - 1983.10.22: Ateitininkų veikėjas, spaudos darbuotojas, karininkas. Kaunas] // 1984. - Nr.4. - P.228-232: portr., liustr.

2356. "Jonas R.Simanavičius, visuomenininkas, mirė [1983 m.] gegužės 19 d. Toronte": [Žinutė] // 1983. - Nr.3. - P.209. - (Mūsų buityje).

2357. "Vasario 24 Vokietijoj Hemsbache mirė Erdmonas Simonaitis, vienas Mažosios Lietuvos veikėjų...": [Žinutė] // 1969. - Nr.3. - P.l38. - (Mūsų buityje).

2358. Anicetas Simutis, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke, kuriam [1979 m.] vasario 11 suėjo 70 m. amžiaus: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1979. - Nr.2. - P.89.

2359. Dr. Ignas Skrupskelis, "XX amžiaus" vyriausias redaktorius nuo 1939 m. rugsėjo iki 1940 m. liepos mėnesio: [N u o t r.] // 1982. - Nr.4. - P.273.

2360. [Brazaitis, Juozas]. Ignas Skrupskelis: Penkerių metų mirties sukakčiai: [Žurnalistas, 1903.X - 1942.XII Vorkutoje] // 1948. - Nr.10. - P.16-18: portr. -
Parašas: J.B.

2361. "Jackus S o nda-Sondeckis, visuomenininkas, mirė Maskvoje [1989 m.] spalio 20 d...": [Žinutė] // 1989. - Nr.4. - P.309. - (Mūsų buityje).

2362. Jurašienė, Aušra. Jackui Sondai atminti: [Apie susitikimą su išeivijos visuom. veikėju, žurnalistu Jackum Sonda-Sondeckiu, 1893.01.15 - 1989.10.20] // 1990. -Nr.l. - P.73: portr.

2363. Saulius Sužiedėlis: [N u o t r.] // 1977. - Nr.l. - P.35.

2364. Bagdanavičius, V[ytautas], kun. Leonardo Šimučio vaidmuo visuomenėje: [Apie JAV liet. visuomenininką, politiką, gim. 1892 m. lapkr. 6 d.] // 1952. - Nr.9. -P.425-427: portr.

2365. Chicagoje balandžio 17 mirė Leonardas Šimutis: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1975. - Nr.5. - P.232.

2366. Laučka, Juozas B. Leonardo Šimučio 80 metų sukaktį minint: [Rašytojas, visuomenės veikėjas] // 1972. - Nr.8. - P.392-394: portr.

2367. Vytautas Sirvydas, miręs gegužės 17 d. Nashua, N.H.: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1981. - Nr.3. - P. 194.

2368. "Okupuotoje Lietuvoje [1983 m.] gegužės 18 d. mirė Antanas Šniukšta, knygų leidėjas: [Žinutė] // 1983.-.- Nr.4. - P.280. - (Mūsų buityje).

2369. "Jonas Tatarūnas, Brazilijos lietuvių veikėjas, mirė Sao Paulo mieste [1989 m.] balandžio 6 d.": [Žinutė] // 1989. - Nr.3. - P.229. - (Mūsų buityje).

2370. "Valerija Tysliavienė (g.l914.XII.9), visuomenininke, mirė [1984 m.] vasario 18 d. Brooklyne": [Žinutė] // 1984. - Nr.2. - P.l25. - (Mūsų buityje).

2371. Dr. Antanas Trimakas, miręs [1964 m.] vasario 27: [VLIK'o pirmininkas, profesorius, gim. 1902.06.19: Nekrologas] // 1964. - Nr.4. - P.196: portr.

2372. Jasaitis, Domas. Dešimt metų be dr. Antano Trimako [1902.06.19 -1964.02.27] // 1974. - Nr.3. - P.l 17-123: portr. - Bibliogr.: 9 pavad.

2373. "Jadvyga Tūbelienė, visuomenininke, mirė [1988 m.] spalio 4 d. Putname": [Žinutė] // 1988. - Nr.4. - P.295. - (Mūsų buityje).

2374. "Elena Turauskienė, visuomenininke, mirė 1987 m." [data nenurodyta: Žinutė] // 1987. - Nr.4. - P.273. - (Mūsų buityje).

2375. "Lapkričio 18 YVorcesteryje mirė Lietuvos kapitonas ir karinės spaudos redaktorius Simas Urbonas...": [Žinutė] // 1969. - Nr.l. - P.41. - (Mūsų buityje).

2376. [Andriekus, Leonardas]. Visuomenininkas, kuris neieško poilsio: Aleksandro
Vakselio amžiaus ir veiklos sukaktis: [65-osios gimimo ir 30-osios visuom. veiklos metinės: Niujorkas] // 1981. - Nr.5. - P.332-333: portr. -Parašas: L.A.

2377. Dr. Grigas Valančius, visuomenininkas ir veikalo apie vysk. M.Valančių "Žemaičių didysis" autorius, miręs 1978.V.11: [N u o t r.] // 1979. - Nr.8. - 368.

2378. "Leonardas Valiukas, visuomenininkas, mirė Los Angeles [1988 m.] rugpjūčio 15 d.": [Žinutė] // 1988. - Nr.3. - P.222. - (Mūsų buityje).

2379. Baltų studijoms skatinti draugijos pirmininkas prof. dr. Vytautas S. Vardys: [N u o tr.]//1971.-Nr.2. - P.83.

2380. "Antanas Vasaitis, visuomenininkas, mirė [1983 m.] kovo 6 d. Putname": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.154. - (Mūsų buityje).

2381. "Petras Vileišis, visuomenininkas, mirė" [1986 m., data nenurodyta: Žinutė] // 1986. - Nr.4. - P.298. - (Mūsų buityje).

2382. Laurynas A. Vismanas, uolus jaunosios kartos lietuvių veikėjas: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1988. - Nr.l. - P.57.

2383. [Andriekus, Leonardas]. Povilas Žadeikis [1887.03.14 - 1957.05.11: Žinutė apie Lietuvos nepaprato ir įgalioto ministro JAV mirtį] // 1957. - Nr.6. - P.286: portr. -Parašas: J.Gendr.

2384. "Vincas Žemaitis, visuomenininkas, mirė [1983 m.] vasario 15 d. Chicagoje": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.154. - (Mūsų buityje).

2385. "Galia Žilionienė, visuomenininke, mirė 1986.1.8 New Yorke": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.225. - (Mūsų buityje).

2386. "Los Angeles IV.19 mirė prof. Stasys Žymantas (Žakevičius)...": [Žinutė] // 1973. - Nr.5. - P.231: portr. - (Mūsų buityje).
Jonas Žmuidzinas. - Žr.6995-6997.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai