Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TECHNIKA [2834-2853] PDF Spausdinti El. paštas
2834. Budzeika, J[urgis]. Atominė pramonė - antroji industrinė revoliucija // 1955. - Nr.9. -P.389-391.

2835. Danys, J[uozas] VĮincentas]. Inžinierių suvažiavimas: [Pasaulio liet. inžinierių ir architektų s-gos (PLIAS) ir Amerikos liet. inžinierių ir architektų s-gos (ALIAS) X suvažiavimas. Torontas, 1970 m. geg. 30-31 d.] // 1970. - Nr.7. -
P.322-323: iliustr.

2836. Dundzila, Antanas. Šių dienų informacijos revoliucija ir kompiuteris //
1978. - Nr.5. - P.198-205. - Išnašos: 11 pavad.

2837. Elektronų mikroskopas - naujausias išradimas // 1947. - Nr.3. - P.l43-144.

2838. Gimbutas, Jurgis. Inžinierių ir architektų suvažiavimas: [JAV liet. inžinierių ir architektų s-gos (ALIAS) XI suvažiavimas, Vašingtonas, 1972 m. spal. 7-8 d.: Darbo apžvalga] // 1972. - Nr.8. - P.399-401: iliustr.

2839. Inžinierių ir architektų sąjungos suvažiavime [XI] Vašingtone spalio 17-8: Centro valdyba: J.Daunys, E.Arbas, V.Vidugiris, Ž.Brinkienė, Br.Galinis, E.Vilkas, A.Garbauskas, V.Černius, Br.Veitas, dr. P.Mažeika, A.Kerelis, dr. V.Klemas: [N u o t r.] // 1972. - Nr.8. - P.401.

2840. Kolupaila, Steponas, prof. Kelios mintys apie Nerį-Viliją: [Hidrolog. pastebėjimai] // 1959. - Nr.10. - P.448-451: iliustr.

2841. Narutis - Vilnius - Kaunas 1939 m.: Medžiaga monografijai apie
Nerį // 1957. - Nr.10. - P.461-469: iliustr.

2842. Technika ir jos priešai: 1947 m. rudenį Darmstadte įvyko tarptaut.
inžinierių rengimo kongresas, kuriame aut. padarė šį pranešimą: [Pasisakoma prieš naujų išradimų slėpimą] // 1948. - Nr.ll. - P.87.

2843. PLIAS ir ALIAS X suvažiavimo atidaromojo posėdžio prezidiumas: PLB
Švietimo tarybos pirm. A.Rinkūnas, J.Sližys, T.P.Barius, ALIAS pirm. dr. S.Matas,
posėdžio pirm. A.Kerelis, PLIAS pirm. J.V.Danys, prof. S.Dirmantas, gen. konsulas
J.Žmuidzinas: [N u o t r.] // 1970. - Nr.7. - P.323.

2844. Radaras: [Apie aparatą lėktuvams susekti] // 1948. - N r 10. - P.47.

2845. Radžius, Afleksandras]. Liepos ketvirtoji Marse: [Apie Vikingo erdvėlaivio
skridimą] // 1976. - Nr.6. - P.282-284: iliustr.

2846. Naujas proveržis į erdvę: [Apie amer. erdvės lėktuvą "Space Shuttle"]
// 1978. - Nr.10. - P.466-468: iliustr.

2847. Rankos paspaudimas erdvėj: [Apie Apollo-Sojuz skridimą] // 1976. -
Nr.l.- P.41.

2848. Trečias žvilgsnis į Merkurijų: [Apie amer. erdvėlaivio Mariner 10-tą
skridimą] // 1975. - Nr.9. - P.416-417: iliustr.

2849. ----- Vikingas Marse // 1976. - Nr.10. - P.473-474.

2850.Rimkevičius, Juozas. PLIAS-ALIAS XII suvažiavimas [Čikaga, 1974 m. lapkr. 26 - gruod. 1 d.] // 1975. - Nr.l. - P.39-40: iliustr.

2851. Stočkus, Bronius. Technika ir dvasios kultūra // 1950. - Nr.4. - P.162-167.

2852. Viliamas, VlĮadas], dr. Technikos amžius ir didžiųjų valstybių jėgų resursai // 1947. - Nr.5. - P.222-226.

2853. Žygis į Mėnulį: [Pirmiesiems žmonėms nusileidus Mėnulyje] // 1969. -Nr.7. - P.289.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai