Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Apie atskirus periodinius leidinius [468-553] PDF Spausdinti El. paštas
468. Aidai nesustabdomai eis toliau: [Pradedant 1950 m. 1-uoju numeriu žurnalas bus leidžiamas JAV: Žinutė] // 1949. - Nr.25. - P. 192. - (Įvykiai ir žmonės).

"Aidai" žr. taip pat "Žiburiai".

469. "Aidų" bičiulai - platintojai: [Pavardžių sąrašas] // 1950. - Nr.l. - P.48; Nr.3. - P.144; Nr.9. - P.432.

470. "Aidų" iliustravimo reikalus aptaria dail. V.Vizgirda, T. L.Andriekus ir J.Girnius: [N u o t r.] // 1975. - Nr.l. - P.7.

471. "Aidų" redakcija, pradėjusi antrą darbo dešimtmetį: Leonardas Andriekus, Antanas Vaičiulaitis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Juozas Girnius: [N u o t r.] // 1960. -Nr.l. - P.47.

472. "Aidų" redakcijos posėdis Brooklyne 1963 gruodžio 8: Red. A.Vaičiulaitis, A.Nyka-Niliūnas, J.Girnius ir techn. red. T. L.Andriekus: [N u o t r.] // 1975. - Nr.l. - P.5.

473. "Aidų" Vokietijoje leidėjas J.Sakas (Sakevičius) ir žurnalo kolektyvo narys Ant.Pauliukonis; J.Sakas (Sakevičius), "Aidų" leidėjas Vokietijoj (1947-1949): [Nuotraukos]// 1975. - Nr.l. - P.10, 11.

474. Andriekus, Leonardas, Tėv. O.F.M. "Aidams" įžengiant į keturiasdešimtuosius metus: [Paminėti K.Bradūnas, A.Maceina, Z.Ivinskis. J.Girnius, J.Grinius, A.Vaičiulaitis ir kt] // 1975. - Nr.l. - P.l-8: portr., iliustr.

475. "Aidų" dešimtmečiui suėjus // 1955. - Nr.10. - P.435-436.

476. "Aidų" dvidešimtmetis Amerikoje // 1969. - Nr.8. - 3-ias virš. p.

477. Dėl ateinančių metų: [Kvietimas pratęsti "Aidų" prenumeratą 1965 m.] // 1964. - Nr.9. - 3-ias virš. p.

478. Ilgiausiai lietuvių kalba einąs žurnalas: "Aidams" į penkiasdešimtmetį įžengus: [Paminėti žurnalo red.: K.Bradūnas, A.Vaičiulaitis, J.Girnius] // 1985. - Nr.4.- P.201-204: portr., faks.

479. Mielas "Aidų" Skaitytojau-j a: [Kvietimas prenumeruoti žurnalą bei aukoti pinigus jo leidimui] // 1971. - Nr.10. - 3-ias virš. p.

480. Laimingai atliktas žygis: "Aidams" persikeliant į Lietuvą: [Vedamasis]// 1991. - Nr.4. -p.253-254.

481. Pirmoji ir vienintelė premija: Žodis, teikiant "Aidams" premiją, Lietuvos sielovados suvažiavime geg. 22 d. Čikagoje: [Kalbą perskaitė K.Bradūnas] // 1991. - Nr.2. - 3-ias virš. p. - P a r a š a s: "Aidų" redaktorius.

482. Po dešimties metų: [Minint "Aidų" leidimo Amerikoje dešimtmetį] // 1960. - Nr.l. -P.l-5.

483. Redaktoriams besikeičiant: [Nuo 1965 m. A.Vaičiulaitis "Aidų" redagavimą perduoda dr. J.Girniui] // 1964. - Nr.10. - P.477-479: portr.

484. Žodis "Aidų" bičiuliams // 1964. - Nr.8. - 3-ias virš. p.

485. Barkus, Liudas. Metines apžvalgas perskaičius: [Pastabos "Aidų" žurnalui: Laiškas iš Australijos] // 1967. - Nr.7. - 3-ias virš. p.

486. Bieliauskas, Vytautas J. "Aidų" pradžia: [Pirmojo "Aidų" red. atsiminimai apie žurnalo leidimą Vokietijoje pirmaisiais pokario metais. Paminėti J.Zovė, Z.Bakaitis, V .Rekašius, J.Meškauskas, A.Pauliukonis, H.Malinauskas, J.Sakevičius, J.Kojelis ir kt.] // 1975. - Nr.l. - P.8-11: portr.

487. Bradūnas,Kazys. Patikslinimas dėl redakcinio darbo "Aidų" leidimo pradžioje: Laiškas red. // 1975. - Nr.7.- P.331.

488. Čižiūnas Vaclovas. Argi nebūtų galima?...: Laiškas red.: [Siūloma reikšmingesnius "Aidų" str. skelbti JAV angliškoje spaudoje] // 1968. - Nr.9. - P.420.- (Mūsų buityje).

489. Gimbutas, Jurgis. Laiškas redakcijai. Arlington, Mass., 1975.02.18: [Apie 1948 m. Augsburge išleistą "Aidų" 18-ąjį numerį, kurį red. Adolfas Šapoka: Numeris buvo skirtas Mažajai Lietuvai] // 1975. - Nr.3. - P. 137.

490. [Girnius, Juozas]. Peržengus 200 numerių: Red. pokalbis su skaitytojais: ["Aidų" leidimo apžvalga] // 1967. - Nr.5. - P.193-198.

491. Į naują barą: ["Aidų" red. kreipimasis į liet. išeivius] // 1947. - Nr.l. - 2-as virš p.

492. Ir vėl "Aidai": [Įž str. pradedant leisti žurnalą Miunchene] // 1945. - Nr.l. -P.2.

493. Ištesėjome trisdešimt metų: ["Aidų" leid. žodis, minint žurnalo 30-ąsias metines] // 1974. - Nr.10. - 3-ias virš. p.

494. Kalvaitis, Antanas. Linkėjimai "Aidams": [Liet. s-gos Bavarijos apygardos pirmininko mintys apie liet. spaudą emigracijoje] // 1945. - Nr.6. - P.2.

495. Kojelis, Juozas. Tolimąją "Aidų" praeitį prisimenant: Du atsiliepimai dėl "Aidų" pradžios // 1975. - Nr.5. - P.234-235.

496. Krikščioniškos kultūros fondo spaudos 1990 metų premija paskirta kultūros žurnalui "Aidai"...": [Žinutė] // 1991. - Nr.2. - P.157. - (Mūsų buityje).

497. Naujasis "Aidų" leidėjas: [JAV liet. pranciškonai, vadovaujami provincijolo T. Justino Vaškio] // 1949. - Nr.26. - P.243-244. -Parašas: "Aidų" leidėjas, redaktorius ir administratorius.

498. Nelaukta padėtis: [Dėl J.Girniaus pasitraukimo iš "Aidų" red. pareigų: Toliau žurnalą red. T. Leonardas Andriekus] // 1980. - Nr.4. - P. 181. - Parašas: Aidų leidėjai.

499. Po trisdešimt metų: [Minint 30-ąsias "Aidų" žurn. Amerikoje metines] // 1980. - Nr.l. - P.l. - P a r a š a s: Aidų leidėjai.

500. Pranciškonų spaustuvės personalas, atliekąs "Aidų" techninį parengimą: Br. Viktoras Biveinis, T. Benvenutas Ramanauskas, Vytautas Abromaitis, Kazys Brazauskas, Br. Jurgis Petkevičius, Br. Bonaventūra Jackovicz, T. Pranciškus Giedgaudas, Br. Didakas Pauliukaitis, Albina Žumbakienė, Teklė Galenskienė: [N u o t r.] // 1967. - Nr.5. - P.235. I

501. Sakas-Sakevičius, Jonas. Laiškas "Aidų" red. Čikaga, 1990 m. lapkr. 11 d.: [Atkreipiamas dėmesys į tai, kad aut. 1947-1949 m. leistieji "Aidai" skyrėsi nuo leistųjų 1944-1947 m.] // 1991. - Nr.l. - P.84.

502. Skaitytojų pažiūra į mūsų žurnalą: [Skaitytojų atsakymų į "Aidų" klausimus analizė] // 1951. - Nr.6. - P.286-288.

503. Su naujomis viltimis: ["Aidų" red. ateities planai ir kvietimas žurnalistus, rašytojus plačiau įsijungti į žurnalo darbą] // 1945. - Nr.4. - P. 1-2.

504. Vaičiulaitis Antanas. Žodis skaitytojams: ["Aidų" tikslai ir siekiai] // 1950. -Nr.l.-P.l-2.

505. Vaškys, Justinas, T.OFM. Kreipimasis į pasaulio lietuvius: [Dėl "Aidų" žurnalo perėjimo į liet. pranciškonų Amerikoje globą] // 1949. - Nr.26. - P.244.

506. Vyliaudas, Balys. Dėl straipsnio apie "Aidų" pradžią: [Papildymas prie V.Bieliausko str.: Žr. "Aidai", 1975, Nr.l] // 1975. - Nr.5. - P.235.

507. Žengiant į 21-sius metus Amerikoj: ["Aidų" jubiliejus] // 1970. - Nr.l. -P.36.

508. Žengiant į naujus metus: [Trumpai apie "Aidų" red. rūpesčius ir planus] // 1969.-Nr.l.-P.l.

509. Žengiant į penkiasdešimtuosius metus: [Minint "Aidų" 40-metį] // 1984. -Nr.4. - 3-ias virš. p. - Parašą s: "Aidų" leidėjai.

510. Baužys J[uozas]. "Ateities" akademinio savaitgalio žvilgsnis į pogrindžio spaudą: [Apie studijų savaitgalį, Lietuvos pogr. spaudai nagrinėti, Čikaga, 1982 m. spal. 15-17 d.] // 1982. - Nr.6. - P.444-448: iliustr.

511. [Dambriūnas, Leonardas]. Ateitis, Nr.2, 3, 1951: [Minint 40-ąsias mėn. laikraščio metines] // 1951. - Nr.6. - P.281. -Parašas: A.R.

512. Kojelis, Juozas. Žvilgsnis į jaunimo žurnalus: ["Ateitis", pradėta leisti Kaune 1911 m., eina Niujorke; "Skautų aidas", pradėtas leisti Šiauliuose 1923 m., eina Toronte] // 1966. -Nr.l.- P.37-38.

513. Trimakas, Kęstutis. Žurnalo "Ateities" ideologinė apžvalga, 1946-1981: Minint dvigubą sukaktį: [Pradėtas leisti 1911 m. vasario mėn. Kaune] // 1981. - Nr.5. - P.280-291: portr. - Išnašos: 167 pavad.

514. [Vaičiulaitis, Antanas]. Ateitis. Nr.l. 1950: [Trumpai apie JAV atnaujintą liet. mėn. laikraščio leidimą] // 1950. - Nr.4. - P.186. - P a r a š a s: A.V.

515. [Maceina, Antanas]. Didelės aukos darbas: [Trumpai apie sielovados žurn. "Aukos" 4-ąjį numerį] // 1949. - Nr.24. - P.131. - P a r a š a s: Jm.

516. Jakštas,J[uozas]. "Aušra" - tautos gaivintoja: [Minint 100-ąsias laikraščio pasirodymo metines: Apie dr. J.Basanavičiaus, dr. J.Šliūpo ir kt. veiklą, leidžiant "Aušrą"] // 1983. - Nr.l. - P.l-4, 6-8: faks.

517. Bridges: Lithuanian-American News Journal: [Mėnraštis anglų k., pradėtas leisti 1977 m. Bostone] // 1985. - Nr.2. - P.132.

518. Girnius, Juozas. Sutelkus katalikiškąją spaudą: [Apie laikr. "Darbininkas" leidimą Brooklyne] // 1951. - Nr.6. - P.285-286. -Parašas: Juozas Alaušius.

519. "Dirvai" 50 metų...": [Žinutė] // 1966. - Nr.6. - P.281-282. - (Mūsų buityje).

520. Dabartinė dienraščio "Draugo" redakcija: Kun. P.Garšva, L.Šimutis, kun. J.Prunskis, A.Baronas, kun. K.Barauskas, kun. J.Vaška[y]s, K.Bradūnas, kun. A.Naudžiūnas: [N u o t r.] // 1966. - Nr.5. - P.225.

521. Dienraščiui "Draugui" 50 metų: [Pradėtas leisti 1909 m. liep. 12 d. Wilkes Barre, Pa., mieste] // 1959. - Nr.7. - P.319-320. -Parašas: J.Pr.

522. "Draugui" 40 metų: [Žinutė apie jubiliejaus minėjimą] // 1949. - Nr.25. - P.192.

523. Kojelis, Juozas. "Draugui" 50 metų: [Dienraštis leidžiamas Čikagoje nuo 1916 m. kovo 16 d.: Iki to ėjo kaip savaitraštis nuo 1909 m.] // 1966. - Nr.5. - P.224-225: iliustr.

524. Kultūrinis "Draugas": [Apie laikr. "Draugas" kultūros bei literatūros priedą] // 1952. - Nr.6. - P.282-283. -Parašas: A.A-as.

525. Pauliukonis Pr[anas]. Draugija: Literatūros, mokslo ir politikos žurnalas 1907-1923 m.: [Red. AJakštas: Spausdintos medžiagos apžvalga] // 1960. - Nr.9. - P.371-381: iliustr.

526. Yla, Stasys. "XX amžius" - dienraštinė naujovė: Minint 45 m. sukaktį: [Plačiau apie red. kun. Juozą Prunskį, dr. Igną Skrupskelį] // 1982. - Nr.4. - P.268-279: portr., faks.

527. Benjaminas V. "Eglutės" dešimtmetis: [Apie vaikų laikraštį, leidžiamą JAV] // 1960. - Nr.4. - P.176.

528. [Jurkus, Paulius]. "Eglutės" vienerių metų komplektą pavarčius: [Apie Putname nuo 1950 m. leidžiamą vaikams skirtą laikraštį] // 1952. - Nr.2. - P.93-94. -Parašas: P.J.

529. Kojelis, Juozas. "Eglutė: [Apie žurnalą vaikams, Putnamas, 1950-1970 m.] // 1970. - Nr.6. - P.285-286.
[Blekaitis J.] "Mūsų literatūroje Gabijos vardas nenaujas..." - Žr.7964. Pagaliau literatūros žurnalas: ["Gintaras"]. - Žr.7965.

530. Į laisvę: [Apie Liet. Fronto Bičiulių leidžiamą politikos žurnalą. Rd. Juozas Brazaitis] // 1954. - Nr.8. - P.378-379. -Parašas: Ig.K.

531. [Brazaitis, Juozas]. "Lietuva", politikos žurnalas...": [Trumpai apie žurnalą] // 1952. - Nr.8. - P.378. -Parašas: J.B.

532. Liepinis A. Australijoje išleistas metraštis apie Lietuvą: ["Lithuanian Papers" / Sudarė Algimantas Taškūnas ir John Doyle] // 1988. - Nr.3. - P.227.

Andriekus L. Mūsų jaunimas: ["Lituanus"]. - Žr.2535.

533. Dundzila, Antanas. "Lituanus" trys dešimtmečiai: [Žurnalas pradėtas leisti 1954 m. Brukline] // 1984. - Nr.5. - P. 323: iliustr.

534. "Lituanus, Lietuvių Stud. Są-gos 4 kartus metuose leidžiamas anglų kalba žurnalas...": [Trumpai apie žurnalą] // 1956. - Nr.6. - P.279.

535. Žurnalui "Lituanus" remti komitetas 1957 m. sėkmingai pravedęs rinkliavą: Vyt.Šliūpas, Zigmas Viskanta, Vyt.Vidugiris, Juozas Kregždys, Ignas Budrys: [Nuo t r.] // 1958. - Nr.l. - P.47. "Mintis" žr. "Mūsų kelias".

536. "Mūsų kelias" susijungė su "Mintimi": [1949 m. vasara: Žinutė] // 1949. -Nr.24. - P.144.

537. [Liulevičienė, Aušra]. "Visų" dienraštis, bet kokių?: [Krit. pastabos apie Čikagoje leidžiamas "Naujienas": Eina nuo 1914 m.] // 1975. - Nr.3. - P. 131. - P a -rašąs: A.L.

538. "Naująją aušrą" sutinkant: [Apie pradėtą leisti naują Amerikos liet. kultūros žurnalą] // 1948. - Nr.10. - P.32-33. -Parašas: A.P-nis.

Nyka-Niliūnas A. Nepriklausomos Lietuvos poezija: [Žurn. "Naujoji Romuva"]. - Žr.6382.

Nepriklausomos Lietuvos poezija: [Žurn. "Piūvis"]. - Žr.6382.

Kojelis, J. Žvilgsnis į jaunimo žurnalus: ["Skautų aidas"]. - Žr.512.

539. [Gimbutas, Jurgis]. Šimtas "Technikos žodžių": [Nuo 1951 m. Čikagoje leidžiamo žurn. "Technikos žodis" 100-ąjį numerį išleidus: Žinutė] // 1967. - Nr.5. -P.235. - (Mūsų buityje). -Parašas: J.Gbt.

540. "Technikos žodis" Nr 1: Pirmas Amerikoje technikos srities [lietuv.] mėn. laikraštis: [Žinutė] // 1951. - Nr.6. - P.281.

541. Pauliukonis, P[ranas]. 60 metų Tėvynės sargyboje: [Apie laikr. "Tėvynės sargas": Pradėtas leisti 1896 m. sausio mėn. Kretingoje] // 1967. - Nr.4. - P.160-167.- Bibliogr.: 26 pavad.

542. Girnius, Juozas. Tėvynės sargas: [Apie to paties pavad. žurnalo 1-ąjį numerį, išleistą 1949 m. Štutgarte, Vokietijoje] // 1947. - Nr.7. - P.328.

543. "Tėvynės sargas", 1954, t.5, Nr.Nr.l, 2: [Bruklinas: Žinutė apie šių numerių turinį] // 1954. - Nr.6. - P.281-282. -Parašas: P.B.

544. [Vizgirda, Viktoras]. "Tėvynės sargas": Liet. krikščionių demokratų s-gos leid. Chicago, 1951, T.3, Nr.l: [Trumpai apie leid., pradėtą leisti 1896 m. Kretingoje] // 1951. - Nr.8. - P.380-381. -Parašas: V.V.

545. Girnius, Juozas. "Tėviškės žiburiams" 25 metai: [Laikraštis leidžiamas Toronte nuo 1999 m.] // 1974. - Nr.10. - P.455-457: portr.

Nyka-Niliūnas A. Nepriklausomos Lietuvos poezija [žurn. "Trečiasis frontas"].- Žr.6382.

546. Petrelevičius, Edvardas. Varpininkų ideologija ir "Varpo" kaltinimai katalikybei: [Pastabos 1953 m. išėjus sukaktuv. period. leid. "Varpas". JAV] // 1953.- Nr.9. - P.428-430. -Parašas: Kun. Kazys Mažutis.

547. Žygas, JĮuozas]. "Varpo" dūžiams tebeaidint: "Varpo" šimtmečiui paminėti: [Apie minėjimą. Čikaga, 1989 m. birž. 25 d.] // 1989. - Nr.3. - P.224.

548. Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, 1890-1896 m.: [Apie Tilžėje leistą taut katalik. laikraštį] // 1962. - Nr.4. - P.163-171; Nr.5. - P.210-219: portr. - Išnašos: 49 pavad.

549. "Žiburiai" susijungė su "Aidais" [1949 m. rugs. 3 d.: Žinutė] // 1949. - Nr.24. - P. 144. -Parašas: "Žiburių" Leidėjas ir Redakcija.

550. Girnius, Juozas. Kazys Šapalas - "Židinio" organizatorius [1903.03.11-1982.09.14] // 1983. - Nr.l. - P.68-69: portr., iliustr.

551. Jurkus, Paulius. Tvirtėjantys žingsniai: [Apie žurn. "Žingsniai", Nr.3(ll)] // 1948. - Nr.10. - P.34. -Parašas: A.Džiugėnas.

552. Pretenzingi žvilgsniai: [Apie tęst. leid. "Žvilgsniai" 1947 m. 3-iąjį numerį] // 1947. - Nr.7. - P.328-329. -Parašas: A.Džiugėnas.

553. Mikulėnas, Algirdas. Naujų kelių ilgesys arba žvilgsnis į "Žvilgsnius": [Apie leid. 1948 m. 4-ąjį numerį] // 1948. - Nr.16/17. - P.327-328.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai