Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ DAILĖ [3346-3378] PDF Spausdinti El. paštas
Alseikaitė-Gimbutienė M. Gintaro keliai priešistoriniais laikais. - Žr.8474.

3346. Andriekus, Leonardas. Adomo Galdiko lietuvių dailės galerija [Niujorke: Atidaryta 1976 m. geg. 9 d.] // 1976. - Nr.6. - P.273-275: iliustr.; Taip pat iliustr. p.249, 256, 264, 265.

3347. Apie lietuvį menininką kūrėją: [Mintys apie dailės paskirtį] // 1960. - Nr.4. - P.178-179: portr. - P a r a š a s: V.

3348. Baronas, Al[oyzas]. Autoritetas ir tiesa: [Diskus, str. dėl dailės kūrinių vertinimo] // 1953. - Nr.l. - P.45.

Brazdžionis B. Maironio portretai. - Žr.6814.

3349. Kazokienė, Genovaitė. Valerijos Čiurtionytės-Karužienės mirties metinėse: [Apie susitikimus su dailėtyrininke] // 1983. - Nr.6. - P.407-409: portr.

3350. Gimbutas, Jurgis. Lietuvos menotyros kūrėjui 80 metų: [Apie Paulių Galaunę] // 1970. - Nr.l. - P.38-40: portr.

3351. Žemaitytės monografija apie Galaunę // 1989. - Nr.3. - P.234-235. -
Rec. kn.: Žemaitytė, Zita. Paulius Galaunė: Monogr. / Iliustr. Saulius Chlebinskas. -V.: Vaga, 1988. - 244 p., 28 iliustr. lap.

3552. "Paulius Galaunė mirė [1988 m.] spalio 18 d. Kaune": [Žinutė] // 1988. -Nr.4. - P.295. - (Mūsų buityje).

3353. Girnius, Juozas. Meno tautiškumo klausimu; [Mintys iš simp. "Ko ieškoma lietuvio dailininko darbuose", N.Y., 1972.12.02] // 1973. - Nr.3. - P.l 1-119.

3354. Goštautas, Stasys. Ko ieškome iš lietuvio dailininko?: [Mintys iš simp. "Ko ieškoma lietuvio dailininko darbuose", N.Y., 1972.12.02] // 1973. - Nr.3. - P.l 19, 122-123.

3355. Jonynas, Vytautas K. Dėl Al.Barono "Autoritetas ir tiesa": [Replika dėl str., išsp. "Aiduose", 1953, Nr.l] // 1953. - Nr.2. - P.93-94.

3356. Organizuokime meninę saviveiklą: [Mintys apie liet. dailininkų veiklą
Vokietijoje] // 1947. - Nr.8. - P.360-361: iliustr.
Jurkus P. Lietuvos dalelė prie Atlanto. - Žr.1196.

Viešpaties atsimainymo bažnyčia Maspethe. - Žr.1197.

3357. Korsakaitė, Ingrida. Lietuvių išeivijos dailės apybraižos prospektas: [Pristatomi rengiamos knygos aut.: I.Korsakaitė, Viktoras Liutkus, Laima Laučkutė, Liudvika Žeruolytė: Nurodomos jų str. temos] // 1990. - Nr.3. - P.247-248.

3358. Kriaučiūnas, Juozas. Mindaugo pilis Putname [pastatyta kun. StYlos pastangomis: Skulptūra V.Kašubos, mozaik. paveikslai A.Kašubienės, vitraž. langai A.Elskaus] // 1990. - Nr.4. - P.318-320: iliustr.

3359. Lapė, Pranas. Tarnaujantis menas: [Apie okup. Lietuvos dailės konjunktūriškumą] // 1976. - Nr.2. - P.53-54, 56-57: portr.

3360. Lietuviai dailininkai Australijoje: [Apie dail. Vincą Jomantą, Vladą Meškėną, Ievą Pocienę, Vaclovą Ratą, Henriką Šalkauską, Leoną Urboną, Teisutį Zikarą] // 1964. - Nr.9. - P.423-424. - P a r a š a s: N.N.

3361. Lietuviai dailininkai vokiečių meno žurnaluose: [Žinutė apie publikacijas bei iliustr.] // 1948. - Nr.19. - P.431.

3362. Menininkai kuria: [Apie meno kolektyvą "Sietynas": Minimi dail. Č.Janusas, Vl.Vijeikis, žurn. Kolakonis, Alg.Kačanauskas, V.Kasniūnas. Viurcburgas] // 1945. -Nr.5. - P.4-5. - Parašas: M.S. - (Margasis mūsų gyvenimas).

3363. Pašto ženklo konkursas: [Skelbia Lietuvos krikščionybės jubiliejaus minėjimo k-tas. Čikaga, 1985 m.] // 1985. - Nr.5. - P.339.

3364. Pilka, Stasys. Naujasis lietuviškas ex-libris: KZ nukankinto Viktoro Cimkausko atminimui: [Minimi G.Bagdanavičius, M.Bulaka, P.Galaunė, A.Galdikas, V.K.Jonynas, A.Tamošaitis: Su reprod.] // 1947. - Nr.6. - P.260-263.

3365. Premija už dailę: [LA Menininkų klubas skelbia dailės konkursą, skirtą 1941-1950 m. liet. sukilimui ir partizanų kovoms pavaizduoti] / LA Menininkų klubo v-ba, Čiurlionio Galerijos direkcija // 1963. - Nr.5. - P.230.

3366. Rėklaitis, Povilas, dr. Lietuvos pranciškonų-bernardinų meno istorijos programa XVIII amžiaus "Provincia Lituana" žemėlapio perspektyvoje: [Žml. sukūrė graf. Hiršas Leibovičius apie 1760 m.: Aptariamas Lietuvos bažnyčių menas] // 1982.
- Nr.6. - P.429-442: žml., iliustr., portr., faks. - Išnašos: 60 pavad.

3367. Nežinomas 17-to amžfaus vario raižinys su lietuvišku užrašu:
[Įklijuotas D.Kleino kn. "Naujos giesmju knygos", išsp. Karaliaučiuje 1666 m.] // 1964. - Nr.2. - P.61-65. - Išnašos: 23 pavad.

3368. Prie Šv.Kazimiero ikonografijos: Pagrindai ir nauji duomenys // 1984.
- Nr.3. - P.146-153: iliustr.; Nr.4. - P.208-214: iliustr. - Išnašos: 55 pavad.

3369. Šv.Kazimiero paveikslo Viduklės bažnyčioje ikonografinė kilmė //
1987. - Nr.l. - P.21-25: iliustr. - Dokumentacija: 18 pavad.

3370. [Girnius, Juozas]. Dr. Povilas Rėklaitis: [Apie Vokietijoje gyvenantį menotyrininką] // 1985. - Nr.4. - P.256. -Parašas: J.G.

3371. [Vizgirda, Viktoras]. Dr. P.Reklaičio moksliniai darbai Vokietijoje: [Trumpai apie įžymų menotyrininką] // 1959. - Nr.5. - P.224. - Parašas: V. V.
Skuodytė D. Lietuvos dailė socialistinio realizmo kontekste. - Žr.293.

3372. Šileikis, Mikas. Čiurlionio Galerija ir jos sukaktis: [Įkurta 1957 m. spal.
20 d. T. Jėzuitų Jaunimo Centre] // 1961. - Nr.2. - P.91-93: iliustr.
Dailės sekcija. - Žr.241.

3373. Šešių menininkų skirtingi keliai: [Apie tapyt. Jadvygą Dobkevičiūtę-
Paukštienę, tapyt. Povilą Kaupą, keramikę Eleonorą Marčiulionienę, skulpt. Balį Milaknį, tapyt. Bronių Muriną] // 1959. - Nr.10. - P.456-457.

3374. "Jonas Umbrasas, nusipelnęs meno veikėjas, mirė 1988 m. gruodžio 2 d.
[Vilniuje}...": [Žinutė] // 1989. - Nr.2. - P.44. - (Mūsų buityje).
Urbaitytė E. Išeivijos lietuvių dailininkų pasirinkimai, galimybės, galvosūkiai. - Žr.294.

3375. Visiems lietuviams dailininkams: [Kvietimas dalyvauti 1863-1941-1950 m. sukilimų ir partizan. kovų atžymėjimo meno parodoje ir konkurse] / Liet. Am. menininkų klubo ir Čiurlionio galerijos vadovybė // 1964. - Nr.l. - P.47.

3376. Vizgirda, Viktoras. Lietuvių dailė [Lietuvių] enciklopedijos XV tome (Bostonas, 1968): [Apie dr. J.Griniaus str. "Istorinė lietuvių dailės apžvalga"] // 1969. - Nr.l. - P.39-41.

3377. Lietuvių dailės vingiai: [Pokario okup. Lietuvos dailė:
P.Aleksandravičius, V.Antanavičius, R.Antinis, K.Bagdonas, R.Bičiūnas, V.Ciplijauskas, M.Cvirkienė, J.Čeponis, S.Džiaukštas, V.Gečas, R.Gibavičius, A.Gudaitis, L.Gutauskas, GJokūbonis, SJusionis, R.Kalpokas, L.Kazokas, J.Kėdainis, V.Kisarauskas, S.Kisarauskienė, V.Klemka, S.Krasauskas, V.Mackevičius, A.Martinaitis, Jonas Mikėnas, A.Motiejūnas, A.Petrulis, I.Piekuras, P.Porutis, A.Stasiulevičius, A.Steponavičius, L.Surgailis, A.Švažas, A.Švėgžda, L.Tuleikis, V.Valius, S.Valiuvienė, S.Veiverytė, V.Vildžiūnas, B.Žilytė] // 1979. - Nr.8. - P.336-344: iliustr.

3378. Naujos apraiškos Lietuvos dailėje: [Aptariama paskutinių penkerių
metų Lietuvos dailininkų kūryba: Su reprod.] // 1967. - Nr.7. - P.301-309.
Žoromskis K. Tautinio meno esmė ir jo reikalingumas tremtyje. - Žr.244.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai