Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Bendros dailės parodos [3379-3416] PDF Spausdinti El. paštas
3379. Aistis, Jonas. "Literaturnaja gazeta" dergia mūsų meną: [Apie Kamenskio str., išsp. 1950 m. rugs. 5 d., kuriame kritikuojama soviet. dešimtmečiui skirta apžvalg. liet. dailės paroda] // 1951. - Nr.l. - P.38-39.

3380. Andriekus, Leonardas. Dailės paroda New Yorke [Vasario 16-osios proga: Dalyvavo D.Andriuška, J.Bagdonas, I.D.Griežė-Treinienė, V.Ignas, Č.Janušas, P.Jurkus, V.Krištolaitytė, I.Laurinaitienė, N.Macelytė, A.Montvydas, M.Paškevičius, T.Petraitis, D.Ramanauskas, E.Rastonienė, B.Raugaitė, G.Raugienė, J.Rūtenis, J.Sodaitis, E.Urbaitytė, V.Ūselienė, Z.Ūselis, I.Vakselytė-Nemickienė, R.Vilimienė, V.Vilkutaitytė-Gedvilienė, A.Vitkauskaitė-Merker, V.Vizgirda, L.Židonytė, M.Žukauskienė. Eksponuoti A.Galdiko ir P.Puzino darbai] // 1971. - Nr.4. - P.178.

3381. Rudens sezono dailės parodos Kultūros Židinyje New Yorke: [Trumpai
aptariamos Vandos Balukienės, Vytauto Igno, Elenos Kepalaitės, Prano Lapės, Anastazijos Tamošaitienės kūrinių parodos] // 1981. - Nr.6. - P.406-407. -Parašas: L.A.
3382. Baniūnas, Antanas. Lietuvos dailininkų paroda Niujorke (Rugs.23-24 d.) [1989 m.: Dalyvavo Balinskas, V.Gečas, B.Gražys, Griškevičius, A.Gudaitis, D.Ivanauskaitė, Kepežinskas, Stančikaitė, L.Surgailis, M.Vilutis] // 1989. - Nr.4. -P.306-309: iliustr.

3383. Bialopetravičienė, Laima. Išeivių dailė Lietuvoje: [Str. iš "Literatūros ir meno", 1988 m. rugs. 3 d.: Apie apžvalg. parodą Vilniuje, kurioje eksponuoti 76 dailininkų darbai] // 1988. - Nr.4. - P.288-289.

3384. [Dainauskas, Jonas]. Kaimo darbų vaizdai: [Dailės paroda Čikagoje, Čiurlionio galerijoje, 1985 m. bal. 12-21 d.: Dalyvavo Dalia Ancevičienė, Ringailė Jonynaitė-Zotovienė, Romualdas Povilaitis, Magdalena Birutė Stankūnienė,Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė] // 1985. - Nr.6. - P.396: iliustr. -Parašas: J.Dain.

3385. Devenis St. Pamokslas Lietuvos dailininkams: [Krit. pastabos apie 1950 m. pradžioje Vilniuje surengtą liet. dailininkų kūrinių parodą] // 1950. - Nr.7. - P.333.

3386. Freiburgo Ecole des arts et metiers mokinių darbų metinė paroda: [Bielskis (A.Elskis), J.Daugvila, V.Dragūnavičius, Draugelienė, Gajda, Grėbliūnas, BJameikienė, V.Kanytė, A.Kurauskas, A.Laucevičiūtė, R.Modzeliauskas, A.Mončys, Pivoriūnas, J.Šapkus, E.Urbaitytė, R.Veselauskas, H.Žobakas. 1949 m. rugpjūtis] // 1949. - Nr.24. - P.135-136. -Parašas: D.G.Š.

3387. Gera reprezentacija: Vokiečiai apie liet. dailės parodą Freiburge: [Atsiliepimai apie P.Augiaus, V.KJonyno, V.Petravičiaus, T.Valiaus kūrybą] // 1947. - Nr.l. - P.34-35.

3388. Goštautas, Stasys. Dailės paroda ir lietuvių menas: [Paroda skirta 2-ajam JAV ir Kanados liet. kultūros kongr., Čikaga, 1962 m. lapkr. 21-25 d.: Plačiau aptarta A.Galdiko, V.Igno, V.K.Jonyno, V.Kasiulio, A.Marčiulionio, R.Matuzonytės-Ingelevičienės, J.Paukštienės, V.Petravičiaus, K.Račkaus, J.Rimšos, K.Zapkaus, R.Viesulo, T.Valiaus, V.Vizgirdos] // 1963. - Nr.2. - P.79-83: portr., iliustr.

3389. Jautokaitė, Saulė. Lietuvių dailės instituto meno paroda [Čikaga, 1980 m. vas. 22 d.: Dalyvavo M.Ambrozaitienė, A.Ambrazaitytė, V.Balukienė, A.Dargis, J.Daugvila, P.Domšaitis, I.Gražutis, V.Ignas, BJameikienė, J.Kelečius, E.Kubbos, E.Marčiulionienė, A.Marčiulionis, J.Marks, R.Matuzonytė-Ingelevičienė, J.Mieliulis, R.Mozoliauskas, Br.Murinas, J.Paukštienė, V.Petravičius, Z.Sodeikienė, H.Šalkauskas, A.Valeška, R.Viesulas, V.Vizgirda, K.Žvironas, G.Žumbakienė] // 1980. - Nr.2. -P. 109.

3390. Lietuvių menininkių darbų paroda Chicagoje [1977 m. lapkr. 18 d.:
Dalyvavo Vanda Aleknienė, Marija Ambrozaitienė, Dalia Ancevičienė, Rasa Arbaitė, Ilona Avižienytė-Peterienė, Vanda Balukienė, Nijolė Banienė, Vilija Aleksandra Eivaitė, Teresė Idzelytė-Beržinskienė, Regina Jautakaitė, Aleksandra Kašubienė, Elena Kepalaitė, Vida Krištolaitytė, Eleonora Marčiulionienė, Janina Marks, Regina Matuzonytė-Ingelevičienė, Marytė Meškauskienė-Gaižutienė, Kristina Montvidas Kutkus, Giedrė M. Montvila, Ina Nenortienė, Jadvyga Paukštienė, Marija Petrauskaitė, Donna Rhae Marder, Eugenija Rastonienė, Sesuo Mercedes, Ina Skardytė-Kozel, Stasė Smalinskienė, Vida Stankienė, Magdalena Stankūnienė, Marytė Strasevičiūtė, Ada Sutkuvienė, Irena Šimkienė, Elena Urbaitytė, Nijolė Vedegytė-Palubinskienė, Henrieta Vepštienė, Giedrė Žumbakienė] // 1978. - Nr.l. - P.47-48.

3391. Jonynas, Vytautas K. Lietuviai dailininkai Corcoran dailės galerijoje
[Vašingtonas, 1973 m. rugp. 10 - rugs. 5 d.: Parodoje dalyvavo Dalia Aleknienė, Adomas Galdikas, Vytautas Ignas, Vytautas K.Jonynas, Irena Mitkutė, Viktoras Petravičius, Zita Sodeikienė, Kazys Varnelis, Romas Viesulas, Vytautas O.Virkau, Viktoras Vizgirda, Kazimieras Žoromskis] // 1973. - Nr.8. - P.372-374.

3392. Jurkus, Paulius. Dailės paroda Čikagoje [Morrison viešbutyje, 1957 m. liep. 1-14 d.: Dalyvavo A.Cooper-Skupas, A.Galdikas, T.Galinionis, B.Gedvilienė-Vilkutaitytė, Č.Janušas, V.KJonynas, A.Kairys (iš Brazilijos), J.Kaminskas (miręs), V.Kašubą, Z.Kolba, J.Lukošienė, E.Marčiulionienė, M.Markulis, B.Milaknis, R.Mozoliauskas, Br.Murinas, N.Palubinskienė-Vedegytė, J.Paukštienė-Dobkevičiūtė, J.Pautienius, J.Penčyla (iš Kolumbijos), P.Puzinas, V.Raulinaitis, D.Sakalauskaitė, Sesuo M.Mercedes, V.Stančikaitė-Abraitienė (iš Brazilijos), M.Šileikis, Ig.Šlapelis (miręs), A.Tamoliūnas, G.Trečio kaitė, J.Tričys, V.Vaičaitis, V.Vait[i]ekūnas, V.Varneckaitė, VLVijeikis, E.VValaitis, VV.VVitkus, RŽukaitė] // 1957. - Nr.7. - P.328-329.

3393. Lietuvių Dailės Instituto paroda Freiburge; DP paroda Amsterdame
ir Hagoje; Lietuvių dailės paroda J.A.Valstybėse; Paroda Romoje: [Zinutės: Parodose dalyvavo P.Augius, J.Bakis, A.Dargis, A.Galdikas, V.K.Jonynas, P.Kaufmanas, V.Petravičius, V.Ratas, A.Vaičaitis, A.Valeška, T.Valius, L.Vilimas, V.Vizgirda, T.Zikaras] // 1949. - Nr.23. - P.91-92. - (Menas).

3394. Religinio meno paroda Čikagoje [1956 rrT. kovo 11-30 d.: Dalyvavo
P.Augius, K.Bačkus, J.Bakis, A.Dargis, J.Daugvila, P.Dzegoraitis, A.Elskus, V.Ignas, B.Jameikienė, V.Kasiulis, Z.Kolba, A.Kurauskas, L.Mickas, B.Milaknis, R.Modzeliauskas, A.Mončys, A.Pagalytė, J.Paukštienė, V.Petravičius, V.Raulinaitis, D.Sakalauskaitė, Sesuo M.Mercedes, J.Šapkus, A.Šermukšnis, A.Tamošaitienė, J.Tritis, T.Valius. A.Valeška, R.Viesulas, A.Vitkauskaitė-Merker, V.Virkau, V.Vizgirda ir kt.] // 1956. - Nr.6. - P.279-282: iliustr.

3395. Kezys, Algimantas. "Dailė 90" - subjektyvus dailininkų žvilgsnis: [Apie jungt. parodą, atidarytą Čikagoje 1990 m. vas. 23 - kovo 4 d.: Dalyvavo Vanda Aleknienė, Rasa Arbaitė, Edmundas Arbas, Jūratė Bitgelis-Silverman, Ilona Brazdžionienė-Kerr, Jūris Čiurlionis, Alfonsas Dargis, Ona Dokalskaitė-Paskevičienė, Aleksandra Vilija Eiva, Marytė Gaižutienė, Elena Gaputytė, Pranas Gasparonis, Gerlad Gedekes, Leeka Gruzdeff-Kraucevičiūtė, Emilijus Holenderis, Vytautas Ignas, Katarina Ivinskas, Jurgis Janavičius, Susana Juknaitė, Danguolė Jurgutienė, Jonė Karuža, Daiva Karužaitė, Donald Karwelis, Klaudija Katinaitė, Ivona Kazlauskas-Jepsen, Elena Kepalaitė, Pijus Kijauskas, Kęstutis Kizevičius, Lydia Koklys-Vaitkus, Vida Krištolaitytė, Yonė Kvietytė-Young, Elena Marčiulionienė, Aleksandras Marčiulionis, Janina Marks, Juozas Mieliulis, Žibuntas Mikšys, Everret Misunas, Edita Nazaraitė, Nijolė Palubinskienė, Jadvyga Paukštienė, Andrius Plioplys, Dalia Ramanauskas, Valentinas Ramonis, Irena Raulinaitienė, Vytas Sakalas, Rūta ir Edmondas Salikai, Sesuo Mercedes, Laima Simanavichus, Zita Sodeikienė, Magdalena Stankūnienė, Andrius Stankus, Marija Strasevičius, Jurgis Šapkus, Veronika Švabienė, Otis Tamašauskas, Anastazija Tamošaitienė, Antanas Ulevičius, Kostas Ulevičius, Eugenija Valiūnienė, Akvilė Zavišaitė, Konstantinas Žardalevičius, Ingalill Žukauskienė, Giedrė Žumbakienė] // 1990. - Nr.3. - P.209-216: iliustr.
3396. Kučėnienė, Dalia. Atgimimo šviesa: LB Kultūros tarybos pirm. D.Kučėnienės žodis Vl-ajame Mokslo ir kūrybos simpoziume, atidarant dailės parodą
// 1990. -Nr.l.- P.67-68.

3397. Laucevičiūtė, Aleksandra. Lietuvių meno paroda Niujorke [1958 m. rugp.23 - rugs. 21 d., Riverside muziejuje: Dalyvavo P.Augius, M.Balkus, A.Dargis, M.V.Dobužinskis, A.Elskus, A.Galdikas, V.Ignas, V.KJonynas, V.Kasiulis, V.Kašuba, P.Kiaulėnas, R.Matuzonytė-Ingelevičienė, M.Paškevičius, J.Paukštienė, V.Petravičius, G.[Jurgis] K.Račkus, V.Ratas, H.Šalkauskas, A.Tamošaitienė, T.Valius, R.Viesulas, V.Vilimas, K.Žoromskis] // 1958. - Nr.10. - P.472-473.

3398. "Lietuvių Dailės paroda Vasario 16-osios proga surengta New Yorke Kultūros židinyje vasario 26-27 d. Savo kūrinius išstatė 30 dailininkų...": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P. 144. - (Mūsų buityje).

3399. Lietuvių dailininkų darbų paroda Mūnchene [numatoma 1945 m. gruod. 16 d.: Žinutė] // 1945. - Nr.6. - P.8.

3400. Lietuvių meno paroda [Čikaga, 1957 m.: Žinutė] // 1957. - Nr.3. - P.143.

3401. Lietuvių paroda Augustdorfe [1949 m. rugs. 8 d.: Dalyvavo J.Paukštienė ir Tritis: Žinutė] // 1949. - Nr.25. - P.192. - (Įvykiai ir žmonės).

3402. New Yorko dailininkų sąjungos paroda [skirta N.Y liet. dailininkų s-gos 20-mečiui: Dalyvavo O.Dokalskaitė-Paškevičienė, A.Elskus, Irena Griežė, V.Ignas, R.Ingelevičienė, Č.Jonušas, V.Kašuba, A.Kašubienė, E.Kepalaitė, G.Krasauskaitė-Dragunavicienė, V.Krištolaitytė, Pr.Lapė, N.Macelytė, M.Paškevičienė, Alyja Paškevičiūtė, E.Urbaitytė, R.Viesulas, V.Vizgirda, K.Žoromskis] // 1973. - Nr.2. -P.86. - Parašas: Dgv.

3403. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Freiburgo "Ecole des arts et metiers" mokinių darbų paroda [1948 m. liep. 18-24 d.: Dalyvavo J.Bakis, J.Daugvila, V.Ignatavičių s, A.Marčiulionis, Milaknis, A.Mončys, V.Raulinaitis, V.Simankevičius, A.Tamošaitis, A.Valeška, T.Valius, Veselauskas, Veščiūnaitė] // 1948. - Nr.20. - P.481-482. -Parašas: Alg.Vambra.

3404. - Lietuvių dailės instituto paroda Freiburge [1949 m. kovo 15 d.:
Dalyvavo P.Augius, A.Dargis, V.Petravičius, A.Vaičaitis, A.Valeška, T.Valius, V.Vilimas, V.Vizgirda, T.Zikaras] // 1949. - Nr.24. - P.134-135. -Parašas: Algirdas Vambra.

3405. Normantas, Jurgis. Pirmoji Lietuviško meno paroda Brazilijoje [San Paulo, 1952 m. kovo 17 d.: Dalyvavo M.Ivanauskas, A.Kairys, Kasperavičius, Vlada Stančikaitė-Abraitienė] // 1952. - Nr.5. - P.238-239.

3406. Parodos Paryžiuj ir New Yorke: [Paryžiuje - V.K. Jonynas, Niujorke - liet. dailininkai: Žinutė] // 1949. - Nr.26. - P.242. - (Įvykiai ir žmonės).

3407. Poželaitė-Davis, įso Ida I. Australijos dailininkų pomirtinė meno paroda: [Henriko Šalkausko, Adomo Vingio, Leono Žygo paveikslai ir Lidijos Šimkutės-Pocienės ekslibrisų rinkinys. Adelaidė] // 1981. - Nr.2. - P.l 18-119: iliustr.
Prunskis J. Lietuvių dienos Chicagoje. - Žr.1780.

3408. Rimvydas V. Baltijos tautų dailininkų paroda Tiubingene: [Dalyvavo ir liet. dailininkai Eug.Kulvietis, J.Mackevičius, M.Markulis, Br.Murinas, Mind.Nasvytis, Teof.Petraitis: Žinutė] // 1946. - Nr.12. - P.232. - (Kultūr. naujienos).

3409. Stončiūtė, Danguolė. Vasario šešioliktosios paroda Čikagoje [1974 m.: Dalyvavo P.Augius, V.Balukienė, H.Blyskis, B.Bulotaitė, J.Dagys, A.Dargis, P.Gailius, A.Galdikas, V.Ignas, V.KJonynas, V.Kasiulis, J.Kaupas, J.Kelevičius, V.Krištolaitytė,
P.Lapė, E.Marčiulionienė, A.Marčiulionis, I.Mickūnienė, R.Mozoliauskas, B.Murinas, N.Palubinskienė, J.Paukštienė, V.Petravičius, V.Ratas, Z.Raulinaitis, Skuodaitė, Z.Sodeikienė, E.Urbaitytė, T.Valius, [A.] Vesčiūnaitė, R.Viesulas, V.Virkau, V.Vizgirda, K.Zapkus, K.Žoromskis, CŽumbakienė] // 1974. - Nr.4. - P.177-178.

3410. Šileikis, Mikas. Čikagos jungtinė dailės paroda [Čiurlionio galerija, 1972
m. vas. 12-20 d.: Dalyvavo 26 dailininkai: D.Aleknienė, A.Balukas, V.Balukienė,
A.Marčiulionis, J.Marks, Barbora Morkūnienė, J.Paukštienė, J.Pautienius, A.Skupas-
Cooper, Z.Sodeikienė, M.B.Stankūnienė, A.Sutkuvienė ir kt.] // 1972. - Nr.3. - P.109.

3411. Į 1983 metų dailę žvelgiant: Pasaulio liet. dailės paroda [Čikaga,
1983 m. birž. 26 d.] // 1984. - Nr.l. - P.54.
3412. - Religinio meno paroda Čikagoje: [2-oji, 1964 m. kovo 7-15 d.:
Dalyvavo D.Buračas, M.Ivanauskas, RJautakaitė, Z.Kolba, V.Krištolaitytė, J.Mieliulis, J.Monkutė-Marks, R.Mozoliauskas, I.Pacevičiūtė, J.Pautienius, A.Petrikonis, J.K.Račkus, V.Ramonis-Ramonaitis, A.Rūkštelė, Seselė M.Mersedes, A.Skuodaitė, A.Trinkūnas, VI.Vaičaitis, VI.Vaitiekūnas, A.Varnas, CŽumbakienė] // 1964. - Nr.4. - P.192-194: iliustr.
3413. Tremtinių paroda Paryžiuje [1949 m. liep. 9-30 d.d.: Dalyvavo P.Augius, A.Galdikas, V.KJonynas, V.Petravičius, V.Ratas, A.Valeška, T.Valius, V.Vizgirda: Žinutė] // 1949. - Nr.24. - P.136.

3414. Viesulas, Romas. Penktoji dailės paroda New Yorke [1974 m. vas. 9-17 d.: Dalyvavo Albinas Elskus, Irena D.Griežė, Regina Ingelevičienė, Paulius Jurkus, Gražina Krasauskaitė-Dragūnavičienė, Vida Krištolaitytė, Pranas Lapė, Ona Paškevičienė, Mykolas Paškevičius, Jadvyga Paukštienė, Jonas Rūtenis, Juozas Sodaitis, Elena Urbaitytė, Aleksandra Vitkauskaitė-Merker, Kazimieras Žoromskis -viso 44 dailininkai: Su red. prier. apie premijas I.D.Griežei, R.Ingelevičienei, PJurkui, V.Krištolaitytei, P.Lapei, O.Paškevičienei, J.Paukštienei, J.Rūteniui, J.Sodaičiui, A.Vitkauskaitei-Merker, K.Žoromskiui] // 1974. - Nr.3. - P.135-138: portr.

3415. Vizgirda, Viktoras. Lietuvių dailės instituto jubiliejinė paroda [Čikaga, 1969 m. vas. 15-23 d.: Dalyvavo J.Akstinas, P.Augius, J.Bakis, A.Dargis, J.Daugvila, V.Ignas, B.Jameikienė, V.Kasiulis, P.Kaupas, P.Kiaulėnas, A.Kurauskas, V.Petravičius, V.Ratas, A.Vaičaitis, A.Valeška, T.Valius, L.Vilimas, J.Vienožinskis, V.Vizgirda] // 1969. - Nr.4. - P.175-176.
3416. Parodos, premijos ir meno kritika: [Apie 1975 m. pr.surengtas liet.
dailininkų parodas Niujorke, Čikagoje] // 1975. - Nr.5. - P.227-230: iliustr.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai