Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [3417-3426] PDF Spausdinti El. paštas
3417. Čiurlionio Galerijos bendras vaizdas; Čiurlionio Galerijos 3-jų metų minėjimo prezidiumas ir L. Kolekcionierių meno parodos laimėtojai: Z.Kolba, inž. VJonynas su žmona, tėv. B.Markaitis, kons. dr. P.Daužvardis, dr. K.Drangelis; Z.Kolba įteikia inž. V Jonynui I premiją: [3 nuotr.] // 1961. - Nr.2. - P.92, 93.

3418. Dailininkės, dalyvavusios [1985 m.] bal. 12-21 d. parodoje Jaunimo centre, Chicagoje ir svečiai: Magdalena B.Stankūnienė, Vincas Likas, Dalia Ancevičienė, Danguolė Jurgutienė, Vanda Balukienė, Petras Aleksa // 1985. - Nr.6. - P.396.

3419. Dalis svečių, A.Galdiko parodą atidarant New Yorke: De Grandprey, A.Vitkauskaitė-Merker, Arbit Blatas, galerijos savininkas Feigl, A.Galdikas, A.Novickas, M.Galdikienė, A.Kašubienė, p.Kachaturian, V.Kašuba, Kairiūkštytė-Balčiauskienė, PJurkus [1956 m.] // 1956. - Nr.2. - P.92.

3420. Didžiojoj salėj [A.Galdiko galerija] prie A.Mončio skulptūros "Dialogas": Stepas Zobarskas, prov. T. Jurgis Gailiušis, T. Leonardas Andriekus, Antanas Vaičiulaitis, Viktoras Vizgirda // 1976. - Nr.6. - P.264.

3421. Lietuvių Fondo dailės premijos jury komisija: Pranas Lapė, Romas Viesulas, Viktoras Vizgirda, Albinas Elskus // 1977. - Nr.6. - P.280.

3422. Meno parodos atidarymas: V.Vizgirda, prel. PrJuras, prel. M.Krupavičius, vysk. V.Brizgys, prel. J.Balkūnas, J.Kajeckas, vysk. V.Padolskis, V.Sidzikauskas, V.Meilus, St.Barzdukas, J.Šlepetys [1958 m., Rivederse muziejus] // 1958. - Nr.8. -P.372.

3423. Meno šventės programos dalyviai: PJurkus, A.Vaičiulaitis, D.Sadūnaitė, prov. T. J.Gailiušis, G.Čapkauskienė, L.Andriekus, A.Kepalaitė, V.Vizgirda: [A.Galdiko liet. dailės galerijos atidaryme] // 1976. - Nr.6. - P.273.

3424. Nepriklausomieji: Liudas Truikys, Adolfas Valeška, Antanas Samuolis, Viktoras Vizgirda, Leonardas Kazokas // 1980. - Nr.3. - P.139.

3425. Religinio meno parodos Čikagoje rengėjai: Kun. A.Stasys, inž. Mik. Ivanauskas, inž. A.Rudis, prel. I.Albavičius, K.Kleiva, J.Pabedinskas [1964 m.] // 1964. - Nr.4. - P.193.

3426. 1938 metų Valstybinės dailės premijos laureatai: Paulius Augius, Antanas Gudaitis, Petras Rimša, Viktoras Vizgirda, Juozas Bagdonas // 1981. - Nr.5.- P.337.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai