Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kūrinių reprodukcijos ir straipsniai apie dailininkus, jų nuotraukos [3432-5040] PDF Spausdinti El. paštas
Straipsnis
Kūrinių reprodukcijos ir straipsniai apie dailininkus, jų nuotraukos [3432-5040]
3500
3700
3900
4100
4300
4500
4700
4900
Visi puslapiai
3432. Aleknienė, Dalia. VI b: (Raiž., 1973) // 1973. - Nr.8. - P.367.

3433. Aleksa, Petras. Politikas: (Skulptūra) // 1966. - Nr.5. - P.218. 3434. Forma: [Skulptūra] // 1988. - Nr.l.-4-as virš. p.

3435. [Pajaujis, Jonas]. Gavo premiją: [1952 m. Vašingtone amer. dailininkų parodoje liet. dail. Jonas Aleksandravičius už išstatytą portr. gavo antrąją premiją: Žinutė] // 1953. - Nr.6. - P.287. -Parašas: J.P.

3436. Aleksandravičius, Petras. Žemaitės paminklo fragmentas // 1967. - Nr.7. - P.303.

3437. Daina: (Kalin. varis, 1969) // 1971. - Nr.3. - 1-as virš. p.

3438. Pavasaris: [Skulptūra] // 1976. - Nr.3. - 4-as virš. p.

3439. Lietuvių bteratūros klasikas Vincas Krėvė, nuo kurio gimimo šiemet
suėjo 100 metų: Bareljefas: (Bronza) // 1982. - Nr.4. - P.233.

3440. Ambrozaitienė, M[arija]. Pavasaris: (Litografija) // 1966. - Nr.5. - P.219.

3441. Motina ir vaikas: (Litografija) // 1969. - Nr.8. - P.343.

3442. Geltonas takas: (Emalis ant vario); Senas gluosnis: (Vario raiž.);
Mėlynoji mergaitė: (Emalis ant vario); Vertigo: (Vario raiž.) // 1976. - Nr.l. - 1-as virš. p., p.12, 23.

3443. Ancevičienė, Dalia. Ūkiai // 1977. - Nr.10. - P.456.

3444. Aneliūnaitė, Danutė. Žemė erdvėje: (Aliejus) // 1966. - Nr.7. - P.299.

3445. Antanavičius A. Kompozicija // 1979. - Nr.8. - P.336.

3446. Antanavičius, Valentinas. IŠ Vilniaus legendų: [Tapyba] // 1971. - Nr.8. -
P.360.

3447. Antinis, Robertas. Paminklo projektas // 1971. - Nr.3. - P.121.

3448. Arbaitė, Rasutė. Pyktis: (Tempera); Natiurmortas // 1968. - Nr.6. - P.266, 279.

3449. Rytmečio fantazija: (Spalv. grafika) // 1971. - Nr.3. - P.125.

3450. Arbas, Edmundas. Rūpestis: (Spalv. litografija) // 1977. - Nr.l. - P.23.

3451. šeima: Spalv. grafika // 1978. - Nr.3. - P. 102.

3452. Motina: (Spalv. grafika) // 1978. - Nr.7. - P.293.

3453. Edmundas ir Alė Rūta Arbai: Šaržas, spalv. grafika // 1987. - Nr.l. -
P.34.

3454. [Vizgirda, Viktoras]. Astrausko skulptūros ir Juodvalkio fotografijos: [Romo
Astrausko ir Uosio Juodvalkio kūrinių paroda Bostone, 1968 m. kovo 9-10 d] // 1968.
- Nr.5. - P.230: iliustr. -Parašas: V.Vzg.

3455. Audronytė-Variakojienė, Aldona. Šaltinio ritmas: (Aliejus) // 1977. - Nr.5.
- P.227.
* * *

3456. Andriekus, Leonardas. Naujas vardas lietuvių dailėje: [Aldnos Audronytės-Variakojienės tapybos darbų paroda Čikagoje, Čiurlionio galerijoje, 1976 m. lapkr. 12-21 d.]// 1977. - Nr.5. - P.230.

3457. Augius-Augustinavičius, Paulius. Medžio raižinys iš "Eglės žalčių karalienės" // 1946. - Nr.12. - P.214.

3458. Iliustracija: (Medžio raiž.) // 1947. - Nr.l. - P.7.

3459. Pasakos iliustracija: (Medžio raiž.) // 1947. - Nr.3. - P.l 18.

3460. Ex libris [Stasys Pilka]: (Medžio raiž.) // 1947. - Nr.6. - P.262.

3461. "Eglės, žalčių karalienės" iliustracijos: (Medžio raiž.) // 1947. - Nr.9.
-P.398, 411.

3462. Kraujo puta: (Medžio raiž.) // 1948. - Nr.l8. - 4-as virš. p.

3463. "Į kalnus" (Žemaičių Kalvarija) // 1950. - Nr.l. - P.7.

3464. Žemaitija // 1950. - Nr.3. - P.121.

3465. Ornamentas: [Pieš.] // 1950. - Nr.4. - 4-as virš. p.

3466. Iliustracija // 1950. - Nr.5. - P.226.

3467. Sodyba: (Medžio raiž.) // 1951. - Nr.2. - P.53.

3468. Grybautojos // 1951. - Nr.7. - 1-as virš. p.

3469. Iliustracija // 1952. - Nr.7. - P.315.

3470. Šeštadienio vakarą; Maldininkai: (Iš "Žemaitijos simfonijų" ciklo);
Malda; Knygos iliustracija; "Žalčio pasakos" iliustracija; Ganykla; Nida: [Medžio raižiniai] // 1952. - Nr.9. - 1-as virš. p., p.387, 399, 403, 405, 408, 413.

3471. Žalčio pasaka // 1955.- Nr.8.- 4-as virš. p.

3472. Po sumos: Medžio raiž. // 1956. - Nr.6. - P.272.

3473. Lietuvoje // 1957. - Nr.8. - P.369.

3474. Žalčio pasakos iliustracija // 1958. - Nr.4. - 4-as virš. p.

3475. Iš "Žemaitijos simfonijų" ciklo // 1960. - Nr.10. - 4. virš. p.

3476. Malda: (Iš monogr. "40 woodcuts") // 1961. - Nr.2. - 1-as virš. p.

3477. Žemaitija // 1961. - Nr.8. - 4-as virš. p.

3478. [ bažnyčią: (Medžio raiž.); Žemaičių vestuvės: Iš "Žemaitijos
simfonijų" ciklo // 1962. - Nr.3. - P. 103, 112, 115, 4-as virš. p.

3479. Žemaičių vestuvės // 1962. - Nr.4. - P.154.

3480. Iliustracija iš Žemaitės "Petro Kurmelio": (Medžio raiž.) // 1962. -
Nr.10. - P.439.

3481. Bažnytkaimis Lietuvoje: (Medžio raiž., 1938); Škicas: (Tušas);
M.Valančiaus "Žemaičių vestuvių" iliustracijos (1938); "Žalčio pasakos" iliustracija (1945-47) // 1967. - Nr.10. - 1-as virš. p., p.419, 425, 433, 447.

3482. Iliustracija: ("Žemaičių vestuvės") // 1969. - Nr.4. - P.171.

3483. Piešinys // 1976. - Nr.6. - P.250.

3484. [Andriekus, Leonardas]. Ankstyva mirtis: [Dail. Paulius Augius, 1909.09.02
- 1960.12.08: Nekrologas] // 1961. - Nr.l. - P.43-44: portr. -Parašas: L.A.

3485. [Girnius, Juozas]. Augiaus grafika // 1967. - Nr.10. - P.458-459. -Parašas: L.Urv. - Rec. kn.: Paulius Augius: [Monografija] / Sp. paruošė Algirdas Kurauskas ir Vytautas Saulius. - Chicago: D.Augienė, 1966. - XXVII p.: iliustr., portr., 283 iliustr. lap.

3486. Mieliulis, J[uozas]. Lietuviškasis ekspresionizmas: [Apie Pauliaus Augiaus pomirt. grafikos darbų parodą. Čikaga, 1962 m. kovas] // 1962. - Nr.3. P. 130.

3487. Nagys, Henrikas. Pauliaus Augiaus iliustruotoji "Žalčio pasaka" // 1947.
- Nr.9. - P.428-429. - Rec. kn.: Nėris, Salomėja. Žalčio pasaka / Iliustr. P.Augius.
- Chicago: Dailininkų "Forma" kolektyvas, 1947. - 112 p.: iliustr. - Dalis teksto anglų k.

3488. Paulius Augius: [Trumpos biogr. žinios] // 1952. - Nr.9. - P.410: portr.

3489. Bagdonas, Juozas. Skalbėjos // 1946. - Nr.6. - 1-as virš. p.

3490. Žvejai // 1946. - Nr.7. - P. 104.

3491. Po pamaldų // 1947. - Nr.2. - P.77.

3492. Kompozicija: (Aliejus); Kompozicija: (Aliejus) // 1964. - Nr.10. -
P.452, 453.

3493. Kompozicija: (Aliejus, 1963); Kompozicija: (Aliejus, 1971); Iš jūros
grįžus: (Aliejus, 1937); Nidos žvejų uostas: (Aliejus); Trobalė prie opalės: (Aliejus, 1942); Kompozicija; Audra: (Tempera, 1967) // 1973. - Nr.4. - 1-as, 4-as virš. p., p.149, 151, 153, 154, 173.

3494. Kompozicija: (Aliejus); Gėlių pardavėja (1932); Rugiapjūtė Lietuvoje:
Aliejus (1932); Poilsis: (Cementas); Natiurmortas: Aliejus (1946); Kompozicija; Kompozicija: Aliejus; Skulptūra ir keramika; Kompozicija: Aliejus // 1981. - Nr.5. -1-as virš. p. p.,276. 277, 279, 308, 311, 312, 313, 316.

3495. Trys kompozicijos: Iš Niujorko liet. dailininkų s-gos spal. 12-13 d.
Kultūros židinyje surengtos dailės parodos // 1991. - Nr.4. - P.293.
* * *

3496. Bagdonas, Juozas. Pokalbis su dail. Juozu Bagdonu jo 70 m. amžiaus
sukakties proga: [Apie Lietuvos dailę bei savo kūryb. kelią. Kolumbija, JAV] // 1981.
- Nr.5. - P.335-339: iliustr.

3497. Dailininkas Juozas Bagdonas prie savo tapybinės kompozicijos: [N u o t r.]
// 1981. - Nr.5. -4-as virš. p.

3498.Rūtenis, Jonas. Žemaičio dail. Juozo Bagdono kūrybinė sukaktis: [Kūryb. darbo 40-metis. Niujorkas] // 1973. - Nr.4. - P.l83: portr.

3499. Sruogienė, Vanda. Pamirštoji pionierė: Santeklių Ona Bagnickaitė
[1877-1941: Dailininkė, viena pirmųjų savo kilimuose taikiusi liet. liaud. raštus] //
1971. - Nr.5. - P.220-206: iliustr.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai