Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KALBA [5589-5677] PDF Spausdinti El. paštas
Aliulis, Vaclovas, kun. Kaip buvo rengiamas Naujojo Testamento ir Psalmyno vertimas. - Žr.1130.

5589. Sveikintinas rūpinimasis liturgijos kalba: [Atsiliepimas į dr. Antano
Maceinos str. "Religija ir kalba", išsp. "Aiduose" 1982, Nr.2] // 1982. - Nr.5. - P.364-365.

5590. Alseikaitė-Gimbutienė, Marija. Atsakymas į PJ.Gabrio repliką: [Dėl rec. "Lietuvių-hetitų kalbų giminystė ir proistorė", išsp. "Aiduose", 1947, Nr.3, Nr.9] // 1947. Nr.9. - P.432.

5591. Ambrasas, Kazimieras Jonas. Lituanistika Poznanės universitete (1919-1989): [Jano Otrembskio, Elenos Samaniutės-H.Otrembskos, Česlovo Kudzinovskio ir kt. mokslinė veikla] // 1989. - Nr.4. - P.303-306. - Išnašos: 8 pavad.

5592. Apie lietuvių kalbos dėstymą: [Trumpai apie pasitarimą "Darbininko" red. Brooklynas] // 1955. - Nr.2. - P.90-92. -Parašai: Redakcija, Sesuo M.Eucharista.

5593. Barzdukas, Stasys. Lietuvių kalbos draugija: Kas ji yra ir ko siekia [Lietuvoje ir emigracijoje] // 1950. - Nr.8. - P.382-383.

5594. Lietuvių kalbos vadovas jau parengtas: [Kalbama apie knygos rankraštį,
kuris parengtas Liet. k. d-jos iniciatyva] // 1948. - Nr.l 2. - P. 127-129.

5595. "Lietuvių kalbos vadovui" pasirodant: [Apie ruošiamą spaudai knygą]
// 1950. - Nr.5. - 237-239.

5596. Bertulis, JĮuozas], Iš lietuvių kalbos sinonimų: [Muzikologas-kalbininkas pateikia žodžio "eiti" sinonimų bei vaikų kalbos pavyzdžių] // 1963. - Nr.9. - P .415-417.

5597. Būtėnas, P[etras]. Vartos-Nočios tarpo prūsų pėdsakai: [Apie prūs. kilmės vietovardžius] // 1956. - Nr.6. - P.257-260.

5598. Cicėnas, JĮeronimas], Tarp kita ko...: [Dėl liet. k. grynumo bei kultūros išeivijos spaudoje] // 1946. - Nr.8. - P.133-134.

5599. Dambriūnas, Leonardas. Dar dėl poterių kalbos: ["Tikiu Dievą" ar "tikiu į Dievą", "kaip danguje, taip ir žemėje" ar "kaip danguje, taip ir ant žemės"] // 1972. -Nr.4. - P.195-199.

5600. - Dar dėl "tikėti" vartojimo: [Krit. atsiliepimas į P.Rabikausko str.
"Tikiu Dievą" ar "tikiu į Dievą", išsp. "Aiduose", 1968, Nr.10] // 1969. - Nr.8. -P.378-379.

5601. Kalbos mokslas ir mūsų bendrinė kalba // 1952. - Nr.4. - P.145-152.
Lietuvių kalbos sekcijos posėdis . - Žr. 219.

5602. Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai // 1959. - Nr.7. - P.284-290.
- Išnašos: 11 pavad.
Mūsų kalbininkų uždaviniai tremtyje. - Žr.220.

5603. Svetimos įtakos klausimu mūsų kalboje // 1955. - Nr.8. - P.297-308.

5604. Dėl Algirdo Gustaičio laiško [išsp. "Dirvoje", 1971, Nr.12: Laiško aut.
kritikuoja "Aidus", neišspaudinusius jo str. apie Lietuvoje leidžiamus žodynus] // 1971.
-Nr.4. -P.186.
Dunčia J. Lietuvių kalbos grožis M.Katiliškio romane "Miškais ateina ruduo".
- Žr.6747.

5605. Fraenkelis, Ernestas, prof. Apie kalbininkus, tyrinėjusius lietuvių kalbą:
[K.Būga, V.Krėvė, Pr.Skardžius, J.Jablonskis, KJaunius, J.Basanavičius, J.Balčikonis,
A.Baranauskas, P.Jonikas, V.Maciūnas, Izabelė Matusevičiūtė, J.Endzelynas,
E.Volteris, P.Arumaa, F.Fortunatovas ir kt] // 1950. - Nr.9. - P.410-418.

5606. Apie vokiečių mokslininkus, tyrinėjusius lietuvių kalbą: [Augustas
Schleicheris, Augustas F.Pottas, Augustas Fickus, Friderikas Kuršaitis, Oskaras VViedermannas, A.Brūckneris, J.Schmidtas, G.Nesselmannas, Karolis Brugmannas, Jurgis Sauerveinas, Alfredas Sennas ir kt.] // 1948. - Nr.19. - P.410-415.

5607. Gabrys, P.JĮuozas], prof. dr. Replika p. M.Gimbutienės recenzijai mano veikalo "Parente des langues Hittite et Lituanienne et la prehistoire", [išsp. "Aiduose", 1947, Nr.9] // 1947. - Nr.9. - P.430-431.

5608. Giedraitis, AĮntanas] G. Pasisakymai apie elementorių: Dar dėl to Ė: [Replika "Elementoriaus Ė" aut. Ignui Malėnui, pasisakiusiam prieš recenziją, išsp. "Aiduose", 1962, Nr.6] // 1963. - Nr.4. - P.175-176.

5609. Ignaitis, V[iktoras]. Naudingas straipsnis: [Atsiliepimas apie I.Malėno str. "Pats naujausias metodas mokant vaikus skaityti", išsp. "Aiduose", 1957, Nr.8] // 1957. - Nr.10. - P.478.

5610. Ivinskis, Zenonas. Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 amž. gyvenime: Žiupsnelis medžiagos iš Romos archyvų // 1953. - Nr.8. - P.360-368. - Bibliogr.: 62 pavad.; Nr.9. - P.408-417. - Bibliogr.: 76 pavad.

5611. Jonikas, Petras, dr. Kodėl rašome aukštaitiškai?: Tarmės problema liet.
bendr. k. // 1949. - Nr.25. - P.159-165.

5612. Lietuviškoji Čikagos vardo istorija// 1988. - Nr.2. - P.105-110: portr.
- Išnašos: 19 pavad.

5613. Lietuvių kalba administraciniame ir kultūriniame gyvenime senojoje
valstybėje: [Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje] // 1981. - Nr.5. - P.294-300: portr.

5614. Jurgelionis, Kleopas. Apie asonansus: [Pastaba poetams, kurie rimuojant neskiria tvirtapradės ir tvirtagalės priegaidžių] // 1953. - Nr.l. - P.46.

5615. Eilėraštis ir eilės: [Dėl šių žodžių vartojimo spaudoje] // 1953. - Nr.4.
- P.190-191.

5616. Kantrimas J., dr. Apie Klaipėdos krašto tarmes // 1948. - Nr.18. - P.387-388.

5617. Baltų kalbos ir tautos: [Prokalbės ir kalbų atsiskyrimo klausimai] //
1947. - Nr.6. - P.263-267.

5618. Lietuvių kalbos gyvatos raida Mažojoje Lietuvoje // 1948. - Nr.18. -
P.368-373.

5619. Klimas, Antanas. Kalbotyra šiandien: [Aptariami liet.k. tyrinėtojų darbai. Plačiau minimas Jonas Kazlauskas] // 1971. - Nr.8. - P.344-349. - Išnašos: 24 pavad.

5620. Senosios šaknys ir jaunieji daigai lietuvių kalboje // 1989. - Nr.2. -
P.90-99. - Išnašos: 38 pavad.

5621. Tauta ir nacija: [Dėl tendencingo šių ir kt. žodžių vartojimo okup.
Lietuvos spaudoje: Citojamas Jokūbo Minkevičiaus str.] // 1976. - Nr.2. - P.60-63. -Išnašos: 15 pavad.

5622. Kojelis, JĮuozas]. Dėl skaitymo metodo: [Atsiliepimas į I.Malėno str. "Pats
naujausias metodas mokant vaikus skaityti", išsp. "Aiduose", 1957, Nr.8] // 1958. -
Nr.2. - P.95-96.

5623. Maceina, Antanas. Gimtoji kalba liturgijoje: Lotyn. maldų vertimas // 1984.
- Nr.5. - P.285-294. - Citatų šaltiniai: 14 pavad.; 1985. - Nr.l. - P.30-38. - Supainiotas laužinys, todėl reikia pradėti skaityti nuo 1985 m. Nr.l.

5624. Gimtoji kalba liturgijoje: Teolog. kalb. pakaitų vertė: [Diskutuojama
dėl V.Aliulio str. "Sveikintinas rūpinimasis liturgijos kalba", išsp. "Aiduose", 1982, Nr.5] // 1984. - Nr.4. - P.197-205. - Išnašos: 8 pavad.

5625. Religija ir kalba: [Pastabos dėl liturg. tekstų vertimo į liet. k.] //
1982. - Nr.2. - P.128-132. - Citatų šaltiniai: 16 pavad.

Kalba ir daiktas. - Žr.637.

Kalba ir žmogus. - Žr.638.

Maciūnas V. Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga. -
Žr.6414.

5626. Malėnas, Ignas. Elementoriaus "Ė" autoriaus savikritika: [Apie prad. vaikų
mokymą lietuviškai skaityti] // 1968. - Nr.5. - P.235-236.

5627. Kaip gimė skiemenų metodas: [Minimi Juozas Vokietaitis, Juozas
Damijonaitis] // 1970. - Nr.3. - P.123-126: portr.

5628. Kas naujo mūsų elementoriuose: [Apie vaikų liet. k. mokymo metodus]
// 1963. -Nr.5. - P.227.

5629. Kuria kalba vaikas pradėtinas skaityti?: [Liet. k. mokymo metodika]
// 1964. - Nr.9. - P.422-423.

5630. Moderniško elementoriaus savumai: [Aut. apie savo naują kn.
"Elementorius" (Roma, 1961)] // 1961. - Nr.9. - P.411.

5631. Naujasis mokymo skaityti metodas: [Mokant vaikus lietuviškai
skaityti] // 1967. - Nr.2. - P.87-88.

5632. Pasisekimo paslaptis mokant skaityti skiemenų metodu // 1967. -
Nr.9. - P.404.

5633. Pats naujausias metodas mokant vaikus skaityti: [Aptariami senieji
lietuvių elementoriai, nurodoma naujausia metodika, kaip mokyti vaikus lietuviškai skaityti] // 1957. - Nr.8. - P.342-350.

5634. Racionalus skaitymo metodas: [Vaikų mokymas skaityti skiemenimis]
// 1973. - Nr.9. -P.421-422.

5635. Vietoj atsakymo A.G.Giedraičiui: [Ryšium su jo rec. aut. kn.
"Elementorius Ė", išsp. "Aiduose", 1962, Nr.6] // 1962. - Nr.9. - P.422-423.

5636. Matulis, Anatolijus. Baltistų konferencija Švedijoj [Stokholmas, 1973 m. birž. 8-11 d.: Trumpa darbo apžvalga] // 1973. - Nr.7. - P.323.

5637. Matusas, Jonas. Ką reiškia 16-to amžiaus apidėmė?: [Žodžio, nusakančio žemės sklypą, kilmė] // 1964. - Nr 7. - P.330-331.

5638. Karnezas ir Lietuvos statutas: [Pastabos dėl kai kurių žodžių
"Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" (V., 1954)] // 1960. - Nr.9. - P.397-398.

5639. Lietuvių kalba Gardine, Svyriuose ir Tukume: [Asmenų vardai bei
vietovių pavadinimai] // 1961. - Nr.3. - P.137-138.

5640. Mauragis, Aleksandras. Kas yra pagunda?: [Diskutuojama su A.Maceina dėl frazės "ir nevesk mūsų į pagundą" maldoje: Žr. A.Maceinos str. "Gimtoji kalba liturgijoje", išsp. "Aiduose", 1984, NR.4] // 1985. - Nr.l. - P.71-72.
Norvilas A. Kaip pasirenkama vartoti viena kalba vietoj kitos. - Žr.847.
Kalba ir tautinė sąmonė. - Žr.193.

5641. Montrealio lietuviai dvikalbiškumo studijoje: [Apie liet. ir anglų k.
fonolog. santykio tyrimus, paskelbtus leid. "Journal of verbai learning and verbai behavior", 1969, Nr.8] // 1971. - Nr.7. - P.324-326.
Papaurelienė M., Piečaitienė Z. Lietuvių kalbos mokymas šeimoje. -
Žr.2125.

5642. Rabikauskas, Paulius. "Tikiu Dievą" ar "tikiu į Dievą": [Pastabos dėl maldų
kalbos] // 1968. - Nr.10. - P.460-462.

5643. Rėklaitienė, Janina M. Ankstyvesni ir dabartiniai lietuvių kalbos
linksniavimo sistemos kitimo polinkiai // 1988. - Nr.l. - P.34-41. - Išnašos: 24 pavad.

5644. Kai kurie lietuvių kalbotyros vystymosi bruožai: [Remiamasi
VV.R.Schmalstiego, A.Sabaliausko, V.Mažiulio, A.Girdenio, A.Laigonaitės, A.Paulauskienės, A.Valickienės, E.Jakaitienės, Z.Zinkevičiaus, V.Urbučio darbais. Plačiau - apie Jono Kazlausko darbus] // 1984. - Nr.2. - P.75-82. - Išnašos: 26 pavad.

5645. Šiuolaikinės kalbos reikšmė kalbotyroje// 1982. - Nr.3. - P.188-193.
Išnašos: 15 pavad.

5646. Salys, Antanas. Ir vis dėlto ne taip: [Diskutuojama su L.Dambriūnu ("Aidai", 1972, Nr.4) ir Pr. Skardžiumi ("Draugas", 1972.01.15) dėl poterių kalbos] // 1972. -Nr.8. - P.371-376: iliustr., f aks.

5647. Sesuo M.Eucharista. Pasidalinsiu keliomis žinutėmis...": [Pranešimas pasitarime dėl liet. kalbos dėstymo "Darbininko" red. Bruklinas] // 1955. - Nr.2. -P.90-91.

5648. Skardžius, Pranas, dr. Alkas ir krienas: [Šių žodžių etimologija] // 1959. -Nr.10. - P.439-444.

5649. Bedarbė, belaisvė ir betvarkė: [Dėl panašių žodžių darinių vartojimo]
// 1971. - Nr.9. -P.418-419.

5650. Bendrinė ir kteratūrinė kalba // 1974. - Nr.8. - P.345-350.

5651. Daiktavardžių laipsniavimas // 1961. - Nr.4. - P.165-168.

5652. Dėl kai kurių mūsų tikrinių vardų aiškinimo // 1968. - Nr.2. - P.74-77.
Dievas ir Perkūnas. - Žr.280.

5653. Donum Balticum: [Baltistikos str. rinkinys, skirtas Oslo univ. slavų
k. prof. Ch.S.Stango 70-mečiui (Stokholmas, 1970). Aptarime paminėti liet. aut.: L.Baldaufienė (Jurgutytė), T.Buchienė, P.Jonikas, S.Karaliūnas, J.Kazlauskas, A.Klimas, J.Lingis, A.Sennas] // 1972. - Nr.3. - P.92-97.

5654. Gimtoji kalba: [Apie nepriklausomoje Lietuvoje leistą laikr. "Gimtoji
kalba"] // 1953. - Nr.8. - P.372-376.

5655. JJablonskio taisymai // 1973. - Nr.4. - P.155-162.

5656. Kalbotyrinis darbas Lietuvoje: [Aptariami pokario Lietuvos
mokslininkų darbai] // 1962. - Nr.3. - P.l 11-116; Nr.4. - P.156-162.

5657. Kunigas ir dvasininkas (dvasiškis): [Dėl šių žodžių vartojimo dabart.
liet. k.] // 1953. - Nr.5. - P.215-216, 218-223.

5658. Lietuvių bendrinės kalbos raida ir dabartis // 1969. - Nr.2. - P.70-76.
- Bibliogr.: 11 pavad.

5659. Lietuvių kalba ir jų senovinė kultūra // 1947. - Nr.8. - P.345-348.

5660. Lietuvių kalbos dialektologija // 1968. - Nr.5. - P.215-218: iliustr.

5661. Lietuvių kalbos kirčiavimo senumas // 1965. - Nr.6. - P.260-264.

5662. Lietuvių mitologiniai vardai // 1954. - Nr.5. - P.218-226.

5663. Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje:
400 m. liet. spaudos sukaktuvių proga 1947 m. liep. 11d. Liet. tremtinių rašytojų d-jos suvažiavime skaitytoji paskaita// 1947. - Nr.5. - P.198-201.

5664. -- Nauja lietuvių kalbos gramatika: [Apie Varšuvoje leidžiamą
J.Otrembskio parengtą liet. k. gramatiką] // 1957. - Nr.6. - P.270-274.

5665. XVI amžiaus lietuvių asmenvardžiai // 1954. - Nr.l. - P.27-33.

5666. Tarybinė kalbotyra Lietuvoje // 1958. - Nr.10. - P.444-451.

5667. Veiksmažodiniai daiktavardžiai su -imas ir jų vartojimas // 1955. -
Nr.6. - P.233-237.

5668. Tarminio žemėlapio ištrauka: [Lietuva suskirstyta pagal tarmes] // 1964. -
Nr.3. - P.l 19.

5669. Tininis, Juozas. Estetinė lietuvių kalbos vertė // 1969. - Nr.4. - P.156-158.
- Išnašos: 11 pavad.

5670. Etruskai mums negiminingi: [Diskutuojama su kun. dr. K.A.Matulaičiu
ryšium su jo str. "Ar etruskai mums giminingi?", išsp. leid. "Tautos praeitis", 1959, t.l, kn.l] // 1959. - Nr.10. - P.462.

5671. Palyginimai lietuvių priežodžiuose: [Su red. prier. apie aut.] // 1991.
- Nr.4. - P.270-281: portr. - Šaltiniai: 9 pavad.

5672. Stilistinės lietuvių kalbos priemonės // 1970. - Nr.l. - P.25-26. -
Išnašos: 8 pavad.

5673. Tulaba L. Šv.Rašto - evangelijų vertimai į rietuvių kalbą. - Zr.1263.

5674. Vasys, Antanas. Lietuvių kalba Fordhamo universitete [Niujorkas: Lituanistikos sk. įsteigtas 1957 m. Plačiau apie Stasį Barzduką, Antaną Vasį, Vaclovą Čižiūną: Su Alekso Vaškelio įžang. žodžiu] // 1972. - Nr.1/2. - P.50-54: iliustr., portr.

5675. Vydūnas. Prigimta ir išmokta kalba: [Mintys apie žmogaus gimtosios kalbos santykį su svetima kalba] // 1958. - Nr.l. - P.32-33.

5676. Viliamas, VlĮadas]. Vietovardžių vokietinimas Maž. Lietuvoje // 1948. -Nr.18. - P.388.

5677. [Visvydas, Pranas]. Kantą skaityti žymiai lengviau: [Kritikuojamas sunkus, sudėtingas stilius lietuv. period. kultūros leid.] // 1968. - Nr.9. - P.414-415. -Para-š a s: Pr.V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai