Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie kalbininkus. Nuotraukos [5678-5730] PDF Spausdinti El. paštas
5678. Dambriūnas, Leonardas. Prof. Juozo Balčikonio sukaktis: [Minint įžymaus liet. kalbininko 80-ąsias gimimo metines] // 1965. - Nr.3. - P.136-137.

5679. Skardžius, Pranas. Juozo Balčikonio netekus [1885.03.25 - 1969.02.05] // 1969. - Nr.4. - P.153-155: portr.

5680. Kalbiniai vysk. [Antano] Baranausko darbai ir nuopelnai // 1953. -
Nr.l. - P.13-16.

5681. Barzdukas, Stasys. Nueitą kelią apžvelgiant: [Atsiminimai. Plačiau paminėti V.Mykolaitis-Putinas, J.Eretas, J.Balčikonis, JJablonskis, prel. J.Balkūnas, Juozas J.Bačiūnas, L.Šimutis] // 1977. - Nr.l. - P.18-22: portr., iliustr.; Nr.2. - P.68-73: iliustr.; Nr.3. - P.122-126: iliustr.; Nr.4. - P.171-182: iliustr.

5682. Dambriūnas, Leonardas. Stasio Barzduko sukaktis: [Minint kalbininko, JAV LB veikėjo 60-ąsias gimimo metines] // 1966. - Nr.5. - P.227-228: portr. - Parašas: A.Rimvydas.

5683. Stasys Barzdukas, JAV Lietuvių bendruomenės centro valdybos pirmininkas; St.Barzdukas LB centro valdybos pirminikas 1955-1961; Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas SLBarzdukas atidaro PLB IV seimą: [Nuotraukos] // 1957. - Nr.l. - P.8; 1972. - Nr.1/2. - P.3; 1973. - Nr.8. - P.339.

5684. Volertas, Vytautas. Virš laiko ir minios - Stasio Barzduko kelias [1906.06.23 - 1981.09.13] // 1981. - Nr.6. - P.397-400: portr.

5685. Barzdukas, Stasys. Kazimieras Būga // 1948. - Nr.21. - P.512-516.

5686. Klimas, Antanas. Kazimieras Būga - šimtmetis nuo jo gimimo // 1979. -Nr.10. - P.444-448: portr. - Išnašos: 18 pavad.

5687. Barzdukas, Stasys. Leonardui Dambriūnui 70 metų // 1976. - Nr.9. -
P.419-422: portr.

5688. Vardys, Vytautas. L.Dambriūnas: [Minint 60-ąsias gimimo metines] // 1966.
- Nr.3. - P. 128: portr.

5689. Adomaitis MJ. Prof. Joną Dumčių atsiminus [1905.03.27 - 1987.04.28,
Vilnius] // 1987. - Nr.3. - P.199-201: iliustr.

5690. "Prof. dr. Viktoras Falkenhanas, kalbininkas baltistas, mirė 1987 m. balandžio 16 d. Berlyne...": [Žinutė] // 1987. - Nr.3. - P.203. - (Mūsų buityje).

5691. Remeika, Jonas, dr. Prof. dr. E.Fraenkelio sukaktis: [Vok. kalbininko lituanisto gimimo 75-osios metinės] // 1956. - Nr.9. - P.388-389.

5692. Skardžius, Pranas, dr. Prof. E.Fraenkelis [1881.10.16 - 1957.10.02] // 1958. -Nr.8. -P.381-382.

5693. [Skardžius, Pranas]. Prof. Jurgis Gerulis ir jo likimas: [Liet. kalbininkas] // 1970. - Nr.6. - P.270. -Parašas: P.S.

5694. Prof. Eduardas Hermannas: [Vok. lituanistas, 1869.12.19 -
1950.02.14] // 1952. - Nr.6. - P.246-250.

5695. Bammesberger, Alfred. Prof. Erich Hofmann: [Apie vok. baltistą] // 1975.
- Nr.3. - P.134-135: portr.

5696. Barzdukas, Stasys. Jonas Jablonskis švietėjas // 1950. - Nr.4. - P.156-161.

5697. Jonas Jablonskis - Rygiškių Jonas: [N u o t r.] // 1967. - Nr.9. - P.385.

5698. Skardžius, Pranas, dr. JJablonskis kalbininkas // 1950. - Nr.4. - P.149-154: portr.

5699. Barzdukas, Stasys. Kazimieras Jaunius (1848-1908-1948) // 1948. - Nr.14.
- P.216-219

5700. Biržiška, Vaclovas. Prie StBarzduko straipsnio apie Kazimerą Jaunių [išsp. "Aiduose", 1948, Nr.14] // 1948. - Nr.16/17. - P.328-329.

5701. Dr. Petras Jonikas, kovo 25 sulaukęs 70 m. amžiaus; Dr. Petras Jonikas, kovo 25 sulaukęs 75 m. amžiaus: [Nuotraukos]// 1976. - Nr.6. - P.285; 1981. -Nr.5. - P.197.

5702. Skardžius, Pranas. Vidurkinė Petro Joniko sukaktis: [Minint 65-ąsias gimimo metines] // 1971. - Nr.3. - P.108-109: portr.

5703. [Vaičiulaitis, Antanas]. Viktoras Kamantauskas [1899.10.16 - 1951.11.01: Nekrologas] // 1951. - Nr.10. - P.465-466. -Parašas: A.V.

5704. Antanas Klimas: [N u o t r.] // 1977. - Nr.l. - P.36.

5705. Dr. Antanas Klimas, "Aidų" leidėjų (pranciškonų) pakviestas, sutiko redaguoti šį žurnalą [nuo 1991 m.: N u o t r.: Su red. prier.] // 1990. - Nr.l. - P.74.

5706. Jonikas, P[etras]. Vincas Kudirka ir lietuvių kalba // 1958. - Nr.9. - P.394-397: portr.

5707. Skardžius, Pranas. Prel. Jfuozas] Laukaitis kalbininkas [rūpinęsis bažnyt. kalbos kultūra] // 1960. - Nr.5. - P.210-214.

5708. Seirijis, Vytautas. Pedagogas Ignas Malėnas: [Minint 80-ąsias jo gimimo metines. JAV] // 1980. - Nr.5. - P.291-292: portr.

5709. Žilionis, Juozas. Pedagogui Ignui Malėnui 70 metų. JAV] // 1970. - Nr.3. -P.132-133.

5710. "Izraelyje [1970 m.] vasario pradžioje mirė lituanistė Tamara Meiksinaitė-Buchienė...": [Žinutė] // 1970. - Nr.3. - P.136. - (Mūsų buityje).

5711. [Dambriūnas, Leonardas]. Mirė kalbininkas [Janas] Otrembskis [1889.12.08
- 1971.04.25, Poznanė: Nekrologas] // 1971. - Nr.6. - P.276. -Parašas: L.D.

5712. [Girnius, Juozas]. Prisimenant du Lietuvos draugus: Lituanistas Jan Otrebski [1889.12.08 - 1971.04.25]; Milašiaus tyrinėtojas Jacąues Buge: [Prane, literatas, 1933.09.06 - 1972.05.29] // 1972. - Nr.8. - P.396-398: portr. -Parašas: J.G.

5713. Dr. Antanas Rukša, miręs 1980 m. vasario 20 d. Augsburge, Vokietijoje: [N u o t r.] // 1990. - Nr.2. - P.133.

5714. Salys, Antanas. Pokalbis su prof. Antanu Sabu: [Apie gyvenimą bei moksl. veiklą] / Parengė Kostas Ostrauskas // 1974. - Nr.l. - P.14-20: iliustr.; Nr.2. - P.75-82: portr.

5715. Antanas Salys; Prof. A.Salys su savo žmona Sofija ir dukra Rimgaila 1962 m.; Prof. A.Salys su dukraite (1972.07.11); Lietuvių k. ir lit. inst. Kalbos sk. darbuotojai atsisveikina su prof. A.Saliu, jam išvykstant iš Vilniaus j JAV (1969); Paskutinis atsisveikinimas su a.a. prof. A.Saliu Šv.Petro ir Povilo kapinėse Sprinfield, Pa; Prof. A.Salys studentų ateitininkų šventėj Karmėlavoj (1935 m.); Prof. A.Salys skaito paskaitą Mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoj 1969 m.: [N u o t r a u k o s] // 1972.
- Nr.8. - P.363, 366, 367, 373.

5716. Antanas Salys su tėvais ir giminėmis 1912 m.; A.Salys darbo kabinete; A.Salys su žmona Sofija ir dukra Rima; Prof. Antanas Salys: [Nuotraukos]// 1974. - Nr.l. - P.15; Nr.2. - P.75, 82; 1968. - Nr.9. - P.422.

5717. Atsisveikinant prof. Antaną Salį [1902.07.21 - 1972.07.31: Nekrologas] // 1972. - Nr.8. -P.361.

5718. Jonikas, Petras. Antano Salio mokslinė veikla// 1972. - Nr.8. - P.364-371: portr., iliustr.

5719. Schmalstieg, VVilliam R. A.Salys - profesorius Amerikoje // 1972. - Nr.8. -P.262-263: portr.

5720. Klimas, Antanas, dr. Prof. A.Senno dviguba sukaktis: 45 m. kalbotyros baruose: [Minint 65-ąsias gimimo metines] // 1964. - Nr.10. - P.435-441: portr. -Išnašos: 13 pavad.

5721. Masionis, Antanas. Dr. Alfredas Sennas: 75 m. amžiaus proga // 1974. -Nr.9. - P.386-392: portr.

5722. Prof. Alfredas Sennas; "70 metų amžiaus kovo 19 sulaukė prof. Alfredas Sennas..."; Prof. dr. Alfredas Sennas [1899.03.19 - 1978.02.09, JAV: [N u o t r a u -k o s: Su red. prier.] // 1968. - Nr.9. - P.422; 1969. - Nr.4. - P.181. - (Mūsų buityje); 1978. - Nr.3. -P.131.

5723. Rabikauskas, Paulius. Balčikonis pasisako už [Konstantiną] Sirvydą: [Dėl pavardės rašybos] // 1967. - Nr.7. - P.316-317.

5724. Konstantino Sirvydo asmuo ir reikšmė [apie 1580 - 1631.08.23:
Paskaita, skaityta XXVII Europos lietuv. studijų savaitėje, Insbruke, 1980 m. rugp. 12 d.] // 1982. - Nr.2. - P.98-111: portr.

5725. Konstantino Sirvydo biografinės datos: [Pastabos apie biogr.
duomenis, pateiktus V.Biržiškos "Aleksandryne", 1-ajame tome] // 1962. - Nr.4. -P.147-154.

5726. Skardžius, Pranas, dr. Mano gyvata ir darbas: [Kalbininkas apie savo moksl. veiklą, minint 75-ąsias jo gimimo metines] // 1974. - Nr.3. - P.l 13-116: portr.

5727. Dambriūnas, Leonardas. Pranas Skardžius [1899.03.26 - 1975.12.18, JAV: Nekrologas] // 1976. - Nr.2. - P.84-85: portr., iliustr.

5728. Jonikas, Petras, dr. Ties plačiu lituanistikos baru: Prof. Pr.Skardžiaus 70 m. amžiaus sukaktuvėse // 1969. - Nr.3. - P.107-110: portr.

5729. Prof. dr. Pranas Skardžius; Prof. dr. Pranas Skardžius Leipcige 1930; Prof. dr. Pranas Skardžius Lituanistikos instituto suvažiavime Chicagoje 1971 tarp kun. J.Borevičiaus ir D.Veličkos: [Nuotraukos]// 1976. - Nr.2. - P.85.

5730. "Juozas Zaranka, filologas, profesorius, mirė 1987 m." [data nenurodyta: Žinutė] // 1987. - Nr.7. - P.273. - (Mūsų buityje).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai