Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [5733-5784] PDF Spausdinti El. paštas
5733. [Dambriūnas, Leonardas]. Nauji baltistikos darbai // 1966. - Nr.6. -
P.284-285. -Parašas: A.R. - Rec. leid.: Actą baltico slavica. - Biatystok: Biatostockie Tow. N auk., 1964. - Nr.l. - 277 p.; Nr.2. - 534 p.

5734. [Lingis, Juozas]. "Kaune buvusiam švedų kalbos lektoriui..." // 1952. - Nr.4.
- P.186. -Parašas: J.Ls. - Rec. kn.: Arumaa, Peeter. Sur rhistoire des adjectifs en-u en balto-slave: (Atsp. iš "Arsbok" 1948-1949 / Slaviška Inst. vid. Lunds Univ.).

5735. Tininis, Juozas. Augustaitytės disertacija // 1968. - Nr.7. - P.334-335. - Rec.
kn.: Augustaitis, Dainė. Das litauische Phonationssystem. - Miinchen: O.Sagner,
1964. - 155 p.: iliustr. - (Slavistische Beitrage. Bd.12). - Bibliogr.: p.1-2.

5736. Skardžius, Pranas. LJurgutytės-Baldaufienės lituanistinė disertacija// 1968.
- Nr.4. - P.l88-189. - Rec. kn.: Baldauf, Lucia. Der Gebrauch der Pronominalform des Adjektivs im Litauischen. - Miinchen: Otto Sagner, 1967. - 103 p.

5737. Jonikas, P[etras]. Baltų lingvistikos leidinys // 1971. - Nr.5. - P.235. - Rec. kn.: Baltic linguistics / Ed. by Thomas F.Magner, VVilliam R.Schmalstieg. - Univer-sity Park, Pa.: Pennsylvania statė univ. press, 1970. - 177 p.

5738. Skardžius, Pranas. Baltistika: Naujas kalbotyr. žurnalas // 1967. - Nr.3. -P.l 16-120. - Rec. leid. Baltistika. T.l. - V.: Mintis, 1965. - 94 p.

5739. Malėnas, Ignas. Rūtelė // 1969. - Nr.4. - P.188-189. - Rec. kn.: Česienė, G[erda]. Lietuvių kalbos pratimai: 2-ajam lituanist. m-klos sk. - Chicago: JAV LB Kultūros fondas, 1968. - 139 p.

5740. Tininis, Juozas. Lietuvių kalbos vadovėlis angliškai // 1967. - Nr.10. - P.461.
- Rec. kn.: Dambriūnas, Leonardas, Klimas, Antanas, Schmalstieg, William R. Introduction to modem Lithuanian. - Brooklyn, N.Y.: Franciscan Fathers press, 1966.
- 471 p.: iliustr.

5741. Jonikas, PĮetras]. Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai // 1961. - Nr.4. -
P.l86-187. - Rec. kn.: Dambriūnas, Leonardas. Lietuvių kalbos veiksmažodžių
aspektai. - Bostonas: Liet. enciklopedijos 1-kla, 1960. - 160 p. - Bibliogr.: p.146-148.

5742. Skardžius, Pranas. Lietuvių kalbos tyrinėjimai // 1973. - Nr.9. - P.430-432.
- Rec. kn.: Drotvinas, Vincentas. Lietuvių kalbos tyrinėjimų tarybiniais metais apžvalga: Mokymo priemonė. - V., 1972. - 100 p.

5743. Remeika, J[onas], dr. Baltų kalbos // 1957. - Nr.5. - P.228-230. - Rec. kn.: Fraenkel, Erast. Die baltischen Sprachen: Ihre Beziehungen zu einander und zu den indogermanischen Schwesteridiomen als Einfūhrung in die baltische Sprachvvissenschaft. - Heidelberg: C.VVinter, 1950. - 126 p.

5744. Skardžius, Pranas. Naujas prof. E.Fraenkelio veikalas //1951. - Nr.4. - P.l84-186. - Rec. kn.: Fraenkel, Ernst. Die baltischen Sprachen: Ihre Beziehungen zu einander und zu den indogermanischen Schwesteridiomen als Einūrung in die baltische Sprachwissenschaft. - Heidelberg: C.Winter, 1950. - 126 p.

5745. Klimas, Antanas. Lietuvių kalbos etimologinis žodynas. // 1966. - Nr.4. -P.l89-191. - Rec. kn.: Fraenkel, Ernst. Litauisches etymologisches W6rterbuch. Bd.l, 2. - Heidelberg: C.Winter, 1962-1965. - Bd.l. - 656 p.; Bd.2. - 657-1560 p.

5746. Alseikaitė-Gimbutienė, Marija. Lietuvių-hetitų kalbų giminystė ir proistorė: Nauji žingsniai indoeuropiečių (Arijų) protėvynės klausimui išspręsti // 1947. - Nr.3.
- P.l29-132. - Rec. kn.: Gabrys, Juozas P. Parente des langues hittite et lituanienne et la prehistoire. - Geneve: Libr. de T Univ. (Georg), 1944. - 228 p.

5747. Skardžius, Pranas. Vokiškai-lietuviškas žodynas // 1949. - Nr.23. - P.85-89.
- Rec. kn.: Gailius, Viktoras. Vokiškai-lietuviškas žodynas. - Tūbingen: Patria, 1948. -XIV, 1118 p.

5748. Norvilas, Algis. Ar visi lietuviai netrukus taps dvikalbiai? // 1974. - Nr.4. -P. 179-182. - Rec. kn.: Jacikevičius, Aleksandras. Daugiakalbystės psichologija: (Apybr.). - V.: Mintis, 1970. - 280 p.

5749. Dambriūnas, Lfeonardas]. "Besirūpinant lietuvybės išlaikymu..." // 1952. -Nr.6. - P.280-281. - Rec. kn.: Jonikas, Petras, dr. Gimtojo žodžio baruose: Bendr. kalbos patarimai ir paaiškinimai. - Čikaga: Terra, 1952. - 167 p.

5750. Klimas, Antanas. Iš lietuvių kalbos istorijos // 1973. - Nr.4. - P.191-192. -Rec. kn.: Jonikas, Petras, dr. Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje. - Čikaga: Ped. lituanistikos inst., 1972. -VII, 334 p.

5751. Schmalstieg, William R. Petro Joniko veikalas: Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje // 1991. - Nr.l. - P.72-74. - Rec. kn.: Jonikas, Petras, dr. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje: Visuom. liet. k. istorijos bruožai. - Čikaga: Lituanistikos inst. 1-kla, 1987. - 454 p.: faks.

5752. Dambriūnas, Leonardas. Lietuvių kalbos istorija // 1953. - Nr.7. - P.324. -Rec. kn.: Jonikas, Petras. Lietuvių kalbos istorija. - Chicago: Terra, 1952. - 255 p. -Bibliogr.: p.221-230.

5753. Baigus Kuršaičio žodyno leidimą // 1974. - Nr.10. - P.465-466. -Parašas: A.J.S. - Rec.
kn.: Kurschat, Alexander. Litauisch-deutsches W6rterbuch: Thesaurus linguae Lituanicae. Bd.l-4 / Hrsg. von VVilhelm Wissmann und Erich Hofmann; Unter Mitwirkung von Armin Kurschat, Hertha Krick. - Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1968-1973. -Bd.1-4.

5754. Girnius, Juozas. Kuršaičio žodynas // 1969. - Nr.3. - P. 142-144: portr. - P a-rašąs: J.G. - Rec. kn.: Kurschat, Alexander. Litauisch-deutsches VVorterbuch: Thesaurus lingue Lituanicae. Bd.l / Hrsg. von W.Wissmann, E.Hofmann; Unter Mitwirkung von A.Kurschat, H.Krick. - Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1968.
- 736 p.

5755. Klimas, Antanas. A.Kuršaičio žodyno II-sis tomas // 1972. - Nr.3. - P.l 18-
120. - Rec. kn.: Kurschat, Alexander. Litauisch-deutsches Wdrtebuch: Thesaurus
lingue Lituanicae. Bd.2 / Hrsg. von W.VVissmann, E.Hofmann; Unter Mitwirkung von A.Kurschat, H.Krick. - Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1970. - 733-1632 p.

5756. A.Kuršaičio žodyno III-sis tomas // 1973. - Nr.5. - P.233-234. - Rec.
kn.: Kurschat, Alexander. Litauisch-deutsches VVorterbuch: Thesaurus lingue Lituanicae. Bd.3 / Hrsg. von W.Wissmann, E.Hofmann; Unter Mitwirkung von A.Kurschat, H.Krick. - Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1972. - 1633-2304 p.

5757. Rabikauskas, Paulius. Mikalojus Daukša: Perskaičius Jurgio Lebedžio monografiją// 1966. - Nr.3. - P.138-143: faks. - Rec. kn.: Lebedys, Jurgis. Mikalojus Daukša: Monografija. - V.: Valst. grož. lit. 1-kla, 1963. - 424 p.: iliustr.

5758. Dambriūnas, Leonardas. Nauja lietuvių kalbos gramatika // 1966. - Nr.10. -P.473-474. - Rec. kn.: Lietuvių kalbos gramatika. T.l: Fonetika ir morfologija / A.Laigonaitė, V.Mažiulis, K.Ulvydas ir kt. - V.: Mintis, 1965. - 752 p.: iliustr.

5759. Skardžius, Pranas. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija // 1971. - Nr.5. -P.235-236. - Rec. kn.: Lietuvių kalbos tarmės / LTSR MA. Liet. k. ir literatūros inst.; Sudaryt. E.Grinaveckienė, AJonaitytė, K.Morkūnas, B.Vanagienė, A.Vidugiris. -V.: Mintis, 1970.- 518 p.

5760. Dambriūnas, Leonardas. Lietuvių kalbos žodyno nauji tomai // 1970. -Nr.7. - P.335-336. - Rec. kn.: Lietuvių kalbos žodynas. T.l, 2. - 2-as leid. / Redkol.: J.Kruopas (ats. red.) ir kt. - V.: Mintis, 1968-1969. - T.l. - 1230 p.; T.2. - 1187 p.

5761. Jonikas, Petras. Geras lituanistinis įnašas // 1974. - Nr.5. - P.230-231. - Rec. leid.: Lituanistikos darbai. T.3 / Red. Vincas Maciūnas. - Brooklyn: Lituanistikos inst, 1973. - 307 p.

5762. Giedraitis, A[ntanas] G. Apie elementorių Ė // 1962. - Nr.6. - P.271-273. -Rec. kn.: Malėnas, Ignas. Elementorius Ė / Iliustr. V.Simankevičius. - Roma: Ateitis, 1961. - 111 p.: iliustr.

5763. Schmalstieg, VVilliam R. Marvano lituanistinė studija //1976. - Nr.6. - P.286-288. - Rec. kn.: Marvan, Jiri. Modern Lithuanian declension: (A study of its infra-structure).

5764. Skardžius, Pranas. Pirmoji lietuviška knyga // 1975. - Nr.6. - P.285-286. -Rec. kn.: Mažvydas, Martynas. Pirmoji lietuviška knyga / Red. komis. K.Korsakas (pirm.) ir kt. - V.: Vaga, 1974. - 347 p.: faks. - (Lituanist. b-kos leid.; Nr.l5).

5765. R.Mirono kalbos mokslo vadovėlis // 1972. - Nr.9. - P.452-455. -
Rec. kn.: Mironas, Ričardas. Kalbos mokslo pagrindai: Mokymo priemonė studentams neakivaizdininkams. - V.: VVU, 1971. - 119 p.

5766. Dambriūnas, Leonardas. Naujas lietuvių kalbos gramatikos tomas // 1959. -Nr.2. - P.83-84. - Rec. kn.: Otrębski, Jan. Gramatyka języka litewskiego. T.l: Wiadomošci wstępne: Nauka o gtoskach. - W-wa: Panst. Wydaw. Nauk., 1958. - XIV, 394 p.: žml.

5767. Lietuvių kalbos gramatika // 1957. - Nr.6. - P.276-278: portr. - Rec.
kn.: Otrębski, Jan. Gramatyka języka litewskiego. T.3: Nauka o formach. - W-wa, 1956.-378 p.

5768. Skardžius, Pranas. Lietuvių kalbos istorijos studija // 1968. - Nr.3. -P. 139-140. - Rec. kn.: Palionis, Jonas. Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a. - V.: Mintis, 1967. - 333 p.

5769. Lietuvių kalbos stilistika // 1972. - Balandis [b.n.]. - P.163-166. - Rec.
kn.: Pikčilingis, Juozas. Lietuvių kalbos stilistika Vadovėlis respublikos aukšt. m-klų liet k. ir literatūros bei žurnalistikos spec. studentams. D.l. - V.: Mintis, 1971. - 341 p.

5770. Masionis, AĮntanas]. Ar kalbate lietuviškai? // 1980. - Nr.4. - P.237-240. -Rec. kn.: Rinkūnas, Antanas. Ar kalbate lietuviškai?: Lithuanian for beginners: Mokytojo vadovas. - Toronto: Lith. Can. community, 1979. - 56 p.: iliustr.

5771. Kralikauskas, Juozas. Kregždutė // 1953. - Nr.10. - P.466-469. - Rec. kn.: Rinkūnas, Antanas. Kregždutė. D.l: Elementorius, skaitymai, aplinkos pažinimas ir metod. pastabos: Pagal naująją J.A.V. ir Kanados lituanist. m-klų programą / Dail. J.Saamiit. - Torontas: Žiburiai, 1953. - 96 p.: iliustr.

5772. Skardžius, Pranas. Kalbotyrinių terminų žodynėlis // 1972. - Nr.8. - P.405-407. - Rec. kn.: Schmalstieg, William R., Klimas, Antanas. Lithuanian-English glossary of linguistic terminology. - B.v.: The Pennsylvania Univ., 1971. - 115 p.

5773. Prūsų kalbos gramatika // 1975. - Nr.5. - P.236-238. - Rec. kn.:
Schmalstieg, William R. An old Prussian grammar: The phonology and morphology of the three catachisms. - University Park, Pa.: Pennsylvania State Univ. press, 1974. - 358 p.

5774. Alseikaitė-Gimbutienė, Marija. Naujo veikalo apie aisčius proga // 1951. -Nr.2. - P.88-89. - Rec. kn.: Schmittlein, Raymond. Ėtudes sur la nationalitė des Aestii. I: Toponymie lituanienne. - Bade: Ėditions art et science, 1948. - 320 p.: iliustr., žml. - Bibliogr.: p. 19-49.

5775. Dambriūnas, Leonardas. Nauja lietuvių literatūros chrestomatija // 1957. -Nr.8. - P.377-378. - Rec. kn. Senn, Alfred. Handbuch der litauischen Sprache. Bd.II: Lesebuch und Glossar. - Heidelberg: Carl VVinter Universitatsverlag, 1956. - 279 p.

5776. Jonikas, Petras. Aktualieji bendrinės kalbos klausimai // 1971. - Nr.6. -P.283-284. - Rec. kn.: Skardžius, Pranas. Ankstyvesnė ir dabartinė lietuvių bendrinės kalbos vartosena. - Čikaga: Ped. lituanistikos inst, 1971. - 80 p. - R-klės: p.63-77;

5777. Barzdukas, Stasys. Dr. Pr.Skardžiaus "Lietuvių kalbos kirčiavimas" // 1969.
- Nr.9. - P.431-432. - Rec. kn.: Skaidžius, Pranas. Lietuvių kalbos kirčiavimas. -Chicago: Ped. lituanistikos inst., 1968. - 117 p. - Bibliogr.: p.105-116.

5778. [Dambriūnas, Leonardas]. Pratiminė liet. kalbos gramatika // 1955. - Nr.4/5. -P.191-192. - Parašas: L.D. - Rec. kn.: Šešplaukis, Alfonsas. Pratiminė lietuvių kalbos gramatika mokyklai ir namams. - Hannover: Bendrija, 1954. - 97 p.

5779. Skardžius, Pranas. Vandenvardžių darybos studija // 1971. - Nr.4. - P.188-189. - Rec. kn.: Vanagas, Aleksandras. Lietuvos TSR hidronimų daryba / LTSR MA. Liet. k. ir literatūros inst. - V.: Mintis, 1970. - 428 p.: žml.

5780. Čižiūnas, Vaclovas. Naujienos lituanistiniam mokymui // 1967. - Nr.3. -P. 142-144. - Rec. kn.: Velička, Domas. Konspektinė lietuvių kalbos metodika. D.2.
- Čikaga: Ped. lituanistikos inst., 1966. - 91 p.; Lietuvių kalbos pratimai: M-klai ir namams. Sąs.l. - Čikaga: Ped. lituanistikos inst., 1966. - 59 p.

5781. Ir vėl naujienos lituanistiniam mokymui // 1967. - Nr.9. - P.413-414.
- Rec. kn.: Velička, Domas. Lietuvių kalbos pratimai. Sąs.2. - Čikaga: JAV LB Centro v-ba, 1967. - 82 p.

5782. Balys, Jonas. Rašomosios lietuvių kalbos žodynas // 1954. - Nr.4. - P.l85-186. - Rec. kn.: W6rterbuch der litauischen Schriftsprache = Lietuvių rašomosios kalbos žodynas. Bd.l, 2 / Sudarė M.Niedermann'as, A.Senn'as, A.Salys. - Heidel-berg: VVinters univ. Buchh., 1932-1951. - Bd.l. - 548 p.; Bd.2. - 729 p.

5783. [Dambriūnas, Leonardas]. Lietuviškai vokiškas žodynas// 1968. - Nr.9. - P .421-422: portr. -Parašas: L.D. - Rec. kn.: W6rterbuch der litauischen Schriftsprache = Lietuvių rašomosios kalbos žodynas / Sudarė M.Niedermann'as, A.Senn'as, A.Salys, Fr.Brender'is. - Heidelberg: VVinters univ. Buchh., 1932-1968. - Bd.l-5.

5784. Bammesberger, Alfred. Seniausiojo kalbotyros žurnalo jubiliejinis tomas // 1988. - Nr.2. - P.147. - Rec. leid.: Zeitschrift flir vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen: [Yra medžiagos apie baltų k.]. -1987. - Nr.100.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai