Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
D PDF Spausdinti El. paštas
D.1754

D.G.Š. 3386, 5385

D.J. - žr. Jesaitytė Danutė Marija

D.S-S., rec. 8155

D.š-tė 7959

Dabušis Viktoras, apie jį 1257; nuotr. 76

Dačys J[uozas], nuotr. 337

Dagys Jokūbas, reprod. 3590-92; apie jį3409, 3593

Dagys Kazimieras - žr. Girnius Kęstutis

Dailidė J., nuotr. 1885

Dailidka Z[igmas], nuotr. 1931, 1938,2230

Damauskas Jonas (J.Dain.) 3088, 3878, 3384; apie jį 54, 1718; rec. 9007; nuotr. 71,73-4

Dajevskis E., reprod. 3168 Dal. 5798

Dalios Hanna, reprod. 3169

Dambra L. - žr. Dambriūnas Leonardas

Dambrauskaitė A[ntanina], apie ją 5160

Dambrauskas Aleksandras - žr. JakštasAdomas

Dambrauskas Pijus, apie jį 1310

Dambrava Vytautas 8692-93; nuotr. 1821

Dambriūnaitė M., nuotr. 2134

Dambriūnas A., nuotr. 2134

Dambriūnas Leonardas (A.R., A.R.-D., L.D., L.D-as, L.Dambra, A.Rimvydas) 19-21, 219-20, 353, 433-34, 511, 571-74, 934, 1591, 1718-22, 1826, 1862, 2015, 2018, 2044, 2155-57, 2860, 5599-5603, 5678, 5682, 5711, 5727, 5814, 5885, 5949, 5954, 5998, 6690, 6728-30, 6914; rec. 835, 5733, 5749, 5752, 5758, 5760, 5766-67, 5775, 5778, 5783, 8995; apie jį 595, 721,1752, 2629, 5647, 5687-88; rec. 5740, 5745; premija 373; nuotr. 72, 74, 86, 5687-88

Damijonaitis Juozas, apie jį 5627

Damušienė J., nuotr. 2615

Damušis Adolfas 269, 699, 2343, 8694, 8885; apie jį 54, 2276, 2857; nuotr. 75, 762, 1853, 1856, 2274-76, 2615, 8899

Damušis Saulius, nuotr. 2274

Damušis Vytenis, nuotr. 2274

Damušytė Gintė, premija 374; nuotr. 1932

Damušytė Indrė, apie ją 8194

Danckers de Rij Petras, reprod. 3170; apie jį 3171, 3206

Dandierinas Runcė - žr. Žitkevičius Leonardas

Daniėlou Jean R.P. 575, 935

Danys Juozas Vincentas 2835; apie jį 2854; nuotr. 2843

D'Annuzio Gabriele 6118; apie jį 5866

Dante Alighieri 6119, 6246; apie jį 5897-99; portr. 3191, 3272, 5897

Dapšys Tadas, premija 375

Dargevičius Steponas, reprod. 3594

Dargis Alfonsas, reprod. 3595-3613; apie jį 3389,3393-95, 3397,3404,3409, 3415,3614,3616-19; premija361; nuotr. 361, 3615-16

Dargis Leonardas 2405-09, 2424-25; apie jį 2426; portr. 4791

Dargis Povilas, apie jį 2277; nuotr. 1842

Dario Ruben 6161-62

Darius Steponas, apie jį 5156

Darlys Barbara (Bronė Bernotaitė), apie ją 5364

Daugėla J[onas], apie jį 6899

Daugėla Kazys, 5064; fotogr. 5087-90; rec. 2713, 5103

Daugintis Petras 576, 1157, 1592-95, 2410-12; rec. 810

Daugirdaitė-Sruogienė Vanda 3499, 6925, 8695-96, 8836; apie ją - rec. 6926, 8931; leid. 6926; nuotr. 7022

Daugnora V. 1724

Dauguvietienė Petronėlė - žr. Vosyliūtė-Dauguvietienė Petronėlė

Dauguvietytė-Kudabienė Elena, apie ją 5521; premija 393

Daugvila Jurgis, reprod. 3620-24; apie jį 3386, 3389, 3394, 3403, 3415

Daujotas Marija, apie ją 2789

Daujotytė Viktorija 2244

Daukantas Simonas, apie jį 133, 6366, 8809-19; portr. 8809; skulptūra 3818-19;
jo ekslibrisas 4123

Daukša Gintautas 8697

Daukša Mikalojus, apie jį 5757

Daumantas Juozas - Juozas Lukša, apie jį 8850; rec. 8929-31; nuotr. 8850

Daumantas Mykolas, nuotr. 1881

Daunys J., nuotr. 2839

Daunys Stasys 4732, 5241, nuotr. 1931, 5254

Daunytė R., nuotr. 5731

Daunoras Vaclovas, apie jį 5175

Daunoravičius [Zigmas], apie jį 3022

Dauparas Juozas 2630; apie jį 2867; leid. 2630

Daužvardienė J[uzė], nuotr. 246, 1822, 2019, 5255

Daužvardis Petras 2558; apie jį 2278; nuotr. 2227, 2278, 3417, 5470

David L[ouis], reprod. 3172

Davidonis Alexander, apie jį 2791

Davis Isolda - žr. Požėlaitė-Davis Isolda Dearden J., apie jį 1158

Dėdė Anastazas - žr. Pakalniškis Kazimieras

Degesys D[anielius], nuotr. 78

Degutytė Janina 7252-54; apie ją 6315-16, 6351, 6400, 6403, 6686; nuotr. 6403, 6685, 7254

Deivoniškis (v.n.) 1596-97

Deksnys Antanas 6816; apie jį 1311-12; nuotr. 1311-12, 1454, 2098

Delbene, reprod. 3173

Deleu Jozef 6073

Delibes Miguel, apie jį 5810

Delinš Emils, apie - rec. 8910

Della Robia, reprod. 3174

Demkutė Birutė, reprod. 3625

Dembskis Vladislovas, apie jį 8574

Dervojedaitienė-Iešmantienė Elena - žr. Baltijos Žuvėdra

Descartes Renė, apie jį 615, 772

Despiau Charles, apie jį 3175

Deveikė (Deveikytė)-Navakienė Jonė, apie ją 8811; nuotr. 8811

Dewey John, apie jį 773, 2461

Devenienė Alena, nuotr. 417, 2053

Devenis Mykolas, apie jį 2791; nuotr. 2791

Devenis St. 3385

Dyburys Jonas, apie jį 1313; nuotr. 1313

Dickinson Emily 6125

Dičius Rimantas, apie jį 4888

Dičiūtė-Trečiokienė Alodija 1304; nuotr. 1936

Didelytė Gražina, apie ją - rec. 8038

Didžys M., apie jį 211

Didžiulytė-Mošinskienė Halina, apie ją 6385

Diego G., apie jį 5820

Diekninkaitis Pranas, apie jį 2279; nuotr.1873, 2279, 2614

Dikinis Algimantas, apie jį 5509, 5527;nuotr. 5577-78

Dikinis Jonas, nuotr. 5561

Dilienė Iz., nuotr. 1936

Dilys Povilas 936; apie jį 2633; nuotr. 86, 296

Dimantas Stasys, apie jį 2280; nuotr. 2280, 2615, 2843

Dineika Viktoras, nuotr. 5561

Dirgėla Petras 2244

Dyvas Vytautas - žr. Volertas Vytautas

Djilas Milovan, apie jį 626

DM.J. - žr. Jesaitytė Danutė Marija

Dobell William, portr. 4253

Dobilas - žr. Lindė Dobilas Julijonas

Dobkevičiųtė Jadvyga - žr. Paukštienė (Dobkevičių tė) Jadvyga

Dobloug Birger, apie jį 5833

Dobužinskis Mstislavas V., reprod. 3626-39; apie jį 3397, 3640-41, 5297; nuotr.
3640, 5301,5564

Dobužinskis Vsevolodas, reprod. 3642-45

Docienė-Šidlaitė Elena, reprod. 3646-53

Dočkus K., nuotr. 2013

Doyle John, apie jį 532

Dokalskaitė-Paškevičienė Ona, apie ją 3395, 3402, 3414

Dolci Carlo, reprod. 3176

Domeika Ignas 5974

Domeika Juozas 5214

Domeika Z[igmas], nuotr. 2020

Domšaitis Pranas, reprod. 3654-63; apie jį 3389, 3664-70; nuotr. 3666, 3669-70

Donelaitis Kristijonas, apie jį 3585, 6340, 6363, 6366, 6687-6703, 7966, 8032; apie jį eil. 7209, 7425; portr. 3968, 3978, 4166, 6688-89, 6696-97; kūrinių iliustr. 3896, 3902, 3934, 3967-68

Donizetti Gaetano, apie jį 5272, 5299

Dorickis Vyt, nuotr. 7021

Dostojevskaja Anna G. 5902

Dostojevskis Fiodoras M. 6247; apie jį 655,708, 824,5900-06; portr. 3256,3263,
5900, 5902

Dovydaitienė Elena, nuotr. 5568-69

Dovydaitis Jonas, apie jį 6296, 6331

Dovydaitis Pranas, apie jį 40, 8812-13; nuotr. 1872, 2620, 8812-15

Dovydaitis Vincas 3791; laiškas jam 3781; nuotr. 420, 1873, 5567-69

Dovydėnas Liudas 6654, 7789-94; apie jį 4340; rec. 8292-94, 8932; premija 6475; nuotr. 7792, 8294

Dr. J.V. - žr. Vaišnora Juozas

Dr.J.Sav. - žr. Vaišnora Juozas

Dr.V.Mar - žr. Vaišnora Juozas

Dragunavičienė Gražina - žr. Krasauskaitė-Dragunavičienė Gražina

Dragunavičius V., reprod. 3671-72; apie jį 3386

Draugelienė (v.n.), apie ją 3386

Draugelis B[ronius], nuotr. 2617

Draugelis Jeliziejus 937, 1598; apie jį 2820; nuotr. 2617, 2820

Draugelis Julius 1159

Draugelis Kazys, apie jį 2791; nuotr.2791, 3417

Drazdauskas Valys, apie jį 6324

Drėma Vladas, nuotr. 7020

Drigo Riccardo, apie jį 5326

Drilinga Antanas, apie jį 6326

Drysdale Russel, portr. 4253

Drotvinas Vincentas, apie jį - rec. 5742

Drunga K[arolis], nuotr. 1938

Drunga Mykolas 1753; apie jį 2713, 8665

Druskis Virginijus, nuotr. 2258

Dubeneckienė-Kalpokienė Olga, apie ją 5297

Dubeneckis Vladimiras, reprod. 3036; apie jį 2978, 2989

Duchamp Marcei, reprod. 3178

Duinkerken Anton von 6165

Dulskis R[omas], nuotr. 2617

Durnas Aleksandre, apie jį 5907

Dumčius Algirdas 7255

Dumčius Jonas, apie jį 5689, 6416

Dumont Matthew, apie jį 2830

Dunčia Jonas 6747

Dundulis Aleksandras 2494

Dundulis Tadas, apie jį 2792; nuotr. 2792

Dundzila Antanas 22, 306, 533, 2029, 2035, 2158, 2233, 2836, 3581, 5170, 7795, 8741; premijos 6520-21; nuotr. 7795

Dundzila Tomas 2495

Duns Skotus Johannes, apie jį 581, 774-75

Dunsdorfs E[dgars], apie jį - rec. 1699

Duoba Jonas, rec. 1541

Duras Marguerite 5849; apie ją 5849,5867

Diirer Albrecht, reprod. 3179

Durrenmatt Friedrich, apie jį 5908-09; nuotr. 5908

Dusevičius William, apie jį 2792

Duval Paul 4780

Dvaranauskas Vincas, apie jį 1314

Dvarionas Balys, apie jį 5365-66; nuotr. 5365

Dvarionas J[urgis], nuotr. 1496

Dziegoraitis P., apie jį 3394, leid.1559

Dzenkauskas V., nuotr. 1981

Dzikas Stasys, nuotr. 1938

Dzirvonas A[ntanas], nuotr. 246

Dzvilaitė Ona, nuotr. 1305

Džiaukštas Silvestras, reprod. 3673-75; apie jį 3377

Džiugas Stasys, nuotr. 2013

Džiugėnas A. - žr. Jurkus Paulius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai