Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
M PDF Spausdinti El. paštas
M. 2091

M.G. - žr. Girniuvienė Mirga

M. G-ė. - žr. Girniuvienė Mirga

M.M. 2087

M.P. 1723

M.S. 3362

M.Š. 3579

Ma. 5148

Maceina Antanas (AJasm., A.Jm., Jm., Mc, Antanas Jasmantas) 515, 630-65, 728, 735, 780, 796, 798-99, 842, 990-1004, 1209-10, 5623-25, 5840, 5888, 5903, 5976, 6360-61, 6665-66, 6712-13, 7305-12, 7827, 8823; rec. 1531, 1535, 8056; apie jį 474, 556, 558, 567, 601, 607,684, 698,735,738-43, 819-29, 922, 989, 1062, 1561, 5589, 5640, 6738; premijos 349, 398-400; laiškas jam 625; nuotr. 87, 398-99,601,735-39,743,757-64, 826, 829, 6711,6738

Maceinienė J.- žr. Tverskaitė-Maceinienė J.

Macelytė N., apie ją 3380, 3402

Macevičius Juozas [istorija], apie jį 8738

Macevičius Juozas [literatūra], apie jį -rec. 8190

Machado Antonio 6113; apie jį 5820; nuotr. 5820

Machoveč M., apie jį 697

Mačiukevičius Bronius, nuotr. 5307

Maciulevičius Vidas, nuotr. 2258

Maciūnas Vincas (V.Mc.) 304, 2015, 5977, 6362-64, 6414, 6731, 6930, 6933, 6965-66, 6973, 8747, 8800; rec. 6972; apie jį 250, 5605, 6987; rec. 98, 5761; nuotr. 70-1, 86, 250, 285, 1920, 2018, 6784,6804

Maciūnas Vytas 2122; nuotr. 2134

Maciūtė Regina, nuotr. 5471

Mackenzie Robin, reprod. 3235

Mackevičius Andrius, nuotr. 1939

Mackevičius Antanas, apie jį 3017; eil. 7720

Mackevičius Jonas, reprod. 4204; apie 3408, 4205

Mackevičius Mečys, apie jį - rec. 8868; nuotr. 8899

Mackevičius Vytautas, apie jį 3377

Mackialienė Dalila, apie ją 7733; premijos 365, 6572-73; nuotr. 419, 5538, 5569

Mackiewicz Stanislaw 5904

Mackus Algimantas (Alg.M., A.Audrius) 6365, 7394; rec. 8308, 8329, 8425; apie
jį 5577, 6805-06; rec. 8085-87; premija 6577; nuotr. 1938, 6806, 7394

Mačernis Vytautas 7395-7400, 7861;vert. 6129; apie jį 5468, 6338, 6392,
6807-10,7400; rec. 8088; eil. 7461; portr. 4753, 4775; jo tėviškės peizažas 4772;
nuotr. 6807, 6809, 6811,7397

Mačys V[ytautas], nuotr. 1938

Mačiuika Benediktas, rec. 8983; apie jį 99; nuotr. 2096, 2229

Mačiulaitytė-Zerr Aušra, nuotr. 1906, 1920, 1927-28, 1940, 8780

Mačiulis Jonas 6695

Mačiulis Petras 1355, 1995; vert. 1017; apie jį 1357, 1530, 4143

Mačiūnienė (v.n.), nuotr. 5326

Madriaga Salvador de, apie jį 5959; nuotr.5959

Maeterlinck M[aurice], apie jį 5535

Magner Thomas F. apie jį - rec. 5737

May Kari, apie jį - eil. 7130

May Xavier Rollo, nuotr. 863

Maironis - Jonas Mačiulis 5157, 6366, 7401-04; apie jį 127, 6289, 6334, 6340, 6390, 6812-28,6832-48, 7401,7982; rec. 8089; eil. 7120, 7721; jo vardo premija 6442; portr. 3893, 3928, 4189, 4509, 4513, 4979; nuotr. 6812, 6819, 6828-31, 6836, 6845,7009, 7401,8089

Makaitytė Skirma 2554

Makaras Ignas, apie jį 2791

Makauskis Jonas, apie jį 2824

Maknys Jonas, rec. 1504

Makovskis Tomas, reprod. 4206

Maksimovas Vladimiras, apie 423

Makūnaitė Albina, reprod. 4207

Malakauskas P[etras], nuotr. 2624

Malcanaitė-Grinienė Aldona 845

Maldeikienė J., leid. 8816

Maldeikis Petras 151-52, 453, 844,1368, 2465-66, 2511-12; apiejį 138, 1367, 2589, 2634; rec. 8816; nuotr. 282, 2589

Malėjinaitė Olga, apie ją 5297; nuotr. 5312, 5326, 5412

Malėnas Ignas - Ignas Malinauskas 231, 315, 2513-14, 2555, 2585, 5626-35,
6874; rec. 2702,5739,8393; apiejį 2510, 5608-09,5622,5708-09; rec. 5762; nuotr.
231, 1930, 1934, 5708

Malerytė Jolanta 7405-07; apie ją - rec. 8185

Malijauskas Algirdas 8481-82

Malinauskas H. 7862; apie jį 486

Malinauskas Ignas - žr. Malėnas Ignas Mallea Eduardo, apiejį 5818

Mamaitis V[incas], apie jį 5243

Mandelštamas Osipas E. 6199; apiejį 5960; nuotr. 5960

Manelienė Nijolė -žr.Lipčiūtė-Manelienė Nijolė

Manelis Pranas, apiejį 1524; nuotr. 2096

Manelis Vitas, apie jį 2870; nuotr. 2870

Manglicas K., nuotr. 1868

Mann Thomas, apiejį 5961-62

Manning Clarence A., apiejį - rec. 8935, 8956

Manomaitis R[imas], apiejį 2979

Mantautas Aleksandras - žr. Marcinkevičius Mantautas Aleksandras

Mantautas Vaidievutis 8858 Mar V. - žr. Vaišnora Juozas

Maragall Joan 6114; apie jį 5963

Marcei Gabriel, apiejį 787; nuotr. 787

Marcinkaitė K. 2614

Marcinkevičius Jonas, apiejį 6331

Marcinkevičius Justinas 2241; vert. 6227; apiejį 5481, 5485, 6329-30, 6347, 6349, 6351, 6403, 6849; rec. 8213, 8227

Marcinkevičius-Mantautas Aleksandras, apie jį - rec. 9002

Marcuse Herbert, apiejį 788; nuotr. 788

Marčėnas Aidas, apie jį 6347

Marčiukaitis V., nuotr. 5558

Marčiulionienė [Lukštaitė] Eleonora,reprod. 4208-18; apie ją 3373, 3389-90,
3392, 3395, 3409, 4219

Marčiulionis Aleksandras, reprod. 4220-32; apiejį 3388-89, 3395, 3403, 3409-10,
4233; nuotr. 4233

Marder Donna Rhae, apie ją 3390

Margaitis Juozas, apie 2789

Margalis - Juozas Šnapštys 7408; apie jį 1458

Margiris Algirdas, apie jį 2792; nuotr. 2792

Marija A. Rasa - ž r. Sluckaitė-Jurašienė Aušra Marija

Marijošienė Kotryna - žr. Steponaitytė-Marijošiene Kotryna

Marijošius Vytautas, apiejį 5162, 5172,5274,5283,5285,5292,5327,5402,5413-
14; premijos 364, 401; nuotr. 5315, 5413-14

Maritain Jacques 3116; apiejį 569, 571, 573, 711, 721, 789-90, 792, 835; nuotr. 789, 791-92

Mariunas Viktoras, rec. 8384

Markaitis Bruno, apie 1525, 1546, 5177, 5306,5374; nuotr. 1380,3417,5415,5470

Markauskas Arvydas, apie jį 5299

Markelis Adolfas 48, 4561; apiejį 6850; rec. 8377; nuotr. 7018

Marks Janina - žr. Monkutė-Marks Janina

Marks Kari, apie jį 616, 666, 700, 709, 816, 834

Markulis M., apie jį 3392, 3408; nuotr. 1305

Marquez Gabriel Garcia - žr. Garcia Marquez Gabriel

Marr Nikolaj, apiejį 5586

Martinaitis Antanas, reprod. 4234; apie jį 3377

Martinaitis Marcelijus 2244, 7409; apie jį 6403; rec. 8002,8090; nuotr. 6403,6851, 7409

Martinez Ruiz Jose - žr. Azorin Martinkus Vytautas 2244; laiškas jam 2250; nuotr. 1856

Martinus Nijhoff, leid. 836

Marvan Jiri 8625; apie jį - rec. 5763

Masaitis Česlovas 667, 2744, 2782, 2872, 7410

Masevičiūtė A., nuotr. 5731

Masilionis Juozas 2515, 6803; apie jį 2590, 6377; rec. 2628

Masionis Antanas 5721; rec. 5770; apie jį 7988

Masiulis Erdvilas, apie jį 3069

Masiulis Titas, nuotr. 2258

Maskaliūnas L[eonas], nuotr. 85

Masters W.H., apie jį 2831

Mastienė Roma, apie ją 5204, 5267, 5392;nuotr. 5226, 5309, 5315

Mašiotas J[onas], nuotr. 1873

Matas S[teponas], nuotr. 1926, 2843

Matcate Austma, reprod. 3236

Mathieu Georgės, apie jį 3113

Matisse Henri, reprod. 3237-39; apie jį3240

Matjoška A[ntanas], nuotr. 337

Matuika Alvydas, nuotr. 2258

Matukas M. 772, 1005

Matulaitis Antanas, nuotr. 1885

Matulaitis Juozas - žr. Labukas-Matulaitis Juozas

Matulaitis (Matulevičius) Jurgis, apie jį 1164, 1201, 1381, 1384-90, 1471, 1554, 8738; jo antkapis 4980; nuotr. 1201,1381-84, 1386, 1388-90

Matulaitis Kazimieras Aloyzas 1384; rec.1507; apie jį 1526, 5670

Matulaitis Pranas, apie jį 2790; nuotr. 2790

Matulaitis Stasys, apie jį 6824

Matulaitytė Gražina, portr. 3983; nuotr. 5301

Matulaitytė Stasė, apie ją 2562

Matulevičius Jurgis - žr. Matulaitis Jurgis

Matulevičiūtė Marija 1612, 1652, 2194, 5796,5926

Matuliauskas A., reprod. 4235

Matulionis Balys, apie jį - rec. 8937

Matulionis Jonas, apie jį 2337, 8771; rec. 8988; premija 402; jo ekslibrisas 3901; nuotr. 245, 402, 1938, 2053, 2337, 8899

Matulionis Teofilius, apie jį 376, 1189, 1391-92; nuotr. 1391

Matulionytė Daiva, apie ją 5185-86, 5409

Matulis Anatolijus C. 2802, 5478, 5636, 5841-44, 5925, 5978, 6039; rec. 6285;
apie jį 2802; rec. 6276

Matusas Jonas 153, 1006, 1212, 2661-62, 2803, 2861, 2896, 5187, 5637-39,
8506,8626-36, 8810; apie jį 8572; nuotr.8626

Matusevičiūtė Izabelė 232; nuotr. 232, 1959,5605

Matute A[nna] M., apie ją 5967

Matuzevičius Eugenijus 7411-12; apie jį 6324, 6331,6351,6852

Matuzonytė-Ingelevičienė Regina, reprod. 4236-4242; apie ją 3388-90, 3397, 3402, 3414, 4244-45; portr. 4242; nuotr. 4243, 4246

Maugham William Somerset, apie jį 5505

Mauragis Aleksandras 1007-08, 5640; apie jį 211

Mauriac Claude, apie jį 5816, 5867

Mauriac Francois, apie jį 1702, 5968-71; nuotr. 5968, 5970

Maurina Zenta 6259; apie 6259; nuotr.6259

Mazalaitė-Kruminienė-Gabienė Nelė 7863-82; apie ją 5160, 6383; rec. 8378-83; premijos 6471, 6574; nuotr. 6853, 7008, 7880, 8380-82

Maziliauskienė Ilona - žr. Gražytė-Maziliauskienė Bona

Mazurkevich Y., apie jį 5202

Mažeika P[etras], nuotr. 2839

Mažeikaitė Anastazija - žr. Tamošaitienė (Mažeikaitė) Anastazija

Mažeikaitė G., apie ją 5199

Mažeikaitė Rasa 8637

Mažeikienė Genovaitė, apie ją 5161

Maželienė Nijolė, nuotr. 1939

Maželis Petras [religija], apie jį 1160; nuotr. 1411

Maželis Petras [teatras], apie jį 5285,5507; premijos 359-60, 363, 368; nuotr. 5567-68

Maželis Vytautas, fotogr. 5107-19; apie jį 5120-23; nuotr. 760,1872,5122,5119

Mažylytė Rimutė, rec. 815

Mažiulis Antanas Juozas 49,1213,1436, 2663-64, 2691, 2897,4340, 7287, 8797-98; rec. 317, 2699-2701, 2705, 2709-10, 2712, 2724-25, 2964, 2968, 2970-71; apiejį 2645, 8794; portr. 4936; nuotr. 71,74

Mažiulis Vytautas, apie jį 5644; rec. 5758

Mažrimas Pranas, nuotr. 1985, 1987

Mažutis Kazys - žr. Petrelevičius Edvardas

Mažvydas Martynas, apie jį 300, 5663, 5764, 8649; skulptūra 3531

Mc. - žr. Maceina Antanas

McEntegart B.J., nuotr. 1282

McGuigan James, nuotr. 1485

Medžiukas Ignas 8845; rec. 8944

Mėginaitė-Klimienė Bronė, laiškai jai 6960-61

Meyer Augusto 6085

Meiklejohn L, nuotr. 1932

Meiksinaitė-Buchienė Tamara, apie ją 5653, 5710

Meilūnas H., leid.

Meilus Eduardas, premija 364

Meilus Vytautas, nuotr. 2338, 3422

Meireles Cecilia 6086; apie ją 5819

Mekas Adolfas 5547,7883; apiejį 6386;rec. 8467; portr. 4504

Mekas Jonas 4425,7413-20, 7884; vert. 6118; apiejį 6316, 6330, 6386; rec.
8091-92, 8467; premija 6577; jo kūrinio iliustr. 4751

Mėlienė (Strimaitytė) Matilda, apie ją -rec. 8990

Melnikas Antanas, reprod. 4247-48

Melnikas Petras 7885-89; apie jį - rec. 8384-86

Menčinskas Matas, reprod. 4249-51

Mendel Gregor Johan, apie jį 2749; nuotr. 2749

Mendelis Liudvikas, apiejį 1393-94; nuotr. 1393-94

Mendes Murilo 6087; apiejį 5819

Menninger Wolfgang, jo ekslibrisas 4267

Meras Icchokas, apiejį 6400; rec. 8387; premijos 6575-76; nuotr. 6575-76, 6854, 8387

Mercedes M., sesuo - Mickevičiūtė Marija, apie ją 3390, 3392, 3394-95, 3412; rec. 8296

Mėrimėe Prosper, apie jį - rec. 6277; jo kūrinio iliustr. 3902, 3917

Meringis S t. - žr. Pilka Stasys

Merkelis Adolfas 4561

Merkelis Aleksandras 6793-94, 6982; apiejį 6379; rec. 8870

Merker Aleksandra - žr. Vitkauskaitė  - Merker Aleksandra

Merkienė Regina, apie ją 2714-15

Mestrovič Ivan, reprod. 3241

Meškauskas Juozas 2187, 2556, 2804; apiejį486,2832; nuotr. 2339,2615,6830

Meškauskas Pranas - žr. Germantas Pranas

Meškauskas Vytautas, premijos 359, 368

Meškauskienė-Gaižutienė Marytė - žr. Gaižutienė Marytė

Meškėnas Vladas, reprod. 4252-54; apie jį 3360, 4255; portr. 4253

Meškuitis - Pranciškus Vasiliauskas, apie jį - rec. 1527

Mezinskas Kazys, fotogr. 5123

Micas V., nuotr. 1938

Micewski A., apiejį 1556

Michalkevičius Kazimieras, nuotr. 1395

Michelangelo Buonarroti, reprod. 3242-49

Michelevičius Vladas, nuotr. 1492

Miciūnas Antanas (A.Mc.) 668,1009-11, 1637-38, 1763,5134, 5845

Miciūtė Ona 7421; nuotr. 7020, 7421

Mickas L., apie jį 3394

Mickevičius Adomas 6151; apiejį 127, 5805, 5973, 5975-77, 7966; laiškas jam
5974; jo ekslibrisas 4123; portr. 3126,3209, 3315,5972, 5977

Mickevičius Vincas - žr. Krėvė - Mickevičius Vincas

Mickevičiūtė Marija - žr. Mercedes M.

Mickūnas Algis, apie jį 833; nuotr. 86

Mickūnas Česlovas, nuotr. 418

Mickūnienė Irena, apie ją 3409, 5159

Mičiulis J[onas], nuotr. 1873

Mičiulytė-Krasauskienė G., reprod. 4256

Midvykis Regimantas, reprod. 4257

Miegel Agnės, apie ją 5843,5978-79,6276

Mieliulis Juozas 3486,4656; reprod. 4258-60; apie jį 3389, 3395, 3412

Mieželaitis Eduardas, apie jį 290, 6324, 6330,6389, 6403

Mikailaitė Ona 7422-23; rec. 8027, 8131, 8151,8161,8295,8301; apie ją-rec. 8093, 8388; nuotr. 7018

Mikalajūnas Petras, apie jį - rec. 8289

Mikalauskas Barnabas, nuotr. 1396

Mikelėnas Jokūbas, apie jį 2825

Mikelinskas Jonas 2242, 2244, 7890-91; apie jį 6359, 6376, 6855; rec. 8389, 8471; nuotr. 6855, 7890

Mikelionis B. 6367

Mikėnaitė Akvilė, apie ją 2970

Mikėnas Jonas, apie jį 3377

Mikėnas Juozas, reprod. 4261-63; apie jį 4265; nuotr. 4264

Mikkola J[ooseppi] J[ulius], apie jį 2660

Miklaševičius Feliksas, apie jį 8535

Miklovas Juozas 454

Mikolaitis Kazys, apie jį 2791

Mykolaitis Vytautas 6776; reprod. 4266

Mykolaitis-Putinas Vincas 6721,7424-26, 7735; vert. 6151; apie jį 5519,5568,5681, 6309, 6324, 6330-31, 6340, 6342, 6714, 6856-60, 6863, 6876, 6966, 6987, 7982, 8859; nuotr. 2621, 2624, 6859-63

Mykolaitytė Marija M. - žr. Slavėnienė-Mykolaitytė Marija Magdalena

Mykolas J., nuotr. 2134

Mykolas Lietuvis, apie jį - rec. 8991

Mikšys P[ovilas]

Mikšys Žibuntas 2898; reprod. 4267-69; rec. 2966; apie jį 3395, 4270; jo ekslibrisas 4267, 4269

Mikštas Juozas 7427-28

Mikuckis Juozas 6832, 6931, 7429-37; apie jį 6864; rec. 8094-95, 8868; nuotr. 6864,7435

Mikulėnaitė Kastutė, nuotr. 1885

Mikulėnas Algirdas 553; rec. 8292; vert. 6352

Mikulskienė Ona, nuotr. 5416

Mikulskis Alfonsas 2011; apie jį 5218-20, 5233, 5250, 5418;premija 365; nuotr. 365, 419, 1930, 1934, 1938, 2230, 5254, 5417

Mikuta Algimantas 2244, 7438; apie jį 6403; rec. 8096

Mikutaitytė Sigutė, nuotr. 5567-68

Mikutavičius Ričardas 1215, 1385, 2243, 7439; apie jį - rec. 8097; nuotr. 1397, 1488-89

Milaknis Balys, reprod. 4271-72; apie jį 3373, 3392, 3394, 3403

Milašius Oskaras Vladislavas 5980, 6189-92, 6260, 8550; apie jį 127, 1398, 1811, 5712, 5912, 5981-90, 5992-93, 5995-97; rec. 6278; laiškas jam 5994; portr. 3313, 3330; nuotr. 5980, 5983-85, 5987, 5990-91, 5993, 6191-92

Miliūnas Viktoras, apie jį 6296

Milius A., nuotr. 78

Milius K. 189, 6368; rec. 9030,9034

Milius Vacys, apie jį 2656, 2707, 2715

Miliušis J. - žr. Grinius Jonas

Miliušytė Alina - žr. Grinienė-Miliušytė Alina

Milkevičiūtė Irena, apie 5300; nuotr. 5305

Millay Edna St., apie ją 5998

Miller D.H., apie jį 8508

Miller Henry 5849; apie jį 5849

Millett Kate, apie ją 1614

Milosz Czeslaw 5999-6000, 6152-56; apie jį 1718, 5794, 5996, 5999-6002,
6350; rec. 6279-81; nuotr. 5999, 6280

Milosz Oscar V. - žr.Milašius Oskaras Vladislavas

Miltinis Juozas, apie jį 5506; portr. 3825; nuotr. 5573

Milts Fridrichs, reprod. 3250-51

Milukienė Lilė 1753; nuotr. 7010

Milvydas Juozas, nuotr. 8896

Mindaugas, karalius, apie jį 8204, 8360, 8362, 8593, 8612, 8652; eil. 7067, 7077; atvaizdai 3947, 4011, 4029, 4033, 4723, 4730, 4795, 4804, 4808

Mindszenty Jozsef 1012; apie jį 1012

Minelga Jonas, apie jį - rec. 8098

Mingėla Vladas 455

Minkevičius Jokūbas, apie jį 5621

Minkevičius Jonas, apie jį 2656

Minkūnas V., vert. 1589

Mioduševskis (v.n.), apiejį 6814

Miranda L., apie jį 5822

Miranda Vasco 6173

Mirga G. - žr. Girniuvienė Mirga

Mironaitė Monika, nuotr. 5575

Mironas Andrius - žr. Norimas Andrius

Mironas Ričardas, rec. 5765

Miselmacher Viktor, apie jį 2833

Misevičius Jonas, apie jį 2790; nuotr. 2790

Misiūnas Albertas, nuotr. 1927

Misiūnas Romualdas 9036; apie jį 8665; rec. 8911

Mistral Gabriela - Lucila Godoy Alcayaga 6091-95;apie ją 6003-06; portr. 4508, 6004-05; nuotr. 6094

Misunas Everret, apie jį 3395

Miškinas Leonas - žr. Nyka-Niliūnas Alfonsas

Miškinienė Kazimiera - žr. Nerimą Narutė

Miškinis Antanas 7440; apiejį 6324, 6865; rec. 8184; eil. 7337; portr. 3829

Miškinis Jonas, rec. 8992; apie jį 2591

Mitalas P., nuotr. 1906, 1920

Mitkiewicz Leon, apie jį 8682; nuotr. 8682

Mitkus Irena - žr. Mitkutė Irena

Mitkutė (Mitkus) Irena, reprod. 4273-74; apie ją 3391; rec. 8420, 8459

Mlodzianovskis Andriejus, apie jį 5058

Močius Algirdas, nuotr. 1399

Mockus Kazys 50, 154, 233, 1216-17, 1370, 1639, 1764-66, 1838, 1870-71,
1942-43, 1965, 2007, 2046-47, 2065, 2123,2186, 2467; apiejį 2051; nuotr. 233

Mocquot Magdeleine, reprod. 3252

Modigliani Amadeo, reprod. 3253

Modzeliauskas R., apiejį 3386, 3394

Molnar Ferenc, apie jį 7739

Molnas Aug., rec. 8015

Molotovas Viačeslavas, apiejį 8717

Momkienė Margarita, apie ją 5161, 5199, 5272, 5290, 5296; nuotr. 63, 5226, 5307, 5309,5321,5324

Momkus Vaclovas, apie jį 5300, nuotr. 5253

Mončys Antanas, reprod. 4275-99; apie jį 3386,3394,3403,4300-02; nuotr. 4301

Mondale Walter F., nuotr. 1933

Mondeikaitė-Kutz M., nuotr. 5226

Mondrian Piet, reprod. 3254

Mongirdaitė Daiva, apie ją 5159

Monkevičius J., apie jį 262

Monkutė-Marks Janina, reprod. 4303-08; apie ją 3389-90, 3395, 3410, 3412; rec. 8253

Montale Eugenio 5846, 6121-22; apiejį 6007; nuotr. 6007-08

Monteiro Adolfo Casais, apie jį 5821

Montvydas Antanas [dailė] 3665-66; apie jį 3380; portr. 4380

Montvidas Antanas [medicina], apie jį 2791; nuotr. 2791

Montvidas Kutkus Kristina, apie ją 3390

Montvydienė Ada - žr. Peldavičiūtė-Montvydienė Ada

Montvila Giedrė, apie ją 3390

Moore Thomas Sturge 6067

Morais Vinicius de 6088

Morkelis M[orkus], nuotr. 6830

Morkūnas Kazys, apie jį - rec. 5759

Morkūnas Mykolas, leid. 8032, 8037, 8041, 8075, 8121

Morkūnas Vitalis, apie jį - red. 2707

Morkūnienė Barbora, apie ją 3410

Morozas Valentinas, apie jį 6009

Morta, karalienė, apie ją - eil. 7067; atvaizdai 4620, 4720

Moseman (v.n.), apiejį 2675

Mošinskienė Halina - žr. Didžiulytė- Mošinskienė Halina

Mošinskis Vytautas, nuotr. 2624

Motekaitienė Izabelė - žr. Blauzdžiūnaitė-Motekaitienė Izabelė

Motekaitis Manigirdas, apie jį 5419; nuotr. 83,5419

Motiejūnas Alfonsas, reprod. 4309-10; apie jį 3377; portr. 4310

Motiejūnas Juozas, apie jį 2826

Motiekaitis Vladas, apie jį 5420

Mottelson B[enjamin], apie jį 2

Mozart Wolfgang Amadeus, apie jį 5150; eil. 7507; portr. 3295

Mozoliauskas Ramojus, reprod. 4311-16; apie jį 1244, 3389, 3392, 3409, 3412;
nuotr. 4317

Mrozinskas Aleksas, apie jį 5160, 5181, 5421

Mūks Roberts 6138 Muliolis Algis, apie jį - rec. 9013

Mūller G., apie jį 5477

Mulokas Jonas, reprod. 3070-86; apie jį 253,1196-97, 2978, 2989, 3088-90, 4039; portr. 4950; nuotr. 1197, 3087-88, 3090

Mulokas Rimas, reprod. 3091-92

Mumford Levis, apie jį 115, 694

Munch Edvard, reprod. 3255; apie jį 3117

Murinas Bronius, reprod. 4318-27; apie jį 3373,3389, 3392,3408-09, 4328-29; portr 4326

Musset Alfred, apie jį 5576

Musteikis Antanas (A.Lingaila) 155-56, 190-92, 669-70, 1571-72, 1640, 1768-69, 2008, 2399, 2468, 2686, 6036, 6369-71; rec. 816, 2627, 2631, 2892, 8919; apie jį 1566, 2871, 6301; rec. 8390-91; nuotr. 8895

Musteikis Mečys 1218
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai