Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
N PDF Spausdinti El. paštas
N. 3175,5813

N.N. 3360, 8715

Nadler Josef, apie jį 6010

Nagevičienė V., leid. 8937

Nagevičius Vladas - žr. Nagius-Nagevičius Vladas

Nagys Henrikas (Jonas Vakaris) 2124, 3860, 3964, 4001, 4643, 4654, 4657,4782, 4962-63, 5847, 5942, 6047, 6720, 6916, 7441-51; rec. 3487, 8063, 8111, 8349, 8433; vert. 6072, 6130, 6135-37,6139-40,6142,6145-46,6212-13,6218-20; apiejį 4877,6303-04,6338, 6351, 6401, 6866-67; rec. 8099-8103; premijos 363, 6476-77, 6579-81; nuotr. 727, 6401, 6580, 6866, 6868, 7003, 7014, 7021, 7445, 7448, 7450-51, 8103

Nagytė-Katiliškienė Zinaida - žr. Sutema Liūne

Nagius-Nagevičius Vladas, apie jį 8937

Naikelis Stasys, apiejį 2791

Nainys Bronius, nuotr. 2013, 2340

Nakaitė-Arbienė (Arbačiauskienė) Elena - žr. Rūta Alė

Nakas Alfonsas 51, 1943, 5247-49, 5435, 6272-73; apie jį 361

Nakas Viktoras 2187

Nakas Vytautas, apie jį 5285

Nalepa Jerzy, apie jį 8644

Nalis Jonas, reprod. 3093; apiejį 2979

Namikienė A. 1753

Namora Fernando, apie jį 5821

Napaleonas, portr. 3172

Narbutas Teodoras 2995; apiejį 2998

Narbutas Titas 1013; rec. 1525

Narbutt Virginija, apie ją 2791

Narimantas A. 5349

Narkeliūnaitė Salomėja 1641, 2188;nuotr. 7015

Naruševičiūtė Halina - žr. Žmuidzinienė (Naruševičiūtė) Halina

Narušis Simas, apie jį 2341

Narutavičius Kazimieras 8695; apie jį 8695

Narutė Nerimą - žr. Nerimą Narutė Narutis Pilypas 8730; nuotr. 58, 8851

Nastopka Kęstutis, apie jį 7988

Nasvytis Algimantas, apie jį 2978

Nasvytis Algirdas L. 2011; apiejį - rec.8904; nuotr. 1930, 1934, 1938, 1981, 2230

Nasvytis Mindaugas 4654, 4701, 4964; reprod. 4330-33; apiejį 3408, 4334

Nasvytis Vytautas, apie jį 2978

Nasvytytė Aldona-Irena 7452-53

Našlaitis J. 8731

Nathan Robert 6261; apiejį 6011

Natkevičius Vincas 671, 729, 2888, 6374-76, 6641,6696, 6714,6810, 6833, 6835, 6900, 6967; apiejį 2073; nuotr. 762,6376,6711,6869

Naudžiūnaitė-Joerg Irena, apie ją - rec. 8339

Naudžiūnas A., nuotr. 520

Naudžius Viktoras, nuotr. 1981, 1985,1987

Naujalis Juozas, apie jį 5176, 5422; nuotr. 5422. 7009

Naujokaitis Mykolas, nuotr. 8852

Naujokaitis Pranas 456, 6983,7454; rec. 8094, 8153-54, 8241-43, 8315, 8321, 8363, 8368, 8370, 8424, 8430, 8442, 8449, 8463; apiejį 6870; rec. 7974-75, 8392-95; premija 6582; nuotr. 69, 2621, 6870, 7008, 7015

Naumiestiškis Pranas - žr. Bagdas (Bagdanavičius) Pranas

Nauragytė Daiva - žr. Antanina, sesuoF.M.M.

Navakas Mindaugas, reprod. 4335-36

Navakas Vaclovas Algimantas, reprod. 3094-95; apiejį 2978; nuotr. 3096

Navakienė Jonė - žr. Deveikė-Navakienė Jonė

Navickas Juozas L. 672-74, 741, 785, 846, 1014, 2472; rec. 811-12, 819; apie jį 839; nuotr. 79

Navikavičienė (Navikienė) - Radkevičiūtė Marija - žr. Aukštaitė Marija

Nazaraitė Edita 7455; rec. 8084, 8097, 8333, 8345, 8412; apie ją 3395, 6313; rec. 8104-05; premijos 6583, 7010; nuotr. 7455, 8104

Neizvestnas E., reprod. 3256

Nemesio Vitorino 6174

Nemickas Bronius 1642, 2189, 8732-35; rec. 1703; vert. 8727, 8770-71; apie jį
1924; nuotr. 1928, 2230

Nemickienė I. - žr. Vakselytė-Nemickienė I.

Nendrė K. - žr. Barauskas-Nendrė K.

Nenortas Kostas 2039, 2781

Nenortas Tomas, premija 403

Nenortienė Ina, reprod. 4337; apie ją 3390; nuotr. 4658

Nerimą Narutė - Kazimiera Gaidytė-Bulsienė-Miškinienė 7465-58; apie ją -rec. 8106-07

Nėris Salomėja - Salomėja Bačinskaitė-Bučienė, apie ją 3487, 5481, 6859, 6871-77

Neruda Pablo 6096-97

Nesselmann Georg, apie jį 5606

Neverauskas Juozas, apie jį - rec. 2396

Neveravičius Fabijonas, apiejį - rec. 8396

Newman John Henry, apie jį 915; nuotr. 915

Niek Dagmar 6233

Niedermann M[ax], apiejį - rec. 5782-83

Niemi Aukusti Robert, nuotr. 68

Nietsche Friedrich 6217

Nyka-Niliūnas Alfonsas - Alfonsas Čipkus (A.N.-N., L.M., Leonas Miškinas, Kostas Rauda, Andrius Sietynas, Alg.Vambra, Algirdas Vambra) 3403-04, 4878, 5892, 5897, 5906, 6053, 6378-86, 6632, 6657, 6752,6805,6834,6906,6910,6915,6937, 6968, 7459-81; rec. 7980, 8034, 8061, 8076, 8119, 8126, 8133, 8158, 8239-40, 8255,8263,8288,8322,8340,8350,8352-53, 8421, 8451; vert. 6062, 6066, 6091, 6183-84, 6186-88, 6193, 6208, 6215, 6217, 6223,6231-32, 6234-36, 6246; apie jį 5468, 6316, 6338, 6341, 6351, 6401, 6879-84; rec. 7996, 8108-8111, 8118; premijos 349, 364, 6476, 6585-86; portr. 3517,4515,4729; nuotr. 471-72,727,760, 6401, 6584, 6878-79, 6882, 7003, 7015, 7464,7470, 7475, 7477, 7479, 7481

Niska Maralin, apiejį 5163

Nissen W., apiejį 1009

Niunka Vladas, apiejį 1032

Nivinskaitė Irena, apie ją 5512; nuotr. 248

Nixon Richard, nuotr. 1818

Noreika Jonas 1220

Noreika Virgilijus, apie jį 5175, 5299; nuotr. 5318

Norimas Andrius - Andrius Mironas 7892, 8801; apiejį - rec. 8397-98; premijos 6577-78

Norius Aleksandras, apiejį 1400

Norkaitis Jonas 675; nuotr. 2228

Norkus Simonas 7482

Normantas Jurgis 3405, 8736

Norvilas Algimantas 193, 847, 1753, 2084, 5641; rec. 830, 5748; nuotr. 296, 2134-36

Notzin Schrenk von, apiejį 3167

 Novalis - žr. Hardenberg Friedricg von Novasitis A.VV., nuotr. 1940, 8780

Novelli Pietro, reprod. 3257

Novickienė Birutė, apie ją - rec. 8868

Novickis Antanas, apiejį - rec. 8868; nuotr. 3419, 8899
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai