Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
P PDF Spausdinti El. paštas
P. 2568

P.A. 5376

P.B. 45, 5452, 5456

P.C. - žr. Celiešius Petras

P J. - žr. Jurkus Paulius

P.Jan. 2482

P.Prk. 2190

P.S. - žr. Skardžius Pranas

P.V.1792
Pabedinskas Jonas 1646, 2415, 8551; nuotr. 3425

Pabedinskienė-Kapočiūtė Birutė, nuotr. 339

Pabrėža Jurgis Ambraziejus 7494; apie jį 1402-04; biustas 3977; nuotr. 1402, 1404-05

Pacas Kristupas Zigmantas, portr. 3296

Pacevičienė Zofija, reprod. 4341

Pacevičius A[ntanas], nuotr. 1960

Pacevičiūtė I[rena], apie ją 3412

Padagas E. 5509

Padalis (Padalskis) Pranas, apiejį 1647, 2343; nuotr. 2343

Padaubietis J., apie jį - rec. 8996

Padolskis Vincentas 1015- 16; apie jį 1406-07, 1498; nuotr. 1406-07, 1497,
3422

Padvalskis Ignas, nuotr. 2020

Pagalytė Anelė, reprod. 4342; apie ją 3394

Pagnol Marcei, apie jį 5813

Payno Juan Antonio, apie jį 5812

Pajaujis Jonas (J.P.) 275, 3435, 3540

Pajaujis-Javis Juozas, apie jį 8853; rec. 8997; nuotr. 8853, 8899

Pakalka Jonas, apie jį 2344

Pakalnis J. - žr. Girnius Juozas

Pakalnis Norbertas, apie jį 1408; nuotr. 1408

Pakalnis P. - žr. Girnius Juozas

Pakalniškis AĮleksandras] (jaun.) 1753

Pakalniškis Aleksandras (vyresn.) 2666-74; apiejį 2716

Pakalniškis Jonas, apiejį 1257, 2665; leid. 1559

Pakalniškis Kazimieras (Dėdė Anastazas), nuotr. 1409

Pakalniškis P. 269

Pakalniškis Ričardas, apie jį 7988

Pakalniškytė Anita, apie ją 5201

Pakalniškytė Mirga, apie ją 8194

Pakri Linda, apie ją 5504

Pakštas Kazys 751, 8497, 8508-23, 8552, 8638; apie jį 1695, 1749, 8520-24; rec. 8998; nuotr. 5119, 8520-23, 8525

Pakuckas Č[eslovas], nuotr. 1873

Palaiškis Vytas, rec. 8213

Palazzeschi Aldo, apie jį 5866

Palčinskaitė Violeta, apie ją 6351

Paleckis Justas, apie jį 6324

Palevičiūtė Emilija, nuotr. 1885

Palionis Jonas, apiejį 317; rec. 5768

Palionis Petras 2244

Palys Viktoras, reprod. 4343

Paliulytė S[tefanija], nuotr. 1873

Palloni Michelarcangelo, reprod. 3260-61; apie jį 3262

Palšaitis Albinas 7495-96; vert. 6211

Paltarokas Jonas 2416

Paltarokas Kazimieras 1222-23; apie jį 1410; nuotr. 1410-11, 1490, 6830

Paltarokas Petras, apiejį 2185

Palubinskas Alphonse, apie jį 2792

Palubinskas Feliksas 2417, 2557

Palubinskas Juozas, apie jį 5540; nuotr. 5560, 5563, 5565, 5572, 5575, 5580

Palubinskienė Nijolė - žr. Vedegytė-Palubinskienė Nijolė

Palubinskienė Saulė 2745

Palukaitienė-Zubovaitė Dalia, reprod. 4344

Palukaitis J[onas] P[ranas], nuotr. 8895

Panavaitė Vanda, apie ją 5521

Panėriškis (v.n.) 5411

Papartis Jonas 6009; rec. 8268

Papievis V., apie jį 6347

Papini Giovanni 113, 1017; apiejį 1530,6017

Paplauskas-Ramūnas Antanas - žr. Ramūnas Antanas

Papurelienė Marija 2125

Parojus Juozas, apie jį 6888

Pascal Blaise, apiejį 619

Pasternakas Borisas 6200; apiejį 6018-19, 6200; nuotr. 6019

Pašilis Saulius 676, 1225-28, 1654, 5794,5850, 5922, 6000, 6031; rec. 1539, 1556, 8465

Paškauskaitė Lili Janina, reprod. 4345; apie ją - rec. 8017, 8081

Paškevičienė M., apie ją 3402

Paškevičienė Ona - žr. Dokalskaitė-Paškevičienė Ona

Paškevičius Mykolas, reprod. 4346; apie jį 3380, 3397, 3414

Paškevičiūtė Alyja, apie ją 3402

Paškus Antanas 677-87, 773, 848-53, 1018-19,2469, 2472; rec. 813; apiejį 830-31; nuotr. 680, 2254

Paštukas J., nuotr. 2230, 5221, 5254

Pašuta Vladimiras, apie jį 8606; rec. 8936

Patirgas Z. - žr. Ivinskis Zenonas

Paukštelis Juozas, apie jį 2566

Paukštienė-Dobkevičiūtė Jadvyga 3861, 4365; reprod. 4347-64; apie ją 3373, 3388-90, 3392, 3394-95, 3397, 3401, 3409-10, 3414, 4365, 4368; rec. 8069-70, 8231; portr. 4353, 4364; nuotr. 4367

Paukštys J[onas], nuotr. 1873

Paulaitis Petras, apiejį 6009

Paulauskienė Aldona, apie ją 5644

Paulė M., sesuo 1211

Paulhan Jean 5849; apie jį 5849

Paulionis Juozas, apie jį 2792

Paulionis Rimas, reprod. 4369

Paulionis V[ytautas], apie jį 5290

Pauliukaitis Didakas, nuotr. 500

Pauliukonis Antanas 6795; apiejį 486; nuotr. 473

Pauliukonis Pranas 194, 276, 525, 541, 1229, 2519, 6366, 6837, 8737; rec. 8914, 8941, 8962, 8982, 9006, 9022; apiejį 8854; nuotr. 72, 8854

Paulius VI, popiežius, apiejį 884, 917, 1095; nuotr. 884, 1125, 1491

Pauperas Jonas 1020, 1230

Pautienius Juozas, reprod. 4370-76; apie jį 3392, 3410, 4377

Pautieniūtė Teresė, apie ją 8194; rec. 8114

Paužienė Eugenija - žr. Gurskis-Paužienė Eugenija

Pavabalys Balys - žr. Žitkevičius Leonardas

Pavalkis Viktoras 1021, 1231, 1431, 8738; nuotr. 1021, 1412, 2096

Pavasaris A[ntanas], nuotr. 5223

Paz Octavio 6160; apie jį 6020; nuotr. 6160

Pažemėnas (Pažemeckas) Juozas (J.Pž.) 2066, 2085, 2418, 2429, 2441, 8739; nuotr. 762

Pažėraitė Karolė 7899; apie ją 6889

Peacock Kenneth, apie ją 2703

Pečeliūnas Povilas, apie jį 5787

Pečiūraitė Austė 7497

Pečkauskaitė Marija - Šatrijos Ragana, apie ją 2457, 6328, 6340, 6890-95; rec. 8429; nuotr. 6892-93

Pečkauskaitė Sofija, apie 6895

Pelda Vyt. - žr. Peldavičius-Pelda Vyt.

Peldavičius P., repr. 4378

Peldavičius-Pelda Vyt., apiejį 2978; portr. 4380

Peldavičiūtė-Montvydienė Ada, reprod.4379-80; apie 4381; portr. 4380

Pelėkis K. - žr. Kviklys Bronius

Pelenauskas J. 1770

Pellegrinetti Hermenegįld, nuotr. 1126

Penčyla Juozas, reprod. 4382-83; apie jį 3392; šaržas 4795

Penikas D[omas], nuotr. 8895

Penkauskaitė Ona - žr. Girniuvienė (Penkauskaitė) Ona

Penzoldt E[rnst], apie jį 5858

Perovas Vasilijus G., reprod. 3263

Perpetua, sesuo, nuotr. 247

Perrey Nicola, reprod. 3264

Perse Saint-John 6193; apiejį 6021; nuotr. 6193

Peseckas (v.n.) 5156

Pessoa Fernando 6177-78; apiejį 5821

Pėteraitis Vilius, apiejį - rec. 8981

Peterienė Ilona - žr. Avižienytė- Peterienė Ilona

Petkevičius Jurgis - žr. Petkūnas-Petkevičius Jurgis

Petkevičius Vytautas, apiejį 6320, 6376

Petkūnas-Petkevičiųs Jurgis, apie jį 8600; nuotr. 500

Petkus Viktoras, apiejį 2194, 5787, 5789,5796, 6009

Petkutė Anė 7498

Petraitis Petras, apie jį 2791

Petraitis Teofilius, apie jį 3380, 3408

Petraitis Vytautas 234

Petras, šventasis, atvaizdas 5014

Petrauskaitė Marija, apie ją 3390; nuotr. 1885

Petrauskas Kipras, apie jį 5423; nuotr. 5423

Petrauskas Konstantinas 2520 Petrauskienė Elena - žr. Žalinkevičaitė-Petrauskienė Elena

Petrauskienė Julija - žr. Rajauskaitė-Petrauskienė-Šušienė Julija

Petravičius Viktoras, reprod. 4384-4419; apiejį 3387-89, 3391, 3393-94, 3397,3404,3409,3413,3415,4420-26; rec. 3429,8080,8331; portr. 4404,4419, 4936; nuotr. 4420, 4424

Petrelevičius Edvardas (Mažutis Kazys) 546, 2438, 2440; apie jį - rec. 2398

Petrėnaitė O., apie ją 7982

Petrėnas Jonas 688; apiejį - rec. 1545

Petrėnas Juozas (Petras Tarulis), apie jį - rec. 8443-44

Petrikonis A., reprod. 4427- 28; apiejį 2791, 3412, 4429-30; nuotr. 2791,4430

Petrikonis S. 6389

Petrokaitė-Rukuižienė Elena 235

Petronis Juozas 8553

Petrošius J., nuotr. 2020, 6830

Petrovas P., apie jį 5297; nuotr. 5326

Petruitis Petras, apie jį 356

Petrulis Algirdas, reprod. 4431; apiejį 3377

Petrutis Petras, apiejį 1944; premija 356

Picasso Pablo, reprod. 3265-66; apie jį 3267

Piečaitienė Zina 2125

Piekuras Igoris, apie jį 3377

Pietaris Vincas, apiejį 6821, 6823

Pietri Artūro Uslar, apie jį 5818

Pieža Stasys 277; apiejį 281

Pijus IX, popiežius, apie jį 996

Pijus X, popiežius, apie jį 890,1000, 1030, 1127, 1545

Pijus XI, popiežius, apiejį 1102

Pijus XII, popiežius 1023-24; apiejį 882, 888,891, 896,932,938,981, 1006, 1027, 1066,1092,1097,1109,1531; nuotr. 882, 1097

Pikčilingis Juozas, apie jį - rec. 5769

Pikturna Vytautas 1233; rec. 1549, 1560; leid. 1559

Pikūnas Justinas 689, 854-55, 2389, 2420, 2521; rec. 298; apiejį 841,869; nuotr. 761, 841, 855, 866,1851,1853

Pilka Domininkas, apie jį 2792

Pilka Petras 7499; apiejį - rec. 8115

Pilka Stasys (St.M., StMeringis) 236,458, 5507-14, 5525, 5539, 5549, 5552, 6780, 6928, 3364, 7500; rec. 8036; vert. 6233; apie jį 5541-43, 6769; jo eklibrisai 3460, 4165, 4831; nuotr. 236, 248, 5542, 5544

Pilliment Georgės, apie jį 4005

Pilsudskis Aleksandras, reprod. 4432; apie jį 4433; portr. 4995; nuotr. 4433

Pinkauskaitė Potencija, nuotr. 5580

Pipiraitė Sonė - žr. Tomarienė Sonė

Piro L., nuotr. 5731

Pivoriūnas (v.n.), apie jį 3386

PI. 5799

Plačenytė A., nuotr. 1873

Planck Max 1025

Platelis Kornelijus 2244, 7501; apie jį 7501; nuotr. 7011, 7501

Plateris Aleksandras 1657, 2640, 8639

Platonas, atvaizdas 3271

Plečkaitis Romanas, apie jį 690, 2562

Plioplys Andrius, apie jį 3395

Plivier T., apie jį 5858

Plukas Algis K. 1773-76, 1945, 2021,2048, 2068, 2192, 8740; rec. 8930

Plūkienė Genovaitė, premija 364

Pn. 2796

Pocienė Ieva - žr. Sakalauskaitė-Pocienė Ieva

Pocienė Lidija - žr. Šimkutė-Pocienė Lidija

Pocius Algirdas, apie jį 6376; rec. 8471

Pocius K., nuotr. 1847

Počebutas Martynas, jo ekslibrisas 4123; portr. 5053

Podbielskis (v.n.), reprod. 3268

Podolskis Vincentas 1246, 6367

Poe Edgar 6129

Poirot-Delpech B., apiejį 5815

Polikaitis Juozas, nuotr. 2345

Pomerancaitė Dana, apie ją 5202

Ponchielli Amilcare, apie jį 5319

Ponge Francis 6194; apiejį 6022; nuotr. 6194

Popieliuška Jeržis, apie jį 984

Porutis Pranas, apie jį 3377

Poška Dionizas, apiejį 6362, 8648; jo kūrinio iliustr. 4761

Poška Jonas, apiejį 2792, 2827; nuotr. 2792

Poškus B., nuotr. 1981, 1986

Poškutė E., apie ją 5172

Potockis Augustinas, nuotr. 2900

Pott August Friedrich, apie jį 5606

Potvin Raymond H., apie jį 1532

Povilaitis Apolinaras, nuotr. 2258

Povilaitis Augustinas, apie jį 8690

Povilaitis Bronius 2746-50, 2805, 2870; apie jį 2872, 2877; nuotr. 2747, 2872-73, 2877

Povilaitis J. 2434

Povilaitis Romualdas, apie jį 3384

Povilas, šventasis, apie jį 1076

Povilavičius Benediktas, apiejį 5159

Povilavičius Stepas (Stp. Vykintas) 1659

Povilonis J[uozas], apiejį 6313

Povilonis Liudas, apiejį 1160,1221,1413; nuotr. 1488, 1492-94

Požėla Vladas, apie jį 8855; rec. 9001; nuotr. 8855

Poželaitė-Davis Izolda I. 3214, 3407, 4435, 885; rec. 8150

Požėra Juozas, apie jį - rec. 8400

Požerskis Romualdas, apiejį 5124

Pr.B. - žr. Budrys Pranas

Pr.G. 1672, 2064, 5197; rec. 818

Pr.R., rec. 8420

Pr.V. - žr. Visvydas Pranas

Prakapas A., nuotr. 1495

Pranciškus Asyžietis, šventasis 6123-24; apiejį 887, 894, 948, 1004, 1009,
1071,1142,1252,1537-38, 5137, 5840, 5854, 6119; eil. 7428, 7598; atvaizdai
1004, 3132, 3183, 3191, 3193-94, 3220, 3343, 3652, 3681, 3922, 3930, 3936,
3946, 3948, 4016, 4131, 4231, 4191, 4312, 4316, 4624, 4635

Pranckūnienė Halina - žr. Rimšaitė-Pranckūnienė Halina

Praniauskaitė Karolina, apie ją 6644

Pranskus Bronius, apie jį 6836

Pranskus Pranas 7900

Prapuolenis Bernardas, apiejį 5179, 5202, 5290; nuotr. 5324

Prapuolenis Linas, apie jį 8856; nuotr. 8856-57, 8899

Prapuolenytė Stasė 5882, 7502-05

Preda Marin, apie ją 5831

Preikšas Juozas, nuotr. 1488

Preikšas Kazys, apie jį 6324

Pretorijus M., apie jį 2677

Preuschhoff Johannes Antonius, apie jį 2563

Prėvert Jacąues 5849; apie jį 5849

Prialgauskaitė Gabrielė 237; nuotr. 237

Prielaida Narcizas, nuotr. 295

Priešpylis K. - žr. Bradūnas Kazys

Prišmantas Fredas, nuotr. 5568

Prišmantas M., nuotr. 5569

Prižgintas Vacius 1289; nuotr. 6707

Prižgintienė N., nuotr. 6707

Prochorovas Aleksandras M. 2739

Procuta G[enius], nuotr. 2020

Prokofjevas Sergiejus S., apiejį 5152

Pronckietis Kazimieras, nuotr. 1414

Pronskus Juozas (Aklasmatė), apiejį 2346

Prosčiūnaitė-Brazaitienė Vlada 7506-07, 7737; rec. 8201,8378; apie ją 6334, 6352, 6357; nuotr. 6427, 7507

Protasevičius-Šuškovskis Valerijonas, portr. 5344, 5053

Prunskienė Ona, apie ją 2347

Prunskis Juozas 121, 459, 1304, 1478, 1779-80, 2193, 5333, 6390; rec. 814, 1514, 9038; apiejį 526, 1415-16, 1419, 1533-34; rec. 8977; premija 366; jo premija 6511; nuotr. 421, 520,1415-18, 2228, 7017

Prūsas Zenonas, rec. 2878

Prutenis J. 1845

Prutenis K., apie jį 6413

Przybylski Maciej, reprod. 3269

Psichari Emest, apie jį 794

Puccini Giacomo, apiejį 5269

Pugevičius Kazimieras 1031; premijos 404-05; nuotr. 1420, 1939

Puida Kazys Aleksandras, apie jį 6896

Puikytė Zefirina - žr. Balvočienė Zefirina

Puiša J., reprod. 3098; apie jį 2978

Puišys Jonas 195

Pūkelevičiūtė Birutė 7738; apie ją 2717, 5133,5511,5574,7731; rec. 8116,8220, 8401 -04; premijos 6472,6593-95; nuotr. 6591-92, 7008

Pundzius Bronius, reprod. 4436; apie jį 6814

Pupelis A., nuotr. 1981

Pupienė N., apie ją 5249

Purėnas Antanas, nuotr. 2624

Purickis Juozas, nuotr. 1881

Puronas Pranas 8483

Puskunigis Pranas, apie jį 2791
 
Pušinis J. 7508 Pušis J. 1234

Puškinas Aleksandras S., apiejį 6023, 7982

Puteris A. 1753

Putinas - žr. Mykolaitis-Putinas Vincas

Putvinskas-Pūtvis Vladas, apiejį 8858; rec. 9002; nuotr. 8858 Puzinas Jonas 52, 278, 2011, 8484-89, 8640, 8859; rec. 8494, 8937, 8967; apie jį 8859, 8861; nuotr. 72, 74, 86, 417, 1937, 2015, 2018, 2230, 2615,8859-61, 8897

Puzinas Povilas, reprod. 4437-44; apie jį 3380, 3392, 4445-47; rec. 8287; portr. 4444; nuotr. 4446-47

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai