Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
R PDF Spausdinti El. paštas
R. 132, 3554; rec. 1526, 8996

R.K.S. - žr. Girnius Juozas

R.P. 983

R.V. 3320

R.V.D. 2224

R.Vsl. 4971

Rabikauskas Paulius 690,1235-36, 1326, 2559-62, 5642, 5723-25, 8641-42; rec.
340, 2625, 5757, 8936; apiejį 5600; rec.9010; nuotr. 1421

Rabin Marvin, apiejį 5193

Račiūnas Algis, rec. 6281

Račiūnas Antanas, apiejį 5184, 5424

Račiūnas Pranas, nuotr. 1489

Račkauskas Jonas, apiejį 54; nuotr. 1985

Račkauskas Konstantinas, apie jį - rec. 2451; leid. 2451

Račkauskas Merkelis, apiejį 6416

Račkus Aleksandras, apie jį 2791; nuotr. 2791

Račkus J[urgis] Kęstutis, reprod. 4448-50; apiejį 3388, 3397, 3412; nuotr. 295

Radaitis J.B. 1032

Radauskas Henrikas 6019, 6415, 7509-13; rec. 8019; vert. 6200; apiejį 6338, 6351, 6897; rec. 8117-20; premija 6596; eil. 7137, 7598; portr. 3692; nuotr. 6897, 7510, 7513,8117,8120

Radauskienė V[era], nuotr. 5564

Radys V., nuotr. 5221, 5226

Radkevičiūtė-Navikavičienė (Navikienė) Marija - žr. Aukštaitė Marija

Radvila Jurgis, apiejį 1422; portr. 1422

Radvila Mikalojus Kristoforas, apie jį 3122; portr. 3167, 3216, 5055

Radvilaitė-Žygimantienė Barbora, apie ją 7725, 8862; portr. 5041, 8862

Radzevičius Algimantas, apie jį 7988

Radzevičius Bronius, apie jį 6375

Radžius Aleksandras 2751-55, 2845-49, 7514-22; apie jį - rec. 8121-23; nuotr. 1927, 7517,7521

Radžius Vytautas, nuotr. 246, 1931, 5254, 5307

Raffaelo Santi, reprod. 3270-72; apie jį 3273

Ragažinskas Pijus, apie jį 2348

Ragienė Praurimė, apie ją 5204

Raginis Aug. - žr. Vaičiulaitis Antanas

Raguotis Bronius, apie jį - rec. 8184

Rahner Kari, apiejį 930-31; nuotr. 931

Raila Bronys, vert. 6101; apiejį 593; rec. 7983-85; premija 361; nuotr. 6604, 6618, 7013

Raila Stasys 1237; nuotr. 1237, 1423

Raišupis Matas - žr. Būtėnas Vladas

Rajauskaitė-Petrauskienė Šušienė Julija, apie ją 5424-27; nuotr. 5426-27

Rakauskas Antanas, apie jį 2792

Rakuiža A., nuotr. 5307

Ralys Jeronimas, apie jį - rec. 8275

Ramanauskaitė Dalia, reprod. 4451; apie ją 3380, 3395

Ramanauskas Benvenutas 5898; apie jį 1537-38; nuotr. 380, 417, 500, 1424-25, 1538

Ramanauskas Dalia - žr. Ramanauskaitė Dalia

Ramanauskas Pranciškus, apiejį 1189, 1426; nuotr. 1426

Ramanauskas-Vanagas Adolfas 8741

Rainelis Bl. - žr. Girnius Juozas

Ramelis L. - žr. Girnius Juozas

Ramelis R. - žr. Girnius Juozas

Ramet Pedro, apie jį 1227, 1539

Ramojus Vladas - žr. Būtėnas Vladas

Ramonaitis Valentinas - žr. Ramonis-Ramonaitis Valentinas

Ramonas Vincas 7901; apiejį 2566, 6342, 6898-6900; rec. 8406-08; premijos 6475, 6477, 6597; nuotr. 6898, 6900-01, 8406

Ramonas Z. 1290; rec 1513

Ramonis-Raminaitis Valentinas, reprod. 4452; apie jį 3395, 3412

Ramūnas (Paplauskas) Antanas 2457, 2470, 2522; apiejį 2593-94; nuotr. 2593-
95

Ramuz Charles Ferdinand, apie jį 6024

Rank Gustav, apiejį 2718, 3109

Rannit Aleksis 3322, 3587-88, 4002, 6101; apiejį 3121, 3320, 3580, 3582, 3964, 6025, 6691; nuotr. 4881, 6101

Rasa Marija A. - žr. Sluckaitė-Jurašienė Aušra Marija

Rašys J[uozas], apiejį 4943

Raslavičienė Regina - žr. Songinaitė- Raslavičienė Regina

Rastauskietis (v.n.) 5191

Rastenis Vincas, apie jį - rec. 9020; nuotr. 2614

Rastonienė Eugenija, apie ją 3380 3390

Rastonis Vytautas 5455

Raštikis Stasys 8742; rec. 8901; apie jį 8682, 8771, 8863, 8865-66; rec. 9005-
07; nuotr. 8742, 8864-66, 8899

Ratas (Rataiskis) Vaclovas, reprod. 4453-65; apiejį 3360, 3393, 3397, 3409,
3413, 3415, 4466; rec. 8376; nuotr. 4466-67

Ratti Achile, apiejį 1267; nuotr. 1128, 1267

Rauch Georg, apie jį - rec. 9008 Rauch J. 8554

Rauckinas Stasys, nuotr. 2614

Rauda Kostas - žr. Nyka-Niliūnas Alfonsas

Rauda Petras, apiejį 1427; nuotr. 1427

Raudonikis P[etras], nuotr. 2616

Rauduvė Petras, reprod. 4468

Raugaitė Banguolė Marija, reprod. 4469; apie ją 3380, 4470

Raugas Balys 1238, 1781, 1946-47, 5526; apiejį - rec. 8978; nuotr. 1920

Raugienė G., apie ją 3380

Raulinaitienė Irena, apie ją 3395

Raulinaitis Algis P. 2049

Raulinaitis Arvydas, nuotr. 5568

Raulinaitis J., apie jį 4941

Raulinaitis Pranas Viktoras 1966; apie jį 2349; nuotr. 1820, 2349

Raulinaitis Sigitas, nuotr. 5568

Raulinaitis Vytautas, reprod. 4471; apie jį 3392, 3394, 3403; rec. 8011, 8186

Raulinaitis Zigmantas, apiejį 3409; rec. 9009

Rauschenberg Robert, apiejį 3113

Rautinš Danutė, apie ją - rec. 2703

Razma Antanas 1976-78, 1988; apie jį 54; nuotr. 85, 420, 1822, 1926, 1938,
1980-82,1984-85,1987-89,2019,2350, 5253,6588

Razminas Pranas, apie jį 2596

Razutienė Ona, apie ją 2597; nuotr. 5428

Ražaitis Mykolas 1034

Reagan Ronald, apie jį 2148, 8779; nuotr. 1287, 2325

Rech Ch. A., apie 602

Rečionis J., rec. 8966

Reddaway Peter 2194

Regienė [Irena] 269

Regio Jose 6180; apie jį 5821

Reich Ch.A., apie jį 603

Reinys Mečislovas, apiejį 1231, 1428-31; nuotr. 752, 1428-31

Reisonas K[arolis], apiejį 2978

Reizgys Martynas, apie jį 8867

Rekašius V., apie jį 486

Reklaitienė Janina M. 5643-45; apie ją 98; nuotr. 63, 86

Rėklaitis A[ntanas] 1978

Rėklaitis Janina - žr. Reklaitienė Janina M.

Rėklaitis Kazimieras, apiejį 1432; nuotr. 1432, 1490

Rėklaitis Povilas Viktoras 460, 723, 1327,1782,2058,2563, 2675-78,2996-3003,3122,3171, 3204,3262,3366-69, 3709, 4433, 4848, 5192, 6698, 6974, 6985,8643-45; rec. 89,6273,6283,8566; fotogr. 3011; apiejį 3370-71,3430,6692; rec. 8981; jo ekslibrisas 4267

Reklytė-Aleknienė Dalia, reprod. 3432; apie ją 3390, 3391, 3395, 3410; rec. 8204

Rembrandt Harmenszon, reprod. 3274; portr. 3274

Remeika Jonas 5691, 8646, rec. 5743

Remeika Vytautas Antanas, reprod. 4472-73; apiejį 4474-75; nuotr. 4474-75

Remeikis Tomas, apiejį 54, 1924; rec. 2631, 9011; nuotr. 63, 71, 74, 2229

Remeikytė Gintarė, apie ję - rec. 8185

Remienė Marija, nuotr. 420-21, 1983, 1985, 1987-88

Remys Donius 7523

Renan Ernest, apiejį 794, 1506

Renaud Madeleine, apie jį 5482

Repšys Jonas, apie jį 2792

Rėza Liudvikas, apiejį 2665, 6363

Rybakovas N., reprod. 3275

Ribokienė Elzė 2523

Rickevičiūtė Kristina, apie ją 817

Ryder Aibert Pinkham, reprod. 3276

Ryliškis Andrius, apiejį - rec. 9012

Rilke Rainer Maria, 3123, 6218-20; apie jį 6026; jo kūrinių iliustr. 4737, 4741

Rimavičius Karolis Bruno 7524

Rimavičius V., apie jį 253

Rimbaud Arthur 6195

Rimdžius Julius - žr. Girnius Juozas

Rimydis Antanas, apie jį 6381

Rimkevičius Juozas 2850, 2855; nuotr. 81

Rimkevičius Vytautas, apiejį 6329

Rimkūnas Petras, apiejį 6313

Rimkus Linas, nuotr. 5468

Rimša Jonas, reprod. 4476-87; apie jį 3120, 3388, 4489-90; nuotr. 4488-89

Rimša Petras, reprod. 4491-93; apie jį 4494; nuotr. 3426, 4494

Rimšaitiė-Pranckūnienė Halina, portr. 4485

Rimšelis Viktoras 691, 1037-40, 1240. 1386-87; apiejį 635; nuotr. 63, 65, 1822

Rimvydas A. - žr. Dambriūnas Leonardai

Rimvydas V. 3408, 5479, 8498

Rinkūnaitė G[iedrė], nuotr. 2230

Rinkūnas Antanas 238, 279, 2022, 2564; rec. 5770-71; nuotr. 238,2230, 2615, 2843

Riomerienė Sofija, apie ją 6814

Riomeris Eduardas Matas, reprod. 4495

Riomeris Mykolas, nuotr. 2623

Robbe-Grillet Alain, apie jį 5816, 5867

Rochford E., portr. 4101

Rociūnas Vacys 364-65,1241,1874,8895

Rodin Auguste, reprod. 3277-79; apie jį jį 3280

Rogulskytė-Karosienė Ona 1304

Rohe Mies van, apie 2973

Roizijus Petras, apie 2541; portr. 2541

Rojas Manuel, apie jį 5818

Rokas, šventasis, atvaizdas 4137

Romains Julės, apiejį 5813

Romas Z. - žr. Zalubas Romualdas

Romualdas, šventasis, atvaizdas 5043

Rouault Georgės, reprod. 3281-87; apie jį 3288-89

Rougemont Dents de 692

Rousseau Jean Jacgues, apie jį 6027

Rox H., reprod. 3290

Rūbas V., apiejį 253

Rubavičius Vytautas 2244-45

Rubens Peter Paul, reprod. 3291-92

Rubikas Augustinas47,1041-49; rec. 827;apiejį 990, 1433; nuotr. 47, 1434

Rubšys Antanas 47, 693, 1050-61, 1064, 6881; rec. 1537-38, 8167; apiejį 1007,
1540-41; premijos 361,406; nuotr. 47,65,407, 1052, 1435

Rudaitytė Regina, nuotr. 7011

Rudaitytė Rita, nuotr. 8781

Rudamina Algis 7525

Rudienė M., nuotr. 2230

Rudis AĮntanas] 18; nuotr. 2227, 2230, 3425

Rudys Stasys, nuotr. 1820, 2351, 2621

Rugienė A., nuotr. 1981

Rugienienė L., nuotr. 2615

Rugienius Algis, nuotr. 1927, 2352

Ruginis Klemensas, apie jį 2598

Rugis Jonas 114-15, 694-95, 742, 865, 1062-63,2756-64,2806,8555; apiejį 104, 2783-84

Rūgytė Alicija 8743; apie ją 2599; rec. 8531; nuotr. 1981

Ruigys Pilypas, apie jį 2665

Ruiz Jose Martinez - žr. Azorin

Rūkas Antanas 5516, 7526-27; apiejį 254, 5514, 6899, 6902; rec. 8409; nuotr. 5576

Rūkienė Stefanija 2524; apie ją - rec. 9013-14

Rukša Antanas 2565, 6416-17, 8647-49; rec. 8991; vert. 6061; apiejį 6421-22; rec. 9015; nuotr. 5713, 6416, 6422

Rukša Balys 7528; apiejį - rec. 8124-25

Rūkštelė Antanas, reprod. 4496; apie jį 3412, 4497

Rumėnas L., rec. 8225

Rumnieks Valdis 2250

Rusokaitė Vlada, nuotr. 7020

Russell Bertrand, apiejį 781, 795; nuotr. 781

Rušėnaitė L, nuotr. 5558

Rūta Alė - Nakaitė-Arbienė (Arbačiauskienė) Elena 2196, 2786, 5353, 7902-04, 8491, 8838; rec. 8978; apie ją 254, 6385; rec. 8126, 8410-19; premijos 363, 6467, 6598; šaržas 3453; nuotr. 6618, 6999, 7903

Rūtenis (Rutkauskas) Jonas 3498, 3589; apiejį 3380, 3414, 6903

Rutkauskaitė-Šlakienė Zuzana, apie ją 2790; nuotr. 2790

Rutkauskas Antanas, apiejį 2790; nuotr. 2790

Rutkauskas Jonas - žr. Rūtenis (Rutkauskas) Jonas

Rutkūnas Benediktas 7529-37; apie jį -rec. 8127-28

Ružaniec-Ružancovas Aleksandras 308, 334,696, 6395,6838, 8650-51; apie jį p.2

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai