Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Š PDF Spausdinti El. paštas
Š.P., vert. 3123

Šakenis Konstantinas, vert. 6151

Šakytė Stasė 7596; apie ją - rec. 8148

Šaknis - žr. Bagdanavičius Vytautas

Šalčius A., nuotr. 4881

Šalčius Petras, apiejį 2435; nuotr. 2435,2624

Šalčiuvienė Antanina - žr. Gustaitytė-Šalčiuvienė Antanina

Šalinskienė Marytė, nuotr. 1484

Šalkauskas Henrikas, reprod. 4582-85; apiejį 3360, 3389, 3397, 3407, 4586; leid. 8322; nuotr. 4586

Šalkauskienė Julija, reprod. 4597; nuotr. 752

Šalkauskis Algirdas, reprod. 3099

Šalkauskis Julius, nuotr. 752

Šalkauskis Stasys 8750; apie jį 40, 127, 400, 747-51, 1860, 8703, 8813; portr. 4143,4597; nuotr. 747,749,751 -54,1850, 2623-24

Šalnienė J[anina], nuotr. 5226

Šaltenis Saulius, apie jį - rec. 8224

Šaltis Alfredas, apiejį 5185

Šaltis Astra, apie ją 5185

Šaltmiras Vladas, rec. 8313, 8415

Šaninas Fr. Sokolas, apie jį 6362

Šantaras [Stasys], nuotr. 5338

Šapalas Antanas, nuotr.8878

Šapalas Kazys, apie jį 550; nuotr. 550, 1850, 1873, 1885

Šapkus Jurgis, reprod. 4588-89; apie jį 3386, 3394, 5514; rec. 2631

Šapoka Adolfas (A.Stanys) 8657-64, 8751-52; rec. 2626, 2636, 8948; apiejį
40,489, 8879,8881; rec. 9025-26; premija 350; nuotr. 350, 8880-81

Šarka Vaclovas, apiejį 1455

Šarkinas Saulius, apie jį - rec. 8338

Šarkiūnaitė Irena - žr. Skuodienė- Šarkiūnaitė Irena

Šarkus J., nuotr. 85

Šaskolskis L, apie jį 8547

Šatas Donatas 116, 8665; rec. 2857-58; apiejį 114

Šatrijos Ragana - žr. Pečkauskaitė Marija

Šaulys Jurgis, apiejį 6965; laiškai jam 6959, 6961, 8747; nuotr. 1490

Šaulys Kazimieras, apie jį 8882; nuotr. 8882-83

Šaulys Rimvydas 2199

Šaulys Vacys 2809-10

Šavelis Rimantas, apie jį 6400

Šeinius Ignas, apiejį 5795, 6937; rec. 8430; nuotr. 6936, 8894

Šemerys Salys, apiejį 6381

Šepetys A[leksandras], apiejį - rec. 8444

Šepka Lionginas, reprod. 2948, 4590

Šeptyckij Andrij, apie jį - rec.8993

Šeputaitė-Jurgutienė Danguolė, apie ją 3384, 3395; rec. 7998, 8229; nuotr. 3418
Šerkšnas Antanas 1675, 2474, 2641; rec. 2634; apie jį 2465

Šermukšnis A., reprod. 4591; apiejį 3394

Šernius-Scharnus Jonas, apie jį 1456

Šerpetytė R., nuotr. 1496

Šešelgis Kazys, apiejį 2656, 2971, 2987

Šešplaukis Alfonsas (Alf.Tyruolis) 1211, 2680, 5854-58, 5899, 5929, 5939, 5943, 5957, 5961-62, 5979, 6010, 6014, 6029, 6044, 6057, 6699; rec. 7971, 7999, 8059, 8138,8286, 8317,8339,8383, 8392,8413, 8417; vert. 6064-65, 6214, 6216, 6221; apiejį - rec. 5778, 6282, 8165-66; nuotr. 7018

Šiaurė Mindaugas 7912

Šidiškis Tomas, nuotr. 7014

Šidlaitė Elena - žr. Docienė-Šidlaitė Elena

Šidlauskaitė Agota 2527.2687; nuotr. 1872

Šidlauskas Adomas - žr. Vilainis Adomas

Šidlauskas Aleksandras 157-59, 6673; rec. 8038, 8046, 8099, 8109

Šidlauskas Algirdas, apie jį 2562

Šidlauskas Kazys 2449, 8753; nuotr. 1841, 2227, 8780

Šilaitis Mykolas 7597-98

Šilbajoris Rimvydas 5905, 6403, 6840, 6884, 6953, 6979; rec. 8041, 8073, 8147, 8212, 8294; apie jį 1944, 2086-87, 6314, 6325, 6338, 6400; rec. 7981, 8085, 8192, 8453, 8455, 8471; premijos 356, 6605; nuotr. 71, 73, 81, 86, 2095, 2097, 6400, 6938,7981

Šileika Jonas, reprod. 4592-93; apie jį 4594

Šileikienė Paulina, portr. 4601

Šileikis Mikas 241, 3372-73, 3392, 3410- 12,3619,4219,4368,4430,4562-63,4814,4911,4965, 4974; reprod. 4595-4602; apie jį 4603-05; rec. 8113; portr. 4601-02; nuotr. 4603-04

Šilgalis Antanas 1786, 2023

Šilingis Stasys, nuotr. 5564, 7009, 8894

Šilkarskis Vladimiras 708,800; apiejį 824, 6416

Šimaitis (v.n.), nuotr. 6828

Šimaitis Viktoras, apiejį - rec. 8149; leid. 8149

Šimaitis V[ladas], nuotr. 2227, 2230

Šimkienė (St. Šimkaus motina), nuotr. 5440

Šimkienė Irena, reprod. 4606-07; apie ją 3390

Šimkūnas Algirdas, reprod. 4608

Šimkus Algis 5199-5206, 5227-28, 5291-95,5381-82,5419,5430,5441-43; rec. 5355; apiejį 6925; nuotr. 5440

Šimkus Jonas [aukšt. mokslas], nuotr. 2622

Šimkus Jonas [literatūra], apie 6331

Šimkus Morkus, apie jį - rec. 9040

Šimkus Neris 5444

Šimkus Stasys, apie jį 5438, 5441-45, 6925; nuotr. 5438-41

Šimkus V., nuotr. 5470

Šimkus Vincentas, apiejį 2791; nuotr. 2791

Šimkutė Antanina, nuotr. 5440

Šimkutė-Pocienė Lidija 203, 5890, 7599-7602; vert. 6071; apieją 3407; rec.
8150-51; nuotr. 7599

Šimoliūnienė Stasė, apie ją 2602; nuotr. 2602

Šimonis Kazys 7913; reprod. 4609

Šimutis Leonardas 464,520,1253,1363, 5296; apie jį 1845,2364-66,5681; nuotr. 1842, 2227, 2230, 2258, 2364-66, 5119

Širka Julius, nuotr. 1975

Širka V., leid. 1559

Širvaitis Kazimieras Petras 204, 2688; apiejį 2719

Širvydaitė-Bieliauskienė Danutė Gražina 7914; vert. 6196

Širvydas Vytautas 6002, 8560, 8666, 8754-56; rec. 8902; apie jį 2367; rec. 8793; nuotr. 2367

Šiurnaitė-Graužinienė Palmira, apie ją 2603

Šivickis Pranas, apiejį 2785; nuotr. 2785

Škėma Antanas 5482,5518,7741,7915; apiejį 254, 5495, 5512, 5519, 6338, 6939-40; rec. 8225, 8431-33; jam dedik. eil. 7394; nuotr. 6939, 7000

Škėrys Antanas, rec. 9035; apiejį 2878

Škirpa Kazys 8757. 8884; apie jį 8742, 8884-85; rec. 8868, 9027; leid. 9027;
nuotr. 8884-85

Šlaitas Vladas 7603-35; apie jį 6316; rec. 8152-60; eil. 7360; premija 6606; nuotr. 7606, 7608, 7620, 7624, 7626, 7629, 7632-33, 8158

Šlajus J., leid. 8282; nuotr. 2013

Šlakienė Zuzana - žr. Rutkauskaitė-Šlakienė Zuzana

Šlapelis Ignas 3981, 4115, 4377; apiejį 3392; nuotr. 68 5519

Šlapelytė-Sirutienė Gražutė 8799

Šlepetienė (v.n.), nuotr. 1936

Šlepetys J[onas] 148; nuotr. 1936-38, 3422, 8899

Šliažas Rimvydas 2421, 5136,5861-63, 5889, 5909, 5926-27, 5940, 5946

Šlikas Jokūbas, apiejį 1457

Šliogeris Vaclovas, apie jį - rec. 8869

Šliūpaite-Jankauskienė Aldona, apie ją 2790-91; nuotr. 2791

Šliūpas Jonas, apiejį 516, 2789, 5062, 8669, 8888; nuotr. 8886-88, 8894

Šliūpas Kęstutis, nuotr. 8886

Šliūpas Vytautas J., nuotr. 535, 8886- 86

Šliūpienė Grasilda, nuotr. 8886

Šliūpienė Liudvika, nuotr. 8886

Šliūpienė Vanda, nuotr. 8887

Šlutas Anatolijus, apiejį 1714; nuotr. 1819

Šmaižienė Salomėja, premija 364

Šmulkštys Julius 709; apiejį 700, 834; nuotr. 86, 2229

Šmulkštys Liudas, apie jį - rec. 8868; nuotr. 2227

Šmulkštys V[incentas], nuotr. 1981

Šmulkštytė (v.n.), apie ją 6814

Šnapštys Juozas - žr. Margalis Juozas

Šneiuras Z. 6230

Šniukšta Antanas, apie jį 2363

Šoliūnas Jonas 1254, 1753,1880, 6905, 7636; apiejį 1200, 1256; rec. 2631

Šolochovas Michailas A., apie jį 6046; nuotr. 6046

Šrubauskis Pranas 7637

Štai L, apie jį - rec. 8936

Štarka Julius 5158; apiejį 5446-47; nuotr.5446

Štrauchas Jonas 710; nuotr. 710

Štromas Aleksandras, apiejį 1703

Šukytė Lilija, apie ją 5278; nuotr. 5448

Šukytė-Kriaučiūnienė Rožė 1304

Šulcas Jonas, apie jį 6414

Šušiene Julija - žr. Rajauskaitė-Petrauskienė-Šušiene Julija

Šuškovskis V. - žr. Protasevičius-Šuškovskis Valerijonas

Švabaitė-Gylienė Julija 7638-49; apie ją 6330; rec. 8161-63, 8434-35; premija 6608; nuotr. 6607, 7646, 7648-49

Švabienė Veronika, apie ją 3395

Švagždys Jonas, apiejį 1459; portr.,4803; nuotr. 1459

Švaistas Juozas - Balčiūnas Juozas 7650; apiejį 2696, 6357; rec. 8436-40, 9028; premija 6490

Švalkus Laimutis, apie jį 6385

Švarcas P., nuotr. 1847

Švarplaitis Albertas, nuotr. 8889

Švažas Algimantas, reprod. 4610; apie jį 3377

Švažas Jonas, reprod. 4611-16

Švažienė Marija, reprod. 4617

Švedas Jonas [muzika], portr. 3982

Švedas Jonas [visuomenė], nuotr. 282, 1931, 1938, 1981

Švedas Leonas, apiejį - rec. 8164

Švėgžda Algimantas, reprod. 4618; apie jį 3377

Švėgždaitė Laima, apie ją 8194; nuotr. 1868

Švelnienė Elena - žr. Bujokaitė-Švelnienė Elena

Švirmickas Albinas 3965

Švoba Jurgis, apiejį 8890; nuotr. 1847
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai