Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
T PDF Spausdinti El. paštas
T. Alga - žr. Antanaitis Algirdas Titus

T.B.G. - žr. Grauslys Bernardas

T.R. 2201

T .V .G. - žr. Gidžiūnas Viktoras

Taagepera R., apie jį 1225

Tadarauskas J[uozas] 269

Tagore Rabindranath 6102, 6263; nuotr. 6102; 6263

Tallat-Kelpšaitė Janina - žr. Kinkienė-Tallat-Kelpšaitė Janina

Talve Ilmar, apie jį 2722

Tamašauskas Otis, apiejį 3395

Tamašaitis Anicetas - žr. Tamošaitis Anicetas

Tamašauskas Algimantas 2976

Tamkevičius Sigitas, apiejį 1460

Tamaliūnas A., apie jį 3392

Tamošaitienė (Mažeikaitė) Anastazija, reprod. 4619-35; apie ją 2723, 3381, 3394-95, 3397, 4637-38, 4640-43, 4659; nuotr. 4636, 4638-39, 4642-43, 4658

Tamošaitis Anicetas 711; apie jį 571,721, 835

Tamošaitis Antanas 4654; reprod. 4644-53; apie jį 2723, 3364, 3403, 4654-57, 4659; nuotr. 74, 4654-55, 4657-58

Tamošauskaitė-Baltrušaitienė-Želvienė Joana; apie ją 2789; nuotr. 2789, 2828

Tamošauskas L., nuotr. 2230

Tamošiūnaitė Gailutė, nuotr. 8860

Tamošiūnas Aras, nuotr. 8860

Tamošiūnas Raimondas, nuotr. 8860

Tamošiūnas S., nuotr. 5301

Tamulaitis Vytautas, apiejį - rec. 8441-42

Tamulaitytė V., nuotr. 1868

Tamulevičiūtė Ona - žr. Audronė O.B.

Tarnulionytė Danguolė, premija 410

Tamulis J. 2558; nuotr. 282, 2618

Tananevičius Antanas, apiejį 2791

Tarabilda Arūnas, reprod. 4660-61; apiejį - rec. 8096

Tarabildienė Domicėlė, reprod. 4662; apie ją 4663; rec. 8464

Tarasevičius Aleksandras, reprod. 4664

Tarcizijus, šventasis, atvaizdas 3681

Tarulis Albertas N., rec. 8999; apiejį - rec. 9029

Tarulis Petras - žr. Petrėnas Juozas

Tarvydaitė Ona, nuotr. 1885

Tarvydas-Žagaras Juozas, apie jį 2604; nuotr. 2604, 2612

Taškūnas Algimantas, apie jį 532; premija 411

Tatarūnas Jonas, apie jį 2369

Tauras K.V., apiejį - rec. 9030

Tauras Vytautas, nuotr. 1985

Tautavičius Adolfas, apie jį 8859

Tautvaišas Povilas 5583

Tautvaišienė Hilda, apie ją - rec. 9034

Tautvydas A. 1788

Teilhard de Chardin Pierre, apiejį 555, 570,574,612-13,658,680,683-84,695, 768-69, 831; nuotr. 695, 769

Telečka Albinas, nuotr. 1488

Tendžiulytė-Lucas Polė, apie ją 5265; nuotr. 5265

Tenisonaitė-Hellemans Zenta 6073-77, 6163-66, 7651-53; vert 6073-77, 6163-66

Tenisonas Aleksandras, vert. 6259, 8566; apie jį - rec. 9035

Tercijonas Vincas 1256, 2811 Tetzner F. apie jį 6694

Theyhard Harry, nuotr. 5321

Thorman Carolyn, apie ją - rec. 6287

Tiepolo [Domenico], reprod. 3307

Tijūnaitis Stasys, apie jį 2605, 6728; nuotr. 2605

Tyla Antanas, apie jį - rec. 9036

Tylius A., apiejį 8729

Tilvytis Teofilis, apiejį 6381, 6836, 7982

Tinguely (v.n.), apie jį 3113

Tininis Juozas 797, 2349, 2387, 5669- 72, 5865-67, 6013, 6700, 7916-18; rec.
5735, 5740, 8492; vert. 5849, 6102, 6203, 6263; apiejį 5671, 6943; rec.
8445; nuotr. 2621

Tyrrell A.L., nuotr. 2228

Tyrų Duktė - žr. Buivydaitė Bronė

Tyruolis Alf. - žr. Šešplaukis Alfonsas

Tysliava Juozas 7654; apiejį 6381,6944; eil. 7215; nuotr. 6944

Tysliavienė Valerija, apie ją 2370

Tiškevičius (v.n.), nuotr. 1881

Tiškevičius Konstantinas, apie jį 5049,8479

Titas Alga - žr. Antanaitis Algirdas Titus

Titas Guopis - žr. Antanaitis Algirdas Titus

Tiziano Vecelli, reprod. 3306

Toynbee Arnold Joseph, apiejį 703, 802; nuotr. 802

Toleikis R.G. - žr. Girnius Juozas

Toliušis Juozas, premija 6609

Tolstojus Levas, apiejį 5807

Tomarienė (Pipiraitė) Sonė 7919; premijos 6610-11

Tomas Akvinietis, šventasis, apie jį 1038-39; portr. 1038

Tomonis Mindaugas - žr. Kuršys Tomas

Torga Miguel 6182

Totilaitė Jina - žr. Leškienė (Totilaitė) Jina

Totoraitis J., apiejį 40

Toulouse-Lautrec Henri, reprod. 3308

Townes C.H., apie jį 2739

Traidenis, kunigaikštis, apie jį - eil. 7068

Trakis Ansas, apie jį 1461

Traki Georg 6072; apie jį 6072.

Trečiokaitė G., apie ją 3392; rec. 8398

Trečiokienė Alodija - žr. Dičiūtė-Trečiokienė Alodija

Treigienė S., leid. 8816

Treinienė Elena, vert. 6249

Treinienė Irena - žr. Griežė-Treinienė Irena D.

Treinytė Apolonija, nuotr. 1885

Treniota, kunigaikštis, apie jį - eil. 7068

Tričys Jonas - žr. Tritis (Tričys) Jonas

Trimakas Antanas, apiejį 1792, 2371-72; nuotr. 2227, 2371-72

Trimakas Kęstutis 205-06,513,776,857-58,1072-74,1259-61,1678,1790,1882, 2132, 6016, 6298; rec. 1508, 1548; apie jį - rec. 8167; nuotr. 1462-63, 7006

Trinkūnas Algirdas, reprod. 4665-66; apiejį 3412

Tritis (Tričys) Jonas, apie jį 3392, 3394, 3401; rec. 1518, 8990

Truchanas Olegas, apie jį 8526

Trudeau P[ierre], nuotr. 8781

Truikys Liudas, apiejį 4667; nuotr. 3424

Truman Harry S.apiejį 1660,8546,8722; nuotr. 1842

Trumpa Vincas 713-14, 1679, 1948-49, 2015, 2200, 6011, 6841, 8561, 8667, 8758-59,8831,8861,8888; rec. 90,1519, 6796, 8912, 8916, 8922, 8928, 8933, 8950, 8958, 8971, 9026, 9032; vert. 692, 6261; apiejį 605, 1949, 6369, 8624; rec. 9037; nuotr. 66,71,2018

Tsurayuki (v.n.) 5869

Tūbelienė Jadvyga, apie ją 2373

Tulaba Ladas 1075-77,1263,1296,1681, 5673; apiejį 1549; portr. 4099; nuotr. 1464

Tulauskaitė-Babrauskienė Gražina 7655-59; apie ją 6352, 6357, 6946; rec. 8168-70; nuotr. 7656, 7659

Tuleikis Leonardas, reprod. 4668-71; apie jį 3377

Tulys Antanas 7920-27; apie jį - rec. 8446-47; portr. 4106; nuotr. 7925

Tumas Juozas - žr. Vaižgantas

Tumelienė Vanda - žr. Juodelytė-Tumelienė Vanda

Tumelis Juozas, nuotr. 6740

Tumienė Elena 7660-62; apie ją - rec. 8171; nuotr. 2096

Tumosaitė-Gražulienė Lilė, rec. 8011, 8144, 8148

Tupčiauskas Algirdas 54, 2246-47, 2572; apiejį 2246

Turauskas Edvardas, apiejį - rec. 9038; nuotr. 1850

Turauskienė Elena, apie ją 2374

Tureika Zigmas, apie jį 7020

Turgenevas Ivanas, apie jį 6048; nuotr. 6048

Tverskaitė-Maceinienė J., nuotr. 2621

Tvirbutas Ipolitas, apie jį 5505, 5508, 5546-47; nuotr. 5546-47
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai