Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Paškus — Vakarų dvasinis lūžis .......................................................................... 289
Pranas Vaičaitis — Eilėraščiai ........................................................................................... 296
Antanas L. Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė ......................... 297
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai ...................................................................................... 301
R. Spalis — Ponia Gledhill ................................................................................................. 302
Vladas Jakubėnas — Trys originalios operos ................................................................... 314
Algis Šimkus — Juodojo laivo priesaika gintaro žemei .................................................... 318

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Pakalnis — Lietuva sukilo prieš 35 metus .................................................................... 322
Leonardas Andriekus — 41 Tarptautinis eucharistinis kongresas .................................. 323
Alina Staknienė— Penktoji Pabaltijo studijų konferencija ............................................... 325
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje ..................................................................... 329
Leonardas Andriekus — Jis atvėrė senovinės buities gelmę (Dail.
Viktoro Petravičiaus 70 m. amžiaus sukakčiai) ................................................................ 331

Mūsų buityje ....................................................................................................................... 333

KNYGOS
Alaušius — Prel. M. Krupavičius savo pažiūrų šviesoje (P. Maldeikio
monografija: Mykolas Krupavičius) ................................................................................. 334

Atsiųsta paminėti ............................................................................................................... 336

ILIUSTRACIJOS
Šis numeris iliustruotas Viktoro Petravičiaus kūriniais (viršelio 1 psl. — Lietuva, viršelio 3 psl. — Susitikimas, viršelio 4 psl. — Keturios figūros)
ir Prano Vaičaičio, R. Spalio, liet. operos Chicagoje, vysk. A. Deksnio, Penktosios Pabaltijo studijų konferencijos, jaunimo kongreso, V. Petravičiaus nuotraukomis.


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (Universitv of VVisconsin). K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbibliotekėt), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl* Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University ot VVisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
SEPTEMBER, 1976
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai