Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Saulaitis   

Posėdis studijų savaitėje. Nuotr. Danos Elenos

III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos
(Tęsinys)
Programa Urugvajuje
Urugvajaus JK komitetas išnuomojo puošnų Club Uruguay pačiame senamiestyje — ne tiek dėl puošnumo, kiek dėl talpos. Truputį atsikvėpę, JK dalyviai vakarop rinkosi salėn.

JK talentų vakaro programai vadovavo dr. Alfredas Stanevičius ir Birutė Mačanskienė. Po vėliavų įnešimo ir himnų ėjo Urugvajaus JK komiteto pirm. Gvido Mačansko žodis, PLB pirm. Br. Nainio sveikinimas, Lietuvos atstovo Pietų Amerikai Anatolijaus Grišono sveikinimas ir kum A. Saulaičio pastabos.

Meninėje programoje dalyvavo: Daiva Vaitkevičiūtė (JAV), deklamuodama Kazio Binkio "Gėlės iš šieno", ir Vytauto Dorelio (Urugvajus) vadovaujami kanklininkai. Kristina Valavičiūtė (Brazilija) skambino, Rūta Sulytė ir Anelė Kaminskaitė (Kanada) dainavo duetą; "Kubilą ir 'Lenciūgėlį" atliko Argentinos Lietuvių centro šokėjai, Janė Žaidytė (Brazilija) pasirodė su Villa Lobos "Alma Brasileira", Rasa Lukoševičiū-tė (Kanada) deklamavo Mykolaičio-Putino "Priešaušrio regėjimai", pianu skambino Rita Zubrickaitė (JAV). Buvo ir daugiau dainininkų. Meninę programą lydėjo šokiai ir vaišės, užsitęsusios iki ankstyvo ryto.

Sekmadienį, gruodžio 28, kongreso rengėjai ruošė mugę, kurioj buvo išstatyta ir parduodama lietuvių menininkų ir amatininkų darbai. Urugvajaus Lietuvių kultūros draugijos patalpos buvo tikras avilys, kuriame visi galėjo įdomiai bendrauti.

6 vai. buvo mišios lietuvių parapijoje. Po jų Lietuvos atstovas A. Grišonas su ponia pasikvietė apie šimtą J K dalyvių, įskaitant visų kraštų atstovus, PLB valdybos narius ir kitus reprezentacinius asmenis į Lietuvos pasiuntinybę.
Pirmadienį, gruodžio 29, JK dalyviai pradėjo grupėmis keliauti į Braziliją autobusais bei lėktuvais. Likusieji turėjo progos dalyvauti ekskursijose į Punta del Este ir apžiūrėti Montevideo miestą.

Renginiai visuomenei Brazilijoje
Aerodrome ir autobusų stotyje gruodžio 29, 30, 31 sulaukęs virš 500 svečių, iš jų pusantro šimto prieš pat Naujųjų Metų sutikimą, Brazilijos J K komitetas galėjo kiek ramiau savo uždavinį atlikti pasinaudojęs Argentinos ir Urugvajaus patyrimu ir turėjęs daugiau laiko pasiruošti.

Naujųjų Metų sutikimo programa pradėta Sao Paule. Kadangi šventę ruošė kone visi klubai ir salės, buvo sunku suieškoti tinkamą vietą. Sutikimas vyko libaniečių Homs klube prie pagrindinės naujojo Sao Paulo centro gatvės. Grojo 22 asmenų orkestras. Vakariene ir užkandžiais rūpinosi restoranas. Dalyvavo apie 1,200 lietuvių.

Sausio 1 d. Vila Zelinos (tankiausiai lietuvių gyvenamoje srityje) šv. Juozapo bažnyčioje buvo pamaldos.

Pamokslą sakė kun. Kęstutis Trimakas. Sekė arbatėlė ir susipažinimas, sutraukęs per 500 asmenų (apie 150 jaunimo jau buvo išvykę į studijų savaitę) į parapijos Jaunimo namus. Dainavo Argentinos "Žibučių" oktetas. Numatytieji renginiai sausio 2 ir 5 buvo atšaukti, nes nebuvo komiteto narių jiems suruošti.
Sausio 3 Ateitininkų sendraugių sambūris seserų pranciškiečių šv. Mykolo Arkangelo gimnazijos salėje suvaidino Antano Škėmos "Žvakidę", spalio mėnesį statytą Sao Paulo lietuvių publikai ir sausio 2 pakartotą studijų savaitėje. Režisavo Vincas Tūbelis, organizavo kun. Juozas Šeškevičius, vaidino N. Gu-zikauskaitė, A. Sliesoraitis, J. Krau-jalytė, K. Miliauskas, V. Banys, V. Tūbelis.
Sekmadienį, sausio 4, Sao Paulo katedroje 3 vai. vyko kongreso Mišios. Jomis paminėtas ir Brazilijos lietuvių didžiosios (pagrindinės) imigracijos penkiasdešimtmetis. Pagrindiniu celebrantu buvo Europos lietuvių vyskupas Antanas Deks-nys, koncelebruojant svečiams ir vietiniams lietuviams kunigams. Tautiniais rūbais pasipuošęs jaunimas, įskaitant ir Londono "Baltiją", nešė dalyvaujančių kraštų vėliavas. Giedojo "Aušros" ir L.K. Bendruomenės chorai. Katedra buvo pilna, gal pirmą kartą nuo 1968 metų, kai buvo minimas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų jubiliejus.

Vakare seserų pranciškiečių salėje — Kanados "Baltijos" koncertas, kurį trumpu žodžiu pradėjo Kanados LB pirm. Jonas Simanavičius. Ansamblio septynias dainas ir devynis šokius sekė apie 600 žiūrovų. "Baltijai" vadovauja Dana ir Miras Chainauskai, chorui dirigavo Rita Vilienė, akomponavo L,oreta Lukštai-tė.
Kongreso uždarymas susilaukė apie 600 dalvvių. Vieta — S^važi^ vimų rūmai Anhembi parke (Pala-cio das Convencoes). Lauke plevėsavo didžiulė Lietuvos vėliava ir atstovaujamų kraštų vėliavos.

Scenon pakviestas tas pats keturių žemynų, PLB ir JK prezidiumas, kaip per JK atidarymą Argentinoje, sykiu su vysk. A. Deksniu, Pabaltiečių komiteto pirm. Juozu Čiuvinsku ir įvairiais garbės svečiais. Programai abiem kalbom vadovavo BLB pirmininkas ir JK renginių komiteto pirm. Algirdas Slie-soraitis ir Liucija Jodelytė.

Po vėliavų įnešimo, Brazilijos himno ir prezidiumo sudarymo tylos valandėle prisiminti visi trijų kongresų rėmėjai ir darbininkai, mirę nuo 1966 metų. Po to žodį tarė PLB pirmininkas Br. Nainys, Portugališkai kalbėjo Pro Liberdade komiteto (pavergtų tautų) pirmininkas dr. Caio Vidigal Xavier da Silveira, pabrėždamas antikomunistines nuotaikas ir reikalą kovoti su sovietinėmis idėjomis. Brazilijos vardu prabilo prof. Rimgaudas Jūraitis.
Meninėje programoje dalyvavo: "Žibučių" oktetas iš Argentinos, pianistė Regina Šlepetvtė (Brazilija), sol. Adriana Jočytė (Argentina), kanklininkė Danutė Bankaitytė (JAV). Poeziją skaitė Klemensas Jūra ir Živilė Jūraitytė (Brazilija). Kanados "Baltijai" teko užbaigti programą liaudies dainom ir šokiais.
Kongreso tautinių šokių šventė iš pradžios buvo numatyta visuose trijuose kraštuose, bet vėliau jos atsisakė Argentina ir Urugvajus. Dėl įvairių priežasčių sumažėjo ir žadėjusios dalyvauti šokių grupės.

Šventės šokius, įžangas ir bendrą planą parengė dr. Alfredas Stanevičius (Urugvajus), pats negalėjęs šventėje dalyvauti. Dvi repeticijas ir pačią šventę tvarkė "Baltijos" vadovai: Dana ir Miras Chainauskai.
Šoko penkios grupės: Kanados "Baltija" (vadovai Dana ir Miras Chainauskai), Buenos Aires Lietuvių centro ansamblis (vadovas Algimantas Rastauskas), Brazilijos "Nemunas" (Jonas Lukoševičius), Brazilijos "Rūtelė" (Eugenija Bacevičienė ir Antanas Aleknavičius), ir jungtinis vienetas, paruoštas Birutės Radziva-nienės. Įdomu pažymėti, kad jungtiniame vienete buvo jaunimo iš JAV, Kanados, Venecuelos, Urugvajaus, Brazilijos, Vokietijos ir Australijos.
Prie visuomeninių renginių Brazilijoje tenka pridėti ir meno parodą, kurioje savo darbus išstatė Brazilijos lietuvių kilmės menininkai.

Kol apie 100 svečių lankėsi Rio de Janeire, J K finansų komisija sausio S d. likusiems Šao Paule suruošė išleistuves. Lietuvių sąjungos Brazilijoje rūmuose — buvusioje dr. Vinco Kudirkos mokykloje. Dalyvavo virš 550 svečių ir vietinių lietuvių.

Sausio 9 nuo ankstyvo ryto pradėjo skristi svečiai namo. Sausio 10 rytą išskrido ir didysis lėktuvas Chicagon. Brazilijoje keliom dienom ar savaitėm dar pasiliko vienas kitas kongreso dalyvis.

Oficialios kongreso datos buvo 1975.XII.20 — 1976.1.7, bet praktiškai JK komitetai vykdė programą: Argentinoje nuo gruodžio 18 iki 26, Urugvajuje nuo 27 iki 31, Brazilijoje nuo gruodžio 29 iki sausio 10 — viso 24 dienas.

Kongreso studijų.dienos
Studijų dienoms išnuomota Vila Kostka, buvęs jėzuitų naujokynas, dabar rekolekcijų ir religinio pobūdžio suvažiavimų namai — apie 100 km nuo Sao Paulo.
Studijų savaitės programa ir techniniais reikalais rūpinosi jaunimo komisija, kuriai iš eilės vadovavo kun. H. Šulcas, R. Idika ir Živilė Jūraitytė.
A. Saulaitis
(Bus daugiau) 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai