Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
GYVYBINIU REIKALU PDF Spausdinti El. paštas
Beveik visų Aidų skaitytojų prenumerata baigiasi gruodžio mėnesį. Leidėjai tikisi, kad visi ją tuojau ir atnaujins, tuo užtikrindami žurnalo leidimą 1977 metais. Vardan lietuvybės tremtyje ir pavergtoje tėvynėje mes prašome visą šviesuomenę, ypač šiuo metu, telktis aplink Aidus. Leidėjams labai skaudu matyti savo tautiečius, besisielojančius lietuvybės likimu ir aktyviai besireiškiančius visuomeninėje veikloje, tačiau gyvenančius be mėnesinio kultūros žurnalo. Skaudu žvelgti ir į tuos Amerikoje bei Kanadoje baigusius aukštąjį mokslą būrius, kurie dar gerai moka lietuvių kalbą, bet nieko bendro nenori turėti su Aidais. Visus juos turėtų prikelti bent sąžinės balsas.

Šiuo metu mes tiesiog beldžiamės į Aidų skaitytojų ir visų lietuvių šviesuolių širdis. Žurnalą Amerikoje leidžiame jau 27 metus. Atsimintina, jog tai mėnesinis leidinys, susijęs su sunkiu redagavimo, spausdinimo ir administravimo darbu. O darbo, pašto ir spausdinimo išlaidos nuolat kyla. Mums reikalingas gyvesnis išsilavinusios visuomenės dėmesys. Reikalingi ir senieji, ir nauji prenumeratoriai. Turime atvirai pasakyti ir tai, jog niekaip nebepajėgiame išsiversti iš dabartinės 12 dol. prenumeratos. Net administratoriui ir vienam iš redaktorių dirbant visiškai be atlyginimo, tokia prenumerata pasidarė nepakankama.

Todėl, atšiaurių aplinkybių verčiami, nuo 1977 pradžios pakeliame Aidų prenumeratą iki 15 dol. metams. Garbės prenumerata lieka ta pati — 25 dol.

Mieli skaitytojai, būkit Aidams dosnūs! 15 dol. prenumerata padės mums žurnalą ilgesnį laiką leisti be sutrikimų, o Jūsų nuoširdumas niekada nebus pamirštas. Taip pat prašome savo skaitytojus pasunkėjusią Aidų padėtį priminti bičiuliams ir savo organizacijų susirinkimuose, nes tai visų lietuvių reikalas. Jūsų pastangomis gali atsirasti naujų prenumeratorių.

Aišku, suprantame ir skaitytojų finansines problemas. Todėl, jei kurie tautiečiai, gyveną už JAV ir Kanados sienų, pakeltos prenumeratos neišgalėtų sumokėti, jiems paliekame senąją — 12 dol. prenumeratą. Tik prašome tai pažymėti siunčiant prenumeratos mokestį. Studentams gi esame pasiruošę žurnalą siųsti net už pusę pakeltosios prenumeratos.

Mums miela aukotis Aidų labui, nes žurnalu palaikoma bei ugdoma lietuvių kultūra išeivijoje. Gi be Jūsų nuoširdžios talkos tai būtų neįmanoma.


AIDŲ LEIDĖJAI

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai