Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Rmv. — Senas tautų kalėjimas, o ne "didingoji šeima" .............1
I. Ivask — Baltų egzilio literatūra.....................................................2
J. Švabaitė — Eilėraščiai...................................................................11
A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė .............................................13
A. Malijauskas — Senovės baltų akmens figūros............................20
Al. Baronas — Šešėlis (beletristika) ................................................22
1972 metai ..........................................................................................28

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Dr. A. Razma — Lietuvių Fondą išugdžius ....................................35
Dr. A. C. Matulis — Naujas Solženicyno romanas .......................39
M. Šileikis — Dail. A. Petrikonio sukaktuvinė paroda .................40
Z. — Kiek dr. Budreckio ir kiek dr. Vardžio? ...............................41
Mūsų buityje ....................................................................................42

KNYGOS

J. Girnius — "Lietuvos Universitetas" (red. Pr. Čepėnas) ...........44
Žlt. — "Lietuvių poezija išeivijoj" (red. K. Bradūnas) ...................46

Viršelis 1 psl. — V. Ratas: Emu (monoprintas, 1970), 4 psl. — I. Ne-
nortienė: emalio darbas

Šis numeris iliustruotas V. Rato, A. Petrikonio ir M. B. Stankūnienės darbų nuotraukomis. Be to, J. Paukštienės piešinys "Klūpanti figūra" (12 psl.), I. Ivasko (nuotr. Luetfi Oezkoek, Stockholm), J. Švabaitės, V. Rato, A. Razmos ir A. Petrikonio atvaizdai, senovės baltų akmens figūros, Lietuvių Fondo darbuotojų grupinės nuotraukos.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, OJ.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Kablys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mieli.), A. Liulevičius, (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas PontJ|'icia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of Califomia, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma) '
JANUARY, 1973
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai