Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas L. Rubšys — Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus ......................................... 241
Živilė Bilaišytė — Eilėraščiai ..................................................................................... 249
Dr. Vincas Vičynas — Heideggerio kultūrinė reikšmė ............................................. 251
Ladas Tulaba — Šv. Rašto — evangelijų vertimai į lietuvių kalbą .......................... 258
Algis Šimkus — Charles Gounod Romeo ir Julija Chicagoje ................................... 268
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą ...... 271

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Jurgis Gimbutas — Architektas Jonas Kovalskis-Kova ........................................... 276
J. G. — St. Santvaro deimantinė sukaktis ................................................................. 278
V. Vizgirda — Dailės premijos .................................................................................... 279
Algirdas Landsbergis — Tomą Venclovą pasitinkant ............................................... 280
J. SI. — Neužmiršta lietuvio ....................................................................................... 282
Mūsų buityje ................................................................................................................ 282

KNYGOS
J. G. — Lietuvių etninė enciklopedija ........................................................................ 283
Vytautas Dyvas — Kralikausko Mažvydas .............................................................. 285
B. Ciplijauskaitė — Šiapus jūros (O. Mikailaitės eilių rinkinys) .............................. 287
Atsiųsta paminėti ......................................................................................................... 288

ILIUSTRACIJOS
Viršelių 1 psl. — architektas Jonas Kovalskis-Kova: Marijonų vienuolynas Chicagoje. Viršelių 4 psl. — to paties architekto: Įėjimas į Jaunimo centrą Chicagoje. Šis numeris iliustruotas Jono Kovalskio-Kovos, Georgės Rouault, V. K. Jonyno kūrinių nuotraukomis; taip pat kun. A. Rubšio, Chicagos Lietuvių operos, Jono Kovalskio-Kovos, Kazio Varnelio, LF dailės premijos komisijos ir Tomo Venclovos nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette S t, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl CorD., Detroit), A, Klimas (Universitv of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University oF VVisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
JUNE, 1977
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, Nevv York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai